Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so,
Ci­vi­li­nio ko­dek­so,
Dar­bo ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo ir
Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos              tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nor­mų
tai­ky­mo

   A3-103                                                                          2004 m. ba­landžio 8 d.

Klau­si­mas. Ar teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis CPK 439 straips­nio
8 da­li­mi, ga­li pa­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį, su­da­ry­tą tarp sko­li­nin­ko
ir kre­di­to­riaus, ne­si­krei­pu­sio į ant­sto­lį dėl pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo
vyk­dy­mo (ne­už­ves­ta vyk­do­mo­ji by­la), dėl jau įsi­tei­sė­ju­sio įsa­ky­mo
įvyk­dy­mo ter­mi­nų ir tvar­kos? Jei­gu taip, tai ar to­kios su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mui
yra tai­ko­mas koks nors ter­mi­nas?
Ar teis­mas ko­kia nors ki­ta tvar­ka, išsky­rus
CPK 595 straips­ny­je nu­sta­ty­tą tvar­ką, ga­li pa­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį,
su­da­ry­tą iš­ieš­ko­to­jo ir sko­li­nin­ko, dėl įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo
spren­di­mo ar įsa­ky­mo vyk­dy­mo? Pa­žy­mė­ti­na, kad as­me­nų pra­šy­mai pa­tvir­tin­ti
to­kias tai­kos su­tar­tis ypač pa­daž­nė­jo įstei­gus pri­va­čius ant­sto­lius
ir pa­di­dė­jus vyk­dy­mo iš­lai­doms.
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 439 straips­nio 8 da­lis, rei­ka­lau­jan­ti
teis­mui, pa­tvir­ti­nus kre­di­to­riaus ir sko­li­nin­ko tai­kos su­tar­tį, pa­nai­kin­ti
teis­mo įsa­ky­mą, tai­ko­ma tuo at­ve­ju, kai iš­duo­tas teis­mo įsa­ky­mas
dar nė­ra įsi­tei­sė­jęs. Tai­gi šia tei­sės nor­ma ne­ga­li­ma va­do­vau­tis
tvir­ti­nant iš­ieš­ko­to­jo ir sko­li­nin­ko su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį, ku­ria
ša­lys su­si­ta­rė mo­di­fi­kuo­ti įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo įsa­ky­mo įvyk­dy­mo
ter­mi­ną ir tvar­ką. CPK 595 straips­nis reg­la­men­tuo­ja tai­kos su­tar­ties
su­da­ry­mą vyk­dy­mo pro­ce­se, to­dėl šio straips­nio 3 da­lies nuo­sta­ta
dėl tai­kos su­tar­ties, su­da­ry­tos vyk­dy­mo pro­ce­se, pa­tvir­ti­ni­mo
teis­me tuo at­ve­ju, kai į ant­sto­lį dėl teis­mo įsa­ky­mo pri­vers­ti­nio
vyk­dy­mo iš­ieš­ko­to­jas ne­si­krei­pė, taip pat ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma.
CK 6. 983 straips­nio 1 da­lis lei­džia ša­lims tai­kos
su­tar­ti­mi iš­spręs­ti teis­mo spren­di­mo, tai­gi ir įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo
įsa­ky­mo, įvyk­dy­mo klau­si­mus. Pa­gal CK 6. 985 straips­nį tik teis­mo pa­tvir­tin­ta
tai­kos su­tar­tis jos ša­lims tu­ri ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo (res
ju­di­ca­ta) ga­lią ir tam­pa pri­vers­ti­nai vyk­dy­ti­nu do­ku­men­tu.
Kai iš­ieš­ko­to­jas ne­si­krei­pė į ant­sto­lį dėl iš­duo­to ir įsi­tei­sė­ju­sio
teis­mo įsa­ky­mo vyk­dy­mo, iš­ieš­ko­to­jo ir sko­li­nin­ko su­da­ry­ta tai­kos
su­tar­tis, ku­ria ša­lys su­si­ta­rė mo­di­fi­kuo­ti įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo
įsa­ky­mo vyk­dy­mą, teis­me ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta CPK XXXIX sky­riu­je
(CPK 579–582 straips­niuo­se) nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­to pro­ce­so tvar­ka.
At­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į tai, kad įsi­tei­sė­ju­sio
teis­mo įsa­ky­mo vyk­dy­mo tvar­kos pa­kei­ti­mo klau­si­mas taip pat ga­li bū­ti
spren­džia­mas CPK 284 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Klau­si­mas. Ar at­nau­ji­nus su­stab­dy­tą by­lą rei­kia iš
nau­jo nag­ri­nė­ti ją iš es­mės, jei­gu iki su­stab­dy­mo ji bu­vo iš­nag­ri­nė­ta
iš es­mės (ap­klaus­tos ša­lys, iš­tir­ti ki­ti įro­dy­mai)? Ar šiuo at­ve­ju
ga­li­ma iš­tir­ti tik nau­jai gau­tus įro­dy­mus ir by­los nag­ri­nė­ji­mą tęs­ti
nuo to pro­ce­si­nio veiks­mo, ku­rį at­li­kus ji bu­vo su­stab­dy­ta? Ko­kios
for­mos nu­tar­tis tu­ri bū­ti pri­ima­ma dėl by­los at­nau­ji­ni­mo: pro­to­ko­li­nė
ar ra­šy­ti­nė?
Kon­sul­ta­ci­ja. Iš­ny­kus ap­lin­ky­bėms, dėl ku­rių by­la bu­vo
su­stab­dy­ta, by­la at­nau­ji­na­ma teis­mui pri­ėmus dėl to ra­šy­ti­nę nu­tar­tį
(CPK 167 straips­nio 2 da­lis, 290 straips­nio 4 da­lis). At­nau­ji­nus by­los
nag­ri­nė­ji­mą, by­los nag­ri­nė­ji­mas ga­li bū­ti pra­de­da­mas nuo to pro­ce­si­nio
veiks­mo, ku­rį at­li­kus by­la bu­vo su­stab­dy­ta, jei­gu da­ly­vau­jan­tys
by­lo­je as­me­nys tam ne­priešta­rau­ja (CPK 3 straips­nio 5 da­lis, 7, 13
straips­niai, 156 straips­nio 4 da­lis, 167 straips­nio 3 da­lis).   
Klau­si­mas. Kas tu­ri nu­spręs­ti dėl tei­si­nės pa­gal­bos
su­tei­ki­mo (sa­vi­val­dos vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja – dėl pir­mi­nės tei­si­nės
pa­gal­bos ar teis­mas – dėl vals­ty­bi­nės tei­si­nės pa­gal­bos), jei­gu ieš­ko­vas
pa­tei­kia teis­mui ieš­ki­nį, ne­ati­tin­kan­tį pro­ce­si­niam do­ku­men­tui
ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, ir kar­tu pra­šo teis­mo skir­ti tei­si­nę pa­gal­bą?
Kon­sul­ta­ci­ja. As­mens tei­sė į vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę
pa­gal­bą yra vie­nas iš ci­vi­li­nio pro­ce­so prin­ci­pų (CPK 20 straips­nis),
ku­ris ga­lio­ja ir tu­ri bū­ti tai­ko­mas nuo pat ci­vi­li­nio pro­ce­so pra­džios.
Sie­kiant už­tik­rin­ti šio prin­ci­po įgy­ven­di­ni­mą, CPK 99 straips­nio 2
da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad vals­ty­bi­nė tei­si­nė pa­gal­ba ga­li bū­ti pa­skir­ta
bet ku­rios pro­ce­so sta­di­jos me­tu. Su­in­te­re­suo­tam as­me­niui pa­tei­kus
teis­me ieš­ki­nį, at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai ci­vi­li­nės by­los iš­kė­li­mo
veiks­mai, t. y. pra­si­de­da pir­mo­ji ci­vi­li­nio pro­ce­so sta­di­ja. Tai­gi
as­mens krei­pi­ma­sis į teis­mą su ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mu reiš­kia tiek ci­vi­li­nės
by­los iš­kė­li­mo sta­di­jos, tiek ir ci­vi­li­nio pro­ce­so pra­džią. Nuo šio
mo­men­to as­muo, tu­rin­tis tei­sę gau­ti vals­ty­bi­nę tei­si­nę pa­gal­bą ir
pa­gei­dau­jan­tis ją gau­ti, įgy­ja tei­sę pra­šy­ti, kad to­kia pa­gal­ba jam
bū­tų skir­ta. Va­di­na­si, tuo at­ve­ju, kai su­in­te­re­suo­tas as­muo pa­tei­kia
teis­mui ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą ir prie šio pa­reiš­ki­mo pri­de­da pra­šy­mą
skir­ti vals­ty­bi­nę tei­si­nę pa­gal­bą, teis­mas, at­si­žvelg­da­mas į 2000
m. ko­vo 28 d. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­me
nu­sta­ty­tas šios pa­gal­bos sky­ri­mo są­ly­gas, pri­va­lo iš­spręs­ti vals­ty­bi­nės
tei­si­nės pa­gal­bos sky­ri­mo klau­si­mą ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar tai­ko­mas
ieš­ki­nio trū­ku­mų ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tas (CPK 115, 138 straips­niai).
Klau­si­mas. D-y­vau­jan­čiam by­lo­je as­me­niui vals­ty­bi­nė
tei­si­nė pa­gal­ba rei­ka­lin­ga ape­lia­ci­niam (ka­sa­ci­niam) skun­dui su­ra­šy­ti.
Ku­riam – pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui ar ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mui (ka­sa­ci­niam teis­mui) – šiuo at­ve­ju tu­ri bū­ti pa­duo­da­mas pra­šy­mas
dėl vals­ty­bi­nės tei­si­nės pa­gal­bos sky­ri­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės
pa­gal­bos įsta­ty­mo 15 straips­nį as­muo, tu­rin­tis tei­sę gau­ti vals­ty­bi­nę
tei­si­nę pa­gal­bą, tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą ins­ti­tu­ci­jai, ku­ri pri­ima
spren­di­mą dėl tei­si­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos
tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo 16 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad spren­di­mą
dėl vals­ty­bi­nės tei­si­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo pri­ima ta ins­ti­tu­ci­ja,
ku­rios ži­nio­je yra by­la. Va­di­na­si, as­muo, tu­rin­tis tei­sę gau­ti vals­ty­bi­nę
tei­si­nę pa­gal­bą, su pra­šy­mu skir­ti vals­ty­bi­nę tei­si­nę pa­gal­bą ape­lia­ci­niam
ar ka­sa­ci­niam skun­dui su­ra­šy­ti tu­ri kreip­tis pri­dė­da­mas tei­sę gau­ti
šią pa­gal­bą įro­dan­čius do­ku­men­tus ne į ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mą ar ka­sa­ci­nį teis­mą, o į kon­kre­čią by­lą iš­nag­ri­nė­ju­sį ir ją
tu­rin­tį sa­vo ži­nio­je pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mą.
Klau­si­mas. Ar prieš by­los nag­ri­nė­ji­mo iš es­mės ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­me pra­džią šio teis­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas tu­ri iš­aiš­kin­ti
da­ly­vau­jan­tiems by­lo­je as­me­nims jų pro­ce­si­nes tei­ses ir pa­rei­gas?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 302 straips­nį šio ko­dek­so 243
straips­nio nuo­sta­ta, įpa­rei­go­jan­ti teis­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ką iš­aiš­kin­ti
ša­lims, tre­tie­siems as­me­nims ir jų at­sto­vams pa­gal įsta­ty­mą, at­vy­ku­siems
į teis­mo po­sė­dį, jų pro­ce­si­nes tei­ses ir pa­rei­gas, iš­sky­rus tuos at­ve­jus,
kai ša­lys ar tre­tie­ji as­me­nys ve­da by­lą ne pa­tys, o per ad­vo­ka­tą, tu­ri
bū­ti tai­ko­ma ir ape­lia­ci­nia­me pro­ce­se žo­di­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo
at­ve­ju (CPK 324 straips­nio 1 da­lis).
Klau­si­mas. Ar ga­li­ma teis­me pri­im­ti ieš­ki­nį, pa­reikš­tą
CK 3. 60 straips­nio pa­grin­du, rei­ka­lau­jant nu­trauk­ti san­tuo­ką dėl ieš­ko­vo
ir at­sa­ko­vo, t. y. abie­jų su­tuok­ti­nių, kal­tės ar­ba dėl ieš­ko­vo kal­tės?
Jei­gu ne, tai kaip tu­ri bū­ti spren­džia­mas to­kio ieš­ki­nio pri­ėmi­mo
klau­si­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. San­tuo­ka dėl vie­no su­tuok­ti­nio kal­tės nu­trau­kia­ma
ieš­ki­nio tei­se­nos tvar­ka (CK 3. 62 straips­nio 1 da­lis). Ieš­ki­nio tei­se­nos
tvar­ka san­tuo­ka nu­trau­kia­ma ir tuo at­ve­ju, jei­gu ji fak­tiš­kai iš­iro
dėl abie­jų su­tuok­ti­nių kal­tės. Ieš­ki­nys dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ga­li
bū­ti grin­džia­mas ne tik ta ap­lin­ky­be, kad san­tuo­ka fak­tiš­kai iš­iro
dėl ki­to su­tuok­ti­nio, t. y. at­sa­ko­vo, kal­tės, bet ir tuo pa­grin­du,
kad dėl san­tuo­kos iš­iri­mo yra kal­tas pats ieš­ko­vas ar­ba dėl to yra kal­ti
abu su­tuok­ti­niai  (CK 1. 8, 1. 9 straips­niai,
3. 1 straips­nio 2 da­lis, 3. 3 straips­nis, 3. 4 straips­nio 1, 2 da­lys, 3. 13
straips­nis, 3. 60, 3. 61 straips­niai). Ši ap­lin­ky­bė, ku­ria grin­džia­mas
ieš­ki­nys dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo dėl su­tuok­ti­nio (su­tuok­ti­nių)
kal­tės, pa­ti sa­vai­me nė­ra pa­grin­das teis­mui nei nu­sta­ty­ti ter­mi­ną
ieš­ki­nio trū­ku­mams pa­ša­lin­ti (CPK 115, 138 straips­nis), nei at­si­sa­ky­ti
ieš­ki­nį pri­im­ti (CPK 137 straips­nio 2 da­lis). Vi­sas reikš­min­gas to­kios
by­los baig­čiai fak­ti­nes ap­lin­ky­bes nu­sta­to ir gin­čo ša­lių tei­si­nius
san­ty­kius tei­siš­kai kva­li­fi­kuo­ja teis­mas, pri­im­da­mas spren­di­mą
san­tuo­ką nu­trauk­ti (CPK 384 straips­nio 6 da­lis, 385 straips­nis).
Klau­si­mas. Pri­ėmus ieš­ki­nį ir už­ve­dus teis­me ci­vi­li­nę
by­lą, ieš­ki­nio nuo­ra­šą su pa­teik­tais prie­dais iš­siun­tus at­sa­ko­vui
pa­aiš­kė­ja, kad at­sa­ko­vas nu­ro­dy­tu ad­re­su ne­gy­ve­na. Kaip tu­ri elg­tis
teis­mas: nu­sta­ty­ti ter­mi­ną trū­ku­mams pa­ša­lin­ti; sa­vo ini­cia­ty­va
im­tis prie­mo­nių at­sa­ko­vo gy­ve­na­ma­jai vie­tai nu­sta­ty­ti ar kt. ?
Kon­sul­ta­ci­ja. Ieš­ko­vui ten­ka pa­rei­ga nu­ro­dy­ti at­sa­ko­vo
gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Šią pa­rei­gą ieš­ko­vas įvyk­do teis­mui pa­duo­da­ma­me
ieš­ki­nio pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­da­mas at­sa­ko­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Fi­zi­nio
as­mens gy­ve­na­mo­ji vie­ta tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma lai­kan­tis CK 2. 16, 2. 17
straips­niuo­se nu­sta­ty­tų tai­syk­lių. Ieš­ki­nys pri­ima­mas ir ci­vi­li­nė
by­la iš­ke­lia­ma, jei­gu ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mas ati­tin­ka jo tu­ri­niui
ir for­mai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus (CPK 111, 113, 114, 135 straips­niai),
tai­gi ir CPK 111 straips­nio 2 da­lies 2 punk­te nu­sta­ty­tą rei­ka­la­vi­mą
nu­ro­dy­ti at­sa­ko­vo – fi­zi­nio as­mens – gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ieš­ki­nio
trū­ku­mų ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tas pa­pras­tai tai­ko­mas (CPK 115, 138
straips­niai) iki teis­mo re­zo­liu­ci­ja nė­ra iš­spręs­tas ieš­ki­nio pri­ėmi­mo
klau­si­mas (CPK 137 straips­nio 1 da­lis), ta­čiau tuo at­ve­ju, kai ta ap­lin­ky­bė,
jog ieš­ki­nio pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­tu ad­re­su at­sa­ko­vas ne­gy­ve­na, t.
y. tai, kad ne­įvyk­dy­tas CPK 111 straips­nio 2 da­lies 2 punk­to rei­ka­la­vi­mas,
pa­aiš­kė­ja vė­liau, ieš­ki­nį pri­ėmus ir ci­vi­li­nę by­lą iš­kė­lus, ter­mi­nas
šiam ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo trū­ku­mui pa­ša­lin­ti ga­li bū­ti nu­sta­to­mas
ir pa­si­ren­gi­mo by­los nag­ri­nė­ji­mui sta­di­jo­je. Per teis­mo nu­sta­ty­tą
ter­mi­ną ieš­ko­vui ne­pa­ša­li­nus ieš­ki­nio trū­ku­mų ir pa­gal CK 2. 16,
2. 17 straips­nių tai­syk­les ne­nu­ro­džius at­sa­ko­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos,
ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mas tu­ri bū­ti pa­lie­ka­mas ne­nag­ri­nė­tas (CPK 296
straips­nio 1 da­lies 11 punk­tas ir 3 da­lis).
Kai ieško­vui ne­pa­vyks­ta nu­sta­ty­ti at­sa­ko­vo
gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ieš­ki­nys to­kiam at­sa­ko­vui ga­li bū­ti pa­reiš­kia­mas
pa­gal jo tur­to bu­vi­mo vie­tą ar­ba pa­gal pas­ku­ti­nę ži­no­mą jo gy­ve­na­mą­ją
vie­tą (CPK 30 straips­nio 1 da­lis). Šiuo at­ve­ju pro­ce­si­niai do­ku­men­tai
at­sa­ko­vui ga­li bū­ti įtei­kia­mi CPK 117 straips­nio 2 da­ly­je, 129, 130
straips­niuo­se nu­ro­dy­tais pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo bū­dais. Iš­im­ti­niais
at­ve­jais, ypač tuo­met, kai teis­mas by­lo­je pri­va­lo bū­ti ak­ty­vus, ga­li
bū­ti tai­ko­ma at­sa­ko­vo pa­ieš­kos pro­ce­dū­ra (CPK 132 straips­nis).
Klau­si­mas. Įmo­nei iš­kel­ta ban­kro­to by­la ir ban­kro­to
pro­ce­dū­ros vyk­do­mos pa­gal 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mą. Šio įsta­ty­mo 23 straips­ny­je nu­sta­ty­ta, kad, iš­kė­lus įmo­nei
ban­kro­to by­lą, ad­mi­nist­ra­to­rius tu­ri tei­sę nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį
su įmo­nės dar­buo­to­jais, va­do­vau­da­ma­sis Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mu.
Ta­čiau nuo 2003 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jus Dar­bo ko­dek­sui (to­liau –
DK), Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mas ne­te­ko ga­lios. Pa­gal DK 137 straips­nį,
pra­dė­jus darb­da­vio ban­kro­to pro­ce­dū­rą, dar­bo su­tar­tys ga­li bū­ti
nu­trau­kia­mos lai­kan­tis ban­kro­to įsta­ty­mų nuo­sta­tų, o DK ket­vir­to­jo
skir­snio nuo­sta­tos to­kiais at­ve­jais tai­ko­mos ta­da, kai ati­tin­ka­mų
klau­si­mų ne­reg­la­men­tuo­ja ban­kro­to įsta­ty­mai. Ar su įmo­nės, ku­rio­je
ban­kro­to pro­ce­dū­ros vyk­do­mos pa­gal 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mą, dar­buo­to­jais dar­bo su­tar­tys nu­trau­kia­mos tai­kant DK ket­vir­to­jo
skir­snio nuo­sta­tas ar pa­gal ana­lo­gi­ją tai­kant 2001 m. ko­vo 20 d. Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 19 straips­nio nuo­sta­tas?
Kon­sul­ta­ci­ja. 2003 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jus DK, Dar­bo su­tar­ties
įsta­ty­mas ne­te­ko ga­lios, dar­bo san­ty­kiams, ku­rie at­si­ra­do iki DK
įsi­ga­lio­ji­mo ir tę­sia­si jam įsi­ga­lio­jus, tai­ko­mos DK nuo­sta­tos
(Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo
2, 3 straips­niai, 6 straips­nio 4 punk­tas).
DK 137 straips­nio nuo­sta­tos reiškia, kad tais
at­ve­jais, kai yra pra­dė­ta darb­da­vio ban­kro­to pro­ce­dū­ra, dar­bo su­tar­čių
nu­trau­ki­mui vi­sų pir­ma tai­ky­ti­nos ban­kro­tą reg­la­men­tuo­jan­čio
įsta­ty­mo nuo­sta­tos, o jei­gu ban­kro­to įsta­ty­mas ati­tin­ka­mų klau­si­mų
ne­reg­la­men­tuo­ja, dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mui tu­ri bū­ti tai­ko­mos
DK ket­vir­to­jo skir­snio nor­mos.
Įmo­nės (darb­da­vio), ku­riai ban­kro­to by­la iš­kel­ta
ga­lio­jant 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mui, ban­kro­to
pro­ce­dū­rą reg­la­men­tuo­ja bū­tent šis įsta­ty­mas (2001 m. ko­vo 20 d. Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 37 straips­nio 2 da­lis), taip pat tai­ko­mos 2001 m. ko­vo
20 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo 37 straips­nio 4 ir 5 da­lių nuo­sta­tos.
Va­do­vau­jan­tis DK 137 straips­niu, dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mui to­kio­je
įmo­nė­je vi­sų pir­ma tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 23 straips­nis ,,Dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mas“. Ta­čiau
Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mui ne­te­kus ga­lios, 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 23 straips­nio at­ski­ros nuo­sta­tos, reg­la­men­tuo­jan­čios,
kad dar­bo su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trauk­ta va­do­vau­jan­tis Dar­bo su­tar­ties
įsta­ty­mu, bei nu­sta­tan­čios dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­gal Dar­bo
su­tar­ties įsta­ty­mo 29 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą są­ly­gą, ne­ga­lio­ja.
Tai­gi, ga­lio­jant DK, 1997 m. bir­že­lio 17 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mas
šio­je kon­sul­ta­ci­jo­je ap­ta­ria­mus dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mo san­ty­kius
reg­la­men­tuo­ja tik tuo as­pek­tu, kad nu­sta­to sub­jek­tą – įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­rių,
tu­rin­tį tei­sę nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tis, o ki­tų šių san­ty­kių as­pek­tų
ne­reg­la­men­tuo­ja. Va­do­vau­jan­tis DK 137 straips­niu da­ry­ti­na iš­va­da,
kad įmo­nė­je, ku­rios ban­kro­to pro­ce­dū­ros vyk­do­mos pa­gal 1997 m. bir­že­lio
17 d. Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mą, dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mui ta ap­im­ti­mi,
ku­rios ne­reg­la­men­tuo­ja šis ban­kro­to įsta­ty­mas, tu­ri bū­ti tai­ko­mos
DK ket­vir­to­jo skir­snio nor­mos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.71235 sekundės -