Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5261: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so,
Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo

A3-104                                                              2004 m. ba­landžio 15 d.

Klau­si­mas. CK 6. 217 straips­nio 5 da­lis nu­ma­to, kad vie­na­ša­liš­kai
su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trauk­ta jo­je nu­ma­ty­tais at­ve­jais. Ar bū­ti­na
lai­ky­tis CK 6. 218 straips­ny­je nu­ma­ty­tos su­tar­ties nu­trau­ki­mo tvar­kos?
Ar šios tvar­kos ne­si­lai­ky­mas reiš­kia, kad su­tar­tis ne­nu­trauk­ta? Ar
už­ten­ka vien fak­to, ku­ris lei­džia vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį,
nu­sta­ty­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Su­tar­ties ša­lis ga­li vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti
su­tar­tį, t. y. dėl to ne­si­kreip­da­ma į teis­mą (CK 6. 218 straips­nis), jei­gu
ki­ta su­tar­ties ša­lis su­tar­ties ne­įvyk­do ar ne­tin­ka­mai vyk­do ir taip
pa­žei­džia su­tar­tį iš es­mės (CK 6. 217 straips­nio 1–3 da­lys, 6. 219 straips­nis).
CK 6. 217 straips­nio 5 da­lis, įgy­ven­di­nan­ti su­tar­ties lais­vės prin­ci­pą
(CK 6. 156 straips­nis), lei­džia su­tar­ties ša­lims su­si­tar­ti, kad vie­na­ša­liš­kai
su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trau­kia­ma ir ki­tais su­tar­ty­je nu­ro­dy­tais at­ve­jais,
taip pat tais at­ve­jais, kai su­tar­tis nė­ra pa­žei­džia­ma iš es­mės. Pa­žei­dus
su­tar­tį iš es­mės ar­ba esant ki­tam su­tar­ty­je nu­ro­dy­tam vie­na­ša­lio
su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­dui, su­tar­ties ša­lis, pa­gei­dau­jan­ti ją
nu­trauk­ti vie­na­ša­liš­kai, tu­ri iš anks­to per su­tar­ty­je nu­sta­ty­tą
ter­mi­ną pra­neš­ti ki­tai ša­liai apie nu­ma­to­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą
(CK 6. 218 straips­nio 1 da­lis). Jei­gu su­tar­ty­je toks ter­mi­nas ne­nu­sta­ty­tas,
apie nu­ma­to­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą ki­tai ša­liai tu­ri bū­ti pra­neš­ta
prieš tris­de­šimt die­nų (CK 6. 218 straips­nio 1 da­lis), iš­sky­rus tuos at­ve­jus,
kai įsta­ty­mas nu­sta­to ki­to­kį iš­anks­ti­nio pra­ne­ši­mo ter­mi­ną (žr. ,
pvz. , CK 6. 614 straips­nio 1 da­lį, 6. 642 straips­nį). Be iš­anks­ti­nio pra­ne­ši­mo
apie nu­ma­to­mą vie­na­ša­lį su­tar­ties nu­trau­ki­mą, su­tar­ty­je ga­li bū­ti
nu­sta­ty­tos ir ki­tos to­kio su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gos (pvz. , ša­lies,
ke­ti­nan­čios nu­trauk­ti su­tar­tį vie­na­ša­liš­kai, pa­rei­ga su­mo­kė­ti
ki­tai ša­liai pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją). Pa­žy­mė­ti­na, kad pra­ne­ši­mas
ki­tai ša­liai apie nu­ma­to­mą vie­na­ša­lį su­tar­ties nu­trau­ki­mą yra bū­ti­na
to­kio su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­ga (con­di­tio si­ne qua non),
nes vie­našalis su­tar­ties nu­trau­ki­mas yra va­li­nis ša­lies veiks­mas. P-e­ši­mas
yra bū­ti­na to­kio su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­ga ir dėl to, kad taip elg­tis
ša­lį įpa­rei­go­ja CK 6. 4 straips­nis (ša­lių pa­rei­ga elg­tis są­ži­nin­gai)
ir 6. 38 straips­nio 3 da­lis (ša­lių pa­rei­ga ben­dra­dar­biau­ti). Va­di­na­si,
tuo at­ve­ju, kai ki­tai ša­liai apie nu­ma­to­mą vie­na­ša­lį su­tar­ties nu­trau­ki­mą
ne­pra­ne­ša­ma, su­tar­tis ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma nu­trauk­ta, nes šiuo at­ve­ju
ša­lies va­lia vie­na­ša­liš­kai ją nu­trauk­ti nė­ra iš­reikš­ta. V- pa­grin­do,
lei­džian­čio ša­liai vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį, bu­vi­mas ne­reiš­kia
pa­ties su­tar­ties nu­trau­ki­mo. Su­tar­tis lai­ko­ma nu­trauk­ta nuo pra­ne­ši­me
apie jos nu­trau­ki­mą vie­na­ša­liš­kai nu­ro­dy­tos die­nos. Su­tar­ties nu­trau­ki­mas
at­lei­džia abi ša­lis nuo su­tar­ties vyk­dy­mo (CK 6. 221 straips­nio 1 da­lis),
ta­čiau ki­ta su­tar­ties ša­lis tu­ri tei­sę gin­čy­ti teis­me vie­na­ša­lio
su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grįs­tu­mą, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad su­tar­ties
pa­žei­di­mas nė­ra es­mi­nis ir nė­ra ki­to pa­grin­do vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti
su­tar­tį ar­ba nu­trau­kiant su­tar­tį ne­si­lai­ky­ta įsta­ty­me, su­tar­ty­je
nu­sta­ty­tos vie­našalio su­tar­ties nu­trau­ki­mo tvar­kos.
Klau­si­mas. Ar pri­pa­ži­nus as­me­nį, esan­tį gy­dy­mo, auk­lė­ji­mo
ar glo­bos ir rū­py­bos ins­ti­tu­ci­jo­je, ne­veiks­niu ar ri­bo­tai veiks­niu,
pri­va­lu pa­skir­ti šią ins­ti­tu­ci­ją glo­bė­ju ar rū­pin­to­ju, ar rei­kia
tik nu­sta­ty­ti šiam as­me­niui glo­bą ar rū­py­bą (CK 3. 242 straips­nis, CPK
505 straips­nis)?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 505 straips­nis, nu­sta­tan­tis teis­mo pa­rei­gą
ini­ci­juo­ti by­los dėl glo­bos ar rū­py­bos nu­sta­ty­mo, glo­bė­jo ar rū­pin­to­jo
pa­sky­ri­mo ne­veiks­niam ar ri­bo­tai veiks­niam as­me­niui nag­ri­nė­ji­mą,
nu­ma­to, kad teis­mas, pri­ėmęs spren­di­mą pri­pa­žin­ti pil­na­me­tį as­me­nį
ne­veiks­niu ar ri­bo­tai veiks­niu, jei­gu šis as­muo yra gy­dy­mo, auk­lė­ji­mo
ar glo­bos ir rū­py­bos ins­ti­tu­ci­jo­je, pri­va­lo sa­vo ini­cia­ty­va nu­sta­ty­ti
šiam as­me­niui glo­bą ar rū­py­bą (2 da­lis), teis­mas, pri­ėmęs spren­di­mą
pri­pa­žin­ti pil­na­me­tį as­me­nį ne­veiks­niu ar ri­bo­tai veiks­niu, jei­gu
šis as­muo nė­ra gy­dy­mo, auk­lė­ji­mo ar glo­bos ir rū­py­bos ins­ti­tu­ci­jo­je,
pri­va­lo sa­vo ini­cia­ty­va nu­sta­ty­ti šiam as­me­niui glo­bą ar rū­py­bą
ir pa­skir­ti glo­bė­ją ar rū­pin­to­ją (3 da­lis). Tai­gi, kai pil­na­me­tis
as­muo teis­mo pri­pa­žin­tas ne­veiks­niu ar ri­bo­tai veiks­niu yra gy­dy­mo,
auk­lė­ji­mo ar glo­bos ir rū­py­bos ins­ti­tu­ci­jo­je, teis­mas sa­vo ini­cia­ty­va
šiam as­me­niui glo­bė­jo ar rū­pin­to­jo ne­ski­ria (CK 3. 242 straips­nio 1 ir
4 da­lys). As­me­nų, teis­mo pri­pa­žin­tų ne­veiks­niais ar ri­bo­tai veiks­niais,
esan­čių gy­dy­mo, auk­lė­ji­mo ar glo­bos (rū­py­bos) ins­ti­tu­ci­jo­se, glo­bos
ir rū­py­bos funk­ci­jas at­lie­ka gy­dy­mo, auk­lė­ji­mo ar glo­bos (rū­py­bos)
ins­ti­tu­ci­ja iki pa­ski­ria­mas nuo­la­ti­nis glo­bė­jas ar rū­pin­to­jas
(CK 3. 241 straips­nio 2 da­lis).
Klau­si­mas. Kai ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui pa­duo­da­mas
pra­šy­mas dėl pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo (CPK 366 straips­nio 1 da­lies 8 punk­tas,
367 straips­nio 2 da­lis), šio pra­šy­mo pri­ėmi­mo klau­si­mą (CPK 370 straips­nio
1 da­lis) tu­ri spręs­ti vie­nas šio teis­mo tei­sė­jas ar tei­sė­jų ko­le­gi­ja?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 367 straips­nio 2 da­lį pra­šy­mas dėl
pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo, ku­ris grin­džia­mas CPK 366 straips­nio 1 da­lies 8
punk­te nu­ma­ty­tu pa­grin­du, t. y. ta ap­lin­ky­be, kad by­lą iš­nag­ri­nė­jo
ne­tei­sė­tos su­dė­ties teis­mas, tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas tam teis­mui, ku­ris
ne­tei­sė­ta su­dė­ti­mi iš­nag­ri­nė­jo by­lą. Pra­šy­mų at­nau­jin­ti pro­ce­są
nag­ri­nė­ji­mas su­si­de­da iš tri­jų sta­di­jų (CPK 370 straips­nis). Pir­mo­ji
– tai sta­di­ja, ku­rio­je iš­spren­džia­mas pra­šy­mo at­nau­jin­ti pro­ce­są
pri­ėmi­mo klau­si­mas (CPK 370 straips­nio 1 da­lis). Šio­je sta­di­jo­je pa­tik­ri­na­ma,
ar pa­reiš­kė­jas lai­kė­si for­ma­lių pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo rei­ka­la­vi­mų.
Nu­sta­čius, kad pa­duo­tas pra­šy­mas dėl pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo ne­ati­tin­ka
įsta­ty­me nu­sta­ty­tų to­kiems pra­šy­mams rei­ka­la­vi­mų, tai­ko­mas da­ly­vau­jan­čių
by­lo­je as­me­nų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų trū­ku­mų ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tas
(CPK 115 straips­nis). CPK 370 straips­nio 1 da­ly­je var­to­ja­ma teis­mo są­vo­ka
tu­ri bū­ti aiš­ki­na­ma pro­ce­si­ne pras­me. Ape­lia­ci­ne tvar­ka by­las nag­ri­nė­ja
tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja (CPK 62 straips­nio 2 da­lis, 304 straips­nio 1 da­lis).
Pa­gal CPK 62 straips­nio 2 da­lį, 304 straips­nio 2 da­lį vie­nas tei­sė­jas
ape­lia­ci­nia­me pro­ce­se ga­li at­lik­ti tik at­ski­rus pro­ce­si­nius veiks­mus,
pvz. , to­kius, ku­rie rei­ka­lin­gi pa­si­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mui (CPK
319 straips­nio 2 da­lis). Nei da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų pro­ce­si­nio
do­ku­men­tų pri­ėmi­mo, nei šių do­ku­men­tų trū­ku­mų ša­li­ni­mo tai­ky­mo
klau­si­mų įsta­ty­mas ne­pri­ski­ria tiems klau­si­mams, ku­riuos pa­gal sa­vo
po­bū­dį ga­li spręs­ti ir vie­nas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jas.
Va­di­na­si, tuo at­ve­ju, kai ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me yra gau­tas
pra­šy­mas at­nau­jin­ti pro­ce­są (CPK 366 straips­nio 1 da­lies 8 punk­tas,
367 straips­nio 2 da­lis), šio pra­šy­mo pri­ėmi­mo klau­si­mą CPK 370 straips­nio
1 da­ly­je nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­ri iš­spręs­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
pir­mi­nin­ko ar šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko nu­tar­ti­mi
su­da­ry­ta tri­jų šio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja (CPK 319 straips­nio 1 da­lis).
Į šios tei­sė­jų ko­le­gi­jos su­dė­tį ne­ga­li bū­ti įtrau­kia­mi tie tei­sė­jai,
dėl ku­rių ape­lia­ci­ne tvar­ka pri­im­to spren­di­mo ar nu­tar­ties yra pra­šo­ma
at­nau­jin­ti pro­ce­są (CPK 370 straips­nio 5 da­lis).
Klau­si­mas. Ar as­me­nys, ku­rie ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­ki
at­sto­vai pa­gal pa­ve­di­mą teis­me (pvz. , ieš­ko­vo ar­ba at­sa­ko­vo – fi­zi­nio
as­mens – su­tuok­ti­nis, gi­mi­nai­čiai, ku­rie ne­tu­ri aukš­to­jo tei­si­nio
uni­ver­si­te­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo), ga­li bū­ti įga­lio­ja­mi su­ras­ti ad­vo­ka­tą
ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ją by­lai ves­ti teis­me, su­da­ry­ti su juo tei­si­nės
pa­gal­bos su­tar­tį ir su­teik­ti ad­vo­ka­tui ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jui tei­sę
at­lik­ti įga­lio­to­jo var­du vi­sus CPK 59 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tus
veiks­mus, ku­rie tu­ri bū­ti spe­cia­liai ap­tar­ti įga­lio­ji­me at­sto­vau­ti
teis­me? Jei­gu to­kie įga­lio­ji­mai ga­li bū­ti iš­duo­da­mi, ar šiems įga­lio­ji­mams
tai­ko­mi ko­kie nors spe­cia­lūs for­mos rei­ka­la­vi­mai, ar jie ga­li bū­ti
per­duo­da­mi pe­rį­ga­lio­ji­mo bū­du ki­tiems as­me­nims, ku­rie ga­li ar­ba
ku­rie ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­ki at­sto­vai pa­gal pa­ve­di­mą teis­me
(pvz. , ki­tiems gi­mi­nai­čiams, ad­vo­ka­tams)?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal CPK 51 straips­nį as­muo ga­li ves­ti sa­vo
by­lą teis­me pats ar­ba per at­sto­vą. At­sto­vais pa­gal pa­ve­di­mą teis­me
ga­li bū­ti ad­vo­ka­tai, ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jai, ku­rių tei­sės ir pa­rei­gos
bei jų ap­im­tis pa­tvir­ti­na­mi su klien­tu su­da­ry­ta at­sto­va­vi­mo su­tar­ti­mi
(CPK 56 straips­nio 1 da­lies 1, 2 punk­tai, 57 straips­nio 3 da­lis). Jei­gu
dėl tam tik­rų prie­žas­čių as­muo (įga­lio­to­jas) ne­ga­li pats su­da­ry­ti
tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties su ad­vo­ka­tu ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ju,
jis ga­li įga­lio­ti tai pa­da­ry­ti ki­tą as­me­nį (įga­lio­ti­nį), kad ir ne­tu­rin­tį
tei­sės bū­ti sa­va­ran­kiš­ku at­sto­vu pa­gal pa­ve­di­mą teis­me. Šiam as­me­niui
duo­da­ma­me įga­lio­ji­me tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta įga­lio­ti­nio tei­sė su­da­ry­ti
tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­tį su ad­vo­ka­tu, ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ju dėl at­sto­va­vi­mo
įga­lio­to­jui kon­kre­čio­je by­lo­je, ke­lio­se ar­ba vi­so­se jo ci­vi­li­nė­se
by­lo­se (CPK 58 straips­nis). To­kia­me įga­lio­ji­me taip pat ga­li bū­ti nu­ma­ty­ta
įga­lio­ti­nio tei­sė įga­lio­ti ad­vo­ka­tą ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ją, su ku­riuo
bus su­da­ro­ma tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­tis, at­lik­ti vi­sus CPK 59
straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tus veiks­mus ar kon­kre­tų pro­ce­si­nį veiks­mą,
ku­ris tu­ri bū­ti spe­cia­liai ap­tar­tas įga­lio­ji­me ir yra bū­ti­nas tin­ka­mam
įga­lio­to­jo pro­ce­si­nių tei­sių įgy­ven­di­ni­mui (pvz. , pa­reikš­ti ieš­ki­nį,
jei­gu įga­lio­to­jas yra ieš­ko­vas, ar­ba prie­šieš­ki­nį, jei­gu įga­lio­to­jas
yra at­sa­ko­vas). Įga­lio­to­jo duo­da­mu įga­lio­ji­mu įga­lio­ti­niui ga­li
bū­ti su­teik­tos ir ki­tos tei­sės, pa­vyz­džiui, kar­tu su ad­vo­ka­tu, ad­vo­ka­to
pa­dė­jė­ju at­sto­vau­ti teis­me ar­ba at­lik­ti tam tik­rus pro­ce­si­nius
veiks­mus (CPK 56 straips­nio 2 da­lis), su­da­ry­ti tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­tį
ne­vir­ši­jant tam tik­ros ho­no­ra­ro su­mos ir pan.
Ki­ti įga­lio­ji­mo su­da­ry­ti tei­si­nės pa­gal­bos
su­tar­tį tu­ri­nio ir for­mos klau­si­mai spren­džia­mi va­do­vau­jan­tis CK
nor­mo­mis, reg­la­men­tuo­jan­čio­mis at­sto­va­vi­mo tei­si­nius san­ty­kius.
Įga­lio­ti­nis ga­li pe­rį­ga­lio­ti ki­tą as­me­nį at­lik­ti įga­lio­ji­me, iš­duo­ta­me
įga­lio­ti­niui, nu­ma­ty­tus veiks­mus CK 2. 145 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tais
at­ve­jais. Pe­rį­ga­lio­ji­mo tu­ri­nio, for­mos ir ki­ti klau­si­mai spren­džia­mi
va­do­vau­jan­tis CK 2. 145 straips­nio 1–4 da­li­mis.
Jei­gu įga­lio­to­jas yra už­sie­ny­je, įga­lio­ji­mas
su­da­ry­ti tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­tį iš­duo­da­mas va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos tarp­tau­ti­nė­mis su­tar­ti­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir
už­sie­nio vals­ty­bės dvi­ša­lė­mis su­tar­ti­mis (CK 1. 10 straips­nio 1 da­lis),
o kai šie tei­sės ak­tai to ne­reg­la­men­tuo­ja, įga­lio­ji­mo for­mai tai­ko­ma
už­sie­nio tei­sė (CK 1. 40 straips­nis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.57475 sekundės -