Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5268: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ad­vo­ka­tū­ros
įsta­ty­mo,
Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo
įsta­ty­mo
nor­mų tai­ky­mo

A3-105                                                              2004 m. ba­landžio 22 d.

Klau­si­mas. Dar­buo­to­ja, dir­ban­ti pa­gal ter­mi­nuo­tą
dar­bo su­tar­tį, ku­rios ter­mi­nas nu­sta­ty­tas iki ki­tas dar­buo­to­jas
grįš iš atos­to­gų, pa­tei­kė darb­da­viui me­di­ci­nos pa­žy­mą apie sa­vo nėš­tu­mą.
Ar to­kiu at­ve­ju darb­da­vys DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu
tu­ri tei­sę nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su šia dar­buo­to­ja pa­gal
DK 126 straips­nio 1 da­lį? Kaip tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas to­kios dar­buo­to­jos,
at­leis­tos iš dar­bo pa­gal DK 126 straips­nio 1 da­lį, grą­ži­ni­mo į dar­bą
klau­si­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. DK 132 straips­nio 1 da­lis, nu­sta­tan­ti ga­ran­ti­jas
nėš­čioms mo­te­rims, drau­džia nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su nėš­čia mo­te­ri­mi
nuo tos die­nos, kai darb­da­viui bu­vo pa­teik­ta me­di­ci­nos pa­žy­ma apie
nėš­tu­mą ir dar vie­ną mė­ne­sį pa­si­bai­gus nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­goms,
iš­sky­rus DK 136 straips­nio 1 ir 2 da­ly­se nu­ma­ty­tus at­ve­jus. DK 126
straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tas dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­das
pa­ten­ka tarp tų pa­grin­dų, pa­gal ku­riuos DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu
lai­ko­tar­piu darb­da­viui drau­džia­ma nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su nėš­čia
mo­te­ri­mi. Tai­gi DK 132 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu
darb­da­vys ne­tu­ri tei­sės nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su nėš­čia
mo­te­ri­mi pa­gal DK 126 straips­nio 1 da­lį (du­ra lex, sed lex).
Dar­buo­to­jo, at­leis­to iš dar­bo be tei­sė­to
pa­grin­do ar­ba pa­žei­džiant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tą tvar­ką, pa­žeis­tas tei­ses
teis­mas ap­gi­na tai­ky­da­mas DK 297 straips­nio 3 ir 4 da­ly­se nu­sta­ty­tus
al­ter­na­ty­vius gy­ni­mo bū­dus. Juos tai­ky­da­mas teis­mas nė­ra sais­to­mas
dar­buo­to­jo rei­ka­la­vi­mu (CPK 418 straips­nis). Nu­sta­tęs pa­grin­dą at­lei­di­mą
iš dar­bo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu, teis­mas kiek­vie­nu at­ve­ju tu­ri nu­sta­ty­ti,
ku­ris iš dar­buo­to­jo pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mo al­ter­na­ty­vių bū­dų, nu­sta­ty­tų
DK 297 straips­nio 3 ir 4 da­ly­se, yra tai­ky­ti­nas. Ap­lin­ky­bes, reikš­min­gas
šių tei­sės nor­mų tai­ky­mui, teis­mas tu­ri nag­ri­nė­ti ne­pri­klau­so­mai
nuo to, ar ku­ri nors iš pro­ce­so ša­lių jo­mis re­mia­si kaip sa­vo rei­ka­la­vi­mų
ar at­si­kir­ti­mų pa­grin­du. Nu­sta­tęs, kad dar­buo­to­jas į pir­mes­nį dar­bą
ne­ga­li bū­ti grą­ži­na­mas dėl DK 297 straips­nio 4 da­ly­je nu­ro­dy­tų prie­žas­čių,
teis­mas tai­ko šio­je tei­sės nor­mo­je nu­sta­ty­tą pa­žeis­tų dar­buo­to­jo
tei­sių gy­ni­mo bū­dą, o to­kių prie­žas­čių ne­nu­sta­tęs – tai­ko DK 297
straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tą gy­ni­mo bū­dą. Al­ter­na­ty­vaus dar­buo­to­jo
tei­sių gy­ni­mo bū­do pa­rin­ki­mas tu­ri bū­ti mo­ty­vuo­tas teis­mo spren­di­mo
mo­ty­vuo­ja­mo­jo­je da­ly­je (CPK 270 straips­nio 4 da­lis). Tai­ky­da­mas DK
297 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tą dar­buo­to­jo tei­sių gy­ni­mo bū­dą,
teis­mas dar­buo­to­ją grą­ži­na į pir­mes­nį dar­bą ir pri­tei­sia šio­je tei­sės
nor­mo­je nu­ma­ty­tą iš­mo­ką.
Klau­si­mas. Ko­kiu mas­tu nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo
(Žin. , 2004, Nr. 50-1632) 34 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ti ri­bo­ji­mai
ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jams at­sto­vau­ti teis­me ga­li bū­ti tai­ko­mi ci­vi­li­nia­me
pro­ce­se? Jei­gu šie ri­bo­ji­mai ci­vi­li­nia­me pro­ce­se bū­tų tai­ko­mi,
ar juos ga­li­ma tai­ky­ti to­se by­lo­se, ku­rio­se ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jai
pra­dė­jo at­sto­vau­ti iki 2004 m. ba­lan­džio 6 d. , bei ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jams,
ku­rie įra­šy­ti į ad­vo­ka­tų są­ra­šą iki nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo
įsi­ga­lio­ji­mo die­nos?
Kon­sul­ta­ci­ja. 2004 m. ko­vo 18 d. pri­im­tas nau­ja­sis Ad­vo­ka­tū­ros
įsta­ty­mas, ku­ris įsi­ga­lio­jo 2004 m. ba­lan­džio 6 d. , iš­sky­rus tam tik­ras
šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, įsi­ga­lio­sian­čias vė­liau (Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo
įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo 1 straips­nis). N-­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros
įsta­ty­mo 34 straips­nio 2 da­lis nu­sta­to, kad ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas ga­li
at­sto­vau­ti tik pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se ir ne anks­čiau kaip
po vie­ne­rių me­tų nuo ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo prak­ti­kos pra­džios. To­kių
ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo tei­sės at­sto­vau­ti sa­vo klien­to in­te­re­sams ci­vi­li­nia­me
pro­ce­se ri­bo­ji­mų CPK ne­nu­ma­to, o Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo
ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­me ne­nu­sta­ty­ta šios tei­sės nor­mos įgy­ven­di­ni­mo
tvar­ka. Kar­tu at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo
įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio 1 da­lis reg­la­men­tuo­ja
ne nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­me įtvir­tin­tų nau­jų ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jų
veik­los ap­ri­bo­ji­mų, o šia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tų nau­jų rei­ka­la­vi­mų,
ke­lia­mų ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jams, tai­ky­mo as­me­nims, įra­šy­tiems į ad­vo­ka­tų
pa­dė­jė­jų są­ra­šą iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos, klau­si­mus.
At­si­žvel­giant į tai, pa­žy­mė­ti­na, kad kon­sti­tu­ci­nis as­mens tei­si­nio
sau­gu­mo prin­ci­pas rei­ka­lau­ja už­tik­rin­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo
tik­ru­mą ir sta­bi­lu­mą, ap­sau­go­ti tei­si­nių san­ty­kių sub­jek­tų įgy­tas
tei­ses, gerb­ti tei­sė­tus in­te­re­sus bei tei­sė­tus lū­kes­čius, o šį prin­ci­pą
už­tik­ri­nan­ti lex ret­ro non agit tai­syk­lė (įsta­ty­mų ga­lia „ne­grįž­ta
į pra­ei­tį“) ne­lei­džia nau­jai pri­im­to įsta­ty­mo tai­ky­ti jau įvy­ku­siems
tei­si­niams fak­tams ir tei­si­niams pa­da­ri­niams, at­si­ra­du­siems iki to­kio
įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. Dėl šios prie­žas­ties nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros
įsta­ty­mo 34 straips­ny­je 2 da­ly­je nu­sta­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai ad­vo­ka­tų
pa­dė­jė­jams at­sto­vau­ti sa­vo klien­tų in­te­re­sams teis­muo­se ne­ga­li
bū­ti tai­ko­mi tiems at­sto­va­vi­mo ci­vi­li­nia­me pro­ce­se tei­si­niams
san­ty­kiams, ku­rie su­si­klos­tė iki nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo,
t. y. iki 2004 m. ba­lan­džio 6 d. Tai­gi tuo at­ve­ju, kai su­tar­tys dėl tei­si­nės
pa­gal­bos su ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jais bu­vo su­da­ry­tos ir jų pa­grin­du at­sto­va­vi­mo
ci­vi­li­nia­me pro­ce­se tei­si­niai san­ty­kiai (CPK 57 straips­nio 3 da­lis,
59 straips­nis) at­si­ra­do iki nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo,
nu­ro­dy­ti ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jų tei­sės at­sto­vau­ti teis­muo­se ap­ri­bo­ji­mai
ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi. Po nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo
su ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ju su­da­rant tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­tis dėl at­sto­va­vi­mo
ci­vi­li­nė­se by­lo­se pri­va­lu va­do­vau­tis mi­nė­ta šio įsta­ty­mo 34
straips­ny­je 2 da­lies nuo­sta­ta. Ši nuo­sta­ta tai­ky­ti­na ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jams
ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar as­muo į ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jo są­ra­šą įra­šy­tas
iki nau­jo­jo Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos, ar jau ga­lio­jant
šiam įsta­ty­mui. Prie­šin­gu at­ve­ju at­si­ras­tų tei­si­nė si­tu­a­ci­ja,
kai to pa­ties tei­si­nio sta­tu­so as­me­nys tu­rė­tų ne­vie­no­das tei­sės ir
pa­rei­gas ci­vi­li­nia­me pro­ce­se, tai pa­gal kon­sti­tu­ci­nį as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo
prin­ci­pą ne­leis­ti­na. Tai­ky­ti šiuo at­ve­ju Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo
įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tą,
kaip mi­nė­ta, nė­ra jo­kio pa­grin­do, nes ji skir­ta reg­la­men­tuo­ti ki­tus
tei­si­nius san­ty­kius.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56313 sekundės -