Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5269: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so,
Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo

A3-106                                                                 2004 m. ge­gu­žės
20 d.

Klau­si­mas. Ar CK 2. 116 straips­nis yra pro­ce­si­nė tei­sės
nor­ma, nu­sta­tan­ti spe­cia­lų ieš­ko­vo pro­ce­si­nį teis­nu­mą? Ar ieš­ki­nio,
pa­reikš­to CK 2. 116 straips­nio pa­grin­du, pri­ėmi­mo sta­di­jo­je teis­mas
tu­ri tei­sę (pri­va­lo) tik­rin­ti ieš­ko­vo spe­cia­lų pro­ce­si­nį teis­nu­mą
to­kiam ieš­ki­niui reikšti?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tei­sė kreip­tis į teis­mą teis­mi­nės gy­ny­bos
tu­ri bū­ti re­a­li­zuo­ja­ma įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka (Kon­sti­tu­ci­jos
30 straips­nio 1 da­lis, CPK 5 straips­nio 1 da­lis). Pro­ce­si­nė sub­jek­ti­nė
tei­sė kreip­tis į teis­mą pri­klau­so nuo tam tik­rų įsta­ty­me nu­ma­ty­tų
pro­ce­si­nio po­bū­džio ap­lin­ky­bių, ku­rios pa­gal jų ne­si­lai­ky­mo pro­ce­si­nes
tei­si­nes pa­sek­mes skirs­to­mos į dvi gru­pes – tei­sės kreip­tis į teis­mą
prie­lai­das ir šios tei­sės tin­ka­mo re­a­li­za­vi­mo są­ly­gas. Tei­sės
kreip­tis į teis­mą prie­lai­dų bei tin­ka­mo re­a­li­za­vi­mo są­ly­gų bu­vi­mą
ar ne­bu­vi­mą teis­mas pri­va­lo aiš­kin­tis ex of­fi­cio ieš­ki­nio
pri­ėmi­mo me­tu. Tai­gi, kai as­muo krei­pia­si į teis­mą, teis­mas tu­ri pa­tik­rin­ti
ne tik tai, ar ieš­ki­nys ati­tin­ka pro­ce­si­niams do­ku­men­tams ke­lia­mus
for­mos ir tu­ri­nio rei­ka­la­vi­mus, nu­ma­ty­tus CPK 111 ir 135 straips­niuo­se,
bet ir pri­va­lo nu­sta­ty­ti, ar ieš­ki­nį pa­duo­dan­tis as­muo tu­ri tei­sę
kreip­tis į teis­mą teis­mi­nės gy­ny­bos. By­los iš­kė­li­mo sta­di­jo­je teis­mas,
spręs­da­mas ieš­ki­nio pri­ėmi­mo klau­si­mą, įver­ti­nęs tei­sės kreip­tis į
teis­mą prie­lai­das ir są­ly­gas, ga­li pri­im­ti tre­jo­po po­bū­džio pro­ce­si­nius
spren­di­mus: ieš­ki­nį pri­im­ti, jį at­si­sa­ky­ti pri­im­ti vie­nu iš CPK
137 straips­ny­je nu­ro­dy­tų pa­grin­dų ar­ba nu­sta­ty­ti ter­mi­ną ieš­ki­nio
trū­ku­mams ša­lin­ti (CPK 138 straips­nis).
Pa­gal CK 2. 115 straips­nio 1 da­lį tei­sę kreip­tis
į teis­mą su rei­ka­la­vi­mu dėl pri­vers­ti­nio ju­ri­di­nio as­mens ak­ci­jų
(da­lių, pa­jų), pri­klau­san­čių vie­nam ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viui, par­da­vi­mo
ki­tam ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viui tu­ri tei­sę tik CK 2. 116 straips­ny­je
iš­var­dy­ti ju­ri­di­nio as­mens da­ly­viai. CK 2. 116 straips­nis aiš­kiai nu­sta­to,
kad tei­sę kreip­tis dėl pri­vers­ti­nio ak­ci­jų (da­lių, pa­jų) par­da­vi­mo
tu­ri tik as­me­nys, ku­rie ati­tin­ka šias dvi są­ly­gas: pir­ma, jie yra tam
tik­ros tei­si­nės for­mos pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens (už­da­ro­sios ak­ci­nės
ben­dro­vės, ūki­nės ben­dri­jos, ko­man­di­ti­nės ūki­nės ben­dri­jos, že­mės
ūkio ben­dro­vės ar ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės) da­ly­viai; an­tra, to­kią
tei­sę tu­ri tik tie mi­nė­tų pri­va­čių ju­ri­di­nių as­me­nų da­ly­viai, ku­rių
tu­ri­mų ak­ci­jų (da­lių, pa­jų) kie­kis su­da­ro ne ma­žiau kaip 1/3 da­lį
įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo ar ki­to ana­lo­giš­ko tur­to, at­si­žvel­giant į ju­ri­di­nio
as­mens tei­si­nę for­mą.
Pa­duo­dant ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą dėl pri­vers­ti­nio
ak­ci­jų (da­lių, pa­jų) par­da­vi­mo, prie pa­reiš­ki­mo tu­ri bū­ti pri­dė­ti
įro­dy­mai, pa­tvir­ti­nan­tys, kad ieš­ki­nį reiš­kian­tis as­muo yra tam tik­ros
tei­si­nės for­mos pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vis, taip pat kad šio
ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio tu­ri­mų ak­ci­jų (da­lių, pa­jų) kie­kis su­da­ro
ne ma­žiau kaip 1/3 da­lį įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo ar ki­to ana­lo­giš­ko ati­tin­ka­mos
tei­si­nės for­mos ju­ri­di­nio as­mens tur­to.
Ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą pa­duo­dan­čiam as­me­niui
ne­pri­dė­jus mi­nė­tų įro­dy­mų, teis­mas tu­ri tai­ky­ti ieš­ki­nio trū­ku­mų
ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tą ir nu­sta­ty­ti ter­mi­ną pa­teik­ti do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius
as­mens tei­sę kreip­tis į teis­mą su rei­ka­la­vi­mu dėl pri­vers­ti­nio ak­ci­jų
(da­lių, pa­jų) par­da­vi­mo (CPK 138 straips­nis).
Jei­gu iš prie ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo pri­dė­tų
įro­dy­mų ma­ty­ti, kad ieš­ki­nį pa­duo­da as­muo, ne­ati­tin­kan­tis CK 2. 116
straips­ny­je nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, teis­mas tu­ri at­si­sa­ky­ti pri­im­ti
ieš­ki­nį CPK 137 straips­nio 2 da­lies 1 punk­to pa­grin­du kaip ne­nag­ri­nė­ti­ną
teis­me, nes toks as­muo ne­tu­ri tei­sės pa­reikš­ti ieš­ki­nio dėl pri­vers­ti­nio
ak­ci­jų (da­lių, pa­jų) par­da­vi­mo, to­dėl nė­ra pa­grin­do pra­dė­ti ci­vi­li­nį
pro­ce­są. Jei­gu pro­ce­sas pa­gal as­mens, ne­tu­rin­čio tei­sės reikš­ti ieš­ki­nį
dėl pri­vers­ti­nio ak­ci­jų par­da­vi­mo, pa­reiš­ki­mą vis dėl­to bu­vo pra­dė­tas,
teis­mas to­kią by­lą tu­ri nu­trauk­ti CPK 293 straips­nio 1 punk­to pa­grin­du.
Klau­si­mas. Pri­ėmęs vyk­do­mą­jį do­ku­men­tą, ant­sto­lis
iš­siun­čia sko­li­nin­kui ra­gi­ni­mą įvyk­dy­ti spren­di­mą (CPK 655 straips­nis).
Ne­re­tai sko­li­nin­kas per ant­sto­lio nu­sta­ty­tą ter­mi­ną spren­di­mą
įvyk­do ir at­si­skai­to su iš­ieš­ko­to­ju, ku­ris apie tai pra­ne­ša ant­sto­liui.
Ant­sto­lis vyk­do­ma­ja­me do­ku­men­te pa­žy­mi, kad iš­ieš­ko­to­jo pra­ne­ši­mu
vyk­do­ma­sis do­ku­men­tas yra įvyk­dy­tas, ir grą­ži­na šį do­ku­men­tą teis­mui,
ne­pri­dė­da­mas iš­ieš­ko­to­jo pa­reiš­ki­mo ko­pi­jos. Ar už­ten­ka to­kios
ant­sto­lio žy­mos apie vyk­do­mo­jo do­ku­men­to įvyk­dy­mą ir ar ga­li­ma lai­ky­ti,
kad vyk­do­mo­ji by­la baig­ta CPK 632 straips­nio 1 punk­to pras­me? Ar šiuo
at­ve­ju ant­sto­lis tu­rė­tų sa­vo pa­tvar­ky­mu nu­trauk­ti vyk­do­mą­ją by­lą
tuo pa­grin­du, kad iš­ieš­ko­to­jas at­si­sa­kė iš­ieš­ko­ji­mo (CPK 629
straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas)? Kaip to­kiu at­ve­ju spren­džia­mi vyk­dy­mo
iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mai?
Kon­sul­ta­ci­ja. Kai sko­li­nin­kas per ant­sto­lio ra­gi­ni­me nu­sta­ty­tą
ter­mi­ną vi­siš­kai įvyk­do teis­mo spren­di­mą, ant­sto­liui ne­pa­kan­ka
vyk­do­ma­ja­me do­ku­men­te pa­žy­mė­ti apie vi­siš­ką jo įvyk­dy­mą bei šio
do­ku­men­to grą­ži­ni­mą jį iš­da­vu­siai ins­ti­tu­ci­jai (CPK 614 straips­nis,
631 straips­nio 6 da­lis). Šiuo at­ve­ju taip pat tu­ri bū­ti pri­ima­mas ant­sto­lio
pa­tvar­ky­mas dėl vyk­do­mo­jo do­ku­men­to grą­ži­ni­mo (CPK 613, 625 straips­niai).
To­kio pa­tvar­ky­mo nuo­ra­šą bū­ti­na iš­siųs­ti vyk­dy­mo pro­ce­so ša­lims
(CPK 613 straips­nio 3 da­lis, 625 straips­nio 3 da­lis).
Tiek vi­siš­kai įvyk­džius vyk­do­mą­jį do­ku­men­tą,
tiek ir nu­trau­kus vyk­do­mą­ją by­lą, vyk­do­ma­sis do­ku­men­tas su ati­tin­ka­ma
ant­sto­lio žy­ma tu­ri bū­ti grą­ži­na­mas jį iš­da­vu­siai ins­ti­tu­ci­jai
(CPK 630 straips­nio 3 da­lis, 631 straips­nio 6 da­lis), ta­čiau vi­siš­kas
vyk­do­mo­jo do­ku­men­to įvyk­dy­mas ir vyk­do­mo­sios by­los nu­trau­ki­mas
yra du sa­va­ran­kiš­ki vyk­do­mo­sios by­los už­bai­gi­mo pa­grin­dai (CPK 632
straips­nio 1, 3 punk­tai). CPK 632 straips­nio 1 punk­to pa­grin­du vyk­do­mo­ji
by­la tu­ri bū­ti už­bai­gia­ma ne tik tuo at­ve­ju, kai teis­mo spren­di­mas
įvyk­do­mas pri­vers­ti­nai, t. y. ant­sto­liui pri­tai­kius CPK 624 straips­nio
2 da­ly­je iš­var­dy­tas pri­vers­ti­nio vyk­dy­mo prie­mo­nes, bet ir tuo at­ve­ju,
kai pats sko­li­nin­kas per ant­sto­lio ra­gi­ni­me įvyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą
nu­sta­ty­tą ter­mi­ną spren­di­mą įvyk­do. Tai­gi sko­li­nin­kui per
ant­sto­lio ra­gi­ni­me nu­sta­ty­tą ter­mi­ną vi­siš­kai įvyk­džius teis­mo
spren­di­mą yra pa­grin­das vyk­do­mą­ją by­lą už­baig­ti grą­ži­nant įvyk­dy­tą
do­ku­men­tą jį iš­da­vu­siai ins­ti­tu­ci­jai (CPK 632 straips­nio 1 punk­tas,
631 straips­nio 6 da­lis), o ne pa­grin­das vyk­do­mą­ją by­lą už­baig­ti ją nu­trau­kus.
Ant­sto­lis, už­baig­da­mas vyk­do­mą­ją by­lą,
pri­va­lo iš­spręs­ti vyk­dy­mo iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo ir grą­ži­ni­mo klau­si­mus
(CPK 609, 610 straips­niai, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro 2002 m. gruo­džio 31 d.
įsa­ky­mu Nr. 432 pa­tvir­tin­tos Spren­di­mų vyk­dy­mo in­struk­ci­jos 86 punk­tas).
Kai sko­li­nin­kas įvyk­do spren­di­mą per ant­sto­lio ra­gi­ni­me nu­sta­ty­tą
ter­mi­ną, iš­ieš­ko­to­jo su­mo­kė­tos vyk­do­mo­sios by­los ad­mi­nist­ra­vi­mo
ir at­ski­rų vyk­dy­mo veiks­mų at­li­ki­mo iš­lai­dos iš­ieš­ko­mos iš sko­li­nin­ko
ir per­ve­da­mos iš­ieš­ko­to­jui (CPK 610, 611 straips­niai, Spren­di­mų vyk­dy­mo
in­struk­ci­jos 61, 88 punk­tai). Šiuo at­ve­ju at­ly­gi­ni­mas ant­sto­liui už
spren­di­mo įvyk­dy­mą iš sko­li­nin­ko ne­ima­mas (Spren­di­mų vyk­dy­mo in­struk­ci­jos
88 punk­tas). Kar­tu at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad vyk­do­mo­sios by­los
nu­trau­ki­mas, iš­ieš­ko­to­jui at­si­sa­kius nuo iš­ieš­ko­ji­mo (CPK 629
straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas), su­ke­lia ki­to­kius tei­si­nius pa­da­ri­nius,
nes to­kiu at­ve­ju iš­ieš­ko­to­jo su­mo­kė­tos vyk­dy­mo iš­lai­dos iš sko­li­nin­ko
ne­iš­ieš­ko­mos ir iš­ieš­ko­to­jui ne­grą­ži­na­mos (Spren­di­mų vyk­dy­mo in­struk­ci­jos
90 punk­tas).
Klau­si­mas. Ar san­tuo­ka ga­li bū­ti nu­trauk­ta pa­gal CK
3. 55 straips­nį (by­lą iš­nag­ri­nė­jus CPK XXXV sky­riu­je nu­sta­ty­ta tvar­ka)
tuo pa­grin­du, kad ki­tas su­tuok­ti­nis at­lie­ka lais­vės at­ėmi­mo baus­mę
il­giau nei vie­ne­rius me­tus už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą? Ar pra­šy­mą dėl
san­tuo­kos nu­trau­ki­mo pa­gal CK 3. 55 straips­nį mi­nė­tu pa­grin­du teis­mas
ga­li pri­im­ti sa­vo ži­nion?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK XXXV sky­riu­je nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­to
pro­ce­so tvar­ka nag­ri­nė­ja­mos tiek by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
vie­no su­tuok­ti­nio pra­šy­mu, tiek ir by­los dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo
abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru pa­reiš­ki­mu (CK 3. 51 straips­nio 2 da­lis,
3. 57 straips­nio 1 da­lis, CPK 538 straips­nio 1 da­lis). Ap­lin­ky­bės, ku­rioms
esant san­tuo­ka ga­li bū­ti nu­trauk­ta vie­no su­tuok­ti­nio pra­šy­mu, yra
iš­var­dy­tos CK 3. 55 straips­nio 1 da­ly­je. Su­tuok­ti­nio pra­šy­mas, ku­ris
nė­ra grin­džia­mas CK 3. 55 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis,
ne­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas CPK XXXV sky­riu­je nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­to
pro­ce­so tvar­ka. Pa­gal CK 3. 55 straips­nio 4 punk­tą san­tuo­ka vie­no su­tuok­ti­nio
pra­šy­mu ga­li bū­ti nu­trauk­ta tik tuo at­ve­ju, jei­gu ki­tas su­tuok­ti­nis
at­lie­ka lais­vės at­ėmi­mo baus­mę il­giau nei vie­ne­rius me­tus už ne­ty­či­nį
nu­si­kal­ti­mą. Jei­gu vie­nas su­tuok­ti­nis at­lie­ka lais­vės at­ėmi­mo
baus­mę il­giau nei vie­ne­rius me­tus už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, ki­tas
su­tuok­ti­nis, va­do­vau­da­ma­sis CK 3. 60 straips­niu, tu­ri tei­sę kreip­tis
į teis­mą su ieš­ki­niu, rei­ka­lau­da­mas nu­trauk­ti san­tuo­ką dėl už ty­či­nį
nu­si­kal­ti­mą nu­teis­to su­tuok­ti­nio kal­tės (CK 3. 62 straips­nio 1 da­lis).
Pa­gal CK 3. 60 straips­nio 3 da­lį yra pre­ziu­muo­ja­ma, kad san­tuo­ka iš­iro
dėl ki­to su­tuok­ti­nio kal­tės, jei­gu jis yra nu­tei­sia­mas už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą.
Esant mi­nė­tai ap­lin­ky­bei, teis­mui CPK XXXV sky­riu­je nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­to
pro­ce­so tvar­ka taip pat ga­li bū­ti pa­tei­kia­mas ben­dras su­tuok­ti­nių
pra­šy­mas nu­trauk­ti san­tuo­ką abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru su­ti­ki­mu
(CK 3. 51, 3. 52 straips­niai, CPK 539 straips­nio 1, 2 da­lys). To­kiu at­ve­ju
prie pra­šy­mo tu­ri bū­ti pri­de­da­ma su­tuok­ti­nių su­da­ry­ta su­tar­tis
dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo pa­da­ri­nių (CK 3. 52 straips­nio 2 da­lis, 3. 53
straips­nio 3 da­lis, CPK 539 straips­nio 2 da­lis). Va­di­na­si, tuo at­ve­ju,
kai CPK XXXV sky­riu­je nu­sta­ty­ta su­pap­ras­tin­to pro­ce­so tvar­ka teis­me
yra gau­tas vie­no su­tuok­ti­nio pra­šy­mas dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo, ku­ris
grin­džia­mas ta ap­lin­ky­be, kad ki­tas su­tuok­ti­nis at­lie­ka lais­vės at­ėmi­mo
baus­mę il­giau nei vie­ne­rius me­tus už ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, tu­ri bū­ti
tai­ko­mas pro­ce­si­nių do­ku­men­tų trū­ku­mų iš­tai­sy­mo ins­ti­tu­tas (CPK
115 straips­nio 2 da­lis, 443 straips­nio 1 da­lis). Teis­mo nu­tar­ty­je dėl
su­tuok­ti­nio pra­šy­mo nu­trauk­ti san­tuo­ką trū­ku­mų iš­tai­sy­mo bū­ti­na
nu­ro­dy­ti šio pro­ce­si­nio do­ku­men­to trū­ku­mą, t. y. kon­sta­tuo­ti, kad toks
pra­šy­mas ne­ati­tin­ka ieš­ki­niui ar ben­dram su­tuok­ti­nių pra­šy­mui dėl
san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, ir nu­sta­ty­ti ter­mi­ną
šiam trū­ku­mui pa­ša­lin­ti.
Klau­si­mas. Ar pra­šy­mai dėl nuos­to­lių, at­si­ra­du­sių dėl
pik­tnau­džia­vi­mo pro­ce­su, at­ly­gi­ni­mo, jei­gu jie pa­duo­da­mi pa­gal
CPK 95 straips­nio 1 da­lį iki by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo iš es­mės pa­bai­gos,
ap­mo­kes­ti­na­mi žy­mi­niu mo­kes­čiu?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 95 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad ša­lis,
ku­ri ne­są­ži­nin­gai pa­reiš­kė ne­pa­grįs­tą ieš­ki­nį (ape­lia­ci­nį, ka­sa­ci­nį
skun­dą) ar­ba są­mo­nin­gai vei­kė prieš tei­sin­gą ir grei­tą by­los iš­nag­ri­nė­ji­mą
ir iš­spren­di­mą, ga­li bū­ti teis­mo įpa­rei­go­ta at­ly­gin­ti ki­tai ša­liai
jos pa­tir­tus nuos­to­lius. Mo­ty­vuo­tas pra­šy­mas dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo
ga­li bū­ti pa­duo­tas iki by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo iš es­mės pa­bai­gos. CPK
95 straips­nio 1 da­lies pa­grin­du reiš­kia­mas rei­ka­la­vi­mas at­ly­gin­ti
nuos­to­lius, ku­rie vie­nai gin­čo ša­liai at­si­ra­do dėl ki­tos ša­lies pik­tnau­džia­vi­mo
pro­ce­su, yra ne ma­te­ria­li­nio, o pro­ce­si­nio tei­si­nio po­bū­džio, ku­ris
ne­at­sie­ja­mai su­si­jęs su nag­ri­nė­ja­ma ci­vi­li­ne by­la ir ga­li bū­ti
spren­džia­mas tik to­je pa­čio­je by­lo­je. Tuo tar­pu CPK 80 straips­nio, iš­var­di­jan­čio
pro­ce­si­nius do­ku­men­tus, už ku­riuos tu­ri bū­ti mo­ka­mas žy­mi­nis mo­kes­tis,
pras­me žy­mi­niu mo­kes­čiu ap­mo­kes­ti­na­mi to­kie da­ly­vau­jan­čių by­lo­je
as­me­nų pa­reikš­ti pro­ce­si­niai do­ku­men­tai, ku­riais reiš­kia­mi ma­te­ria­li­niai
tei­si­niai rei­ka­la­vi­mai. Ka­dan­gi pra­šy­mas dėl nuos­to­lių, at­si­ra­du­sių
dėl pik­tnau­džia­vi­mo pro­ce­su, at­ly­gi­ni­mo ne­pa­ten­ka į CPK 80 straips­ny­je
nu­ro­dy­tų pro­ce­si­nių do­ku­men­tų, už ku­riuos tu­ri bū­ti mo­ka­mas įsta­ty­me
nu­sta­ty­to dy­džio žy­mi­nis mo­kes­tis, są­ra­šą, taip pat ne­sant jo­kios
ki­tos šio įsta­ty­mo nuo­sta­tos, įpa­rei­go­jan­čios to­kį pra­šy­mą pa­tei­kian­tį
as­me­nį už jį su­mo­kė­ti žy­mi­nį mo­kes­tį, da­ry­ti­na iš­va­da, kad CPK 95
straips­nio 1 da­lies pa­grin­du pa­duo­dant pra­šy­mą dėl nuos­to­lių, at­si­ra­du­sių
gin­čo ša­liai pik­tnau­džiau­jant pro­ce­su, at­ly­gi­ni­mo mo­kė­ti žy­mi­nio
mo­kes­čio ne­rei­kia.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.88524 sekundės -