Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5274: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so
nor­mų tai­ky­mo

A3-107                                                                 2004 m. birželio 10 d.

Klau­si­mas. Ar CPK 303 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ti ape­lia­ci­jos
ri­bo­ji­mai tai­ko­mi ape­lia­ci­niams skun­dams (jų da­lims), ku­riais skun­džia­mos
teis­mų spren­di­mų da­lys dėl by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų pa­skirs­ty­mo, ar
tik ape­lia­ci­niams skun­dams (jų da­lims) dėl ma­te­ria­li­nių tei­si­nių rei­ka­la­vi­mų?
Kon­sul­ta­ci­ja. CPK 303 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad
ape­lia­ci­ja ne­ga­li­ma smul­kiuo­se tur­ti­niuo­se gin­čuo­se, kai gin­či­ja­ma
su­ma yra ma­žes­nė kaip du šim­tai pen­kias­de­šimt li­tų. At­si­žvel­giant į
įsta­ty­me var­to­ja­mą „tur­ti­nio gin­čo“ są­vo­ką (CPK 80 straips­nio 1 da­lis,
85 straips­nis), da­ry­ti­na iš­va­da, kad CPK 303 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ta
su­ma yra įsak­miai ri­bo­ja­ma ape­lian­to tei­sė kreip­tis su ape­lia­ci­niu
skun­du į ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mą dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo spren­di­mo, ku­riuo iš­spręs­ti ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­reikš­ti ma­te­ria­li­nio
tei­si­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mai, t. y. iš­spręs­tas tur­ti­nis gin­čas,
tei­sė­tu­mo ir pa­grįs­tu­mo pa­tik­ri­ni­mo. Ki­ta ver­tus, pa­žy­mė­ti­na,
kad rei­ka­la­vi­mai dėl by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų at­si­ran­da dėl ci­vi­li­nės
by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me ir yra ne­at­sie­ja­mai su­si­ję su nag­ri­nė­ja­ma
by­la. Tai­gi to­kie rei­ka­la­vi­mai yra pro­ce­si­nio, bet ne ma­te­ria­li­nio
tei­si­nio po­bū­džio. Pro­ce­si­nio tei­si­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mai,
tai­gi ir rei­ka­la­vi­mai dėl by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų, yra ne sa­va­ran­kiški,
o pa­pil­do­mi, išves­ti­niai iš pa­grin­di­nių, t. y. iš gin­čo ša­lies teis­me
pa­reikš­tų ir ci­vi­li­nė­je by­lo­je nag­ri­nė­ja­mų ma­te­ria­li­nių tei­si­nių
rei­ka­la­vi­mų. To­dėl tuo at­ve­ju, kai pa­gal CPK 303 straips­nio 1 da­lį
yra ne­ga­li­ma ape­lia­ci­ja dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo
da­lies, ku­ria iš­spręs­ti ma­te­ria­li­niai tei­si­niai rei­ka­la­vi­mai, ape­lia­ci­ja
taip pat ne­ga­li­ma ir dėl tos spren­di­mo da­lies, ku­ria iš­spręs­ti iš ma­te­ria­li­nių
tei­si­nių rei­ka­la­vi­mų ki­lę pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai dėl by­li­nė­ji­mo­si
iš­lai­dų, ne­pri­klau­so­mai nuo gin­či­ja­mos to­kių iš­lai­dų su­mos (CPK 3
straips­nio 6 da­lis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.58095 sekundės -