Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5273: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to
įsta­ty­mo,
Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mu
Nr. 831 pa­tvir­tin­tos
B-­kru­tuo­jan­čios ir ban­kru­ta­vu­sios įmo­nės
tur­to par­da­vi­mo
iš var­žy­ty­nių tvar­kos nor­mų tai­ky­mo

A3-108                                                                 2004 m. birželio 23 d.

Klau­si­mas. Ar tre­jų me­tų ter­mi­nas, nu­ro­dy­tas CK 4. 96
straips­nio 1 da­ly­je, pa­reikš­ti rei­ka­la­vi­mą iš­rei­ka­lau­ti daik­tą iš
są­ži­nin­go įgi­jė­jo per tre­jus me­tus nuo daik­to pra­ra­di­mo mo­men­to
yra nai­ki­na­ma­sis ar ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­nas?
Kon­sul­ta­ci­ja. CK 4. 96 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­tas tre­jų
me­tų ter­mi­nas yra ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­nas, tai­ko­mas vin­di­ka­ci­niam
ieš­ki­niui dėl kil­no­ja­mo­jo daik­to iš­rei­ka­la­vi­mo. CK 4. 96 straips­nio
1 da­lis taip pat nu­sta­to šio ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­no ei­gos pra­džią.
Vi­siems ki­tiems šio ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­no klau­si­mams CK pir­mo­sios
kny­gos nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios ieš­ki­nio se­na­ties ins­ti­tu­tą (CK
1. 124–1. 135 straips­niai), tai­ko­mos ben­drais pa­grin­dais.
Klau­si­mas. Ar pa­gal Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mo
Nr. 831 32 punk­tą rei­kia kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­kui (su­pap­ras­tin­to ban­kro­to pro­ce­so me­tu teis­mui) pa­tvir­tin­ti
be var­žy­ty­nių par­duo­to tur­to pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį?
Kon­sul­ta­ci­ja. Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mu
Nr. 831 pa­tvir­tin­tos B-­kru­tuo­jan­čios ir ban­kru­ta­vu­sios įmo­nės tur­to
par­da­vi­mo iš var­žy­ty­nių tvar­kos 32 punk­tu yra nu­sta­ty­ta, kad be var­žy­ty­nių
par­duo­to tur­to pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tis ar­ba per­da­vi­mo ak­tas
pri­ly­gi­na­mi no­ta­ro pa­tvir­tin­tai su­tar­čiai ir yra nuo­sa­vy­bės tei­sę
pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai, nu­sta­ty­tą­ja tvar­ka re­gist­ruo­jant pir­ki­mo–par­da­vi­mo
su­tar­tį. Ta­me pa­čia­me mi­nė­to tei­sės ak­to punk­te nu­ro­dy­ta, kad per­da­vi­mo
ak­tą tvir­ti­na kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­kas, o par­da­vus ban­ko
tur­tą – tei­sė­jas, nag­ri­nė­jan­tis ban­kro­to by­lą.
Su­pap­ras­tin­to ban­kro­to pro­ce­so at­ve­ju (Įmo­nių
ban­kro­to įsta­ty­mo 131 straips­nis) kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mo
kom­pe­ten­ci­jai skir­tus tur­to par­da­vi­mo klau­si­mus spren­džia teis­mas.
Tai­gi ir tur­to per­da­vi­mo ak­tą tu­ri pa­tvir­tin­ti ban­kro­to by­lą nag­ri­nė­jan­tis
tei­sė­jas.
Apie be var­žy­ty­nių par­duo­to tur­to pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­čių tei­si­nį sta­tu­są yra nu­ro­dy­ta Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
tei­sė­jų se­na­to 2001 m. gruo­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. 33 20 punk­te. To­kios
su­tar­tys yra pri­ly­gi­na­mos no­ta­ro pa­tvir­tin­tai su­tar­čiai ir jo­kio
pa­pil­do­mo pa­tvir­ti­ni­mo ne­rei­kia.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.58396 sekundės -