Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so,
Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo bei Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu
Nr. 1112 pa­tvir­tin­tos Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių
į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia
va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos nor­mų tai­ky­mo

A3-109                                                                                      2004 m. ba­landžio 29 d.

Klau­si­mas. Ar ga­li bū­ti mi­ru­sio as­mens, pa­si­rin­ku­sio
vie­ną įsta­ty­me nu­sta­ty­tų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo bū­dų, įpė­di­niui, ku­riam iš­duo­tas pa­vel­dė­ji­mo tei­sės
liu­di­ji­mas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad pa­vel­di­ma pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja,
pa­kei­čia­mas nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo bū­das? To­kiais at­ve­jais pa­gal
Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mą Nr. 1112 ins­ti­tu­ci­ja,
spren­džian­ti nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo
klau­si­mą, pa­pras­tai pri­ima spren­di­mą dėl anks­tes­nio spren­di­mo at­kur­ti
nuo­sa­vy­bės tei­ses pa­nai­ki­ni­mo, ta­čiau nau­jas spren­di­mas, ku­riuo
nuo­sa­vy­bės tei­sės bū­tų at­ku­ria­mos pa­vel­dė­to­jui jo pa­si­rink­tu bū­du
ne­pri­ima­mas, mo­ty­vuo­jant tuo, kad rei­kia pa­nai­kin­ti ar pa­keis­ti pa­vel­dė­ji­mo
tei­sės liu­di­ji­mo da­lį dėl kom­pen­sa­ci­jos pa­vel­dė­ji­mo. Ar ga­li pa­li­ki­mą
pri­ėmęs as­muo kreip­tis į teis­mą su ieš­ki­niu dėl šios pa­vel­dė­ji­mo tei­sės
liu­di­ji­mo da­lies pa­nai­ki­ni­mo ar pa­kei­ti­mo? Pa­žy­mė­ti­na, kad pa­gal
CK 5. 8 straips­nį pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mą ga­li gin­čy­ti tik as­muo,
pre­ten­duo­jan­tis į pa­li­ki­mą. Tuo tar­pu šiuo at­ve­ju pa­vel­dė­ji­mo tei­sės
liu­di­ji­mą gin­čy­tų as­muo, pri­ėmęs pa­li­ki­mą. Tai­gi, ar toks ieš­ki­nys
nag­ri­nė­ti­nas teis­me? Jei­gu taip, tai ko­kio dy­džio žy­mi­nis mo­kes­tis
mo­kė­ti­nas už to­kį ieš­ki­nį, nes pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­me nu­ro­do­ma,
kad pa­vel­di­ma pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, ne­nu­ro­dant jos dy­džio? Kaip
tu­rė­tų bū­ti for­mu­luo­ja­ma teis­mo spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė da­lis (pa­nai­kin­ti
pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mo da­lį dėl kom­pen­sa­ci­jos pa­vel­dė­ji­mo
ar­ba pa­keis­ti pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mo da­lį, nu­ro­dant, kad pa­vel­dė­ta
ne kom­pen­sa­ci­ja, o pa­gal pa­keis­tą at­kū­ri­mo bū­dą ki­tas tur­tas)?
Kon­sul­ta­ci­ja. 1997 m. lie­pos 1 d. Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių
į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 3
da­lis (2002 m. spa­lio 15 d. įsta­ty­mo Nr. IX-1139 re­dak­ci­ja) įtvir­ti­na
pi­lie­čių tei­sę iki 2003 m. ba­landžio 1 d. (dėl to šio­je kon­sul­ta­ci­jo­je
pa­tei­kia­mi iš­aiš­ki­ni­mai tai­ky­ti­ni tik tiems at­ve­jams, kai įpė­di­niai
iki įsta­ty­me nu­sta­ty­to ter­mi­no pa­bai­gos ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms
pra­ne­šė apie sa­vo ke­ti­ni­mus pa­keis­ti va­lią dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į
ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo bū­do) pa­keis­ti va­lią dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sių į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo bū­do ir apie tai pra­neš­ti
šio įsta­ty­mo 17 straips­ny­je nu­ro­dy­toms ins­ti­tu­ci­joms net ir tais at­ve­jais,
kai spren­di­mas dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo jau pri­im­tas. Kai
spren­di­mas dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo
pri­im­tas, bet ne­pra­dė­tas vyk­dy­ti, pi­lie­čio pra­šy­mu šio įsta­ty­mo 17
straips­ny­je nu­ro­dy­tos ins­ti­tu­ci­jos jį pa­kei­čia ad­mi­nist­ra­ci­ne
tvar­ka, o jei spren­di­mas pra­dė­tas vyk­dy­ti, jis ga­li bū­ti pa­nai­ki­na­mas
Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka (Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį
ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 3 da­lis). Pra­dė­tų
vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos
nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­ka pa­tvir­tin­ta
Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1112. Šia tvar­ka ga­li bū­ti
pa­nai­ki­na­mi pri­im­ti ir pra­dė­ti vyk­dy­ti spren­di­mai dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sių at­kū­ri­mo bū­do, kai pa­gal šiuos spren­di­mus pi­lie­čiams yra iš­mo­kė­ta
pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos už iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą da­lis
(šio nu­ta­ri­mo 2 punk­tas). Pra­šy­mus pa­nai­kin­ti pri­im­tus ir pra­dė­tus
vyk­dy­ti, bet dar ne­įvyk­dy­tus spren­di­mus at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses
į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ins­ti­tu­ci­joms, nag­ri­nė­jan­čioms
pra­šy­mus at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses, pa­tei­kia pi­lie­čiai, kei­čian­tys
va­lią dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo bū­do (šios tvar­kos 2 punk­tas).
Ka­dan­gi nei Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 3 da­lis, nei Vy­riau­sy­bės 2002
m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1112 pa­tvir­tin­ta Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų
dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo,
kai pi­lie­tis pa­kei­čia va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės
tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­ka tie­sio­giai ne­at­sa­ko
į klau­si­mą, ar mi­ru­sio fi­zi­nio as­mens, ku­rio var­du yra at­kur­tos nuo­sa­vy­bės
tei­sės, įpė­di­niai ga­li kreip­tis į ins­ti­tu­ci­jas, nag­ri­nė­jan­čias pra­šy­mus
at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, su pra­šy­mais
pa­nai­kin­ti pri­im­tus ir pra­dė­tus vyk­dy­ti spren­di­mus dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sių at­kū­ri­mo su­mo­kant pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją, to­dėl spren­džiant
šį klau­si­mą rei­kia at­si­žvelg­ti į pa­vel­dė­ji­mo sam­pra­tą ir tei­sės at­kur­ti
nuo­sa­vy­bės tei­ses į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą tei­si­nę pri­gim­tį.
CK 5. 1 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad pa­vel­dė­ji­mas
– tai mi­ru­sio fi­zi­nio as­mens tur­ti­nių tei­sių, pa­rei­gų ir kai ku­rių
as­me­ni­nių ne­tur­ti­nių tei­sių per­ėji­mas jo įpė­di­niams pa­gal
įsta­ty­mą ar­ba (ir) įpė­di­niams pa­gal tes­ta­mentą. Pa­gal CK 1. 112 straips­nio
2 da­ly­je įtvir­tin­tą ben­drą tai­syk­lę tur­ti­nės tei­sės per­duo­da­mos ir
pa­vel­di­mos. CK 5. 1 straips­nio 2 da­lis taip pat nu­sta­to, kad pa­vel­di­mi
ma­te­ria­lūs ir ne­ma­te­ria­lūs da­ly­kai, pa­li­kė­jo tur­ti­nės rei­ka­la­vi­mo
tei­sės, taip pat ki­tos tur­ti­nės tei­sės. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ne kar­tą
(pvz. , Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
1999 m. bir­že­lio 21 d. nu­tar­tis, pri­im­ta ci­vi­li­nė­je by­lo­je K.
Kiš­kie­nė v. T. J-­mo­lov­ska­ja, by­los Nr. 3K-3-30/1999; Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2000 m. ge­gu­žės
22 d. nu­tar­tis, pri­im­ta ci­vi­li­nė­je by­lo­je P. Čy­žius v. Pa­ne­vė­žio
ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja, by­los Nr. 3K-3-583/2000)
yra pa­žy­mė­jęs, kad tei­sė at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą yra tur­ti­nė tei­sė, to­dėl mi­rus šios tei­sės tu­rė­to­jui ji tam­pa
pa­li­ki­mo da­li­mi ir pa­vel­di­ma ben­dra tvar­ka. To­kia iš­va­da in­ter
alia grin­džia­ma Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­ta, kad mi­rus pi­lie­čiams,
tu­rin­tiems tei­sę į nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mą, ku­rie nu­sta­ty­tu
lai­ku bu­vo pa­da­vę pra­šy­mus at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses, nuo­sa­vy­bės
tei­sės at­ku­ria­mos mi­ru­sio­jo var­du ir per­duo­da­mos įpė­di­niams. Tai­gi
mi­rus pi­lie­čiui, ku­rio var­du pa­gal ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos pri­im­tą
spren­di­mą yra at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės, jo įpė­di­niams, tu­rin­tiems
iš­duo­tus pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mus, ku­riuo­se nu­ro­do­ma apie
pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos pa­vel­dė­ji­mą, per­ei­na ne tik tur­ti­nė rei­ka­la­vi­mo
tei­sė į šią kom­pen­sa­ci­ją, nes pa­vel­dė­ji­mo bū­du jie ta­po šios kom­pen­sa­ci­jos
sa­vi­nin­kais. Kar­tu su tuo įpė­di­niai įgy­ja Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių
į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 3
da­ly­je nu­sta­ty­tą tei­sę keis­ti va­lią dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo
bū­do ir, kai spren­di­mas at­kur­ti nuo­sa­vy­bes tei­ses į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą, iš­mo­kant pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją, pra­dė­tas vyk­dy­ti, bet dar
ne­įvyk­dy­tas, ga­li šią tei­sę įgyvendinti Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11
d. nu­ta­ri­me Nr. 1112 nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Siek­da­ma iš­spręs­ti mi­ru­sio as­mens, ku­rio
var­du at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės, įpė­di­nio pa­duo­tą pra­šy­mą pa­nai­kin­ti
pri­im­tą ir pra­dė­tą vyk­dy­ti, bet dar ne­įvyk­dy­tą, spren­di­mą, ati­tin­ka­ma
ins­ti­tu­ci­ja (Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 17 straips­nis, Vy­riau­sy­bės 1997 m. rug­sė­jo
29 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1057 pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių
nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo
įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos 98–101 punk­tai) tu­ri ne tik pa­nai­kin­ti  spren­di­mą (jo da­lį), pa­gal ku­rį bu­vo at­ly­gi­na­ma
pi­ni­gais už iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, bet ir pri­im­ti nau­ją
spren­di­mą dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo pra­šy­me nu­ro­dy­tu nuo­sa­vy­bės
tei­sių at­kū­ri­mo bū­du (Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr.
1112 pa­tvir­tin­tos Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių
į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia
va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį
tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos 6 punk­tas). Jei­gu ins­ti­tu­ci­ja pa­žei­džia
šios tvar­kos 6 punk­to nuo­sta­tas, jos veiks­mus (spren­di­mą) su­in­te­re­suo­tas
as­muo ga­li ap­skųs­ti ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui 1999 m. sau­sio 14 d. Ad­mi­nist­ra­ci­nių
by­lų tei­se­nos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Kai ins­ti­tu­ci­ja pri­ima nau­ją spren­di­mą dėl
nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo pa­gal mi­ru­sio as­mens, ku­rio var­du at­kur­tos
nuo­sa­vy­bės tei­sės, įpė­di­nio pra­šy­me nu­ro­dy­tu nuo­sa­vy­bės tei­sių
at­kū­ri­mo bū­du, šis CPK XXXIX sky­riu­je nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­li kreip­tis
į pa­li­ki­mo at­si­ra­di­mo vie­tos apy­lin­kės teis­mą (CPK 580 straips­nio 2
da­lis) su pra­šy­mu su­pap­ras­tin­to pro­ce­so tvar­ka pa­keis­ti no­ta­ro iš­duo­to
pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mo da­lį dėl pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos
už iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą pa­vel­dė­ji­mo. Toks pra­šy­mas žy­mi­niu
mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­mas (CPK 83 straips­nio 1 da­lies 13 punk­tas) ir
išsprendžia­mas teis­mo nu­tar­ti­mi (CPK 582 straips­nio 6 da­lis), ku­rios re­zo­liu­ci­nė­je
da­ly­je nu­ro­do­ma, kad pa­vel­dė­ji­mo tei­sės liu­di­ji­mu pa­vel­di­ma ne
pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, o tur­tas, nu­ro­dy­tas nau­ja­me spren­di­me dėl
nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, pri­im­ta­me pa­kei­tus va­lią dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sių at­kū­ri­mo bū­do. Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad ins­ti­tu­ci­ja, pa­nai­ki­nu­si
spren­di­mą (jo da­lį), pa­gal ku­rį bu­vo at­ly­gi­na­ma pi­ni­gais už iš­li­ku­sį
ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ir pri­ėmu­si nau­ją spren­di­mą dėl nuo­sa­vy­bės
tei­sių at­kū­ri­mo pra­šy­me nu­ro­dy­tu nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo bū­du,
tu­ri da­ly­vau­ti šio­je by­lo­je kaip su­in­te­re­suo­tas as­muo (CPK 443
straips­nio 3 da­lis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66552 sekundės -