Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5276: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 38 straips­nio tai­ky­mo

B3-310                                                                   2004 m. va­sa­rio 19 d.

Klau­si­mas. Ar teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu by­lo­se, ku­rio­se
nė­ra nu­ken­tė­ju­sių­jų ar­ba ci­vi­li­nių ieš­ko­vų (pa­vyz­džiui, dėl nu­si­kals­ta­mų
vei­kų, nu­ma­ty­tų BK 284, 291, 310, 314 ir ki­tuo­se straips­niuo­se), kal­ti­nin­kas
ga­li su­si­tai­ky­ti su vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­čiu pro­ku­ro­ru
BK 38 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka?
Kon­sul­ta­ci­ja. At­lei­di­mas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės,
kai kal­ti­nin­kas ir nu­ken­tė­jęs as­muo su­si­tai­ko, ga­li­mas esant BK 38
straips­nio 1 da­lies 1–4 punk­tuo­se nu­sta­ty­tų są­ly­gų vi­su­mai. Kal­ti­nin­kas
ga­li su­si­tai­ky­ti tik su BK 38 straips­nio 1 da­lies 3 punk­te nu­sta­ty­tais
sub­jek­tais (nu­ken­tė­ju­siuo­ju ar­ba ju­ri­di­nio as­mens ar­ba vals­ty­bės
ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vu). Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras
prie šių sub­jek­tų ne­pri­ski­ria­mas.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.61486 sekundės -