Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 199 straips­nio tai­ky­mo

B3-311                                                                   2004 m.
va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ar liu­dy­to­jas, ku­riam tai­ko­mas ano­ni­miš­ku­mas,
ga­li bū­ti ap­klau­sia­mas tik apie kal­ti­na­mo­jo pa­da­ry­tus sun­kius, ar
ir apie jo pa­da­ry­tus apy­sun­kius ir ne­sun­kius nu­si­kal­ti­mus? Ar tei­sia­ma­ja­me
po­sė­dy­je tai­ky­ti­nas ano­ni­miš­ku­mas liu­dy­to­jui, ku­riam ano­ni­miš­ku­mas
bu­vo tai­ko­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ti­riant sun­kų nu­si­kal­ti­mą,
ta­čiau vė­liau įta­ria­mo­jo vei­ka bu­vo per­kva­li­fi­kuo­ta ir by­la per­duo­ta
teis­mui nag­ri­nė­ti dėl ne­sun­kaus nu­si­kal­ti­mo?
Kon­sul­ta­ci­ja. Nu­ken­tė­ju­sia­jam ar liu­dy­to­jui ano­ni­miš­ku­mas
tai­ko­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu yra vi­si BPK 199 straips­nio 1 da­ly­je iš­var­dy­ti
pa­grin­dai. Jei­gu šie pa­grin­dai yra ir liu­dy­to­jui tai­ko­mas ano­ni­miš­ku­mas,
jis ap­klau­sia­mas apie vi­sas jam ži­no­mas ap­lin­ky­bes, tu­rin­čias reikš­mės
by­lai iš­spręs­ti, t. y. tiek apie sun­kaus ar la­bai sun­kaus nu­si­kal­ti­mo,
ku­rį ti­riant tai­ko­mas ano­ni­miš­ku­mas, ap­lin­ky­bes, tiek apie ki­tas
jam ži­no­mas kal­ti­na­mo­jo pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Jei­gu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu įta­ria­mo­jo
nu­si­kals­ta­ma vei­ka per­kva­li­fi­kuo­ja­ma ir jis nė­ra įta­ria­mas sun­kaus
ar la­bai sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, nė­ra vie­no iš BPK 199 straips­nio
1 da­ly­je nu­ma­ty­tų ano­ni­miš­ku­mo tai­ky­mo pa­grin­dų, to­dėl, per­kva­li­fi­ka­vus
įta­ria­mo­jo vei­ką, kar­tu tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tas ir ano­ni­miš­ku­mo tai­ky­mas
liu­dy­to­jui. Ano­ni­miš­ku­mo tai­ky­mą tu­ri pa­nai­kin­ti pro­ku­ro­ras ar
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­nas, nes įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, kai
nu­sta­ty­tas įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas dar ne­pa­si­bai­gęs, ga­li bū­ti iš­slap­ti­na­ma
tik pa­slap­čių sub­jek­to, įslap­ti­nu­sio to­kią in­for­ma­ci­ją, spren­di­mu
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta
tvar­ka. Kol ano­ni­miš­ku­mo tai­ky­mas liu­dy­to­jui ne­pa­nai­kin­tas, tei­sia­ma­ja­me
po­sė­dy­je jis ne­ga­li bū­ti ap­klau­sia­mas ir ne­ga­li bū­ti per­skai­ty­ti
jo pa­ro­dy­mai, duo­ti BPK 203 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.51313 sekundės -