Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 63, 168, 214, 217 straips­nių tai­ky­mo

B3-313                                                                   2004 m.
va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ar pa­gal BPK 63, 168, 214, 217 straips­nių nuo­sta­tas
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui ga­li bū­ti skun­džia­mi nu­ta­ri­mai at­si­sa­ky­ti
pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar jį at­nau­jin­ti?
Kon­sul­ta­ci­ja. Nu­ta­ri­mo at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį
ty­ri­mą ap­skun­di­mo tvar­ką nu­sta­to BPK 168 straips­nio 4 da­lis, to­dėl
šiuo at­ve­ju BPK 63 straips­nio nuo­sta­tos ne­tai­ko­mos (BPK 63 straips­nio
4 da­lis). Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti
pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ga­li bū­ti skun­džia­mas pro­ku­ro­rui, o
jei­gu pro­ku­ro­ras šio nu­ta­ri­mo ne­pa­nai­ki­na, jo spren­di­mas ga­li bū­ti
skun­džia­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui. Pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti
pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą iš kar­to ga­li bū­ti skun­džia­mas iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jui. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis
ir ne­skun­džia­mas.
Pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mo nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį
ty­ri­mą ap­skun­di­mo tvar­ką nu­sta­to BPK 214 straips­nio 3 da­lis, o pro­ku­ro­ro
nu­ta­ri­mo at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ap­skun­di­mo tvar­ką – BPK
217 straips­nio 5 da­lis. Šio­se nor­mo­se nu­ro­dy­ta, jog skun­dai pa­duo­da­mi
ir nag­ri­nė­ja­mi BPK 63, 64 ir 65 straips­niuo­se nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai
reiš­kia, jog pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar
at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą skun­džia­mas BPK 63 straips­ny­je nu­sta­ty­ta
tvar­ka: pir­miau­sia – aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui, o jei­gu aukš­tes­ny­sis
pro­ku­ro­ras at­si­sa­ko pa­ten­kin­ti skun­dą, šis jo nu­ta­ri­mas ga­li bū­ti
skun­džia­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.50823 sekundės -