Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13585: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 62, 63, 64 straips­nių tai­ky­mo

B3–314                                                                 
2004 m. va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas, nag­ri­nė­da­mas
skun­dą dėl iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čio ar aukš­tes­nio­jo pro­ku­ro­ro
nu­ta­ri­mo at­mes­ti pro­ce­so da­ly­vių skun­dą, ga­li nag­ri­nė­ti iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo pa­rei­gū­no ar pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą,
pro­ce­so veiks­mų ir nu­ta­ri­mų tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą? Ar to­kiu at­ve­ju
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas tu­ri tei­sę pa­nai­kin­ti pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą?
Ar to­kiu at­ve­ju iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas tu­ri tei­sę pa­nai­kin­ti
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no ar pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį
ty­ri­mą, nu­ta­ri­mus ir pri­im­ti nu­tar­tį pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą
ar at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą?
Kon­sul­ta­ci­ja. BPK 62 straips­nio 1 da­ly­je ir 63 straips­nio
1 da­ly­je nu­ro­dy­ta, jog iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui skun­džia­mi ar­ba
iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čio, ar­ba aukš­tes­nio­jo pro­ku­ro­ro
spren­di­mai, ku­riais at­sa­ky­ta pa­ten­kin­ti pro­ce­so da­ly­vių skun­dą.
Nag­ri­nė­da­mas šį skun­dą, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas kar­tu pa­tik­ri­na
ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no ar pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį
ty­ri­mą, pro­ce­so veiks­mų ir nu­ta­ri­mų, ku­rie bu­vo ap­skųs­ti pro­ku­ro­rui,
tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą, nes prie­šin­gu at­ve­ju ne­ga­lės įver­tin­ti,
ar tei­sė­tas ir pa­grįs­tas yra ap­skųs­tas pro­ku­ro­ro spren­di­mas.
Bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mas ne­iš­var­di­ja
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo nu­tar­čių, ku­rios pri­ima­mos iš­nag­ri­nė­jus
pro­ce­so da­ly­vių skun­dus, pa­duo­tus BPK 62 ir 63 straips­niuo­se nu­sta­ty­ta
tvar­ka, rū­šių ir ne­reg­la­men­tuo­ja jų tu­ri­nio. BPK 64 straips­nio 2 da­ly­je
iš da­lies reg­la­men­tuo­tas tik to­kios nu­tar­ties ap­ra­šo­mo­sios da­lies
tu­ri­nys: jei skun­das pa­ten­ki­na­mas, nu­tar­ty­je nu­ro­do­mi pro­ku­ro­ro
pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai ir pa­siū­lo­ma juos pa­ša­lin­ti, jei skun­das at­me­ta­mas,
– mo­ty­vai, dėl ku­rių skun­das pri­pa­žin­tas ne­pa­grįs­tu ir at­mes­tas. Ka­dan­gi
įsta­ty­mas ne­nu­sta­to, ko­kius kon­kre­čius spren­di­mus ga­li pri­im­ti iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jas dėl ap­skųs­to pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mo, da­ry­ti­na iš­va­da,
jog iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas, iš­nag­ri­nė­jęs skun­dą dėl pro­ku­ro­ro
nu­ta­ri­mo ir nu­sta­tęs pa­žei­di­mus, ga­li pa­nai­kin­ti pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą.
Nu­sta­čius pa­žei­di­mus, pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tas
dar ir dėl to, kad nei BPK, nei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mas
pro­ku­ro­rui ne­su­tei­kia ga­li­my­bės pa­nai­kin­ti ar­ba pa­keis­ti sa­vo
nu­ta­ri­mą. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui pa­nai­ki­nus nu­ta­ri­mą, pro­ku­ro­ras
pri­va­lo iš nau­jo svars­ty­ti pro­ce­so da­ly­vio skun­dą, pa­ša­lin­ti iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jo nu­tar­ty­je nu­ro­dy­tus pa­žei­di­mus ir dėl skun­do pri­im­ti
nau­ją spren­di­mą.
BPK 62 ir 63 straips­nių nu­sta­ty­ta tvar­ka iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo pa­rei­gū­no ir pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą,
pro­ce­so veiks­mai ir nu­ta­ri­mai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui ne­skun­džia­mi,
to­dėl tei­sė­jas ne­ga­li šių spren­di­mų pa­nai­kin­ti. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
tei­sė­jas, nag­ri­nė­da­mas skun­dus, pa­duo­tus BPK 62 ir 63 straips­nių nu­sta­ty­ta
tvar­ka, taip pat ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mų pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą
ar at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nes BPK nu­ro­do kon­kre­čius sub­jek­tus,
ku­rie to­kius spren­di­mus ga­li pri­im­ti (BPK 166 straips­nio 3 da­lis, 217
straips­nio 1 da­lis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67651 sekundės -