Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13586: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 58 straips­nio tai­ky­mo

B3-315                                                                   2004 m. va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Pa­gal se­no­jo BPK 30 straips­nio 4 da­lį tei­sė­jas,
da­ly­va­vęs nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­ne ar ka­sa­ci­ne tvar­ka, ne­ga­li
da­ly­vau­ti an­trą kar­tą nag­ri­nė­jant tą pa­čią by­lą to­se pa­čio­se ins­tan­ci­jo­se,
pa­nai­ki­nus nuosp­ren­dį ar nu­tar­tį, ku­rie bu­vo pri­im­ti jam da­ly­vau­jant.
N-­ja­ja­me  BPK to­kios nor­mos ne­bė­ra.
Ar pa­gal nau­ją­jį BPK tei­sė­jas, da­ly­va­vęs nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­ne
tvar­ka, ga­li da­ly­vau­ti an­trą kar­tą nag­ri­nė­jant tą pa­čią by­lą ape­lia­ci­ne
tvar­ka, pa­nai­ki­nus nuosp­ren­dį ar nu­tar­tį, ku­rie bu­vo pri­im­ti jam da­ly­vau­jant?
Kon­sul­ta­ci­ja. Tei­sė­jas, da­ly­va­vęs nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­ne
tvar­ka, yra pa­reiš­kęs nuo­mo­nę šio­je by­lo­je. Pa­nai­ki­nus nuosp­ren­dį
ar nu­tar­tį, ku­rie bu­vo pri­im­ti jam da­ly­vau­jant, tei­sė­jas ne­ga­li da­ly­vau­ti
an­trą kar­tą nag­ri­nė­jant tą pa­čią by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, nes tai yra
ap­lin­ky­bė, ke­lian­ti pa­grįs­tų abe­jo­nių jo ne­ša­liš­ku­mu (BPK 44
straips­nio 5 da­lis, 58 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tas).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70494 sekundės -