Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5297: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 55 straips­nio tai­ky­mo

B3-317                                                                  2004 m.
va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ar tu­ri bū­ti mo­ty­vuo­ja­mas lais­vės at­ėmi­mo
baus­mės pa­sky­ri­mas as­me­niui, pir­mą kar­tą tei­sia­mam už ke­lis ne­sun­kius
ar apy­sun­kius ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus?
Kon­sul­ta­ci­ja. BK 55 straips­nio rei­ka­la­vi­mai pa­pras­tai
tai­ko­mi ski­riant baus­mę as­me­niui, pir­mą kar­tą tei­sia­mam už vie­ną ne­sun­kų
ar apy­sun­kį ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą. Kai as­muo pir­mą kar­tą tei­sia­mas už
ke­lis ne­sun­kius ar apy­sun­kius ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus, teis­mas taip
pat tu­rė­tų ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę skir­ti su lais­vės at­ėmi­mu ne­su­si­ju­sias
baus­mes, o skir­da­mas lais­vės at­ėmi­mo baus­mę – nuosp­ren­dy­je iš­dės­ty­ti
šios baus­mės sky­ri­mo mo­ty­vus.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.47411 sekundės -