Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5298: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 405 straips­nio 4 da­lies tai­ky­mo

B3-319                                                                  2004 m. va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ko­kiam teis­mui (apy­lin­kės ar apy­gar­dos) teis­min­gi
pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės pra­tę­si­mo, jos rū­šies pa­kei­ti­mo
ar pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mai, kai ši prie­mo­nė as­me­niui bu­vo pa­skir­ta
apy­gar­dos teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­ti­mi? Jei šį klau­si­mą
spren­džia apy­gar­dos teis­mas, tai ko­kios su­dė­ties (tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja
ar tei­sė­jas vie­nas­me­niš­kai) pri­ima pro­ce­si­nį spren­di­mą?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės tai­ky­mo
pra­tę­si­mas, jos rū­šies pa­kei­ti­mas ar pa­nai­ki­ni­mas yra at­ski­ras pro­ce­si­nis
ins­ti­tu­tas, ku­riam ne­tai­ko­mos teis­min­gu­mo tai­syk­lės, nu­ma­ty­tos
BPK 225 straips­nio 4 da­ly­je, 402 straips­nio 1 da­ly­je, kai nag­ri­nė­jant
by­lą iš es­mės spren­džia­mas klau­si­mas dėl pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos
prie­mo­nės tai­ky­mo. Pa­gal BPK 224 straips­nio įtvir­tin­tą ben­dro po­bū­džio
pro­ce­si­nę tai­syk­lę apy­lin­kės teis­mui teis­min­gos vi­sos bau­džia­mo­sios
by­los, iš­sky­rus tas, ku­rios teis­min­gos apy­gar­dos teis­mui. BPK 405
straips­nio 4 da­ly­je pa­sa­ky­ta, kad pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės
pra­tę­si­mo, jos rū­šies pa­kei­ti­mo ar pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mus spren­džia
teis­mas pa­gal šios prie­mo­nės tai­ky­mo vie­tą. Tai reiš­kia, kad mi­nė­tus
klau­si­mus spren­džia apy­lin­kės teis­mas, ka­dan­gi pro­ce­si­nė­je nor­mo­je
nė­ra nuo­ro­dos į apy­gar­dos teis­mo spe­cia­lų­jį teis­min­gu­mą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56291 sekundės -