Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13591: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 178 straips­nio tai­ky­mo

B3-320                                                                        2004
m. ko­vo 5 d.

Klau­si­mas. Pa­gal ku­rią 2000 m. BK 178 straips­nio da­lį (2
ar 4) tu­rė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma va­gys­tė, kai: 1) pa­gro­bia­mas iki
3 MGL ver­tės sve­ti­mas tur­tas, įsi­bro­vus į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą
te­ri­to­ri­ją (kva­li­fi­kuo­tos va­gys­tės po­žy­miai); 2) pa­gro­bia­mas iki
3 MGL ver­tės sve­ti­mas au­to­mo­bi­lis (spe­cia­lu­sis nu­si­kals­ta­mos vei­kos
da­ly­kas)?
Kon­sul­ta­ci­ja. Esant bent vie­nam 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tam
va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­čiam po­žy­miui, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar šis
po­žy­mis nu­ro­do vei­kos pa­da­ry­mo bū­dą, ar nu­ma­to spe­cia­lų­jį da­ly­ką,
vei­ka lai­ko­ma pa­vo­jin­ges­ne ir, ne­pai­sant pa­grob­to tur­to ver­tės (iš­sky­rus
at­ve­jį, kai pa­gro­bia­mas di­de­lės ver­tės tur­tas), kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal
BK 178 straips­nio 2 da­lį.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70102 sekundės -