Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5269: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 242, 272 straips­nių tai­ky­mo

B3-324                                                                      2004
m. ko­vo 25 d.

Klau­si­mas. Ar BPK 242 straips­ny­je nu­sta­ty­ta įro­dy­mų
ty­ri­mo (ap­klau­sų) ei­lės tvar­ka? Ar rei­kia nu­sta­ty­ti įro­dy­mų ty­ri­mo
ei­lę, ar iš kar­to po kal­ti­na­mo­jo ak­to pa­skel­bi­mo pra­de­da­ma kal­ti­na­mo­jo
ap­klau­sa (BPK 271 straips­nis)? Ar pir­ma ap­klau­sia­mas liu­dy­to­jas (BPK
279 straips­nis), ar nu­ken­tė­ju­sy­sis (BPK 283 straips­nis)?
Kon­sul­ta­ci­ja. BPK 242 straips­ny­je nu­ro­dy­tas įro­dy­mų ty­ri­mo
bū­das teis­me (tie­sio­gi­nis ir žo­di­nis), o ne įro­dy­mų ty­ri­mo ei­lės
tvar­ka.
Po kal­ti­na­mo­jo ak­to pa­skel­bi­mo tei­sia­mo­jo
po­sė­džio pir­mi­nin­kas įvyk­do BPK 271 straips­nio 2 da­lies ir 272 straips­nio
1 da­lies rei­ka­la­vi­mus. Jei­gu kal­ti­na­ma­sis teis­mui pa­reiš­kia, kad
su­tin­ka tuo­jau pat duo­ti pa­ro­dy­mus, teis­mas jį ap­klau­sia pir­miau­sia.
Ki­tų by­los įro­dy­mų ty­ri­mo ei­liš­ku­mo Bau­džia­mo­jo
pro­ce­so ko­dek­sas ne­nu­sta­to. Teis­mas pa­pras­tai tu­rė­tų nu­sta­ty­ti
įro­dy­mų ty­ri­mo ei­lę prieš tai iš­klau­sęs da­ly­vau­jan­čių nag­ri­nė­jant
by­lą teis­me as­me­nų nuo­mo­nes. Ko­kia ei­le tir­ti ki­tus įro­dy­mus: ap­klaus­ti
kal­ti­na­muo­sius, jei­gu jie ne­bu­vo ap­klaus­ti pir­miau­sia, nu­ken­tė­ju­siuo­sius,
liu­dy­to­jus, iš­klau­sy­ti į teis­mo po­sė­dį pa­šauk­tų eks­per­tų ir spe­cia­lis­tų
iš­va­das bei pa­aiš­ki­ni­mus, ap­žiū­rė­ti daik­ti­nius įro­dy­mus, bal­su
per­skai­ty­ti pro­to­ko­lus ir ki­tus do­ku­men­tus, nu­sta­to teis­mas pri­klau­so­mai
nuo pa­si­rink­tos įro­dy­mų ty­ri­mo tak­ti­kos, by­los nag­ri­nė­ji­mo pla­no
ir ki­tų ap­lin­ky­bių.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.50319 sekundės -