Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 201 straips­nio tai­ky­mo

B3-325                                                                 2004 m. ba­landžio
1 d.

Klau­si­mas. Kaip tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma vei­ka, kai
re­a­li­zuo­ja­ma iki de­šim­ties lit­rų na­mų ga­my­bos stip­raus al­ko­ho­li­nio
gė­ri­mo – kaip nu­si­kal­ti­mas ar kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. BK 201 straips­nis ne­nu­ma­to mi­ni­ma­laus na­mų
ga­my­bos stip­raus al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo (są­vo­ka pa­teik­ta BK 212
straips­nio 2 da­ly­je) kie­kio, ku­rį re­a­li­za­vus vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip nu­si­kals­ta­ma, to­dėl iki de­šim­ties lit­rų na­mų ga­my­bos stip­raus
al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo par­da­vi­mas tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal
BK 201 straips­nio 1 da­lį. Pri­klau­so­mai nuo nu­si­kal­ti­mo da­ly­ko ar ki­tų
nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių ypa­tu­mų (pvz. , re­a­li­za­vus 1 lit­rą na­mų ga­my­bos
stip­raus al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo) ga­li bū­ti spren­džia­mas klau­si­mas dėl
as­mens at­lei­di­mo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės dėl nu­si­kal­ti­mo
ma­ža­reikš­miš­ku­mo. At­leis­tam nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės as­me­niui
ga­li bū­ti pa­ski­ria­mos bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nės.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65983 sekundės -