Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5275: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 145 ir 147 straips­nių tai­ky­mo

B3-326                                                              
2004 m. ba­landžio 1 d.

Klau­si­mas. Ar spren­di­mą dėl pro­ce­si­nių prie­var­tos
prie­mo­nių tai­ky­mo ar jų tei­sė­tu­mo pa­tvir­ti­ni­mo (kra­tos, po­ėmio ir
kt. ) ga­li pri­im­ti ne iki­teis­mi­nio ty­ri­mo vie­tos, o to apy­lin­kės teis­mo,
ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no
ar pro­ku­ro­ro bu­vei­nė, ar to apy­lin­kės teis­mo, ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je
bus ar bu­vo tai­ko­mos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės, iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jas?
Kon­sul­ta­ci­ja. Spren­di­mą dėl pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių
tai­ky­mo ar jų tei­sė­tu­mo pa­tvir­ti­ni­mo (BPK 145, 147 straips­niai ir
kt. ) pa­pras­tai pri­ima iki­teis­mi­nio ty­ri­mo vie­tos iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
tei­sė­jas (BPK 174 straips­nio 1 da­lis). Ta­čiau pa­gal BPK 174 straips­nio 2
da­lies ir 175 straips­nio 1 da­lies pras­mę spren­di­mą dėl pro­ce­si­nių prie­var­tos
prie­mo­nių tai­ky­mo ar jų tei­sė­tu­mo pa­tvir­ti­ni­mo (BPK 145, 147 straips­niai
ir kt. ) ga­li pri­im­ti ir to apy­lin­kės teis­mo, ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je
yra pro­ku­ro­ro bu­vei­nė, ar to apy­lin­kės teis­mo, ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je
bus ar bu­vo tai­ko­mos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės, iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jas. To­kio spren­di­mo ne­ga­li pri­im­ti to apy­lin­kės teis­mo,
ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no bu­vei­nė,
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.46989 sekundės -