Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo
įsta­ty­mo
3, 5, 7 straips­nių tai­ky­mo

B3-327                                                                 2004
m. ba­landžio 8 d.

Klau­si­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo
už­kar­dy­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 punk­te yra nu­sta­ty­ta pre­ven­ci­nė
po­vei­kio prie­mo­nė ofi­cia­lus per­spė­ji­mas, ku­ri ga­li bū­ti ski­ria­ma
as­me­niui, jei­gu yra šio įsta­ty­mo 4 straips­ny­je nu­sta­ty­ti pa­grin­dai.
Ko­kie šios pre­ven­ci­nės po­vei­kio prie­mo­nės ga­lio­ji­mo ter­mi­nai?
Kon­sul­ta­ci­ja. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo
už­kar­dy­mo įsta­ty­me nė­ra nu­sta­ty­ti šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 1 punk­te
nu­ma­ty­tos pre­ven­ci­nės po­vei­kio prie­mo­nės ofi­cia­laus per­spė­ji­mo
ga­lio­ji­mo ter­mi­nai.
Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo
įsta­ty­mo 2 straips­nio pras­me bei tai­kant įsta­ty­mo ana­lo­gi­ją (ATPK 36
straipsnis) pre­ven­ci­nė po­vei­kio prie­mo­nė ofi­cia­lus per­spė­ji­mas ga­lio­ja
vie­ne­rius me­tus nuo nu­ta­ri­mo apie šios pre­ven­ci­nės po­vei­kio prie­mo­nės
tai­ky­mą as­me­niui pa­tei­ki­mo su­si­pa­žin­ti ir pa­si­ra­šy­ti die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70165 sekundės -