Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13578: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to ir
BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to

B3-329                                                               2004
m. ba­landžio 22 d.

Klau­si­mas. Spren­džiant teis­tu­mo iš­ny­ki­mo klau­si­mą,
ko­kias tei­si­nes pa­sek­mes su­ke­lia teis­mo nu­tar­tis, pri­im­ta va­do­vau­jan­tis
nau­jo­jo BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­tu dėl nu­teis­to­jo at­lei­di­mo
nuo baus­mės, su­ėjus baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo ter­mi­nui, kai pa­gal to
pa­ties ko­dek­so 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to nuo­sta­tas to­kios nu­tar­ties
pri­ėmi­mo me­tu as­muo jau lai­ko­mas ne­teis­tu? Kaip prak­tiš­kai tu­rė­tų
bū­ti spren­džia­ma mi­nė­tų įsta­ty­mo nor­mų ko­li­zi­ja?
Kon­sul­ta­ci­ja. BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to (nu­teis­to­jo
at­lei­di­mas nuo baus­mės, kai su­ei­na baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo ter­mi­nas)
ir BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to (as­mens teis­tu­mas lai­ko­tar­piu,
ku­riam ati­dė­tas baus­mės vyk­dy­mas) nor­mų ko­li­zi­jos nė­ra.
Teis­mo nu­tar­tis at­leis­ti nu­teis­tą­jį nuo
baus­mės, kai su­ei­na baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo ter­mi­nas (BK 75
straips­nio 4 da­lies 1 punk­tas), teis­tu­mo iš­ny­ki­mui reikš­mės ne­tu­ri.
Teis­tu­mą ir teis­tu­mo iš­ny­ki­mą reg­la­men­tuo­ja BK 97 straips­nis. As­me­nims,
ku­rie baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu nė­ra pa­da­rę nau­jo nu­si­kal­ti­mo
ar­ba ku­riems pa­skir­tos baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu ar jam pa­si­bai­gus
nė­ra pri­im­tas teis­mo spren­di­mas pa­nai­kin­ti baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą
ir vyk­dy­ti baus­mę, teis­tu­mas iš­nyks­ta, kai su­ei­na baus­mės vyk­dy­mo
ati­dė­ji­mo ter­mi­nas.
Esant BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­te nu­sta­ty­toms
są­ly­goms, teis­mas nu­tar­ti­mi at­lei­džia nu­teis­tą­jį nuo baus­mės. Jei­gu
įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais at­ve­jais iš­ky­la klau­si­mas dėl as­mens teis­tu­mo,
tai ši nu­tar­tis pa­tvir­ti­na, kad teis­tu­mas jam iš­ny­ko, kai pa­si­bai­gė
baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­kas (BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­tas).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66331 sekundės -