Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5279: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BK 64 ,  65 straips­nių tai­ky­mo

B3-330                                                                2004
m. ba­landžio 8 d.

Klau­si­mas. Kaip teis­mas tu­rė­tų su­ben­drin­ti dviem
nuosp­ren­džiais pa­skir­tas baus­mes – lais­vės at­ėmi­mą ir vie­šuo­sius dar­bus,
jei­gu Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 65 straips­nis ne­nu­ma­to vie­šų­jų dar­bų baus­mės
pri­ly­gi­ni­mo ter­mi­nuo­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mei tai­syk­lių, o dvi­gu­bas
baus­mių kei­ti­mas drau­džia­mas?
Kon­sul­ta­ci­ja. Baudžia­mo­jo ko­dek­so 65 straips­ny­je nė­ra nu­ma­ty­ta
vie­šų­jų dar­bų baus­mės kei­ti­mo į ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą tai­syk­lių.
Klau­si­me nu­ro­dy­tais at­ve­jais su­ben­dri­nant baus­mes, jos ne­ga­li bū­ti
kei­čia­mos vie­na ki­ta, ski­ria­mos abi baus­mės rū­šys kar­tu.


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69989 sekundės -