Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 227 straips­nio 1 da­lies tai­ky­mo

B3-331                                                               2004
m. ba­landžio 29 d.

Klau­si­mas. Pa­gal BPK 227 straips­nio 1 da­lį, jei nu­si­kals­ta­mos
vei­kos pa­da­ry­tos ke­lių teis­mų veik­los te­ri­to­ri­jo­se, bau­džia­mą­ją
by­lą nag­ri­nė­ja tas teis­mas, ku­rio veik­los te­ri­to­ri­jo­je už­baig­tas
iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal BPK 218 straips­nio 1
da­lį bai­gia pro­ku­ro­ras.
Ar re­mian­tis BPK 227 straips­nio 1 da­li­mi
bei 218 straips­nio 1 da­li­mi nuo­sta­to­mis to­kias by­las tu­ri nag­ri­nė­ti
Vil­niaus mies­to 1-a-is apy­lin­kės teis­mas, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je yra Vil­niaus
mies­to pro­ku­ra­tū­ra? Jei ne, tai kaip tu­ri bū­ti spren­džia­mas by­lų te­ri­to­ri­nio
teis­min­gu­mo klau­si­mas, jei vei­kos pa­da­ry­tos skir­tin­gų apy­lin­kės
teis­mų te­ri­to­ri­jo­se?
Kon­sul­ta­ci­ja. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal BPK 218 straips­nio
1 da­lį bai­gia pro­ku­ro­ras, su­ra­šy­da­mas kal­ti­na­mą­jį ak­tą. Vil­niaus
mies­te yra vie­na mies­to pro­ku­ra­tū­ra, jos bu­vei­nės ad­re­sas Vil­niaus
mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo te­ri­to­ri­jo­je ne­nu­le­mia by­lų teis­min­gu­mo
pa­gal BPK 227 straips­nio 1 da­lies tai­syk­les. Jei vei­kos pa­da­ry­tos skir­tin­gų
apy­lin­kės teis­mų te­ri­to­ri­jo­se, by­lą nag­ri­nė­ja teis­mas, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je
pa­da­ry­ta pas­ku­ti­nė vei­ka.
Teis­mų gin­čą dėl by­lų teis­min­gu­mo iš­spren­džia
aukš­tes­nio­jo teis­mo pir­mi­nin­kas ar šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
pir­mi­nin­kas (BPK 230 straips­nis).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.74826 sekundės -