Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS

Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies ir BPK 358 straips­nio

B3-332                                                                  2004 m. birželio 17 d.

Klau­si­mas. Ar įspė­jant as­me­nį apie tai, kad jam pa­gal BK
75 straips­nio 4 da­lies 3 punk­te nu­ma­ty­tas są­ly­gas ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas
baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mas, tu­ri bū­ti ren­gia­mas teis­mo po­sė­dis, ar
šis klau­si­mas iš­spren­džia­mas ki­to­kia tvar­ka (as­me­niš­kai tei­sė­jo,
re­zo­liu­ci­ja ar pan. )? Ar šiuo at­ve­ju ra­šo­mas teis­mo po­sė­džio pro­to­ko­las?
Kon­sul­ta­ci­ja. Ne­pai­sant to, kad BPK 358 straips­nio nor­mos
reg­la­men­tuo­ja tik nu­teis­to as­mens at­lei­di­mo nuo baus­mės at­li­ki­mo
ar­ba baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo ar baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo
ter­mi­no pra­tę­si­mo tvar­ką, ma­no­me, kad pa­gal ana­lo­gi­ją jo­mis iš es­mės
rei­kė­tų va­do­vau­tis spren­džiant klau­si­mą ir dėl nu­teis­to­jo as­mens
įspė­ji­mo apie tai, kad pa­gal BK 75 straips­nio 4 da­lies 3 punk­te nu­ma­ty­tas
są­ly­gas jam ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mas.
Klau­si­me ap­ta­ria­mu at­ve­ju teis­mo po­sė­dy­je
da­ly­vau­ja pro­ku­ro­ras ir nu­teis­to­jo el­ge­sį kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos
at­sto­vas. Į teis­mo po­sė­dį šau­kia­mas ir nu­teis­ta­sis ar­ba jo at­sto­vas
pa­gal įsta­ty­mą ir gy­nė­jas, bet jų ne­at­vy­ki­mas ne­su­stab­do klau­si­mo
nag­ri­nė­ji­mo.
Tiek šiuo, tiek ki­tais BPK 358 straips­ny­je nu­ro­dy­tais
at­ve­jais ra­šo­mas teis­mo po­sė­džio pro­to­ko­las.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.4965 sekundės -