Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrŽmo­gaustei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5287: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
Žmo­gaus
tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­mų są­vo­kų
„bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „bau­džia­ma­sis pro­ce­sas“
in­ter­pre­ta­vi­mas

Lie­tu­vių
kal­ba spaus­din­ta­me Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos
kon­ven­ci­jos (to­liau – Kon­ven­ci­ja) teks­te var­to­ja­ma są­vo­ka „nu­si­kal­ti­mas”
(Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 1 da­lis) ne vi­siš­kai ati­tin­ka
ori­gi­na­lų teks­tą. Ori­gi­na­lia­me Kon­ven­ci­jos teks­te var­to­ja­ma ne
„nu­si­kal­ti­mo“, o „tei­sės pa­žei­di­mo“ (angl. of­fen­ce / pranc. in­frac­tion)
są­vo­ka. Be to, ky­la šios ir  Kon­ven­ci­jo­je
var­to­ja­mų są­vo­kų „bau­džia­ma­sis pro­ce­sas“ (angl. pe­nal pro­ce­du­re /
pranc. la procédu­re péna­le) (Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio
1 da­lis) bei „baudžia­ma­sis kal­ti­ni­mas“ (angl. cri­mi­nal char­ge / pranc.
ac­cu­sa­tion en ma­tič­re péna­le) (Kon­ven­ci­jos 6 straips­nio 1 da­lis) in­ter­pre­ta­vi­mo
pro­ble­ma.
Ter­mi­nas
„bau­džia­ma­sis“ (tei­sės pa­žei­di­mas ar­ba pro­ce­sas) Kon­ven­ci­jos pras­me
yra sa­va­ran­kiš­kas ir su­pran­ta­mas pla­čiau nei tai įpras­ta Lie­tu­vos
tei­sė­je. Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio sam­pra­ta ir tai­ky­mas
pa­pras­tai nu­sta­to­mi re­mian­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (to­liau
– Teis­mas) prak­ti­ka dėl bau­džia­mo­jo kal­ti­ni­mo bu­vi­mo (Kon­ven­ci­jos
6 straips­nio 1 da­lis) ir bau­džia­mo­jo tei­sės pa­žei­di­mo bei baus­mės są­vo­kų
(Kon­ven­ci­jos 7 straips­nis).
Spren­džiant,
ar Kon­ven­ci­jos pras­me tei­sės pa­žei­di­mas (of­fen­ce  / in­frac­tion) kva­li­fi­kuo­ti­nas kaip nu­si­kals­ta­ma
vei­ka (cri­mi­nal / péna­le ), pir­miau­sia bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti, ar tam
tik­rą vei­ką api­brė­žian­ti nor­ma vals­ty­bės at­sa­ko­vės tei­si­nė­je sis­te­mo­je
pri­klau­so bau­džia­ma­jai tei­sei. Jei į šį klau­si­mą at­sa­ko­ma tei­gia­mai,
tai abe­jo­nių dėl vei­kos nu­si­kals­ta­mu­mo nė­ra. Ta­čiau kai as­mens pa­da­ry­ta
vei­ka pa­gal vals­ty­bės bau­džia­mą­jį ko­dek­są nė­ra nu­si­kals­ta­ma, ją
bū­ti­na iš­nag­ri­nė­ti tai­kant ki­tus (pa­pil­do­mus) kri­te­ri­jus, bū­tent:
1) tei­sės pa­žei­di­mo po­bū­dį; 2) gre­sian­čios baus­mės po­bū­dį ir griež­tu­mo
laips­nį. Kon­ven­ci­jos 6 straips­nio tai­ky­mui bau­džia­mo­jo kal­ti­ni­mo
as­pek­tu pa­kan­ka, kad ver­ti­na­mas tei­sės pa­žei­di­mas pa­gal sa­vo po­bū­dį
bū­tų bau­džia­ma­sis, ar­ba jį pa­da­riu­siam as­me­niui grės­tų pa­gal sa­vo
po­bū­dį ir griež­tu­mo laips­nį bau­džia­ma­jai sfe­rai pri­skir­ti­na sank­ci­ja.
Spren­džiant šią pro­ble­mą, ga­li­ma tai­ky­ti ir abu kri­te­ri­jus kar­tu.
Tei­sės
pa­žei­di­mo po­bū­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į tai, ko­kiems as­me­nims
skir­ta jį api­brė­žian­ti nor­ma. Pa­vyz­džiui, jei­gu kves­tio­nuo­ja­ma nor­ma
tai­ko­ma tik ri­bo­tai as­me­nų gru­pei (pvz. , pro­fe­si­nei), tai daž­nai ro­do,
kad ji yra ne bau­džia­mo­ji, o draus­mi­nė. Ta­čiau vien šis fak­tas ne­lei­džia
da­ry­ti griež­tos iš­va­dos. Jei­gu nor­ma tu­ri vi­suo­ti­nį po­vei­kį, ji ga­li
bū­ti pri­pa­žin­ta bau­džia­mą­ja Kon­ven­ci­jos pras­me. At­si­žvel­giant į
įpras­tą są­vo­kų reikš­mę, tei­sės pa­žei­di­mai, už ku­riuos pa­žei­dė­jas
yra bau­džia­mas baus­mė­mis, ku­rio­mis sie­kia­ma, be ki­ta ko, įbau­gin­ti
ir ku­rios pa­pras­tai yra bau­dos ar­ba prie­mo­nės, at­iman­čios as­me­niui
lais­vę, Kon­ven­ci­jos pras­me daž­niau­siai pa­ten­ka į bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo
sfe­rą.
San­ty­ki­nai
di­des­nis tei­sės pa­žei­di­mo pa­vo­jin­gu­mas ga­li ro­dy­ti to­kio pa­žei­di­mo
bau­džia­mą­jį po­bū­dį, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ma­žiau pa­vo­jin­gas tei­sės
pa­žei­di­mas sa­vai­me eli­mi­nuo­ja­mas iš bau­džia­mo­sios tei­sės sfe­ros,
nes Kon­ven­ci­jo­je nė­ra nie­ko, kas ro­dy­tų, jog bau­džia­ma­sis tei­sės pa­žei­di­mo
po­bū­dis bū­ti­nai rei­ka­lau­ja tam tik­ro pa­vo­jin­gu­mo laips­nio.
Baus­mės, ku­ri ga­li bū­ti pa­skir­ta, po­bū­dis
ir griež­tu­mas nu­sta­to­mas nu­ro­dant ati­tin­ka­mo įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą
po­ten­cia­lios baus­mės mak­si­mu­mą. Fak­tiš­kai pa­skir­ta baus­mė yra svar­bi
ver­ti­nant ap­ta­ria­mą kri­te­ri­jų, bet ji ne­ga­li su­ma­žin­ti baus­mės,
ku­ri grė­sė kal­ti­nin­kui, svar­bos. Teis­mo nuo­mo­ne, tei­sės vir­še­ny­bės
prin­ci­pą pri­pa­žįs­tan­čio­je vi­suo­me­nė­je lais­vės at­ėmi­mo, kaip baus­mės,
sky­ri­mas pri­klau­so bau­džia­ma­jai sfe­rai, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai
lais­vės at­ėmi­mas pa­gal po­bū­dį, truk­mę ar vyk­dy­mo bū­dą ne­ga­li bū­ti
pa­ste­bi­mai žalin­gas.
Kai
baus­mė yra bau­da, tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma į tai, ar ja sie­kia­ma kom­pen­suo­ti
nuos­to­lius, ar nu­baus­ti. Tik pas­ta­rie­ji at­ve­jai pa­pras­tai pri­klau­so
bau­džia­ma­jai sfe­rai. Taip pat rei­kia at­si­žvelg­ti į bau­dos dy­dį, bet
vien ne­di­de­lis jos dy­dis pats sa­vai­me ne­eli­mi­nuo­ja tei­sės pa­žei­di­mo
iš bau­džia­mo­sios sfe­ros.
Jei­gu
kves­tio­nuo­ja­mas tei­sės pa­žei­di­mas pa­gal nu­ro­dy­tus kri­te­ri­jus pri­skir­ti­nas
bau­džia­mo­sios tei­sės sfe­rai, tai ir by­los dėl to­kio tei­sės pa­žei­di­mo
pro­ce­sas Kon­ven­ci­jos po­žiū­riu yra baudžia­ma­sis.
To­liau
spaus­di­na­muo­se tri­juo­se spren­di­muo­se pa­teik­tos tik tos jų da­lys, ku­rio­se
pa­si­sa­ko­ma dėl Kon­ven­ci­jos 6 straips­nio tai­ky­ti­nu­mo.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65272 sekundės -