Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrDrau­di­mas as­me­nį du kar­tus TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13590: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
Drau­di­mas as­me­nį du kar­tus per­se­kio­ti ar baus­ti už tą pa­tį tei­sės
pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą) (non bis in idem)

Eu­ro­pos
Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (to­liau – Teis­mas) by­lo­je Franz Fis­cher prieš
A-­ri­ją nu­spren­dė, kad šio as­mens per­se­kio­ji­mas ir nu­bau­di­mas dėl
tos pa­čios vei­kos du kar­tus pa­žei­džia Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių
lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos (to­liau – Kon­ven­ci­ja) pro­to­ko­lo Nr. 7
4 straips­ny­je įtvir­tin­tą drau­di­mą bū­ti tos pa­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų
vėl per­se­kio­ja­mam ar bau­džia­mam už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą),
dėl ku­rio jis jau bu­vo iš­tei­sin­tas ar­ba nu­teis­tas nuosp­ren­džiu pa­gal
tos vals­ty­bės įsta­ty­mus ir bau­džia­mą­jį pro­ce­są (non bis in idem). Šis
drau­di­mas pa­žeis­tas to­dėl, kad esant to­kiam pa­čiam po­žy­miui (as­mens
ne­blai­vu­mas) kal­ti­nin­kas bu­vo per­se­kio­ja­mas bei nu­baus­tas ir už ad­mi­nist­ra­ci­nį
tei­sės pa­žei­di­mą (vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam), ir už nu­si­kal­ti­mą
(ne­at­sar­gų gy­vy­bės at­ėmi­mą esant ne­blai­viam). Kar­tu Teis­mas at­krei­pė
dė­me­sį į tai, kad vals­ty­bės–na­rės yra lais­vos nu­sta­ty­ti, už ku­rį iš
dvie­jų tei­sės pa­žei­di­mų tu­ri bū­ti per­se­kio­ja­ma.
Dėl to, kad
na­cio­na­li­niai teis­mai dėl vie­no ir to pa­ties po­el­gio pri­ėmė du skir­tin­gus
spren­di­mus nu­baus­ti jį pa­da­riu­sį as­me­nį, by­lo­je Gra­din­ger prieš
A-­ri­ją Teis­mas taip pat kon­sta­ta­vo Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4
straips­ny­je įtvir­tin­to drau­di­mo pa­žei­di­mą.
Lie­tu­vos
vi­daus tei­sė­je dvi­gu­bą nu­bau­di­mą už tą pa­čią nu­si­kals­ta­mą vei­ką
drau­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 31 straips­nio 5 da­lis,
BK 2 straips­nio 6 da­lis, o dvi­gu­bą bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą – BPK 3
straips­nis. Šios nuo­sta­tos, at­si­žvel­giant į Kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­mų
są­vo­kų „nu­si­kal­ti­mas“, „bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „bau­džia­ma­sis
pro­ce­sas“ in­ter­pre­ta­vi­mą, esant pa­grin­dui ga­lio­ja ir tai­kant ad­mi­nist­ra­ci­nės
bei ki­tų vi­daus tei­sės ša­kų nor­mas.
Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos ATPK 9 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad ad­mi­nist­ra­ci­nė
at­sa­ko­my­bė už šia­me ko­dek­se nu­ma­ty­tus tei­sės pa­žei­di­mus at­si­ran­da,
jei­gu sa­vo po­bū­džiu šie pa­žei­di­mai pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ne­už­trau­kia
bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.
Tuo at­ve­ju,
kai as­mens pa­da­ry­to­je vei­ko­je yra ko­kios nors BK nu­ma­ty­tos nu­si­kals­ta­mos
vei­kos po­žy­mių, pro­ku­ro­ras ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos pri­va­lo
im­tis vi­sų įsta­ty­mo nu­ma­ty­tų prie­mo­nių, kad per trum­piau­sią lai­ką
bū­tų at­lik­tas ty­ri­mas ir at­skleis­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka (BPK 2
straips­nis). Jei­gu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar­ba by­los pa­ren­gi­mo nag­ri­nė­ti
teis­me me­tu pa­aiš­kė­ja, kad vei­ka ne­tu­ri nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo
nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių, tai iki­teis­mi­nis ty­ri­mas (BPK 212 straips­nis)
ar­ba by­la (BPK 235, 254 straips­niai) tu­ri bū­ti nu­trau­kia­mi ir ne­su­ėjus
se­na­ties ter­mi­nams spren­džia­mas as­mens pa­trau­ki­mo ad­mi­nist­ra­ci­nėn
at­sa­ko­my­bėn klau­si­mas.
Jei ap­lin­ky­bė,
kad vei­ka ne­tu­ri nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių pa­aiš­kė­ja nag­ri­nė­ji­mo
teis­me me­tu, tai tu­ri bū­ti pri­ima­mas iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis
(BPK 3 straips­nio 2 da­lis). Ta­čiau tuo at­ve­ju, kai iš­tei­sin­to­jo as­mens
po­el­gy­je yra ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo po­žy­mių, va­do­vau­jan­tis
ATPK 9 straips­nio 2 da­li­mi spren­džia­mas klau­si­mas dėl jo pa­trau­ki­mo
ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. To­kiu at­ve­ju su­si­du­ria­ma su per­se­kio­ji­mo
tą­sa, nes iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis iš­spren­džia klau­si­mą dėl as­mens
at­sa­ko­my­bės už pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką tik pa­gal bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą.
Jei­gu
dėl pa­da­ry­tos pa­vo­jin­gos vei­kos, ku­ri Kon­ven­ci­jos pras­me ati­tin­ka
Teis­mo su­for­mu­luo­tus nu­si­kals­ta­mos vei­kos kri­te­ri­jus (spren­di­mai
by­lo­se Lau­ko prieš Slo­va­ki­ją, Ja­no­se­vic prieš Šve­di­ją, Ezeh ir Con­nors
prieš Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę bei kt. ), as­muo bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn
at­sa­ko­my­bėn, o vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad to­kia vei­ka ati­tin­ka nu­si­kal­ti­mo
ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mius, tai pa­kar­to­ti­nis pro­ce­sas
ir nu­bau­di­mas dėl jos tam­pa ne­ga­li­mi. Mi­nė­tai ap­lin­ky­bei pa­aiš­kė­jus
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar­ba by­los pa­ren­gi­mo nag­ri­nė­ti teis­me me­tu
ar teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu, ati­tin­ka­mai pri­ima­mas nu­ta­ri­mas
nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar­ba nu­tar­tis nu­trauk­ti by­lą. Šie
spren­di­mai pri­ima­mi va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos
31 straips­nio 5 da­li­mi, Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 1 da­li­mi
ir BPK ati­tin­ka­mo­mis nuo­sta­to­mis (BPK 3 ir ki­tų straips­nių pras­me).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68424 sekundės -