Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrSpren­di­moby­lo­je FRANZ FISCHER prieš TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13573: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
Spren­di­mo
by­lo­je FRANZ FISCHER prieš AUSTRIJĄ san­trau­ka
(Pa­reiški­mo Nr. 37950/97)
Spren­di­mas pri­im­tas 2001 m. ge­gu­žės 29 d. (spren­di­mo teks­tas
tik an­glų kal­ba).

Fak­tai

1996 m. lie­pos 6 d. pa­reiš­kė­jas po­nas Franz Fis­cher vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį,
bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, ir par­tren­kė dvi­ra­ti­nin­ką, ku­rį
mir­ti­nai su­ža­lo­jo. Pa­reiš­kė­jas pa­si­trau­kė iš įvy­kio vie­tos ne­su­teik­da­mas
pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­sia­jam ir pa­si­da­vė po­li­ci­jai tą pa­čią die­ną vė­lai
va­ka­re.
1996 m. gruodžio
13 d.
St. Pölten ad­mi­nist­ra­ci­nė ins­ti­tu­ci­ja (Di­strict Ad­mi­nist­ra­ti­ve
Aut­ho­ri­ty, Be­zirks­haup­tman­nschaft) pri­pa­ži­no pa­reiš­kė­ją kal­tu
dėl ke­lių trans­por­to eis­mo pa­žei­di­mų ir nu­bau­dė jį 22 010 A-­ri­jos
ši­lin­gų (ATS) dy­džio bau­da, o ne­įvyk­džius šio spren­di­mo – 20 die­nų ka­li­ni­mu.
Vie­nas iš mi­nė­tų pa­žei­di­mų bu­vo vai­ra­vi­mas ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio
pa­žei­džiant 1960 m. Ke­lių eis­mo įsta­ty­mo 5 straips­nio 1 da­lį ir 99
straips­nio 1 da­lies a punk­tą, už ku­rį pa­reiš­kė­jui bu­vo pa­skir­ta 9000
ATS dy­džio bau­da, o šio spren­di­mo ne­įvyk­dy­mo at­ve­ju – ka­li­ni­mas 9
die­noms.
1997 m. ko­vo 18 d. St. Pölten apy­gar­dos teis­mas (L-­des­ge­richt)
nu­tei­sė pa­reiš­kė­ją pa­gal A-­ri­jos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 81 straips­nio
2 da­lį už ne­at­sar­gų gy­vy­bės at­ėmi­mą „lei­dus sau ap­svaig­ti dėl al­ko­ho­lio
var­to­ji­mo“ ir nu­bau­dė jį ka­li­ni­mu 6 mė­ne­siams. 1997 m. bir­že­lio 24
d. Vie­nos ape­lia­ci­nis teis­mas at­me­tė pa­reiš­kė­jo ape­lia­ci­nį skun­dą
dėl šio spren­di­mo. Pa­reiš­kė­jas įro­di­nė­jo, kad, at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos
Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą by­lo­je Gra­din­ger v. A-­ria (jud­gment
23 Oc­to­ber 1995, Se­ries A no. 328-C), apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas
tu­ri bū­ti pa­nai­kin­tas. Ape­lia­ci­nis teis­mas pri­pa­ži­no, kad dvi­gu­bas
nu­bau­di­mas pa­žei­džia Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7  4 straips­nį, ta­čiau kon­sta­ta­vo, kad, ne­pai­sant
spren­di­mo Gra­din­ger by­lo­je, A-­ri­jos tei­sė li­ko ne­pa­keis­ta.
Anot teis­mo, pa­reiš­kė­jo by­la sky­rė­si nuo Gra­din­ger by­los, nes
pa­reiš­kė­jas, skir­tin­gai ne­gu po­nas Gra­din­ger, bu­vo iš pra­džių nu­baus­tas
ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, o pas­kui bau­džia­mą­ja. Kar­tu teis­mas pa­aiš­ki­no,
kad dvi­gu­bas nu­bau­di­mas bu­vo įma­no­mas to­dėl, kad A-­ri­jos tei­sė­je
ne­bu­vo nuo­sta­tos, ku­ri nu­sta­ty­tų 
ad­mi­nist­ra­ci­nio ir bau­džia­mo­jo pro­ce­sų sub­si­dia­ru­mo prin­ci­pą
esa­mo­mis ap­lin­ky­bė­mis. Ape­lia­ci­nis teis­mas ga­liau­siai nu­ro­dė, kad
tai ne­ga­li truk­dy­ti bau­džia­ma­jam pro­ce­sui, ku­rio sfe­ra daug pla­tes­nė,
to­dėl pa­reiš­kė­jo nu­tei­si­mas bu­vo pa­lik­tas ga­lio­ti.
1999 m. ge­gu­žės 19 d. A-­ri­jos Pre­zi­den­to ma­lo­nės su­tei­ki­mu pa­reiš­kė­jo
ka­li­ni­mas bu­vo su­ma­žin­tas iki 5 mė­ne­sių.

Tei­sė

Pa­reiš­kė­jas tvir­ti­no, kad jis bu­vo du kar­tus nu­teis­tas už vai­ra­vi­mą
ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio, to­dėl bu­vo pa­žeis­tas Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo
Nr. 7  4 straips­nis.

Dėl Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7  4 straips­nio pa­žei­di­mo

Teis­mas pa­kar­to­jo, kad Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio
tiks­las yra uždraus­ti bau­džia­mo­jo pro­ce­so, ku­ris bu­vo pa­baig­tas ga­lu­ti­niu
spren­di­mu (žr. Gra­din­ger v. A-­ria, par. 53), pa­kar­to­ji­mą. The Court
re­calls that the aim of Ar­tic­le 4 of Pro­to­col No. 7 is to pro­hi­bit the
re­pe­ti­tion of cri­mi­nal pro­ce­e­dings that ha­ve be­en conc­lu­ded by a fi­nal
de­ci­sion (see the Gra­din­ger jud­gment ci­ted abo­ve, p. 65, § 53).
Šio­je by­lo­je pa­reiš­kė­jas pir­miau­sia bu­vo nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­nės
ins­ti­tu­ci­jos už vai­ra­vi­mą ap­svai­gus pa­gal Ke­lių eis­mo įsta­ty­mą, o
vė­les­nio bau­džia­mo­jo pro­ce­so me­tu – už ne­at­sar­gų gy­vy­bės at­ėmi­mą
vai­ruo­jant ne­blai­viam. Teis­mas pa­žy­mė­jo du skir­tu­mus pa­ly­gin­ti su Gra­din­ger
by­la: pro­ce­sai vy­ko at­virkš­ti­ne tvar­ka ir ne­bu­vo prieš­ta­rin­gu­mo
tarp ad­mi­nist­ra­ci­nių bei bau­džia­mų­jų ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­to fak­tų
įver­ti­ni­mo, ka­dan­gi jos abi nu­sta­tė, kad al­ko­ho­lio ly­gis pa­reiš­kė­jo
krau­jy­je vir­ši­jo 0,8 g/l. Ta­čiau šie skir­tu­mai nė­ra le­mia­mi. Klau­si­mas
dėl non bis in idem prin­ci­po pa­žei­di­mo su­si­jęs su dvie­jų tei­sės
pa­žei­di­mų san­ty­kiu, to­dėl ga­li ne­pri­klau­sy­ti nuo tvar­kos, ku­ria vy­ko
pro­ce­sai. Dėl skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dų prieš­ta­rin­gu­mo Teis­mas
pri­mi­nė, kad Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7  4 straips­nis ne­ap­si­ri­bo­ja tei­se ne­bū­ti
nu­baus­tam du kar­tus, bet ap­ima ir tei­sę ne­bū­ti per­se­kio­ja­mam du kar­tus.
Šio­je by­lo­je le­mia­mą reikš­mę tu­rė­jo tai, kad pa­reiš­kė­jas dėl tos
pa­čios vei­kos bu­vo per­se­kio­ja­mas ir nu­baus­tas du kar­tus, ka­dan­gi ad­mi­nist­ra­ci­nis
tei­sės pa­žei­di­mas (vai­ra­vi­mas ap­svai­gus, Ke­lių eis­mo įsta­ty­mo 5
straips­nio 1 da­lis ir 99 straips­nio 1 da­lies a punk­tas) bei kva­li­fi­kuo­jan­tis  po­žy­mis (nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mas lei­dus
sau ap­svaig­ti dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, A-­ri­jos bau­džia­mo­jo ko­dek­so
81 straips­nio 2 da­lis), kaip juos aiš­ki­no teis­mai, ne­si­sky­rė es­mi­niais
ele­men­tais. What is de­ci­si­ve in the pre­sent ca­se is that, on the ba­sis
of one act, the ap­pli­cant was tried and pu­nis­hed twi­ce, sin­ce the ad­mi­nist­ra­ti­ve
of­fen­ce of drun­ken dri­ving un­der sec­tions 5 (1) and 99 (1)(a) of the Ro­ad
Traf­fic Act, and the spe­cial cir­cums­tan­ces un­der Ar­tic­le 81 § 2 of the
Cri­mi­nal Co­de, as in­ter­pre­ted by the courts, do not dif­fer in their es­sen­tial
ele­ments.
Teis­mas ne­bu­vo įti­kin­tas Vy­riau­sy­bės ar­gu­men­to, kad klau­si­mas
bu­vo iš­spręs­tas su­ma­ži­nus ka­li­ni­mo ter­mi­ną vie­nu mė­ne­siu, ku­ris
pri­ly­go ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pro­ce­se su­mo­kė­tai bau­dai. Ka­li­ni­mo
ter­mi­no su­ma­ži­ni­mas re­mian­tis Pre­zi­den­to ma­lo­nės su­tei­ki­mo pre­ro­ga­ty­va
ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio iš­dės­ty­tam spren­di­mui, kad pa­reiš­kė­jas bu­vo
du kar­tus per­se­kio­ja­mas už iš es­mės tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą, bei
tam, kad abu jo nu­bau­di­mai li­ko ga­lio­ti.
Ga­liau­siai
Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad vals­ty­bės na­rės yra lais­vos nu­sta­ty­ti,
už ku­rį iš dvie­jų tei­sės pa­žei­di­mų tu­ri bū­ti per­se­kio­ja­ma, ir pri­pa­ži­no,
kad A-­ri­jos tei­si­nė si­tu­a­ci­ja po spren­di­mo Gra­din­ger by­lo­je
pa­si­kei­tė, ta­čiau nag­ri­nė­ja­mu me­tu pa­reiš­kė­jas bu­vo per­se­kio­ja­mas
ir nu­baus­tas už abu tuos pa­čius es­mi­nius ele­men­tus tu­rin­čius tei­sės
pa­žei­di­mus, tai­gi Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7  4 straips­nis bu­vo pa­žeis­tas.   Ho­we­ver, at the ma­te­rial ti­me, the ap­pli­cant
was tried and pu­nis­hed for both of­fen­ces con­tai­ning the sa­me es­sen­tial
ele­ments. The­re has, thus, be­en a vio­la­tion of Ar­tic­le 4 of Pro­to­col
No. 7.
Išva­da: pažei­di­mas (vien­bal­siai).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.75349 sekundės -