Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJŲLIETUVOSAUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJŲ
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ
NUTARTYS

1. 24. Dėl at­ly­gi­ni­mo
ant­sto­liui ap­skai­čia­vi­mo

Tais at­ve­jais, kai iš­ieš­ko­ti­nos su­mos da­lį su­mo­ka
sko­li­nin­kas, o ki­tą da­lį iš­ieš­ko ant­sto­lis, tai at­ly­gi­ni­mas ant­sto­liui
tu­ri bū­ti ap­skai­čiuo­ja­mas nuo jo iš­ieš­ko­tos su­mos, o ne nuo vi­sos iš­ieš­ko­ti­nos
su­mos (Spren­di­mų vyk­dy­mo in­struk­ci­jos 74 punk­tas).

                                                                                            Ci­vi­li­nė by­la
Nr. 3K-3-4/2005
                                                                                Pro­ce­si­nio spren­di­mo ka­te­go­ri­ja
129. 4

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2005 m.
sau­sio 26 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: A-o M-io (ko­le­gi­jos
pir­mi­nin­kas), A-o S-­čiaus, J-os S-ie­nės (pra­ne­šė­ja),
ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę
by­lą pa­gal sko­li­nin­ko Ka­zi­mie­ro Kriš­čiū­no ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no
apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2004 m. spa­lio 18 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je
pa­gal ant­sto­lės Aud­ro­nės Ado­mai­tie­nės pra­šy­mą su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims
Ka­zi­mie­rui Kriš­čiū­nui, AB „Kau­no ke­liai“ dėl vyk­dy­mo iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

I.
Gin­čo es­mė

Pa­reiš­kė­ja ant­sto­lė Aud­ro­nė Ado­mai­tie­nė krei­pė­si į teis­mą,
pra­šy­da­ma pri­teis­ti iš sko­li­nin­ko Ka­zi­mie­ro Kriš­čiū­no vyk­dy­mo iš­lai­das:
600 Lt ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų iš­ieš­ko­to­jo AB „Kau­no ke­liai“
nau­dai, 4000 Lt at­ly­gi­ni­mą ant­sto­lei už vyk­do­mo­jo do­ku­men­to
įvyk­dy­mą ir 107,70 Lt fak­ti­nių vyk­dy­mo iš­lai­dų. Ant­sto­lė nu­ro­dė,
kad 2003 m. lap­kri­čio 25 d. sko­li­nin­kui K. Krikš­čiū­nui iš­siun­tė
ra­gi­ni­mą per de­šimt die­nų ge­ruo­ju su­mo­kė­ti teis­mo spren­di­mu AB
„Kau­no ke­liai“ nau­dai pri­teis­tą 52 930,80 Lt su­mą. Ra­gi­ni­mas
per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­bu­vo įvyk­dy­tas, to­dėl ant­sto­lė 2003 m.
gruo­džio 16 d. areš­ta­vo K. Krikš­čiū­no bu­tą ir
14 253,30 Lt su­mą ban­ke. Sko­li­nin­kas 2004 m. sau­sio
19 d. krei­pė­si į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą su ka­sa­ci­niu
skun­du ir pra­šy­mu su­stab­dy­ti spren­di­mo vyk­dy­mą, kol by­la bus iš­nag­ri­nė­ta
ka­sa­ci­ne tvar­ka. Ka­sa­ci­nis teis­mas 2004 m. sau­sio 20 d. nu­tar­ti­mi
šį pra­šy­mą ten­ki­no, o iš­nag­ri­nė­jęs by­lą 2004 m. ko­vo 23 d.
nu­tar­ti­mi ka­sa­ci­nį skun­dą at­me­tė. Sko­li­nin­kas 2004 m. ko­vo
30 d. su­mo­kė­jo į iš­ieš­ko­to­jo są­skai­tą 38 677,50 Lt. Li­ku­si
sko­los su­ma bu­vo pa­deng­ta tą pa­čią die­ną per­ve­dus ant­sto­lės de­po­zi­ti­nė­je
są­skai­to­je bu­vu­sius areš­tuo­tus pi­ni­gus. Ga­vęs ant­sto­lės
2004 m. ko­vo 30 d. pa­siū­ly­mą per 10 die­nų su­mo­kė­ti vyk­dy­mo
iš­lai­das, sko­li­nin­kas at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti, mo­ty­vuo­da­mas, kad,
pa­da­vus ka­sa­ci­nį skun­dą, ter­mi­nas įvyk­dy­ti spren­di­mą ge­ruo­ju ne­lai­ky­ti­nas
pra­leis­tu, o 2004 m. ko­vo 17 d. ga­vęs ka­sa­ci­nio teis­mo nu­tar­tį,
ku­ria ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­tas, jis ge­ruo­ju su­mo­kė­jo sko­lą.

II.
Pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mų nu­tar­čių es­mė

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas 2004 m. rug­pjū­čio 23 d.
nu­tar­ti­mi pa­reiš­kė­jos pra­šy­mą ten­ki­no: pri­tei­sė iš sko­li­nin­ko Ka­zi­mie­ro
Kriš­čiū­no vyk­dy­mo iš­lai­das: 600 Lt ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų iš­ieš­ko­to­jui
AB „Kau­no ke­liai“; 4000 Lt at­ly­gi­ni­mą ir 107,70 Lt fak­ti­nių
vyk­dy­mo iš­lai­dų ant­sto­lės Aud­ro­nės Ado­mai­tie­nės kon­to­rai. Teis­mas
nu­ro­dė, kad pa­gal tei­sin­gu­mo mi­nist­ro 2002 m. gruo­džio 31 d.
įsa­ky­mu Nr. 432 pa­tvir­tin­tos Spren­di­mų vyk­dy­mo in­struk­ci­jos (to­liau
– In­struk­ci­ja) 89 punk­tą iš sko­li­nin­ko iš­ieš­ko­mos vi­sos vyk­dy­mo
iš­lai­dos, kai sko­li­nin­kas įvyk­do spren­di­mą pa­si­bai­gus ra­gi­ni­me
(siū­ly­me) nu­sta­ty­tam ter­mi­nui. Sko­li­nin­kas ka­sa­ci­nį skun­dą pa­tei­kė
ge­ro­kai vė­liau po ra­gi­ni­me nu­ro­dy­to ter­mi­no įvyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą
pa­si­bai­gi­mo, to­dėl ta ap­lin­ky­bė, kad ka­sa­ci­nis teis­mas bu­vo su­stab­dęs
iš­ieš­ko­ji­mą, yra tei­siš­kai ne­reikš­min­ga spren­džiant vyk­dy­mo iš­lai­dų
at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą. CPK 655 straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­ta,
kad ra­gi­ni­mas sko­li­nin­kui pa­tei­kia­mas tik vie­ną kar­tą, to­dėl nė­ra
pa­grin­do po ka­sa­ci­nio skun­do iš­nag­ri­nė­ji­mo jį pa­teik­ti pa­kar­to­ti­nai.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja
2004 m. spa­lio 18 d. nu­tar­ti­mi pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­tį pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Ko­le­gi­ja su­ti­ko su pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ties ar­gu­men­tais.

III.
Ka­sa­ci­nio skun­do ir at­si­lie­pi­mo į jį tei­si­niai ar­gu­men­tai

Ka­sa­ci­niu skun­du sko­li­nin­kas pra­šo pa­nai­kin­ti Kau­no apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2004 m. spa­lio
18 d. nu­tar­tį ir pri­im­ti nau­ją nu­tar­tį, ku­ria ant­sto­lės Aud­ro­nės
Ado­mai­tie­nės pa­reiš­ki­mą at­mes­ti. Ka­sa­to­rius sa­vo pra­šy­mą grin­džia
šiais ar­gu­men­tais:
1. Nei CPK VI da­ly­je, nei In­struk­ci­jo­je ne­nu­ma­ty­ta vyk­do­mo­sios
by­los su­stab­dy­mo ka­sa­ci­nio skun­do pa­da­vi­mo ir ka­sa­ci­nio teis­mo
nu­tar­ties su­stab­dy­ti vyk­dy­mą pri­ėmi­mo at­ve­ju. Dėl šios prie­žas­ties
spren­di­mo vyk­dy­mo su­stab­dy­mo CPK 363 straips­nio pa­grin­du tei­si­nių
pa­sek­mių, tarp jų – ir ter­mi­no įvyk­dy­ti spren­di­mą ge­ruo­ju klau­si­mas
tu­ri bū­ti spren­džia­mas va­do­vau­jan­tis ne CPK 659 straips­nio
1 da­li­mi ir In­struk­ci­jos 89 punk­tu, bet ben­dro­sio­mis Ci­vi­li­nio
pro­ce­so ko­dek­so nor­mo­mis. In­struk­ci­jos 89 punk­te nu­sta­ty­tas
10 die­nų ter­mi­nas teis­mo spren­di­mui įvyk­dy­ti at­ima ga­li­my­bę
įvyk­dy­ti spren­di­mą ge­ruo­ju by­los nag­ri­nė­ji­mo ka­sa­ci­ne tvar­ka at­ve­ju
ir pa­da­ro ne­veiks­min­gą spren­di­mo vyk­dy­mo su­stab­dy­mo ins­ti­tu­tą.
Ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui su­stab­džius
spren­di­mo vyk­dy­mą, by­lą iš­nag­ri­nė­jus ka­sa­ci­ne tvar­ka, ter­mi­nas
įvyk­dy­ti spren­di­mą tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas iš nau­jo.
2. Pa­gal CPK 758 straips­nį ir In­struk­ci­jos 109 punk­tą
iš su­mų, ant­sto­lio iš­ieš­ko­tų iš sko­li­nin­ko, pir­miau­sia ap­mo­ka­mos
iš­ieš­ko­ji­mo vyk­dy­mo iš­lai­dos, o iš li­ku­sių su­mų pa­ten­ki­na­mi iš­ieš­ko­to­jų
rei­ka­la­vi­mai. Ant­sto­lė A. Ado­mai­tie­nė, 2004 m. ko­vo
30 d. pa­skirs­čiu­si ir iš­mo­kė­ju­si iš­ieš­ko­to­jui vi­sas de­po­zi­ti­nė­je
są­skai­to­je bu­vu­sias lė­šas, po to ieš­ko­ti vyk­dy­mo iš­lai­dų ne­ga­li.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį skun­dą ant­sto­lė A. Ado­mai­tie­nė
pra­šo skun­dą at­mes­ti, šį pra­šy­mą mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad pa­gal
CPK 18 straips­nį teis­mo spren­di­mas yra vi­siems pri­va­lo­mas ir tu­ri
bū­ti vyk­do­mas. Sko­li­nin­kas ne­su­mo­kė­jo sko­los per ra­gi­ni­me nu­ro­dy­tą
ter­mi­ną, to­dėl pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi
iki Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2004 m. sau­sio 20 d. nu­tar­ties
dėl spren­di­mo vyk­dy­mo su­stab­dy­mo pri­ėmi­mo, t. y. ant­sto­lės pa­tvar­ky­mu
nuo sko­li­nin­ko są­skai­tos nu­ra­šy­ta da­lis iš­ieš­ko­ti­nos su­mos –
14 253,30 Lt.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a
:

IV.
By­lo­je teis­mų nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės

Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja
2003 m. lap­kri­čio 23 d. spren­di­mu iš K. Krikš­čiū­no pri­tei­sė
52 930,80 Lt AB „Kau­no ke­liai“. Iš­ieš­ko­to­jas 2003 m. lap­kri­čio
25 d. pa­tei­kė vyk­do­mą­jį raš­tą ant­sto­lei A. Ado­mai­tie­nei ir
su­mo­kė­jo 600 Lt ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų. Ant­sto­lė 2003 m.
gruo­džio 9 d. pa­tik­ri­no sko­li­nin­ko tur­ti­nę pa­dė­tį ir
2003 m. gruo­džio 16 d. areš­ta­vo K. Krikš­čiū­no bu­tą, o vyk­dant
ant­sto­lės 2004 m. gruo­džio 22 d. pa­tvar­ky­mą bu­vo areš­tuo­ta
ir per­ves­ta į ant­sto­lės de­po­zi­ti­nę są­skai­tą 14 253,30 Lt iš
sko­li­nin­ko są­skai­tos AB ban­ke „H-­sa­ban­kas“.

V.
Ka­sa­ci­nio teis­mo ar­gu­men­tai ir iš­aiš­ki­ni­mai

CPK 18 straips­ny­je įtvir­tin­tas įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo spren­di­mo
pri­va­lo­mu­mo prin­ci­pas, ku­ris ap­ima bū­ti­nu­mą vyk­dy­ti įsi­tei­sė­ju­sį
teis­mo pro­ce­si­nį spren­di­mą. Tais at­ve­jais, kai spren­di­mas ne­vyk­do­mas,
as­me­nys, ku­rių nau­dai pri­im­tas spren­di­mas, ga­li pra­šy­ti spren­di­mą
įvyk­dy­ti pri­vers­ti­nai. Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas per­žiū­ri įsi­tei­sė­ju­sius
spren­di­mus (CPK 340 straips­nis). Ka­sa­ci­nio skun­do pa­da­vi­mas, jo pri­ėmi­mas
ir nag­ri­nė­ji­mas ne­su­da­ro pa­grin­do su­stab­dy­ti įsi­tei­sė­ju­sio
spren­di­mo vyk­dy­mo. Jei­gu ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­nai­ki­na
įsi­tei­sė­ju­sį spren­di­mą, ku­ris jau įvyk­dy­tas, tai as­muo, iš ku­rio iš­ieš­ko­ta
iš­ieš­ko­to­jo nau­dai, įgy­ja spren­di­mo įvyk­dy­mo at­grę­ži­mo tei­sę (CPK
760 straips­nis). CPK 762 straips­nis įpa­rei­go­ja teis­mą, iš­nag­ri­nė­ju­sį
by­lą ape­lia­ci­ne ar ka­sa­ci­ne tvar­ka ir iš­spren­du­sį gin­čą dėl tei­sės,
nu­trau­ku­sį by­lą ar­ba pa­li­ku­sį ieš­ki­nį ne­nag­ri­nė­tą, iš­spręs­ti ir
spren­di­mo įvyk­dy­mo at­grę­ži­mo klau­si­mą. Šios tei­sės nor­mos įtvir­ti­na
įsi­tei­sė­ju­sio spren­di­mo vyk­dy­mo tvar­ką, už­tik­ri­na spren­di­mo pri­va­lo­mu­mą,
t. y. re­a­lų pa­žeis­tų tei­sių ir tei­sė­tų in­te­re­sų ap­gy­ni­mą. Ka­sa­to­riaus
ar­gu­men­tas, kad CPK 363 straips­ny­je nu­ma­ty­tas ka­sa­ci­ne tvar­ka
skun­džia­mo spren­di­mo vyk­dy­mo su­stab­dy­mas ne­su­de­ri­na­mas su vyk­dy­mą
reg­la­men­tuo­jan­čio­mis tei­sės nor­mo­mis, ne­pa­grįs­tas. Ka­sa­ci­ne tvar­ka
skun­džia­mo spren­di­mo vyk­dy­mo su­stab­dy­mas reiš­kia, kad su­stab­do­mi
tuo me­tu at­lie­ka­mi spren­di­mo vyk­dy­mo veiks­mai, ku­rie po by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo
ka­sa­ci­ne tvar­ka, jei spren­di­mas ne­pa­nai­kin­tas, tę­sia­mi to­liau, o
ne at­lie­ka­mi iš nau­jo. Toks CPK 363 straips­ny­je nu­ma­ty­to spren­di­mo
vyk­dy­mo su­stab­dy­mo pa­sek­mių aiš­ki­ni­mas ati­tin­ka įsi­tei­sė­ju­sio
spren­di­mo pri­va­lo­mu­mo prin­ci­pą.
Nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je nu­sta­ty­ta, kad ka­sa­to­riaus pra­šy­mu
vyk­dy­mo pro­ce­sas su­stab­dy­tas po to, kai bu­vo areš­tuo­tas sko­li­nin­ko
tur­tas. Ka­sa­ci­niam teis­mui pa­li­kus ga­lio­ti ap­skųs­tą spren­di­mą, ant­sto­lis
tę­sė vyk­dy­mo veiks­mus, t. y. nu­krei­pė iš­ieš­ko­ji­mą į areš­tuo­tą
tur­tą. Ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas, kad tu­rė­jo bū­ti pra­tęs­tas ter­mi­nas
spren­di­mą įvyk­dy­ti ge­ruo­ju, at­mes­ti­nas, nes įvyk­dy­mo ter­mi­nas, nu­sta­ty­tas
CPK 659 straips­nio 1 da­ly­je, jau bu­vo pa­si­bai­gęs iki ka­sa­ci­nio
skun­do pa­da­vi­mo. Kre­di­to­riaus rei­ka­la­vi­mas bu­vo vi­siš­kai pa­ten­kin­tas
po to, kai bu­vo at­lik­ti šie veiks­mai: kre­di­to­rius AB „Kau­no ke­liai“
įmo­kė­jo į ant­sto­lio kon­to­ros de­po­zi­tą 600 Lt ad­mi­nist­ra­ci­nėms
iš­lai­doms pa­deng­ti ir ant­sto­lė pra­dė­jo pri­vers­ti­nį įsi­tei­sė­ju­sio
spren­di­mo vyk­dy­mo pro­ce­są. Sko­li­nin­kui bu­vo pa­siū­ly­ta spren­di­mą
įvyk­dy­ti ge­ruo­ju, ta­čiau per nu­sta­ty­tą 10 die­nų ter­mi­ną jis
spren­di­mo ge­ruo­ju ne­įvyk­dė, to­dėl ant­sto­lė areš­ta­vo jo tur­tą. Po
vyk­dy­mo veiks­mų su­stab­dy­mo sko­li­nin­kas ap­mo­kė­jo di­des­nę da­lį sko­los
ge­ra va­lia, o da­lį sko­los iš­ieš­ko­jo ant­sto­lė, per­ves­da­ma areš­tuo­tas
sko­li­nin­ko pi­ni­gi­nes lė­šas iš­ieš­ko­to­jui. Iš šių fak­tų teis­mai tin­ka­mai
nu­sta­tė vyk­dy­mo iš­lai­dų rū­šis: by­los ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos,
vyk­dy­mo iš­lai­dos, su­si­ju­sios su at­ski­rų vyk­dy­mo veiks­mų at­li­ki­mu,
ir ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mas už vyk­do­mo­jo do­ku­men­to įvyk­dy­mą. Per­ves­da­ma
areš­tuo­tas pi­ni­gi­nes lė­šas iš­ieš­ko­to­jui, ant­sto­lė įvyk­dė kre­di­to­riaus
rei­ka­la­vi­mo da­lį pa­gal vyk­do­mą­jį do­ku­men­tą. At­ly­gi­ni­mas už vyk­do­mo­jo
do­ku­men­to įvyk­dy­mą ant­sto­liui pri­klau­so, jei­gu jis įvyk­dė jį vi­są
ar jo da­lį (In­struk­ci­jos 67. 3 punk­tas), o at­ly­gi­ni­mo dy­dis ap­skai­čiuo­ja­mas,
at­si­žvel­giant į iš­ieš­ko­ti­ną ir iš­ieš­ko­tą su­mą ar­ba iš­ieš­ko­to­jui
per­duo­to ne­par­duo­to sko­li­nin­ko tur­to ver­tę, nu­ro­dy­tą tur­to per­da­vi­mo
ak­te, pro­cen­tus bei mi­ni­ma­lų ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mo dy­dį (In­struk­ci­jos
73 punk­tas). In­struk­ci­jos 74 punk­te nu­ma­ty­ti ke­li ant­sto­lio
at­ly­gi­ni­mo dy­džio nu­sta­ty­mo bū­dai. Teis­mai, pa­ten­ki­nę ant­sto­lės
pra­šy­mą pri­teis­ti jai at­ly­gi­ni­mą, ne­pa­tik­ri­no at­ly­gi­ni­mo dy­džio
pa­grįs­tu­mo, t. y. ar ant­sto­lės pra­šo­mas pri­teis­ti at­ly­gi­ni­mas
ati­tin­ka at­lik­tus vyk­dy­mo veiks­mus. Ant­sto­lė pra­šė pri­teis­ti
4000 Lt, t. y. mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą pa­gal In­struk­ci­jos
1 len­te­lės 13 punk­tą ir 74 punk­to 1 pa­strai­pą, ku­rio­je
nu­ro­dy­ta, kad jei skai­čiuo­jant ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mą pro­cen­tais nuo
iš­ieš­ko­tos su­mos at­ly­gi­ni­mo dy­dis yra ma­žes­nis už In­struk­ci­jos
1 len­te­lė­je nu­sta­ty­tą mi­ni­ma­lų ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mą, iš­ieš­ko­mas
mi­ni­ma­lus ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mas. Pa­žy­mė­ti­na, kad šią pa­strai­pą
ga­li­ma tai­ky­ti, jei­gu ant­sto­lio iš­ieš­ko­ta su­ma su­tam­pa su iš­ieš­ko­ti­na.
Ki­tos In­struk­ci­jos 74 punk­to nuo­sta­tos įtvir­ti­na at­ly­gi­ni­mo
nu­sta­ty­mo tvar­ką, kai iš­ieš­ko­ta tik da­lis iš­ieš­ko­ti­nos su­mos. Ko­le­gi­ja
kon­sta­tuo­ja, kad tais at­ve­jais, kai iš­ieš­ko­ti­nos su­mos da­lį su­mo­ka
sko­li­nin­kas, o ki­tą da­lį iš­ieš­ko ant­sto­lis, tai at­ly­gi­ni­mas ant­sto­liui
tu­ri bū­ti ap­skai­čiuo­ja­mas nuo jo iš­ieš­ko­tos su­mos, o ne nuo vi­sos iš­ieš­ko­ti­nos
su­mos. Nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je nu­sta­ty­ta, kad ant­sto­lės iš­ieš­ko­ta su­ma
yra 14 253 Lt areš­tuo­tų sko­li­nin­ko lė­šų, vė­liau per­ves­tų kre­di­to­riui.
Ko­le­gi­ja ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mo dy­dį nu­sta­to pa­gal In­struk­ci­jos
74 punk­te nu­ro­dy­tą for­mu­lę, at­si­žvelg­da­ma į 4000 Lt mi­ni­ma­lų
at­ly­gi­ni­mą, nu­sta­ty­tą In­struk­ci­jos 1 len­te­lė­je pa­gal iš­ieš­ko­ti­nos
su­mos dy­dį, t. y. nuo 50 000 Lt iki 100 000 Lt ir re­a­liai
iš­ieš­ko­tą su­mą – 14 253 Lt. Pa­gal šią for­mu­lę ap­skai­čiuo­jant
ant­sto­lės at­ly­gi­ni­mą, re­a­liai iš­ieš­ko­tą su­mą pa­dau­gi­nus iš mi­ni­ma­laus
ant­sto­lio at­ly­gi­ni­mo su­mos ir pa­da­li­jus iš iš­ieš­ko­ti­nos su­mos,
gau­na­ma 1077 Lt su­ma (14 253 x 4000 : 52 930 = 1077), to­dėl
ant­sto­lei pri­teis­ti­nas at­ly­gi­ni­mo dy­dis ma­žin­ti­nas iki
1077 Lt.
Ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas, kad vyk­dy­mo iš­lai­das ant­sto­lis tu­rė­jo
pa­deng­ti iš areš­tuo­tos 14 253 Lt su­mos prieš pa­ten­kin­da­mas
iš­ieš­ko­to­jo rei­ka­la­vi­mus, nė­ra pa­grin­das lai­ky­ti, kad ant­sto­lis
ne­te­ko tei­sės į at­ly­gi­ni­mą. CPK 758 straips­ny­je nu­ma­ty­ta, kad vyk­dy­mo
iš­lai­dos pa­den­gia­mos pir­miau­sia, ta­čiau tos tvar­kos ne­si­lai­ky­mas
ne­at­ima iš ant­sto­lio tei­sės gau­ti vyk­dy­mo iš­lai­das už at­ski­rus vyk­dy­mo
veiks­mus ir jam pri­klau­san­tį at­ly­gi­ni­mą. Ka­dan­gi teis­mai ne­spren­dė
ant­sto­lės pra­šo­mo at­ly­gi­ni­mo dy­džio pa­grįs­tu­mo, ko­le­gi­ja šį klau­si­mą
iš­spren­džia, pri­tai­ky­da­ma In­struk­ci­jos 74 punk­te nu­ro­dy­tą at­ly­gi­ni­mo
dy­džio nu­sta­ty­mo bū­dą, at­si­žvelg­da­ma į kon­kre­čias iš­ieš­ko­to­jo
rei­ka­la­vi­mo įvyk­dy­mo ap­lin­ky­bes, t. y. kad sko­li­nin­kas
38 677 Lt kre­di­to­riaus rei­ka­la­vi­mui pa­ten­kin­ti į iš­ieš­ko­to­jo
są­skai­tą įmo­kė­jo pats (CPK 359 straips­nio 3 da­lis,
346 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tas).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si CPK 359 straips­nio 1 da­lies
2 punk­tu ir CPK 362 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Pa­keis­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2004 m. spa­lio 18 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria pa­lik­ta
ga­lio­ti Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­pjū­čio
23 d. nu­tar­ties da­lis dėl vyk­dy­mo iš­lai­dų – 4000 Lt at­ly­gi­ni­mo
– pri­tei­si­mo iš sko­li­nin­ko Ka­zi­mie­ro Kriš­čiū­no ant­sto­lės Aud­ro­nės
Ado­mai­tie­nės kon­to­rai, pri­teis­tą at­ly­gi­ni­mo su­mą su­ma­ži­nant iki
1077 (vie­no tūks­tan­čio sep­ty­nias­de­šimt sep­ty­nių) Lt. Ki­tą nu­tar­ties
da­lį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma
ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69224 sekundės -