Paieška : Teismų praktika APŽVALGAAPŽVALGA                                                                                                                         PATVIRTINTA                                                                                                   Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­joTeis­mo se­na­to                                                                                                   TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
APŽVALGA
APŽVALGA


                                                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                                   Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to
                                                                                                   2005 m. bir­že­lio 23 d.
nu­ta­ri­mu Nr. 52

Teis­mų prak­ti­kos va­gys­tės ir plė­ši­mo bau­džia­mo­sio­se
by­lo­se
apibendrinimo ap­žval­ga

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 23 straips­ny­je nu­sta­ty­ta,
kad nuo­sa­vy­bė ne­lie­čia­ma ir nuo­sa­vy­bės tei­ses sau­go įsta­ty­mai.
Vie­nas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 1. 2 straips­ny­je
įtvir­tin­tų ci­vi­li­nių san­ty­kių tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo prin­ci­pų
yra nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mas.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se (to­liau – BK)
nuo­sa­vy­bės tei­si­nių san­ty­kių ap­sau­gai skir­tas at­ski­ras XXVIII sky­rius
– ,,Nu­si­kal­ti­mai ir bau­džia­mie­ji nu­si­žen­gi­mai nuo­sa­vy­bei, tur­ti­nėms
tei­sėms ir tur­ti­niams in­te­re­sams“.
Ne­pai­sant griež­tos tei­si­nės ap­sau­gos, prak­ti­ka ro­do, kad di­dži­ą­ją
da­lį vi­sų nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­da­ro bū­tent nu­si­kals­ta­mos vei­kos
nuo­sa­vy­bei. Va­gys­tė­mis ir plė­ši­mais yra iš­krei­pia­mas vi­suo­me­ni­nių
nuo­sa­vy­bės san­ty­kių so­cia­li­nis tu­ri­nys, pa­žei­džia­ma ju­ri­di­nė jų
įgy­ven­di­ni­mo for­ma. Pa­tei­kia­mi skai­čiai ro­do va­gys­čių bei plė­ši­mų
pa­pli­ti­mą vi­suo­me­nė­je ir jų da­lį tarp ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.
Per 2004 me­tus už­re­gist­ruo­ta 93 419 nu­si­kals­ta­mų vei­kų, va­gys­čių
– 50 672, plė­ši­mų – 5323. Va­gys­tės ir plė­ši­mai su­da­ro
59,94 proc. vi­sų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Per 2004 me­tus už­re­gist­ruo­tos
9174 va­gys­tės įsi­brau­nant į pa­tal­pą, 8333 trans­por­to prie­mo­nių va­gys­tės,
5865 au­to­mo­bi­lių va­gys­tės, 7616 va­gys­tės iš trans­por­to prie­mo­nių.
Va­gys­čių iš­tir­ta 26,3 proc. , plė­ši­mų – 41,1 proc. , ma­žiau­siai
iš­tir­ta au­to­mo­bi­lių va­gys­čių bei va­gys­čių iš au­to­mo­bi­lių – apie
16 proc. Teis­mų prak­ti­ka tai­kant bau­džia­muo­sius įsta­ty­mus, nu­ma­tan­čius
at­sa­ko­my­bę už va­gys­tes ir plė­ši­mus, ne­ga­li tie­sio­giai lem­ti es­min­gų
kri­mi­no­ge­ni­nės pa­dė­ties po­ky­čių, nes tai yra ne teis­mų, o ki­tų tei­sė­sau­gos
bei so­cia­li­nių ins­ti­tu­ci­jų veik­los sri­tis. Tin­ka­mas bau­džia­mų­jų
įsta­ty­mų tai­ky­mas, tei­sin­gas baus­mių sky­ri­mas už pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas
vei­kas pa­spar­ti­na bau­džia­mų­jų by­lų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bei jų nag­ri­nė­ji­mą
teis­me ir su­da­ro ob­jek­ty­vias or­ga­ni­za­ci­nes są­ly­gas bei ga­li­my­bes
ope­ra­ty­viau iš­tir­ti nau­jai pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tei­sin­ga
baus­mių po­li­ti­ka, orien­tuo­ta į griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę už la­biau pa­pli­tu­sias
nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ne­abe­jo­ti­nai vei­kia to­kių nu­si­kal­ti­mų
struk­tū­ri­nius po­ky­čius (ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja).
Ga­lio­jant 1961 m. BK jau bu­vo nu­si­sto­vė­ju­si va­gys­tės ir
plė­ši­mo bau­džia­mų­jų by­lų nag­ri­nė­ji­mo prak­ti­ka, ir teis­mai pa­pras­tai
tin­ka­mai aiš­ki­no ir tai­kė at­sa­ko­my­bę pa­gal va­gys­tę bei plė­ši­mą nu­sta­tan­čius
straips­nius. 2003 m. ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­lio­ju­sia­me BK nu­sta­ty­ti
nau­ji plė­ši­mą ir va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tys po­žy­miai, ku­rių są­vo­kos
BK ne­pa­tei­kia­mos. Iki tol su­si­for­ma­vu­si teis­mų prak­ti­ka nag­ri­nė­jant
va­gys­čių ir plė­ši­mų bau­džia­mą­sias by­las bei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo me­to­di­nė me­džia­ga šių vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo klau­si­mais yra
ne­pa­kan­ka­ma vie­nin­gai įsta­ty­mo tai­ky­mo prak­ti­kai for­muo­ti. Šiuo
Se­na­to nu­ta­ri­mu sie­kia­ma ne tik su­vie­no­din­ti teis­mų prak­ti­ką kva­li­fi­kuo­jant
va­gys­tę ir plė­ši­mą pa­gal nau­jus kva­li­fi­kuo­jan­čiuo­sius po­žy­mius
(va­gys­tė įsi­brau­nant į sau­gyk­lą, sau­go­mą te­ri­to­ri­ją, ki­šen­va­gys­tė;
plė­ši­mas, pa­nau­do­jant ne­šau­na­mą­jį gin­klą, pei­lį, ki­tą žmo­gui ža­lo­ti
pri­tai­ky­tą daik­tą, sprog­me­nį; api­plė­ši­mas da­ly­vau­jant or­ga­ni­zuo­to­je
gru­pė­je), bet ir ke­lia­ma už­duo­tis kon­cep­tu­a­liau pa­aiš­kin­ti pa­gro­bi­mo
bei sve­ti­mo tur­to są­vo­kas.
Api­ben­dri­ni­mas pa­ro­dė, kad teis­mų prak­ti­ka yra ne­vie­no­da.
Kva­li­fi­kuo­da­mi vei­kas pa­gal ati­tin­ka­mą BK 178 ar 180 straips­nio da­lį,
teis­mai skir­tin­gai trak­tuo­ja vie­ną ar ki­tą po­žy­mį, dėl to pa­da­ry­ta
ne­ma­žai klai­dų.
Api­ben­dri­ni­mo tiks­las – nu­sta­ty­ti, ar vie­no­dai teis­mai su­pran­ta ir tai­ko
BK 178 ir 180 straips­niuo­se įtvir­tin­tas nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias at­sa­ko­my­bę
už va­gys­tę ir plė­ši­mą, iš­ana­li­zuo­ti da­ro­mas klai­das ir pa­teik­ti
šių nor­mų aiš­ki­ni­mą bei tai­ky­mo re­ko­men­da­ci­jas.
Api­ben­dri­ni­mo ap­im­tis. Api­ben­dri­nant teis­mų prak­ti­ką iš­ana­li­zuo­ta
391 bau­džia­mo­ji by­la, iš­nag­ri­nė­ta 2004 me­tais, at­siųs­ta iš 41
Lie­tu­vos teis­mo, taip pat Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2004 me­tais
ir 2005 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį pri­im­tos ka­sa­ci­nės nu­tar­tys šios ka­te­go­ri­jos
by­lo­se. Se­na­to nu­ta­ri­mo ap­žval­go­je, ven­giant pa­si­kar­to­ji­mo, pa­tei­kia­mos
tik nuo­ro­dos į ati­tin­ka­mus Se­na­to nu­ta­ri­mo punk­tus, o pla­čiau ap­ta­ria­mi
tik iš teis­mų prak­ti­kos pa­im­ti tei­sin­gą ir ne­tei­sin­gą vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mą
ro­dan­tys pa­vyz­džiai.

Plė­ši­mo ir va­gys­tės ob­jek­ty­vie­ji po­žy­miai

Sve­ti­mas
tur­tas

Tur­tas pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius (Se­na­to nu­ta­ri­mo 4 punk­tas)
– tai tu­rin­tys ver­tę bei fi­zi­nius pa­ra­met­rus (ga­ba­ri­tus, svo­rį,
skai­čių, kie­kį) daik­tai (pvz. , na­mų apy­vo­kos daik­tai, trans­por­to ir ga­my­bos
prie­mo­nės, as­me­ni­niai daik­tai, taip pat pi­ni­gai ir ver­ty­bi­niai po­pie­riai).
Tei­sė į nuo­sa­vy­bę nė­ra va­gys­tės ir plė­ši­mo da­ly­kas, nes, pa­grob­da­mas
sve­ti­mą tur­tą, kal­ti­nin­kas nuo­sa­vy­bės tei­sės ne­at­ima. Pa­gal nu­ta­ri­mo
5 punk­tą sve­ti­mas tur­tas – tai daik­tai, ku­rie gro­bi­mo mo­men­tu pri­klau­so
ne kal­ti­nin­kui, o ki­tam as­me­niui.
„Sve­ti­mu­mo“ po­žy­mio iš­si­aiš­ki­ni­mas yra ypač ak­tu­a­lus kva­li­fi­kuo­jant
vei­kas, kai kal­ti­nin­kas tur­tą pa­gro­bia iš šei­mos na­rių, taip pat iš as­me­nų,
su ku­riais jį sie­ja tur­ti­niai, ver­slo ar ar­ti­mi as­me­ni­niai ry­šiai.
Tur­tas, kaip gro­bi­mo da­ly­kas, tu­ri dve­jo­pą ry­šį: vie­nu at­ve­ju sve­ti­mas,
ki­tu – sa­vas tur­tas. Ta­čiau šis po­žy­mis ne­rei­ka­lau­ja, kad gro­bi­mo
mo­men­tu tur­tas bū­tų pas sa­vi­nin­ką. Teis­mai, nag­ri­nė­da­mi sve­ti­mo
tur­to pa­gro­bi­mo by­las, pa­pras­tai tei­sin­gai nu­sta­to tur­to sa­vi­nin­ką
ir at­si­žvelg­da­mi į tai kva­li­fi­kuo­ja nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Kai tur­tą pa­gro­bia šei­mos na­rys, ku­riam tas tur­tas ne­pri­klau­so
ben­dro­sios jung­ti­nės ar ben­dro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se (pvz. ,
vai­kas, įvai­kis), to­kia vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas,
ta­čiau teis­mai į šią ap­lin­ky­bę ga­li at­si­žvelg­ti spręs­da­mi bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės ir baus­mės sky­ri­mo klau­si­mus (pvz. , tur­tą pa­gro­bia ne­pil­na­me­tis
šei­mos na­rys ar­ba pil­na­me­tis, iš­lai­ko­mas ir kar­tu gy­ve­nan­tis bei
tur­tu be­si­nau­do­jan­tis šei­mos na­rys).
Šal­či­nin­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ko­vo 12 d. nuosp­ren­džiu P. R. nu­teis­tas pa­gal BK
178 straips­nio 2 da­lį už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo 21 d. įsi­bro­vė
į tė­vo F. R. ūki­nį pa­sta­tą, iš ku­rio ty­čia pa­gro­bė 2500 Lt
ver­tės ben­zi­ni­nį pjūk­lą (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-20-04/2004).
Kva­li­fi­kuo­jant vei­ką kaip sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mą, svar­bu
nu­sta­ty­ti pa­tį sve­ti­mu­mo fak­tą, o tai, kad kal­ti­nin­ką ir nu­ken­tė­ju­sį­jį
sie­ja ar­ti­mi gi­mi­nys­tės ry­šiai, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už sve­ti­mo
tur­to gro­bi­mą ne­ša­li­na.
Aiš­kin­da­mie­si sve­ti­mu­mo po­žy­mį, teis­mai ne­ga­li at­si­ri­bo­ti
ir nuo kal­ti­nin­ko vei­kos sub­jek­ty­vių­jų po­žy­mių, nes šių nu­sta­ty­mas
daž­nai ga­li tu­rė­ti le­mia­mos įta­kos vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui.
Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo 2004 m. ge­gu­žės
25 d. nuosp­ren­džiu M. M. pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad, pa­nau­do­da­mas smur­tą prieš A. M. bei gra­sin­da­mas pei­liu
nu­pjau­ti pirš­tus su žie­dais, pa­gro­bė jos auk­si­nius pa­puo­ša­lus už
900 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-103-02/2004). Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis
teis­mas 2004 m. spa­lio 6 d. nuosp­ren­džiu per­kva­li­fi­ka­vo
M. M. vei­ką iš BK 180 straips­nio 2 da­lies į BK 294 straips­nio 2 da­lį,
mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad, rei­ka­lau­da­mas grą­žin­ti pa­ties do­va­no­tus pa­puo­ša­lus
bei juos at­im­da­mas, M. M. re­a­li­za­vo ta­ria­mą sa­vo tei­sę į juos,
o tai ati­tin­ka sa­va­val­džia­vi­mo su­dė­tį (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1A-521/2004).
Tik­ros ar ta­ria­mos tei­sės į tam tik­rą tur­tą re­a­li­za­vi­mas ne­su­da­ro
sve­ti­mo tur­to gro­bi­mo po­žy­mio, to­dėl vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na pa­gal
BK 294 straips­nį.

Tur­to
ver­tė

Nu­ta­ri­mo 6 punk­te iš­aiš­kin­ta, kad at­sa­ko­my­bę už tur­to pa­gro­bi­mą
įsta­ty­mų lei­dė­jas di­fe­ren­ci­juo­ja pa­gal tur­to ver­tę. Tur­to ver­tės
iš­aiš­ki­ni­mas pa­teik­tas BK 190 straips­ny­je. Teis­mai, kva­li­fi­kuo­da­mi
sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mą, pa­pras­tai tei­sin­gai re­mia­si tur­to ver­tės
iš­aiš­ki­ni­mais, ta­čiau pa­si­tai­ko ir klai­dų. Ka­dan­gi tur­tas pa­gal BK
178 ir 180 straips­nius – tai tu­rin­tys ver­tę ir fi­zi­nius pa­ra­met­rus
daik­tai, to­dėl, ap­ra­šant vei­ką, ku­ri pri­pa­žin­ta įro­dy­ta, į va­gys­tės
ar plė­ši­mo bū­du pa­grob­tų daik­tų są­ra­šą ne­tu­ri bū­ti įtrau­kia­mi daik­tai,
ne­tu­rin­tys pi­ni­gi­nės ver­tės.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. lie­pos
10 d. nuosp­ren­džiu R. K. ir R. M. pa­gal BK 178 straips­nio 1
da­lį nu­teis­ti už tai, kad 1999 m. gruo­džio 30 d. AB LTB Kau­no m.
po­sky­ry­je pa­ste­bė­ję E. B. at­si­i­mant pi­ni­gus, pa­se­kė ją ir iš­trauk­da­mi
iš ran­kų at­vi­rai už­val­dė nu­ken­tė­ju­sio­sios E. B. tur­to už
151 Lt bei ne­tu­rin­čius ver­tės po­lie­ti­le­ni­nį mai­še­lį ir E. B.
var­du iš­duo­tus do­ku­men­tus – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­są,
lei­di­mą ir tau­po­mą­ją kny­ge­lę (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 2K-198/2004).
Iš šio ir ki­tų per­žiū­rė­tų teis­mų nuosp­ren­džių ma­ty­ti, kad teis­mai
daž­nai nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je, ap­ra­šy­da­mi įvyk­dy­tą va­gys­tę
ar plė­ši­mą, iš­var­di­ja vi­sus pa­grob­tus daik­tus, tarp jų ir do­ku­men­tus
bei ne­tu­rin­čius ver­tės daik­tus. Tur­to ver­tė kva­li­fi­kuo­jant tur­to pa­gro­bi­mą
ga­li lem­ti vie­nos ar ki­tos BK straips­nio da­lies tai­ky­mą (ne­di­de­lės
ver­tės, di­de­lės ver­tės tur­tas), t. y. pa­čios vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mą,
ir ga­li tu­rė­ti reikš­mės ski­riant baus­mę, to­dėl ver­tę bū­ti­na nu­sta­ty­ti.
Tuo tar­pu mi­nė­tų daik­tų pa­gro­bi­mas tur­to ver­tei, kar­tu ir vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui
bei baus­mės dy­džiui pa­gal BK 178 ar 180 straips­nį ne­tu­ri įta­kos, to­dėl
jų iš­var­di­ji­mas yra per­tek­li­nis.
Įvai­rūs do­ku­men­tai, taip pat mo­kė­ji­mo in­stru­men­tai ne­tu­ri
bū­ti įvar­di­ja­mi nuosp­ren­dy­je ap­ra­šant va­gys­tės ar plė­ši­mo su­dė­tį,
nes jie nė­ra va­gys­tės ar plė­ši­mo da­ly­kas. Šių, taip pat ir ki­tų daik­tų
(gin­klų, ri­bo­tai apy­var­to­je esan­čių me­di­ka­men­tų ir pan. ) pa­gro­bi­mas
kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal ki­tų BK sky­rių straips­nius (nes to­kio­mis vei­ko­mis
kė­si­na­ma­si į ki­tas bau­džia­mo­sios tei­sės sau­go­mas tei­si­nes ver­ty­bes),
ir jie yra įvar­di­ja­mi at­ski­rai ap­ra­šant tuo­se BK straips­niuo­se nu­ma­ty­tų
nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­dė­tis.
Jau anks­čiau mi­nė­ta, kad tur­to ver­tė ga­li tu­rė­ti įta­kos vei­kos
kva­li­fi­ka­vi­mui pa­gal vie­ną ar ki­tą BK straips­nio da­lį, to­dėl, sie­kiant
tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ti vei­ką, svar­bu tin­ka­mai nu­sta­ty­ti pa­grob­to
tur­to ver­tę ir ją at­skir­ti (ap­ra­šy­ti at­ski­rai) nuo vi­sos fi­zi­nio ar
ju­ri­di­nio as­mens dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­tir­tos ža­los (gro­bi­mo
me­tu su­ga­din­to tur­to ver­tės at­kū­ri­mo kaš­tų ir pan. ).
Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m. ba­lan­džio
5 d. nuosp­ren­džiu V. K. pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad, veik­da­mas su ki­tais as­me­ni­mis, dėl ku­rių bau­džia­mo­ji by­la
iš­skir­ta, me­ta­li­nė­mis na­gi­nė­mis už­li­po į stul­pą ir nu­kir­po bei pa­gro­bė
0,884 km elek­tros lai­dų, pa­da­ry­da­mi skirs­to­mų­jų tin­klų fi­lia­lui
603,90 Lt tur­ti­nę ža­lą.
Be abe­jo, šios ka­te­go­ri­jos nu­si­kal­ti­mais pa­da­ro­ma ža­la pa­pras­tai
yra di­des­nė ne­gu ta, ku­rios sie­kė kal­ti­nin­kas grob­da­mas tur­tą, pvz. ,
me­ta­lo lau­žą. Ta­čiau gro­biant pa­da­ry­ta ža­la (elek­tros lai­dų ver­tė)
ir su­ga­din­to tur­to ver­tės at­kū­ri­mo dar­bai, ku­rie su­kon­kre­ti­na­mi
pa­reiš­kiant ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl pa­da­ry­tos ža­los, nuosp­ren­dy­je tu­ri
bū­ti iš­skir­ti ir ap­ta­ria­mi at­ski­rai. Nu­si­kals­ta­mos vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui
tu­ri įta­kos tik pa­ties pa­grob­to tur­to ver­tė, o ne ben­drai pa­tir­ta ža­la
(pvz. , dėl elek­tros lai­dų va­gys­tės pa­tir­ti nu­trū­ku­sio elek­tros tie­ki­mo,
jo at­kū­ri­mo kaš­tai).
Kva­li­fi­kuo­jant vei­kas pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius, pa­grob­to
tur­to ver­tė nu­sta­to­ma pa­gal pa­grob­to daik­to vi­du­ti­nę rin­kos ver­tę
vei­kos pa­da­ry­mo me­tu (Se­na­to nu­ta­ri­mo 6 punk­tas). Tur­to ver­tė ga­li
bū­ti nu­sta­to­ma pa­gal pir­ki­mo–­par­da­vi­mo san­do­rių kai­ną, tur­to su­kū­ri­mo
(at­kū­ri­mo), įsi­gi­ji­mo kaš­tus. Tais at­ve­jais, kai nuo­sa­vy­bė į daik­tą
at­si­ra­do pir­ki­mo–­par­da­vi­mo san­do­rio pa­grin­du ir by­lo­je yra duo­me­nų
apie daik­to įsi­gi­ji­mo kai­ną, ta­čiau daik­tas pa­gro­bia­mas pra­ėjus lai­ko­tar­piui,
tu­rin­čiam reikš­mės jo kai­nai, daik­to ver­tė nu­sta­to­ma pa­gal fak­ti­nę
tur­to ver­tę (did­me­ni­nes, rin­kos ar ko­mi­so kai­nas) nu­si­kals­ta­mos
vei­kos pa­da­ry­mo me­tu. Kai to­kių duo­me­nų by­lo­je nė­ra ar­ba daik­to
įsi­gi­ji­mas pa­gal su­tar­tį yra su­si­jęs su pa­pil­do­mo­mis prie­vo­lė­mis
sa­vi­nin­kui (pvz. , mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas, ku­rio rin­kos ver­tė
500 Lt, įsi­gy­tas už 1 Lt su­da­rant ter­mi­nuo­tą abo­ne­men­ti­nę su­tar­tį,
ar­ba jei sa­vi­nin­kas tur­tą įsi­gi­jo ma­žes­ne nei vi­du­ti­nė rin­kos kai­na
ak­ci­jos me­tu ar pri­tai­kant ki­to­kią nuo­lai­dą), pa­grob­to tur­to ver­tė
nu­sta­to­ma at­si­žvel­giant į iden­tiš­ko ar tos ka­te­go­ri­jos daik­to ana­lo­go
vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną. Tai­gi, ne­pai­sant daik­to įsi­gi­ji­mo kai­nos,
jei nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu pa­grob­to tur­to vi­du­ti­nė rin­kos kai­na
yra di­des­nė, tai, ap­skai­čiuo­jant pa­gro­bi­mu pa­da­ry­tos ma­te­ria­li­nės
ža­los dy­dį, nu­ken­tė­jęs as­muo tu­ri tei­sę pra­šy­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį
pri­teis­ti pa­gal daik­to vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną.
Vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui ga­li tu­rė­ti įta­kos ir pa­gro­bus ati­tin­ka­mą
tur­tą gau­ta nau­da arba kal­ti­nin­ko su­vo­ki­mas apie tam tik­ro tur­to ver­tę.
Pa­vyz­džiui, jei as­muo pa­gro­bia tam tik­rus daik­tus, ku­rių vi­du­ti­nės
rin­kos ver­tės iš es­mės ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti dėl to, kad šie ne­be­ga­li
bū­ti nau­do­ja­mi pa­gal sa­vo įpras­ti­nę pa­skir­tį, ta­čiau tu­ri ver­tę,
pa­vyz­džiui, me­ta­lo lau­žas (se­ni aliu­mi­ni­niai in­dai, me­ta­li­nių kon­struk­ci­jų
da­lys ir pan. ) ir as­muo juos pa­gro­bia bū­tent dėl šios prie­žas­ties, to­kiu
at­ve­ju pa­grob­to tur­to ver­tė yra nu­sta­to­ma pa­gal vi­du­ti­nę to­kios
rū­šies tur­to (pvz. , me­ta­lo lau­žo) su­pir­ki­mo kai­ną.
Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai, esant BK 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tiems
kva­li­fi­kuo­jan­tiems po­žy­miams, tur­to, ku­rio ver­tė ma­žes­nė nei 3 MGL,
pa­gro­bi­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį kaip bau­džia­ma­sis
nu­si­žen­gi­mas ar­ba vei­ka pri­pa­žįs­ta­ma ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mu.
To­kia prak­ti­ka yra klai­din­ga, nes ne­di­de­lės ver­tės po­žy­mis yra ne
vei­ką pri­vi­le­gi­juo­jan­tis, o svar­bus po­žy­mis at­sa­ko­my­bei pa­gal
tur­to ver­tę nu­sta­ty­ti. Re­mian­tis tei­sės nor­mų kon­ku­ren­ci­jos tai­syk­lė­mis,
esant bent vie­nam at­sa­ko­my­bę kva­li­fi­kuo­jan­čiam po­žy­miui, tai­ko­ma
ta nor­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių
tu­rin­čios vei­kos pa­da­ry­mą. To­kia tai­syk­lė tai­ky­ti­na ir tais at­ve­jais,
kai kon­ku­ruo­ja dvi kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius nu­ma­tan­čios nor­mos,
nu­sta­ty­tos skir­tin­go­se BK straips­nio da­ly­se. Pa­gal su­si­klos­čiu­sią
teis­mų prak­ti­ką, esant dvie­jų spe­cia­lių kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius
nu­ma­tan­čių nor­mų kon­ku­ren­ci­jai, tai­ky­ti­na ta nor­ma, ku­rio­je nu­sta­ty­ta
bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už pa­vo­jin­ges­nę nu­si­kals­ta­mą vei­ką.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2004 m. bir­že­lio
29 d. nu­tar­ti­mi kon­sta­tuo­ta, kad ,,tik kva­li­fi­ka­vus kal­ti­nin­ko
vei­ką pa­gal spe­cia­li­ą­ją kva­li­fi­kuo­tą nor­mą, ku­rio­je nu­ma­ty­ta
bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už pa­vo­jin­ges­nę nu­si­kals­ta­mą vei­ką, su­da­ro­mos
prie­lai­dos teis­mui tin­ka­mai įver­tin­ti svar­bes­niam tei­si­niam gė­riui
pa­da­ry­tą ža­lą. Be to, spe­cia­lios kva­li­fi­kuo­tos nor­mos, ku­rio­je nu­ma­ty­ta
bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už pa­vo­jin­ges­nę nu­si­kals­ta­mą vei­ką, sank­ci­ja
pa­pras­tai su­da­ro teis­mui pa­lan­kes­nes ga­li­my­bes pa­skir­ti tei­sin­gą
baus­mę“ (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-340/2004).  
Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už plė­ši­mą iš­ky­la ne­pai­sant pa­grob­to
tur­to ver­tės.
Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
sau­sio 22 d. nuosp­ren­džiu V. S. pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį
nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo 26 d. spy­rė G. G. į
ran­ką, pa­da­ry­da­mas ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, ir iš kel­nių ki­še­nės
iš­trau­kė bei pa­gro­bė G. G. pri­klau­san­čius 82 Lt (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. N-1-17-1/2004).
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2004 m. va­sa­rio
6 d. nuosp­ren­džiu A. G. ir A. M. pa­gal BK 178 straips­nio 4
da­lį nu­teis­ti už tai, kad, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, nuo
2002 m. bir­že­lio 30 d. iki lie­pos 5 d. pro ne­už­ra­kin­tas
G. V. san­dė­liu­ko du­ris bei ki­to­je san­dė­liu­ko pa­tal­po­je esan­tį
lan­ge­lį įsi­bro­vė į vi­dų ir iš ten pa­gro­bė sve­ti­mo tur­to už
350 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-20/2004). Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis
teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą pa­gal pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nį skun­dą,
2004 m. ge­gu­žės 20 d. nuosp­ren­džiu A. G. ir A. M. vei­kas
per­kva­li­fi­ka­vo pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1A-306/2004).
Re­mian­tis pa­grob­to tur­to ver­te, vei­ka ati­tik­tų bau­džia­mo­jo
nu­si­žen­gi­mo su­dė­tį (iki 3 MGL), ta­čiau, at­si­žvel­giant į kva­li­fi­kuo­jan­tį
po­žy­mį, vei­ka tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta kaip pa­da­ry­ta įsi­brau­nant į
pa­tal­pą (kva­li­fi­kuo­ta su­dė­tis, pa­vo­jin­ges­nė vei­ka).
Pa­žy­mė­ti­na ir tai, kad BK 178 ir 180 straips­niuo­se įtvir­tin­tų
są­vo­kų „ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mas tur­tas“ ir ,,di­de­lės ver­tės sve­ti­mas
tur­tas“ tu­ri­nys yra griež­tai api­brėž­tas, to­dėl to­kie kri­te­ri­jai kaip
svo­ris, kie­kis, ūki­nė reikš­mė ir pan. tur­to ver­tės dy­džio nu­sta­ty­mui
ir vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui ne­tu­ri reikš­mės.
Jei­gu kal­ti­nin­kas pa­da­rė ne vie­ną, o ke­lias BK 178 ar 180
straips­niuo­se nu­ma­ty­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, pa­grob­to tur­to ver­tė
ne­ga­li bū­ti su­de­da­ma. Iš­im­tis – tęs­ti­nės vei­kos, su­si­de­dan­čios
iš pa­na­šių ar net ta­pa­čių kal­ti­nin­ko veiks­mų, kai vei­kia­ma vie­nin­ga
ty­čia ir sie­kia­ma vie­nin­go re­zul­ta­to. To­kiais at­ve­jais at­ski­rais
veiks­mais už­val­dy­to tur­to ver­tė tu­ri bū­ti su­de­da­ma ir, at­si­žvel­giant
į ją, kva­li­fi­kuo­ja­ma vei­ka.
Pa­gro­bi­mas

Nu­ta­ri­mo 7 punk­te iš­aiš­kin­ta, kad pa­gro­bi­mas – tai ty­či­nis,
ne­tei­sė­tas ir ne­at­ly­gin­ti­nas sve­ti­mo tur­to fi­zi­nis už­val­dy­mas,
at­iman­tis iš as­mens ga­li­my­bę val­dy­ti, nau­do­tis ir dis­po­nuo­ti jam
pri­klau­san­čiu tur­tu. Ne­tei­sė­tas tur­to už­val­dy­mas yra ta­da, kai kal­ti­nin­kas
ne­tu­ri jo­kios tik­ros, gin­či­ja­mos ar ta­ria­mos tei­sės į gro­bia­mą tur­tą
ir tur­tas pa­gro­bia­mas veiks­mais, nu­ma­ty­tais BK 178 ir 180 straips­niuo­se.
Ne­at­ly­gin­ti­nas tur­to už­val­dy­mas yra ta­da, kai kal­ti­nin­kas tur­tą
už­val­do vi­siš­kai ne­at­ly­gin­da­mas jo ver­tės ar at­ly­gin­da­mas tik sim­bo­liš­kai
ar­ba aiš­kiai ne­tei­sin­gai.
Teis­mai dau­ge­liu at­ve­jų tei­sin­gai nu­sta­to ob­jek­ty­viuo­sius
pa­gro­bi­mo po­žy­mius, ta­čiau ne vi­sa­da iš­si­aiš­ki­na­mi ar­ba ne­at­krei­pia­mas
dė­me­sys į sub­jek­ty­viuo­sius vei­kos po­žy­mius, to­dėl pa­si­tai­ko at­ve­jų,
kai kal­ti­nin­ko gin­či­ja­mos ar­ba pri­pa­žįs­ta­mos, bet ne­re­a­li­zuo­ja­mos
sa­vo ar ki­to as­mens tik­ros ar ta­ria­mos tei­sės sa­va­va­liš­kas vyk­dy­mas,
ne­si­lai­kant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tos tvar­kos, kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip tur­to
pa­gro­bi­mas.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2004 m. ko­vo
29 d. nuosp­ren­džiu J. T. ir J. G. pa­gal BK 180 straips­nio 3
da­lį nu­teis­ti už tai, kad veik­da­mi kar­tu 2003 m. lie­pos 15 d. ,
pri­sis­ta­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ne­tei­sė­tai įsi­bro­vė į gy­ve­na­mą­ją
pa­tal­pą, pa­gra­si­no pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą ir jį pa­nau­do­da­mi už­val­dė
bu­te bu­vu­sius daik­tus – iš vi­so tur­to už 2797 Lt (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-72/2004). Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas 2004 m. rug­sė­jo
28 d. nuosp­ren­džiu J. G. ir J. T. nu­si­kals­ta­mą vei­ką iš
BK 180 straips­nio 3 da­lies per­kva­li­fi­ka­vo į BK 294 straips­nio 2 da­lį
ir nu­ro­dė, kad J. T. bei J. G. įsi­bro­vė į pa­tal­pą ne plė­ši­mo,
o sko­los su­si­grą­ži­ni­mo tiks­lu, t. y. sa­va­val­džiau­da­mi. Ne­si­lai­ky­da­mi
įsta­ty­mų nu­sta­ty­tos tvar­kos bei ap­gau­le pa­tek­da­mi į bu­tą,
J. T. vyk­dė sa­vo, o J. G. – ki­to as­mens nu­ken­tė­ju­sio­jo pri­pa­žįs­ta­mą,
bet ne­re­a­li­zuo­tą tei­sę, pa­nau­do­da­mi psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą
(bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1A-463/2004).

Va­gys­tės
ir plė­ši­mo baig­tu­mo mo­men­tas

Ši nuo­sta­ta iš­dės­ty­ta Nu­ta­ri­mo 8 punk­te. Pa­žy­mė­ti­na, kad
teis­mai ži­no ir tei­sin­gai va­do­vau­ja­si nuo­sta­ta, jog va­gys­tė ir plė­ši­mas
lai­ko­mi baig­tais, kai kal­ti­nin­kas už­val­do sve­ti­mą tur­tą ir taip įgy­ja
ga­li­my­bę ne­tei­sė­tai val­dy­ti, nau­do­tis ir dis­po­nuo­ti pa­grob­tu tur­tu
pa­gal sa­vo va­lią. Ta­čiau pa­si­tai­ko klai­dų kva­li­fi­kuo­jant vei­kas,
kai gro­bi­mo me­tu už­val­do­ma tik da­lis tur­to, o ki­tos da­lies ne­pa­vyks­ta
pa­grob­ti dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių nuo kal­ti­nin­ko va­lios.
Anykš­čių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m.
rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­džiu D. G. nu­teis­tas pa­gal
1961 m. BK 271 straips­nio 3 da­lį (va­gys­tė įsi­bro­vus į gy­ve­na­mą­ją
pa­tal­pą) už tai, kad, bū­da­mas gir­tas ir ap­svai­gęs nuo ra­mi­na­mų­jų
vais­tų, 2000 m. ge­gu­žės 27 d. va­gys­tės tiks­lu įsi­bro­vė į gy­ve­na­mą­ją
pa­tal­pą – kle­bo­ni­ją ir slap­ta pa­gro­bė ku­ni­gui V. K. pri­klau­san­tį
tur­tą, pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam 879 Lt ma­te­ria­li­nę ža­lą;
be to, D. G. kė­si­no­si pa­grob­ti dar tur­to, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo ne­bai­gė,
nes bu­vo už­klup­tas nu­ken­tė­ju­sio­jo ir pa­bė­go. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis
Teis­mas ple­na­ri­nės se­si­jos 2002 m. ge­gu­žės 21 d. nu­tar­ti­mi
kon­sta­ta­vo, kad nu­teis­to­jo D. G. vei­ka pa­gal 1961 m. BK 271
straips­nio 3 da­lį (da­bar­ti­nio BK 178 straips­nio 2 da­lis) kva­li­fi­kuo­ta
tei­sin­gai kaip baig­tas nu­si­kal­ti­mas, nes pa­gal su­si­klos­čiu­sią teis­mų
prak­ti­ką va­gys­tė, įsi­bro­vus į gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą, lai­ko­ma baig­ta,
re­a­liai už­val­džius bent da­lį ke­tin­to pa­grob­ti tur­to, iš­sky­rus at­ve­jus,
kai ben­dra už­val­dy­to bei pa­si­kė­sin­to pa­grob­ti tur­to ver­tė tu­ri įta­kos
vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui – to­kiu at­ve­ju vei­ka bū­tų kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip pa­si­kė­si­ni­mas įvyk­dy­ti va­gys­tę stam­biu mas­tu (pa­grob­ti di­de­lės
ver­tės tur­tą). Baig­tas nu­si­kal­ti­mas to­kiu at­ve­ju bū­tų tik ta­da, jei
re­a­liai už­val­dy­to tur­to ver­tė pa­ti sa­vai­me su­da­ry­tų stam­bų mas­tą
(ati­tik­tų di­de­lės ver­tės tur­to po­žy­mį). Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju
D. G. už­val­dė di­dži­ą­ją da­lį ke­tin­to pa­grob­ti tur­to, o li­ku­sios
da­lies, jau pa­ruoš­tos iš­si­neš­ti, ne­pa­gro­bė dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių
nuo jo va­lios, nes grį­žo šei­mi­nin­kas. Jo vei­ka kaip baig­tas nu­si­kal­ti­mas
vi­so tur­to at­žvil­giu kva­li­fi­kuo­ta tei­sin­gai (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 2K-237/2002).
To­kį spren­di­mą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė bau­džia­mą­ją
by­lą iš­nag­ri­nė­jęs ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je dar ga­lio­jant 1961 m. BK.
Ši teis­mų prak­ti­ko­je įtvir­tin­ta po­zi­ci­ja tai­ky­ti­na ir BK 178 bei
180 straips­niams, ta­čiau su tam tik­ro­mis ko­rek­ci­jo­mis – są­vo­ką ,,stam­bus
mas­tas“ kei­čiant į są­vo­ką ,,di­de­lė ver­tė“ ir pa­pil­do­mai iš­ski­riant
at­ve­jį, kai va­gys­tės bū­du kė­si­na­ma­si pa­grob­ti di­des­nės nei 3 MGL
ver­tės tur­tą, ta­čiau pa­gro­bia­mas bet ko­kios ma­žes­nės ver­tės tur­tas,
– ta­da vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip pa­si­kė­si­ni­mas pa­grob­ti di­des­nės
nei 3 MGL ver­tės tur­tą. Kai va­gys­tės ar plė­ši­mo bū­du kė­si­na­ma­si pa­grob­ti
di­de­lės ver­tės tur­tą, ta­čiau pa­grob­to tur­to ver­tė ne­su­da­ro di­de­lės
ver­tės po­žy­mio, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip pa­si­kė­si­ni­mas pa­da­ry­ti
di­de­lės ver­tės tur­to va­gys­tę.
Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m.
va­sa­rio 17 d. nuosp­ren­džiu R. M. nu­teis­tas pa­gal 1961 m.
BK 16 straips­nio 2 da­lį, 271 straips­nio 1 da­lį (pa­si­kė­si­ni­mas pa­da­ry­ti
va­gys­tę – 2000 m. BK 22 straips­nio 1 da­lis, 178 straips­nio 1 da­lis)
už tai, kad 2001 m. rug­sė­jo 21 d. pa­gro­bė be prie­žiū­ros pa­lik­tą
už­ves­tą au­to­mo­bi­lį, nu­vai­ra­vo jį prie sa­vo tė­vų na­mo, o vė­liau, pa­de­dant
ki­tiems as­me­nims, nu­stū­mė jį prie upe­lio už­tvan­kos ir pa­li­ko. Kva­li­fi­kuo­da­mas
vei­ką kaip pa­si­kė­si­ni­mą, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas mo­ty­va­vo
tuo, kad R. M. au­to­mo­bi­lį pa­li­ko, o be vieš­pa­ta­vi­mo ga­li­my­bės
įtvir­ti­ni­mo va­gys­tė nė­ra baig­ta. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas,
iš­nag­ri­nė­jęs šią bau­džia­mą­ją by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka pa­gal pro­ku­ro­ro
skun­dą, 2003 m. gruo­džio 23 d. nu­tar­ti­mi R. M. nu­si­kals­ta­mą
vei­ką per­kva­li­fi­ka­vo iš 1961 m. BK 16 straips­nio 2 da­lies, 271
straips­nio 1 da­lies į 2000 m. BK 178 straips­nio 1 da­lį, mo­ty­vuo­da­mas
tuo, kad R. M. sve­ti­mą tur­tą už­val­dė ir tu­rė­jo vi­sas ga­li­my­bes
juo nau­do­tis bei dis­po­nuo­ti. Įsta­ty­mas ne­rei­ka­lau­ja, kad tos ga­li­my­bės
bū­tų dar kaž­kaip įtvir­tin­tos, to­dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da
dėl vei­kos baig­tu­mo yra ne­pa­grįs­ta (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 2K-748/2003).
Pa­si­kė­si­ni­mu pri­pa­žįs­ta­mas toks vei­ki­mas ar ne­vei­ki­mas,
ku­riais tie­sio­giai pra­de­da­mas da­ry­ti nu­si­kal­ti­mas ar bau­džia­ma­sis
nu­si­žen­gi­mas, jei­gu vei­ka ne­bu­vo baig­ta dėl nuo kal­ti­nin­ko va­lios
ne­pri­klau­san­čių ap­lin­ky­bių. Va­gys­tė ir plė­ši­mas lai­ko­mi baig­tais,
kai kal­ti­nin­kas už­val­do sve­ti­mą tur­tą ir taip įgy­ja ga­li­my­bę ne­tei­sė­tai
val­dy­ti, nau­do­tis ir dis­po­nuo­ti tur­tu pa­gal sa­vo va­lią. Šiuo at­ve­ju
kal­ti­nin­kui nie­kas ne­su­truk­dė pa­grob­ti au­to­mo­bi­lio, ir jo vei­ka
lai­ky­ti­na baig­ta. Jis pa­grob­tu tur­tu jau dis­po­na­vo pa­gal sa­vo va­lią,
to­dėl to­kie veiks­mai kaip daik­to iš­me­ti­mas ar pa­li­ki­mas ko­kio­je
nors vie­to­je sa­vo nuo­žiū­ra (ne­grą­ži­nant sa­vi­nin­kui) kva­li­fi­kuo­ja­mi
tik kaip baig­tas nu­si­kal­ti­mas.
Nu­sta­tant vei­kų baig­tu­mo mo­men­tą, vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui pa­gal
BK 178 ir 180 straips­nius ga­li tu­rė­ti įta­kos ir kal­ti­nin­ko veiks­mai
jau pa­ė­mus tur­tą. Ga­li­mi at­ve­jai, kai kal­ti­nin­kas sa­va­no­riš­kai at­si­sa­ko
baig­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar tik lai­ki­nai pa­si­nau­do­ja sve­ti­mu tur­tu
ne­tu­rė­da­mas tiks­lo jo pa­grob­ti. To­kiais at­ve­jais svar­bu nu­sta­ty­ti
kal­ti­nin­ko ty­čią, t. y. jo ke­ti­ni­mus sve­ti­mo tur­to at­žvil­giu
(žr. ,,Va­gys­tės sub­jek­ty­vie­ji po­žy­miai“).

Ap­gau­lės
pa­nau­do­ji­mas va­gys­tės ir plė­ši­mo at­ve­jais

Nu­ta­ri­mo 9 punk­te iš­aiš­kin­ta, kaip ap­gau­lės pa­nau­do­ji­mą pa­da­rant
va­gys­tę ir plė­ši­mą at­ri­bo­ti nuo suk­čia­vi­mo. Ap­gau­lė va­gys­tės ir
plė­ši­mo at­ve­jais yra tik prie­mo­nė pri­ei­ti prie tur­to, ku­rį kal­ti­nin­kas
ke­ti­na už­val­dy­ti, o suk­čiau­jant ap­gau­lė – tai prie­mo­nė įgy­ti tur­tą
(įgy­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę į tam tik­rą tur­tą). Suk­čia­vi­mo at­ve­ju tur­tą
tu­ri per­duo­ti veiks­nus as­muo, ku­rio veiks­mai tur­to at­žvil­giu yra ju­ri­diš­kai
reikš­min­gi. Ap­gau­lė tu­ri bū­ti es­mi­nė, dėl ku­rios su­klai­di­nus tur­to
sa­vi­nin­ką ar val­dy­to­ją kal­ti­nin­kas įgy­ja tur­tą. To­dėl, nors ir pa­nau­do­jant
ap­gau­lę, suk­čia­vi­mu ne­lai­ko­mi veiks­mai, kai pa­gro­bia­mas sve­ti­mas
tur­tas, ku­ris kal­ti­nin­kui ne­bu­vo per­duo­tas nuo­sa­vy­bėn, o tik jam
lai­ki­nai pa­ti­kė­tas pa­lai­ky­ti ar trum­pam pa­si­nau­do­ti (pvz. , pa­sko­li­na­mas).
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ba­lan­džio 20 d. nuosp­ren­džiu M. S. pa­gal BK 178
straips­nio 4 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo 29 d. ,
bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, ben­dra­bu­čio kam­ba­ry­je pa­pra­šė
T. M. leis­ti pa­skam­bin­ti jo mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, o šiam jį pa­da­vus,
su te­le­fo­nu pa­bė­go, t. y. jį pa­gro­bė (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-18-07/2004).
Prie­nų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. lap­kri­čio
14 d. nuosp­ren­džiu D. B. pa­gal 1961 m. BK 271 straips­nio 2
da­lį nu­teis­tas už tai, kad, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą,
ap­gau­da­mas A. J. , kad jos glo­bo­ti­nis S. A. pa­sko­li­no jam
daik­tus vie­nai die­nai, pa­gro­bė šiam pri­klau­san­čio tur­to už
1285 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-130-06/2001).
Šiais at­ve­jais ap­gau­lė yra pa­nau­do­ja­ma tik kaip prie­mo­nė pri­ei­ti
prie tur­to, to­dėl to­kia nu­si­kals­ta­ma vei­ka ne­tu­rė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip suk­čia­vi­mas. Iš ap­žvelg­tos teis­mų prak­ti­kos ma­ty­ti, kad teis­mai
kar­tais dėl šio po­žy­mio (ap­gau­lės) in­ter­pre­ta­vi­mo klys­ta ir ne­pa­grįs­tai
vei­ką, ati­tin­kan­čią va­gys­tės po­žy­mius, kva­li­fi­kuo­ja kaip suk­čia­vi­mą.
Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. lap­kri­čio
25 d. nuosp­ren­džiu Ž. N. pa­gal BK 182 straips­nio 3 da­lį (suk­čia­vi­mas)
nu­teis­tas už tai, kad, pa­si­sko­lin­da­mas ir ža­dė­da­mas grą­žin­ti, ap­gau­le
įgi­jo E. G. 250 Lt ver­tės te­le­vi­zo­rių (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-680-10/04).

Fi­zi­nis
smur­tas, gra­si­ni­mas tuoj pat jį pa­nau­do­ti, at­ėmi­mas ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­siam
as­me­niui prie­šin­tis

Nu­ta­ri­mo 11 ir 13 punk­tuo­se iš­aiš­kin­ta, kas teis­mų prak­ti­ko­je
lai­ko­ma fi­zi­niu smur­tu, gra­si­ni­mu tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą
bei at­ėmi­mu ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui prie­šin­tis, taip pat
iš­dės­ty­ti šių su­dė­čių kai ku­rie po­žy­miai bei kri­te­ri­jai, ku­riais re­mian­tis
jos at­ski­ria­mos vie­na nuo ki­tos.
Teis­mų prak­ti­ko­je tei­sin­gai su­pran­ta­mas fi­zi­nio ir psi­chi­nio
smur­to tu­ri­nys ir šie plė­ši­mo su­dė­ties po­žy­miai ski­ria­mi, ta­čiau
daž­nai pa­si­tai­ko klai­dų kva­li­fi­kuo­jant at­ėmi­mą ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­siam
as­me­niui prie­šin­tis. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios klai­dos yra dėl to,
kad teis­mai fi­zi­nio smur­to ar gra­si­ni­mo tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį
smur­tą su­kel­tus pa­da­ri­nius – pa­lauž­tą nu­ken­tė­ju­sio­jo va­lią ir pa­si­prie­ši­ni­mą
– ta­pa­ti­na su at­ėmi­mu ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui prie­šin­tis
ir be pa­grin­do pa­pil­do­mai in­kri­mi­nuo­ja šį po­žy­mį. At­ėmi­mas ga­li­my­bės
nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui prie­šin­tis yra sa­va­ran­kiš­kas plė­ši­mo su­dė­ties
po­žy­mis ir jis ne­tu­ri bū­ti sie­ja­mas su fi­zi­niu ar psi­chi­niu smur­tu.
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu J. G. ir J. G. pa­gal
BK 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad 2003 m. spa­lio
12 d. , ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, prie
de­ga­li­nės už­puo­lė A. V. , pa­nau­do­jo prieš ją fi­zi­nį smur­tą, po
to J. G. , pri­ki­šęs nu­ken­tė­ju­sia­jai prie kak­lo sa­va­dar­bį daik­tą
– už­ašt­rin­tą šaukš­te­lį, taip su­kel­da­mas jai fi­zi­nį skaus­mą ir at­im­da­mas
ga­li­my­bę prie­šin­tis, apieš­ko­jo nu­ken­tė­ju­si­ą­ją ir pa­gro­bė jos tur­to
už 388,25 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-20-07/2004).
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2003 m. spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu G. K. pa­gal BK 180 straips­nio
1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad, pa­nau­do­da­mas fi­zi­nį smur­tą prieš
D. J. , t. y. ją pa­stum­da­mas ir par­griau­da­mas, taip at­im­da­mas
ga­li­my­bę prie­šin­tis, iš nu­ken­tė­ju­sio­sios ran­kų pa­gro­bė ran­ki­nę
su vi­du­je bu­vu­siais daik­tais. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs
bau­džia­mą­ją by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka, 2004 m. ba­lan­džio 20 d.
nu­tar­ty­je kon­sta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai
nu­ken­tė­ju­sio­sios pa­stū­mi­mą, dėl ku­rio ji par­griu­vo, lai­kė fi­zi­nio
smur­to pa­nau­do­ji­mu, ta­čiau be pa­grin­do in­kri­mi­na­vo ga­li­my­bės at­ėmi­mą
nu­ken­tė­ju­sia­jai prie­šin­tis, nes ka­sa­to­rius at­li­ko tik vie­ną veiks­mą
ir juo ne­įgy­ven­di­no dvie­jų skir­tin­gų plė­ši­mo nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties
po­žy­mių. At­si­žvelg­da­mas į tai, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį pa­kei­tė pa­ša­lin­da­mas iš jo ap­ra­šo­mo­sios
da­lies žo­džius ,,bei to­kiu bū­du at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis“ (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 2K-2514/2004).
At­ėmi­mo ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis po­žy­mio
es­mė yra ta, kad dėl kal­ti­nin­ko veiks­mų nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­ten­ka ga­li­my­bės
pa­si­prie­šin­ti jo tur­to pa­gro­bi­mui. Smur­to pa­nau­do­ji­mas ar gra­si­ni­mas
jį pa­nau­do­ti, su­kė­lęs nu­ken­tė­ju­sia­jam bai­mę ir dėl to są­ly­giš­kai
ap­ri­bo­jęs jo ga­li­my­bę prie­šin­tis, ne­lai­ko­mas at­ėmi­mu ga­li­my­bės
prie­šin­tis ir pa­gal šį po­žy­mį vei­kos at­ski­rai ne­kva­li­fi­kuo­ti­nos.
Ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis at­ėmi­mu teis­mų prak­ti­ko­je
pri­pa­žįs­ta­mi at­ski­ri veiks­mai, pa­vyz­džiui, įstū­mi­mas į kam­ba­rį ir
už­ra­ki­ni­mas, su­ri­ši­mas, už­da­ry­mas at­ski­ro­je pa­tal­po­je, ku­rios
du­rys už­re­mia­mos šal­dy­tu­vu (ar ki­tu sun­kiu daik­tu), du­jų pa­purš­ki­mas
į akis, pri­spau­di­mas prie že­mės ar au­to­mo­bi­lio ir lai­ky­mas, už­mig­dy­mas
nau­do­jant me­di­ka­men­tus ar nar­ko­ti­nes me­džia­gas, net­gi ap­gau­lės pa­nau­do­ji­mas
bei ki­ti at­ve­jai.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2003 m. lie­pos
17 d. nuosp­ren­džiu G. A. nu­teis­tas pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį
už tai, kad kar­tu su E. Ž. ir Z. A. įsi­bro­vė į pa­tal­pą ir, at­ėmę
ga­li­my­bę nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis, pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą, bū­tent:
iš anks­to su­si­ta­ru­sios su G. A. ir tu­rė­da­mos tiks­lą už­val­dy­ti
sve­ti­mą tur­tą, E. Ž. ir Z. A. tuo tiks­lu ba­re su­si­pa­ži­no su
S. B. bei T. G. ir nu­vy­ku­sios pas juos į na­mus į al­ko­ho­li­nius
gė­ri­mus įmai­šė krau­jo­spūdį bei bud­ru­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų, o šiems
už­mi­gus pa­skam­bi­no G. A. ir jam at­vy­kus į bu­tą kar­tu pa­gro­bė nu­ken­tė­ju­sie­siems
pri­klau­san­čio tur­to už 3248 Lt (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 2K-236/2004).
Ap­ra­šant nu­si­kals­ta­mą vei­ką, pa­grįs­tai mi­ni­mas ga­li­my­bės
nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis po­žy­mis, nes nu­ken­tė­ju­sie­ji dėl ne sa­vo
va­lia su­var­to­tų me­di­ka­men­tų po­vei­kio pra­ra­do ga­li­my­bę prie­šin­tis
jų tur­to pa­gro­bi­mui. Vei­ka pa­grįs­tai kva­li­fi­kuo­ta pa­gal BK 180
straips­nio 2 da­lį kaip plė­ši­mas, pa­da­ry­tas įsi­bro­vus į pa­tal­pą, nes
vi­si veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi pa­gal iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą tu­rint
tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą, dėl to pa­te­ki­mas į nu­ken­tė­ju­sių­jų
bu­tą šiuo at­ve­ju lai­ky­ti­nas įsi­bro­vi­mu ir ati­tin­ka BK 180 straips­nio
2 da­ly­je nu­ma­ty­tą kva­li­fi­kuo­jan­tį po­žy­mį.
Pa­gal ke­lis po­žy­mius vei­kos ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mos tik
tuo at­ve­ju, jei šie po­žy­miai vyk­do­mi (re­a­li­zuo­ja­mi) at­ski­rais kal­ti­nin­ko
veiks­mais, pvz. , žmo­gus su­ri­ša­mas, o po to prieš jį pa­nau­do­ja­mas smur­tas
ar at­virkš­čiai.
Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
sau­sio 22 d. nuosp­ren­džiu V. S. , M. K. ir D. U. pa­gal
BK 25 straips­nio 2 da­lį, 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad
2003 m. rug­sė­jo 20 d. už­puo­lė F. Š. ir, pa­nau­do­ję fi­zi­nį
smur­tą, t. y. V. S. ir D. U. su­duo­dant nu­ken­tė­ju­sia­jam
ran­ko­mis į gal­vą, V. S. pa­stu­miant nu­ken­tė­ju­sį­jį, o šiam par­kri­tus
D. U. pri­spau­džiant nu­ken­tė­ju­sį­jį prie že­mės bei ran­ka už­spau­džiant
jam bur­ną, o M. K. lai­kant jį už ko­jų, taip at­imant ga­li­my­bę prie­šin­tis
ir pa­da­rant ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, V. S. iš­trau­kė iš kel­nių
ki­še­nės mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir jį pa­gro­bė (bau­džia­mo­ji by­la Nr.
N1-17-1/2004).

Va­gys­tės ir plė­ši­mo sub­jek­ty­vie­ji po­žy­miai

Šių nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių tu­ri­nys yra iš­dės­ty­tas Nu­ta­ri­mo
14 punk­te. Iš­nag­ri­nė­ta teis­mų prak­ti­ka va­gys­tės ir plė­ši­mo bau­džia­mo­sio­se
by­lo­se pa­tvir­ti­na, kad teis­mai ži­no ir ski­ria sub­jek­ty­viuo­sius šių
vei­kų po­žy­mius, ta­čiau pa­si­tai­ko klai­dų nu­sta­tant nu­si­kals­ta­mo su­ma­ny­mo
tu­ri­nį, ty­čios api­brėž­tu­mą, jos kryp­tin­gu­mą. Pa­vyz­džiui, tin­ka­mai
ne­su­vo­kus ir ne­įver­ti­nus sub­jek­ty­vių­jų vei­kos po­žy­mių, ne­įma­no­ma
nu­sta­ty­ti, ar kal­ti­nin­ko at­lik­tų veiks­mų vi­su­ma ver­tin­ti­na kaip
ke­lios at­ski­ros nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ar jie yra tik vie­nos tęs­ti­nės
nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dai.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. spa­lio
24 d. nuosp­ren­džiu V. S. nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį
už tai, kad 2003 m. bir­že­lio 28 d. at­vy­kęs į ,,Lu­koil B-­ti­ja“
de­ga­li­nę įsi­py­lė 50,48 l A-95E de­ga­lų už 115,60 Lt ir, ne­su­mo­kė­jęs
už juos, pa­si­ša­li­no. Tą pa­čią die­ną de­ga­li­nė­je ,,Pi­lia­kal­nis“ jis
įsi­py­lė 50,405 l A-95E de­ga­lų už 114,42 Lt; tęs­da­mas sa­vo nu­si­kals­ta­mą
vei­ką, 2003 m. bir­že­lio 29 d. ,,Lu­koil B-­ti­ja“ de­ga­li­nė­je
įsi­py­lė 60,12 l A-95E de­ga­lų už 137,67 Lt; 2003 m. lie­pos
1 d. ,,Lu­koil B-­ti­ja“ de­ga­li­nė­je įsi­py­lė 60,85 l A-95E de­ga­lų
už 150,80 Lt, tą pa­čią die­ną de­ga­li­nė­je ,,Lu­koil B-­ti­ja“ įsi­py­lė
65,79 l A-95E de­ga­lų už 150,66 Lt; 2003 m. lie­pos 2 d.
,,Lie­tu­va Sta­toil“ de­ga­li­nė­je įsi­py­lė 70,11 l A-95E de­ga­lų už
164,76 Lt, tą pa­čią die­ną ,,Lu­koil B-­ti­ja“ de­ga­li­nė­je įsi­py­lė
65,26 l A-95E de­ga­lų už 150,75 Lt ir, ne­su­mo­kė­jęs už juos, pa­si­ša­li­no
(bau­džia­mo­ji by­la 2K-307/2004).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs šią by­lą ka­sa­ci­ne
tvar­ka, kon­sta­ta­vo, kad tęs­ti­niu nu­si­kal­ti­mu lai­ko­ma vei­ka, su­si­de­dan­ti
iš ta­pa­čių veiks­mų, esant vie­nin­gai ty­čiai ir sie­kiant vie­nin­go re­zul­ta­to.
To­kio nu­si­kal­ti­mo ypa­tu­mas yra tas, kad jis da­ro­mas ne iš­ti­sai, o su­si­de­da
iš at­ski­rų veiks­mų, ku­rie ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis yra sa­va­ran­kiš­ki
nu­si­kal­ti­mai. V. S. pa­da­ry­ti veiks­mai bu­vo ta­pa­tūs. Kiek­vie­nu
at­ve­ju jais bu­vo sie­kia­ma vie­nin­go re­zul­ta­to – pa­grob­ti de­ga­lus
ir juos re­a­li­zuo­ti, gro­bi­mas bu­vo vyk­do­mas ana­lo­giš­ku bū­du, pa­nau­do­jant
tą pa­tį au­to­mo­bi­lį, tarp at­ski­rų veiks­mų ne­bu­vo di­de­lio lai­ko tar­po.
Veiks­mai bu­vo pa­da­ry­ti vie­nin­ga ty­čia ir tai ma­ty­ti iš to, kad nu­teis­ta­sis
grob­da­vo tik to­kį de­ga­lų kie­kį, ku­rį ga­lė­da­vo su­tal­pin­ti į tu­ri­mus
in­dus bei au­to­mo­bi­lio ba­ką, po to, re­a­li­za­vęs pa­grob­tą ben­zi­ną,
tęs­da­vo de­ga­lų gro­bi­mą.
Nu­sta­čius, kad nu­si­kal­ti­mai pa­da­ry­ti vie­nin­ga ty­čia ir sie­kiant
vie­nin­go re­zul­ta­to, vei­ka pri­pa­žįs­ta­ma tęs­ti­ne. To­kiu at­ve­ju pa­grob­to
tur­to ver­tė su­de­da­ma ir ta­da spren­džia­ma, pa­gal ku­rią BK ati­tin­ka­mo
straips­nio da­lį kva­li­fi­kuo­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Ta­čiau jei pa­na­šūs
ar net ana­lo­giš­ki veiks­mai pa­da­ro­mi ne­sant vie­nin­gos ty­čios (kas­kart
įgy­ven­di­nant nau­ją su­ma­ny­mą), tai to­kie veiks­mai, ne­pai­sant jų ana­lo­giš­ku­mo
ar net iden­tiš­ku­mo, kva­li­fi­kuo­ja­mi at­ski­rai ir ati­tin­ka­ma BK 178
ar 180 straips­nio da­lis pa­ren­ka­ma at­si­žvel­giant į kiek­vie­nu at­ski­ru
veiks­mu (epi­zo­du) už­val­dy­to (ar pa­si­kė­sin­to už­val­dy­ti) tur­to ver­tę.  
Ne­ma­žai pro­ble­mų ky­la ir kva­li­fi­kuo­jant vei­kas, kai tur­tas
pa­ima­mas ne­tu­rint tiks­lo jo pa­grob­ti, o tik lai­ki­nai pa­si­nau­do­ti
ar­ba kai sa­va­no­riš­kai at­si­sa­ko­ma baig­ti nu­si­kal­ti­mą ar bau­džia­mą­jį
nu­si­žen­gi­mą.
Lai­ki­nas pa­si­nau­do­ji­mas tur­tu be tiks­lo už­val­dy­ti kon­kre­tų
tur­tą ne­su­da­ro va­gys­tės ar plė­ši­mo su­dė­ties bū­ti­nų­jų po­žy­mių tik
tais at­ve­jais, kai tarp tur­to sa­vi­nin­ko ir as­mens, pa­si­nau­do­ju­sio
tur­tu, yra nu­si­sto­vė­ju­si prak­ti­ka, kad sa­vi­nin­kas šiam tuo tur­tu
lei­džia (yra ne kar­tą lei­dęs) nau­do­tis. Be to, lai­ki­nas pa­si­nau­do­ji­mas
tur­tu pri­pa­žįs­ta­mas tik tais at­ve­jais, kai sa­vi­nin­ko tei­sė nau­do­tis
daik­tu su­var­žo­ma trum­pam, po to daik­tą grą­ži­nant sa­vi­nin­kui ar pa­lie­kant
jam ži­no­mo­je vie­to­je.
Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
rug­sė­jo 24 d. nuosp­ren­džiu A. L. pa­gal BK 178 straips­nį iš­tei­sin­tas,
nes ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo
po­žy­mių. A. L. bu­vo kal­ti­na­mas tuo, kad 2004 m. ge­gu­žės
24 d. iš mo­ti­nai R. L. pri­klau­san­čios so­dy­bos kie­mo, iš­dras­kęs
au­to­mo­bi­lio va­rik­lio už­ve­di­mo spy­ne­lės lai­dus, nu­pjo­vęs au­to­mo­bi­lio
sig­na­li­za­ci­jos lai­dus, pa­si­kė­si­no pa­grob­ti R. L. 6000 Lt
ver­tės au­to­mo­bi­lį, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo ne­bai­gė dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių
nuo jo va­lios, nes ne­už­ve­dė au­to­mo­bi­lio va­rik­lio (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. N-1-268-04/2004). Iš by­los duo­me­nų ma­ty­ti, kad A. L. nu­ro­dė
tik no­rė­jęs pa­tik­rin­ti, kaip vei­kia sig­na­li­za­ci­ja, tur­to pa­grob­ti
ne­ke­ti­no. R. L. , ku­rios pa­ro­dy­mais iš es­mės bu­vo grin­džia­mas
kal­ti­ni­mas, teis­me nu­ro­dė, kad A. L. ir anks­čiau yra nau­do­ję­sis
au­to­mo­bi­liu. Ne­sant ki­tų ob­jek­ty­vių pa­kan­ka­mų įro­dy­mų, kad kal­ti­na­ma­sis
ke­ti­no pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą, jis iš­tei­sin­tas.
Sa­va­no­riš­kas at­si­sa­ky­mas pa­baig­ti nu­si­kal­ti­mą ar bau­džia­mą­jį
nu­si­žen­gi­mą yra ta­da, kai as­muo sa­vo no­ru nu­trau­kia pra­dė­tą nu­si­kals­ta­mą
vei­ką, su­vok­da­mas, kad ga­li ją pa­baig­ti. As­muo, sa­vo no­ru at­si­sa­kęs
pa­baig­ti nu­si­kal­ti­mą ar bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą, pa­gal BK at­sa­ko
tik tuo at­ve­ju, jei­gu pa­da­ry­to­je vei­ko­je yra ki­to nu­si­kal­ti­mo ar
bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo su­dė­tis (BK 23 straips­nis).
Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
rug­sė­jo 3 d. nuosp­ren­džiu T. U. nu­teis­tas pa­gal BK 284 straips­nio
1 da­lį už tai, kad kar­tu su A. G. , bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio,
au­to­bu­sų sto­te­lė­je A. G. , kib­da­mas prie mer­gi­nų, elg­da­ma­sis
ag­re­sy­viai, kal­bė­da­mas pa­kel­tu to­nu ir taip iš­gąs­din­da­mas
A. Š. , o T. U. , lai­ky­da­mas V. J. už kak­lo pri­ki­šęs pei­lį,
de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams, ap­lin­kai ir su­trik­dė vi­suo­me­nės
rim­tį. A. G. ir T. U. bu­vo kal­ti­na­mi tuo, kad pa­si­kė­si­no pa­da­ry­ti
plė­ši­mą pa­nau­do­jant pei­lį (BK 22 straips­nio 1 da­lis, 180 straips­nio 2
da­lis), bū­tent: au­to­bu­sų sto­te­lė­je T. U. lai­kant už kak­lo
V. J. , pri­ki­šus prie jos kak­lo pei­lį ir rei­ka­lau­jant ati­duo­ti mo­bi­lų­jį
te­le­fo­ną, o A. G. sto­vint prie A. Š. ir taip at­imant ga­li­my­bę
nu­ken­tė­ju­sio­sioms prie­šin­tis, pa­si­kė­si­no pa­grob­ti V. J. tur­to
už 550 Lt, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo ne­bai­gė, nes V. J. pra­dė­jus
šauk­ti pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos. Rem­da­ma­sis by­lo­je su­rink­tais
įro­dy­mais, teis­mas kon­sta­ta­vo, kad vai­ki­nams nie­kas ne­truk­dė baig­ti
nu­si­kal­ti­mo, jie pa­tys pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos (at­va­žia­vus au­to­bu­sui,
juo iš­va­žia­vo), to­dėl nė­ra pa­grin­do in­kri­mi­nuo­ti BK 180 straips­nio
(bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-552-17/2004).
Šia­me pa­vyz­dy­je aki­vaiz­dus sa­va­no­riš­kas at­si­sa­ky­mas baig­ti
nu­si­kal­ti­mą, to­dėl nors vei­ka iš­oriš­kai ir ati­tin­ka plė­ši­mo su­dė­ties
po­žy­mius, ji ne­kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip plė­ši­mas. Vis dėl­to, nors nu­teis­tie­ji
ir at­si­sa­kė to­li­mes­nių veiks­mų už­val­dy­ti sve­ti­mą tur­tą, jų jau at­lik­ti
veiks­mai (iki sa­va­no­riš­ko at­si­sa­ky­mo baig­ti nu­si­kal­ti­mą) ati­tin­ka
ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos– vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284
straips­nis) – su­dė­tį, ku­ri jiems in­kri­mi­nuo­ti­na.
Ne­re­tai da­ro­ma klai­dų ir nu­sta­tant ty­čios kryp­tin­gu­mą pa­nau­do­jant
fi­zi­nį smur­tą. Be to, su­si­du­ria­ma su sun­ku­mais, kai rei­kia kva­li­fi­kuo­ti
vei­kas, ku­rio­se ty­čia evo­liu­cio­nuo­ja ar trans­for­muo­ja­si į ki­tą nu­si­kals­ta­mą
su­ma­ny­mą, taip pat kai rei­kia at­skleis­ti nu­si­kal­ti­mo ben­dri­nin­ko
ty­čios tu­ri­nį, ki­tam ben­dri­nin­kui per­žen­gus pir­mi­nio su­si­ta­ri­mo
ri­bas, ir ki­tais at­ve­jais. Teis­mai ne vi­sais at­ve­jais iš­si­aiš­ki­na,
ar kal­ti­nin­kas su­vo­kė vei­ką kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius. Sub­jek­ty­vie­ji
po­žy­miai to­kiais at­ve­jais ne­re­tai tu­ri le­mia­mą reikš­mę nu­si­kals­ta­mų
vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mui. Dėl to šio­je ap­žval­go­je jie pla­čiau ana­li­zuo­ja­mi
pa­gal ki­tų va­gys­tę ir plė­ši­mą nag­ri­nė­jan­čių klau­si­mų kon­teks­tą.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­ri­bo­ji­mo klau­si­mai

Va­gys­tės
san­ty­kis su mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mu ir (ar) pa­nau­do­ji­mu

Teis­mų prak­ti­ko­je pa­si­tai­ko ne­ma­žai klai­dų kva­li­fi­kuo­jant
mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mą bei jo pa­nau­do­ji­mą. Se­na­to nu­ta­ri­me
iš­aiš­kin­ta, kad mo­kė­ji­mo in­stru­men­tas nė­ra tur­tas, o tik prie­mo­nė,
su­tei­kian­ti jo val­dy­to­jui rei­ka­la­vi­mo tei­sę į tam tik­rą pi­ni­gų
kie­kį, to­dėl mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mas pa­gal BK 178 ir 180
straips­nius ne­kva­li­fi­kuo­ti­nas. At­sa­ko­my­bė už mo­kė­ji­mo in­stru­men­to
pa­gro­bi­mą, ne­tei­sė­tą jo ar jo duo­me­nų pa­nau­do­ji­mą yra nu­ma­ty­ta
BK 214 ir 215 straips­niuo­se.
Kai pa­grob­tas mo­kė­ji­mo in­stru­men­tas pa­nau­do­ja­mas pre­kėms
ar pa­slau­goms ap­mo­kė­ti ar­ba gry­nie­siems pi­ni­gams pa­im­ti iš są­skai­tos,
to­kius veiks­mus teis­mai daž­nai kva­li­fi­kuo­ja kaip sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mą,
ta­čiau šie tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip suk­čia­vi­mas, nes kal­ti­nin­kas,
at­lik­da­mas fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją su pa­grob­ta mo­kė­ji­mo kor­te­le,
pri­sis­ta­to ope­ra­ci­nei ban­ko sis­te­mai kaip as­muo, tu­rin­tis rei­ka­la­vi­mo
tei­sę į są­skai­to­je esan­čius pi­ni­gus, ir taip ją su­klai­di­na, įgy­da­mas
tur­tą (pa­im­da­mas pi­ni­gus iš są­skai­tos).
Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. ko­vo
31 d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 214 straips­nį Ž. Z. nu­teis­tas už
tai, kad 2003 m. rug­sė­jo 9 d. iš D. V. bu­to pa­gro­bė sve­ti­mą
be­ver­tę mo­kė­ji­mo kor­te­lę ir tą pa­čią die­ną pa­nau­do­jo ją fi­nan­si­nėms
ope­ra­ci­joms ini­ci­juo­ti – ban­ko­ma­te iš D. V. są­skai­tos pa­ė­mė
500 Lt, kor­te­lę lai­kė su sa­vi­mi tol, kol iš­me­tė (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-225-15/2004).
Vil­niaus mies­to 3-io­jo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ge­gu­žės 3 d. nuosp­ren­džiu V. B. pa­gal BK 214
straips­nį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. lap­kri­čio 19 d. iš
R. M. pi­ni­gi­nės pa­ė­mė jo mo­kė­ji­mo kor­te­lę ir ją lai­kė su sa­vi­mi.
V. B. , S. G. ir Č. K. pa­gal BK 214 straips­nį nu­teis­ti už
tai, kad pa­nau­do­jo mi­nė­tą mo­kė­ji­mo in­stru­men­tą fi­nan­si­nei ope­ra­ci­jai
ini­ci­juo­ti. Be to, V. B. , S. G. ir Č. K. pa­gal BK 178
straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad, pa­si­nau­do­da­mi šiuo mo­kė­ji­mo
in­stru­men­tu, per ke­le­tą kar­tų iš ban­ko­ma­to pa­ė­mė 1400 Lt iš
R. M. są­skai­tos. Taip pat V. B. , S. G. ir Č. K. pa­gal BK
22 straips­nio 1 da­lį bei 178 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad iš
R. M. są­skai­tos ban­ko­ma­tuo­se per ke­le­tą kar­tų ban­dė pa­im­ti dar
2400 Lt, bet nu­si­kals­ta­mos vei­kos ne­bai­gė dėl ap­lin­ky­bių, ne­pri­klau­san­čių
nuo jų va­lios, nes bu­vo vir­šy­tas ban­ko lei­džia­mas ope­ra­ci­jų mo­kė­ji­mo
kor­te­le die­nos li­mi­tas (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-109-07/2004).
Šal­či­nin­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ge­gu­žės 17 d. nuosp­ren­džiu D. V. –K. nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 215 straips­nį ir 178 straips­nio 1 da­lį at­leis­ta,
bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta su­si­tai­kius su nu­ken­tė­ju­si­ą­ja (BK 38
straips­nis). D. V. –K. bu­vo kal­ti­na­ma tuo, kad 2004 m. ko­vo
11 d. , su­ra­du­si D. D. pi­ni­gi­nę ir jo­je bu­vu­sią mo­kė­ji­mo
kor­te­lę su už­ra­šy­tu PIN ko­du, pa­nau­do­jo šiuos tik­rus iden­ti­fi­ka­vi­mo
duo­me­nis at­lik­da­ma fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją mo­kė­ji­mo in­stru­men­tu ir
pa­gro­bė D. D. pri­klau­san­čius 1400 Lt, juos per ke­lis kar­tus pa­im­da­ma
iš D. D. są­skai­tos (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-85-05/2004).  
Kaip ro­do iš­ana­li­zuo­ta teis­mų prak­ti­ka, teis­mai pa­pras­tai
tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ja mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mą pa­gal BK
214 straips­nį, ta­čiau ne­įver­ti­na ap­lin­ky­bės, kad sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas
(šiuo at­ve­ju pi­ni­gų pa­ė­mi­mas nuo są­skai­tos), pa­nau­do­jant ap­gau­lę
(šiuo at­ve­ju ban­ko ope­ra­ci­nei sis­te­mai pri­sis­ta­tant as­me­niu, tu­rin­čiu
tei­sę at­lik­ti to­kius veiks­mus), ati­tin­ka ne va­gys­tės, o suk­čia­vi­mo
su­dė­tį. Dėl to fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos at­li­ki­mas (o ne tik ini­ci­ja­vi­mas)
tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip suk­čia­vi­mas, t. y. pa­gal BK 182
straips­nį.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m. rug­sė­jo
9 d. nuosp­ren­džiu K. R. pa­gal BK 182 straips­nio 3 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2002 m. rug­pjū­čio 2 d. , de­ga­li­nė­je ,,Shell“, vė­liau
– de­ga­li­nė­je ,,Lu­koil“ ne­tei­sė­tai pa­tei­kė de­ga­li­nių ope­ra­to­riams
,,Vi­sa E-ec­tron“ mo­kė­ji­mo kor­te­lę Nr. 4797097160790007, iš­duo­tą
R. S. , ir taip at­si­skai­ty­da­mas už pre­kes ap­gau­le už­val­dė
R. S. tur­to už 147,41 Lt.

Va­gys­tės
at­ri­bo­ji­mas nuo sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ir iš­švais­ty­mo

Nu­ta­ri­mo 10 punk­te iš­aiš­kin­ta, kad kaip va­gys­tė kva­li­fi­kuo­ja­mi
to­kie veiks­mai, kai sve­ti­mą tur­tą iš­švais­to as­muo, nors ir ga­lin­tis
pri­ei­ti prie tur­to, at­lik­da­mas sa­vo dar­bo pa­rei­gas, ta­čiau tas tur­tas
ne­bu­vo jam pa­ti­kė­tas ar ne­bu­vo jo ži­nio­je. To­kio­se by­lo­se teis­mai
pa­pras­tai tei­sin­gai tai­ko bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą, rem­da­mie­si tuo,
kad kal­ti­nin­kas nė­ra sub­jek­tas pa­gal BK 183 ir 184 straips­nius. Kaip va­gys­tė
kva­li­fi­kuo­ja­mi ir to­kie veiks­mai, kai kal­ti­nin­kas įgy­ja ga­li­my­bę
lai­ki­nai pa­si­nau­do­ti tur­tu (pa­si­ma­tuo­ti, pa­va­žiuo­ti, nau­do­tis
ir pan. ) ar at­lik­ti su juo tik tech­ni­nes ope­ra­ci­jas (pa­sau­go­ti, pa­neš­ti
ir pan. ) ir ne­tei­sė­tai jį už­val­do. Ta­čiau kai tur­to sa­vi­nin­kas lei­džia
kal­ti­nin­kui ku­rį lai­ką nau­do­tis daik­tu, t. y. su­tei­kia jam įga­lio­ji­mus
sa­vo tur­to at­žvil­giu, ir šis tur­tą pa­si­sa­vi­na ar kam nors per­lei­džia,
tai to­kie veiks­mai kva­li­fi­kuo­ti­ni kaip tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas ar tur­to
iš­švais­ty­mas, nes kal­ti­nin­ko veiks­muo­se nė­ra tur­to pa­gro­bi­mo po­žy­mio
– tur­tas jam bu­vo pa­ti­kė­tas ar per­duo­tas nau­do­tis.
Ig­na­li­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
lap­kri­čio 11 d. nuosp­ren­džiu D. S. pa­gal BK 184 straips­nio 1 da­lį
nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo 1–15 d. , gy­ven­da­mas
L. V. lei­dus jos so­dy­bo­je, par­da­vė jam pa­ti­kė­tą L. V. mo­bi­lų­jį
te­le­fo­ną, taip iš­švais­ty­da­mas jam pa­ti­kė­tą tur­tą.

Va­gys­tės
per­ėji­mas į plė­ši­mą, at­vi­rai pa­da­ry­tos va­gys­tės ir plė­ši­mo
at­ri­bo­ji­mas

Nu­ta­ri­mo 11 punk­te iš­dės­ty­ti po­žy­miai ir kri­te­ri­jai, ku­riais
re­mian­tis nu­sta­to­ma, ka­da va­gys­tė per­ei­na į plė­ši­mą. Api­brėž­tos
gra­si­ni­mo pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą for­mos, jo tu­ri­nys bei pa­teik­ti
re­a­laus gra­si­ni­mo po­žy­miai. Šia­me punk­te pa­teik­tas iš­aiš­ki­ni­mas,
kaip kva­li­fi­kuo­ti vei­ką, kai plė­ši­mo me­tu pa­da­ro­mas sun­kus svei­ka­tos
su­trik­dy­mas.
Pa­žy­mė­ti­na, kad teis­mai tei­sin­gai nu­sta­to fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mo
bū­dus, jo kryp­tin­gu­mą, kon­sta­tuo­ja pa­da­ri­nius, kai fi­zi­nį smur­tą
ar gra­si­ni­mą pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą ir tur­to pa­gro­bi­mą kal­ti­nin­kas
pa­da­ro vie­nu me­tu. Ta­čiau pa­si­tai­ko kva­li­fi­ka­vi­mo klai­dų, kai tur­tas
už­val­do­mas va­gys­tės bū­du, ta­čiau vė­liau kal­ti­nin­kas, siek­da­mas iš­lai­ky­ti
pa­im­tą tur­tą, pa­nau­do­ja fi­zi­nį smur­tą prieš nu­ken­tė­ju­sį­ as­me­nį.
At­vi­rai da­ro­mos va­gys­tės me­tu ga­li­mas tam tik­ros fi­zi­nės jė­gos pa­nau­do­ji­mas,
jei­gu ta fi­zi­nė jė­ga nu­kreip­ta ne nu­ken­tė­ju­sio­jo va­liai pa­lauž­ti
(plė­ši­mo su­dė­tis), bet daik­tui at­im­ti (at­skir­ti) iš nu­ken­tė­ju­sio­jo.
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­sė­jo
28 d. nuosp­ren­džiu A. D. nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį
už tai, kad 2003 m. gruo­džio 28 d. san­kry­žo­je, ties na­mu, iš ran­kų
pa­gro­bė V. A. ran­ki­nę su jo­je bu­vu­siais daik­tais ir kre­di­ti­ne
kor­te­le, pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jai 410 Lt ža­lą. A. D.
taip pat nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį už tai, kad 2004 m.
sau­sio 1 d. san­kry­žo­je, ties na­mu, iš ran­kų pa­gro­bė D. Ž. ran­ki­nę
su jo­je bu­vu­siais daik­tais, do­ku­men­tais bei kre­di­ti­ne kor­te­le, pa­da­ry­da­mas
nu­ken­tė­ju­sia­jai 359 Lt ža­lą (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-1042/2004).
Vei­kos kva­li­fi­kuo­tos tei­sin­gai, nes kal­ti­nin­ko smur­tas (jė­ga)
pa­nau­do­tas ne prieš as­me­nį, o tur­tui at­im­ti, ne­pa­da­rant as­me­niui
jo­kios fi­zi­nės ža­los.
S-­bu at­si­žvelg­ti į nau­do­ja­mos jė­gos kryp­tin­gu­mą ir po­bū­dį,
nes ne­re­tai va­gys­tės bū­du pa­grob­to tur­to iš­lai­ky­mas per­ei­na į plė­ši­mą.
Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m.
spa­lio 8 d. nuosp­ren­džiu V. V. pa­gal BK 22 straips­nio 1 da­lį,
178 straips­nio 1 da­lį ir 138 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad
2003 m. ge­gu­žės 8 d. , bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, na­mo
laip­ti­nės pir­ma­me aukš­te pa­si­kė­si­no at­vi­rai pa­grob­ti sve­ti­mą nu­ken­tė­ju­sia­jai
A. D. pri­klau­san­tį ben­dros 218,13 Lt ver­tės tur­tą, o po to, su­grie­bęs
už A. D. ran­ko­se lai­ko­mų mai­šų ir juos temp­da­mas, nu­ken­tė­ju­sia­jai
jų ne­pa­lei­džiant, šią par­grio­vė ir vil­ko laip­tais laip­ti­nės du­rų
link, pa­da­ry­da­mas jai ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo
ne­bai­gė dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių nuo jo va­lios, t. y. nu­ken­tė­ju­sia­jai
ne­pa­lei­dus krep­šių ir pra­dė­jus šauk­tis pa­gal­bos, V. V. pa­bė­go
ne­už­val­dęs tur­to (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-191/2004).
Ši vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na ki­taip, nes aki­vaiz­džiai ati­tin­ka
plė­ši­mo po­žy­mius, kai kal­ti­nin­kas, siek­da­mas iš­lai­ky­ti pa­grob­tą
sve­ti­mą tur­tą, ima­si smur­to (t. y. va­gys­tė trans­for­muo­ja­si į
plė­ši­mą). Ki­ta­me pa­vyz­dy­je pa­tei­kia­ma tei­sin­ga prak­ti­ka, ku­rios
tu­rė­tų lai­ky­tis teis­mai.
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. gruo­džio 2 d. nuosp­ren­džiu V. T. pa­gal BK 180
straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2004 m. lie­pos 5 d. , tu­rė­da­mas
tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą, nu­plė­šė nuo L. U. kak­lo mo­bi­lų­jį
te­le­fo­ną, o šiai ban­dant jį su­lai­ky­ti du kar­tus su­da­vė ran­ka jai į
pil­vą ir pa­bė­go, pa­da­ry­da­mas 1020 Lt tur­ti­nę ža­lą (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 1-1089-05/2004).

Plė­ši­mo
ir tur­to prie­var­ta­vi­mo at­ri­bo­ji­mas

Šių nu­si­kal­ti­mų at­ri­bo­ji­mo kri­te­ri­jai yra iš­dės­ty­ti Nu­ta­ri­mo
12 punk­te. Pa­žy­mė­ti­na dar ir tai, kad prak­ti­ko­je daž­niau­siai pa­si­tai­ko
at­ve­jų, kai as­muo prie­var­tau­ja­mas per­duo­ti tur­tą at­ei­ty­je, nu­ro­dant
nu­ken­tė­ju­sia­jam kon­kre­tų ter­mi­ną ar da­tą (pvz. , už ,,sto­gą“ ar­ba
kaip iš­pir­ką no­rint at­gau­ti sa­vo daik­tus), o plė­ši­mo me­tu fi­zi­nis
smur­tas ar gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą ir tur­to pa­gro­bi­mas
vyk­do­mi vie­nu me­tu.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­tap­tys

Nu­si­kals­ta­mų
vei­kų su­tap­tis, kai va­gys­tės ir plė­ši­mo veiks­mais
kar­tu
pa­da­ro­mos ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos

Vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mas, kai tur­tas
su­ža­lo­ja­mas gro­bi­mo me­tu

Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. ge­gu­žės
19 d. nuosp­ren­džiu G. P. nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį
už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo mėn. , iš­mu­šęs pre­ky­bi­nio kios­ko stik­lą
bei su­lanks­tęs me­ta­li­nę lan­gi­nę ir taip įsi­bro­vęs į pa­tal­pą, pa­gro­bė
tur­to už 867,84 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-251-12/2004).
Ša­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m. sau­sio
21 d. nuosp­ren­džiu R. R. nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį
ir 187 straips­nio 3 da­lį už tai, kad 2003 m. rug­pjū­čio 4 d. , bū­da­mas
gir­tas, iš­ar­dęs par­duo­tu­vės du­ris ir pa­da­ręs 184,45 Lt ža­lą, įsi­bro­vė
į vi­dų bei pa­gro­bė sve­ti­mo tur­to, iš vi­so pa­da­ry­da­mas 728,62 Lt
ža­lą (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-11-03/2004).
Vie­nas va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių yra įsi­bro­vi­mas (į
pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją), ta­čiau įsi­bro­vi­mu pa­da­ry­tos
ža­los BK 178 straips­nis ne­ap­ima, to­dėl vei­kos tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mos
at­ski­rai kaip ide­a­lio­ji su­tap­tis.

Vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mas, kai tam
tik­ri veiks­mai at­lie­ka­mi su jau pa­grob­tu tur­tu

Pa­žy­mė­ti­na, kad veiks­mai, at­lik­ti su jau pa­grob­tu sve­ti­mu
tur­tu, pa­pil­do­mai ne­kva­li­fi­kuo­ja­mi, pa­pil­do­mai bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
tur­tą pa­gro­bu­siam as­me­niui ne­už­trau­kia, to­dėl, pa­vyz­džiui, BK 189
straips­nis („Nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to įgi­ji­mas ar­ba re­a­li­za­vi­mas“),
taip pat ki­ti straips­niai pa­čiam pa­gro­bu­siam tur­tą as­me­niui ne­in­kri­mi­nuo­ja­mi.
Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
sau­sio 22 d. nuosp­ren­džiu V. S. , M. K. ir D. U. pa­gal
BK 25 straips­nio 2 da­lį, 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad
2003 m. rug­sė­jo 20 d. už­puo­lė F. Š. ir, pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį
smur­tą, t. y. V. S. ir D. U. su­duo­dant nu­ken­tė­ju­sia­jam
ran­ko­mis į gal­vą, V. S. pa­stū­mus nu­ken­tė­ju­sį­jį, o šiam par­kri­tus,
D. U. pri­spau­dus nu­ken­tė­ju­sį­jį prie že­mės ir ran­ka už­spau­dus
jam bur­ną, o M. K. lai­kant šį as­me­nį už ko­jų, taip at­imant ga­li­my­bę
prie­šin­tis ir pa­da­rant ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, V. S. iš­trau­kė
iš kel­nių ki­še­nės mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir jį pa­gro­bė. V. S. taip
pat nu­teis­tas pa­gal BK 189 straips­nio 1 da­lį už tai, kad 2003 m. rug­sė­jo
mėn. pa­bai­go­je anks­čiau mi­nė­to­mis ap­lin­ky­bė­mis iš F. Š. pa­grob­tą
mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, ži­no­da­mas, kad jis įgy­tas nu­si­kals­ta­mu bū­du,
par­da­vė T. K. (bau­džia­mo­ji by­la Nr. N-1-17-1/2004).
To­kia prak­ti­ka nė­ra tei­sin­ga, nes nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­to
tur­to re­a­li­za­vi­mas ga­li bū­ti in­kri­mi­nuo­ja­mas tik ki­tam as­me­niui,
ži­nan­čiam (su­vo­kian­čiam), kad tur­tas įgy­tas nu­si­kals­ta­mu bū­du, ir
jį re­a­li­zuo­jan­čiam, ta­čiau ne pa­čiam tą tur­tą pa­gro­bu­siam as­me­niui.

Vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mas, kai pa­da­ro­mas
sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas

Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2004 m. ko­vo
22 d. nuosp­ren­džiu K. A. pa­gal BK 135 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą
ir 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. lap­kri­čio
28 d. , ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą
tur­tą pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą, ty­čia beis­bo­lo laz­da smo­gė
V. J. Č. de­šimt kar­tų į gal­vą, taip pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam
sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų, nu­ė­mė nuo pe­ties
ir pa­gro­bė 5 Lt ver­tės V. J. Č. ran­ki­nę (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-188/2004).
BK 180 straips­nio su­dė­tis ne­ap­ima sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo,
to­dėl vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip ide­a­lio­ji nu­si­kal­ti­mų su­tap­tis.

Vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mas, kai tur­to
pa­gro­bi­mu pa­da­ro­ma ža­la ir ki­toms įsta­ty­mo sau­go­moms ver­ty­bėms

Ig­na­li­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
ba­lan­džio 21 d. nuosp­ren­džiu J. R. pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį
ir 312 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2004 m. rug­pjū­čio mė­ne­sį
nuo H. Č. ir A. M. ka­pų pa­gro­bė aliu­mi­nio tvo­re­lių da­lis ir
taip iš­nie­ki­no ka­pus (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-42-01).
Kal­ti­nin­kas tais pa­čiais veiks­mais ne tik pa­gro­bė nuo ka­po tam
tik­rus daik­tus, bet ir iš­nie­ki­no ka­pą bei mi­ru­sio­jo at­mi­ni­mą, to­dėl
vei­ka tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta kaip ide­a­lio­ji nu­si­kal­ti­mų su­tap­tis.

Va­gys­tę ir plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­tys po­žy­miai

Pa­tal­pa,
sau­gyk­la, sau­go­ma te­ri­to­ri­ja

Nu­ta­ri­mo 15 punk­te pa­tei­kia­mos pa­tal­pos, sau­gyk­los bei sau­go­mos
te­ri­to­ri­jos de­fi­ni­ci­jos, es­mi­nės ski­ria­mo­sios nuo­sta­tos, ku­rio­mis
re­mian­tis, pa­te­ki­mas į tuos ob­jek­tus pri­pa­žįs­ta­mas vei­ką kva­li­fi­kuo­jan­čiu
po­žy­miu.
Šios ka­te­go­ri­jos by­los yra ga­na daž­nos teis­mų prak­ti­ko­je ir
ne­re­tai pa­si­tai­ko klai­dų nu­sta­tant įsi­bro­vi­mą į pa­tal­pą, sau­gyk­lą
ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją, nes šių ob­jek­tų, į ku­riuos pa­te­ki­mą są­ly­giš­kai
ga­li­ma bū­tų su­skirs­ty­ti į lais­vą, ri­bo­tą, iš da­lies ri­bo­tą ar tik
su tam tik­ru lei­di­mu, įvai­ro­vė ap­sun­ki­na ir vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mą
pa­gal šiuos po­žy­mius. Be to, įsi­bro­vi­mas yra ga­li­mas ir pa­čiam kal­ti­nin­kui
lie­kant už ob­jek­to ri­bų. Teis­mų prak­ti­ko­je su­si­du­ria­ma su sun­ku­mais,
kaip kva­li­fi­kuo­ti vei­kas, kai pa­te­ki­mas į da­lį ob­jek­to te­ri­to­ri­jos
yra lais­vas, o ki­to­je da­ly­je ri­bo­tas pa­ša­li­niams as­me­nims ar ri­bo­tas
tam tik­ru lai­ku ar­ba sau­go­mas fi­zi­nė­mis, me­cha­ni­nė­mis, elek­tri­nė­mis
ar elek­tro­ni­nė­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Taip pat ky­la pro­ble­mų, kai
tur­tas pa­gro­bia­mas iš au­to­mo­bi­lio, skys­to ar bi­raus pa­vi­da­lo tur­tas
iš­lei­džia­mas iš sta­cio­na­rios ar kil­no­ja­mos tal­pyk­los, nu­sta­tant
sau­go­mos te­ri­to­ri­jos po­žy­mius. Prak­ti­ko­je pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai
į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka­ma pa­nau­do­jant
ap­gau­lę, to­dėl iš­ky­la klau­si­mų, kuo re­mian­tis to­kios vei­kos at­ri­bo­ja­mos
nuo suk­čia­vi­mo, ir nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­tap­čių kva­li­fi­ka­vi­mo pro­ble­mų.
Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m. sau­sio
21 d. nuosp­ren­džiu A. Š. pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2003 m. spa­lio 31 d. nak­tį Z. L. so­dy­bo­je įsi­bro­vęs
į sau­gyk­lą, t. y. per ne­ra­kin­tus var­te­lius pa­te­kęs į me­ta­li­ne
tvo­ra ap­tver­tą paukš­čių lai­ky­mo ap­tva­rą, pa­gro­bė ke­tu­rias ben­dros
200 Lt ver­tės žą­sis (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-6134/2004).
To­kia teis­mų prak­ti­ka yra tei­sin­ga, nes sau­go­ma te­ri­to­ri­ja
ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti nuo­la­tos pri­žiū­ri­ma, bū­ti­nai už­ra­ki­na­ma ar
pan. Tvo­ra ap­tver­ta ar ki­tu bū­du ap­sau­go­ta te­ri­to­ri­ja pri­pa­žįs­ta­ma
sau­go­ma, nes jo­je lai­ko­mas tur­tas dėl sa­vo iš­skir­ti­nių sa­vy­bių (gy­vas­ties)
už­da­ro­se te­ri­to­ri­jo­se lai­ko­mas šio tur­to sau­gu­mo su­me­ti­mais ir
šio po­žy­mio pa­kan­ka BK 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tam po­žy­miui
in­kri­mi­nuo­ti.
Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
rug­sė­jo 29 d. nuosp­ren­džiu A. A. pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį
ir 310 straips­nį nu­teis­tas už tai, kad nuo 2004 m. bir­že­lio 5 iki
12 d. iš A. B. įmo­nei pri­klau­san­čios žvė­re­lių fer­mos pa­gro­bė
306 vnt. au­di­nių žvė­re­lių jau­nik­lių, pa­da­ry­da­mas 4632,84 Lt
tur­ti­nę ža­lą; su­dė­jęs žvė­re­lius į vie­li­nius nar­vus, pa­nar­di­no juos
į van­de­nį, dėl to žvė­re­liai žu­vo (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-252-03/2004).
Šiuo at­ve­ju įsi­bro­vi­mas ne­in­kri­mi­nuo­tas dėl to, kad kal­ti­nin­kas
sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je dir­bo ir pa­te­ki­mas jam, kaip dar­buo­to­jui,
bu­vo lais­vas.
Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­sė­jo
2 d. nuosp­ren­džiu D. B. pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2004 m. ge­gu­žės 20 d. , bū­da­mas V. G. na­muo­se,
pa­gro­bė Dau­gai­lių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai pri­klau­san­čius elek­tri­nius
var­go­nė­lius ,,Yama­ha PSR-270“ už 1275 Lt.
By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad D. B. į pa­tal­pą įė­jo ne­tu­rė­da­mas
tiks­lo pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą, to­dėl jam pa­grįs­tai ne­in­kri­mi­nuo­tas
įsi­bro­vi­mas. Nu­si­kals­ta­mas su­ma­ny­mas kal­ti­nin­kui ki­lo jau bū­nant
na­muo­se ir pa­ste­bė­jus, kad nė­ra šei­mi­nin­kų, to­dėl vei­ka tei­sin­gai
kva­li­fi­kuo­ta kaip pa­pras­ta va­gys­tė.
Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
rug­sė­jo 24 d. nuosp­ren­džiu A. L. (ne­pil­na­me­tis) nu­teis­tas
pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį už tai, kad 2004 m. ko­vo 27 d. iš
B. F. so­dy­bo­je sto­vė­ju­sių trak­to­rių bei me­ta­li­nės tal­pyk­los
pa­gro­bė 260 l dy­ze­li­nio ku­ro už 520 Lt. Be to, A. L. nu­teis­tas
pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį už tai, kad iš sa­vo mo­ti­nai pri­klau­san­čio
ga­ra­žo slap­ta pa­gro­bė 500 Lt ver­tės su­vi­ri­ni­mo apa­ra­tą (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. N-1-268-04/2004).
Tal­pyk­los, į ku­rias pa­tek­ti yra su­dė­tin­giau (ku­ro ba­kai, cis­ter­nos
ir pan. ), ati­tin­ka BK 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tos sau­gyk­los po­žy­mius,
to­dėl vei­ka, kai tur­tas pa­gro­bia­mas iš to­kių tal­pyk­lų, tu­rė­tų bū­ti
kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip pa­da­ry­ta įsi­brau­nant į sau­gyk­lą.
Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
ko­vo 22 d. nuosp­ren­džiu R. S. pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2000 m. gruo­džio 29 d. , bū­da­mas gir­tas, pro ne­už­ra­kin­tas
du­ris įsi­bro­vė į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos
sky­riaus pa­sta­te esan­tį ka­bi­ne­tą ir iš jo pa­gro­bė J. N. tur­to už
380 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-27-07/2004).
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. va­sa­rio 3 d. nuosp­ren­džiu L. D. pa­gal BK 22 straips­nio
1 da­lį, 178 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. rug­pjū­čio
16 d. Vil­niaus res­pub­li­ki­nė­je uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je
įsi­bro­vė į li­go­ni­nės per­so­na­lo kam­ba­rį bei pa­si­kė­si­no pa­grob­ti
V. P. 245 Lt ver­tės tur­tą, ta­čiau nu­si­kals­ta­mos vei­kos ne­bai­gė
dėl ap­lin­ky­bių, ne­pri­klau­san­čių nuo jo va­lios, nes bu­vo su­lai­ky­tas
li­go­ni­nės per­so­na­lo (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-48-14/2004).
Tam tik­ros pa­tal­pos pa­pras­tai bū­na ne­ra­ki­na­mos ir pa­tek­ti į
jas fi­ziš­kai ga­li­ma lais­vai (ne­ra­kin­tos du­rys, pri­ima­mi as­me­nys),
ta­čiau BK 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tam įsi­bro­vi­mo po­žy­miui kon­sta­tuo­ti
svar­bu tai, kad pa­te­ki­mas į šias pa­tal­pas pa­ša­li­niams as­me­nims yra
ap­ri­bo­tas (t. y. į jas ne­ga­li­ma pa­tek­ti tais at­ve­jais, kai jo­se
nė­ra ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo, ar­ba lais­vai pa­tek­ti į jas lei­džia­ma
tik tam tik­ros ka­te­go­ri­jos as­me­nims (dir­ban­čiam per­so­na­lui ar
pan. ).
Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
sau­sio 26 d. nuosp­ren­džiu T. P. at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 22 straips­nio 1 da­lį, 178 straips­nio 1 da­lį su­si­tai­kius
su nu­ken­tė­ju­siuo­ju (BK 38 straips­nio 1 da­lis). T. P. bu­vo kal­ti­na­mas
tuo, kad 2004 m. sau­sio 23 d. gir­tas pa­si­kė­si­no pa­grob­ti sve­ti­mą
tur­tą – T. L. au­to­mo­bi­ly­je bu­vu­sį gro­tu­vą, ta­čiau nu­si­kals­ta­mos
vei­kos ne­bai­gė dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių nuo nu­teis­to­jo va­lios,
nes bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 2-27-1/2004).
Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­sė­jo
28 d. nuosp­ren­džiu A. D. nu­teis­tas pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį
ir 187 straips­nio 3 da­lį už tai, kad kar­tu su K. J. ir ne­pil­na­me­čiu
R. B. 2003 m. lie­pos 25 d. , tu­rė­da­mi tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą
tur­tą, ty­čia iš­dau­žė P. K. au­to­mo­bi­lio „Ford Es­cort“ vai­ruo­to­jo
du­re­lių bei ga­li­nį stik­lus, su­ga­di­no prie­ki­nį sky­dą, už­ve­di­mo spy­ne­lę
bei pa­gro­bė sa­lo­ne bu­vu­sius daik­tus (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-1042/2004).
S-­dar­ti­nis au­to­mo­bi­lis pa­gal pa­skir­tį yra trans­por­to prie­mo­nė,
ta­čiau jei­gu iš me­cha­ni­nė­mis ar elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis sau­go­mo
au­to­mo­bi­lio pa­va­gia­mi as­me­ni­niai žmo­gaus daik­tai ar au­to­mo­bi­lio
prie­dai (au­to­mag­ne­to­los, gar­so ko­lo­nė­lės ir pan. ), va­gys­tė lai­ko­ma
pa­da­ry­ta įsi­brau­nant į sau­gyk­lą ir tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal
BK 178 straips­nio 2 da­lį. Ki­tas pa­vyz­dys iliust­ruo­ja tei­sin­gą teis­mų
prak­ti­ką šios ka­te­go­ri­jos by­lo­se.
Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
bir­že­lio 11 d. nuosp­ren­džiu T. M. ir T. M. nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį at­leis­ti ir bau­džia­mo­ji
by­la nu­trauk­ta su­si­tai­kius su nu­ken­tė­ju­siuo­ju (BK 38 straips­nio 1
da­lis). T. M. ir T. M. bu­vo kal­ti­na­mi tuo, kad tu­rė­da­mi vie­nin­gą
ty­čią iš S. S. au­to­mo­bi­lio pa­gro­bė nu­ken­tė­ju­sio­jo tur­to už
177 Lt, taip pat tuo, kad tu­rė­da­mi vie­nin­gą ty­čią ir tęs­da­mi nu­si­kals­ta­mą
vei­ką iš A. S. au­to­mo­bi­lio, įsi­bro­vę į sau­gyk­lą, slap­ta pa­gro­bė
nu­ken­tė­ju­sio­jo daik­tų už 640 Lt (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-92-5/2004).
Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­pjū­čio
13 d. nuosp­ren­džiu V. V. pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad 2003 m. gruo­džio 19 d. iš J. N. au­to­mo­bi­lio ne­ra­kin­tos
ba­ga­ži­nės pa­gro­bė J. N. tur­to už 150 Lt. Taip pat V. V. pa­gal
BK 178 straips­nio 4 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. gruo­džio
29 d. iš D. Ž. au­to­mo­bi­lio sa­lo­no, dviem at­suk­tu­vais iš­dau­žęs
kai­rės pu­sės ga­li­nį stik­lą, pa­gro­bė D. Ž. tur­to už 170 Lt
(bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-139-01/2004).
Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju kal­ti­nin­ko vei­kos tu­rė­jo bū­ti kva­li­fi­kuo­tos
skir­tin­gai – kaip įsi­bro­vi­mas į sau­gyk­lą (tur­to pa­gro­bi­mas iš au­to­mo­bi­lio
sa­lo­no iš­dau­žus stik­lą) ir kaip bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas (va­gys­tė
iš ne­ra­kin­tos ba­ga­ži­nės).
Ga­li pa­si­tai­ky­ti at­ve­jų, ka­da da­rant va­gys­tę vei­ka ati­tin­ka
ne vie­ną, o ke­lis kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius ir šie pri­va­lo bū­ti nu­ro­do­mi
nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je.
Vil­niaus mies­to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ge­gu­žės 10 d. nuosp­ren­džiu A. S. , D. G. ir
V. S. nu­teis­ti pa­gal BK 24 straips­nio 3 da­lį, 178 straips­nio 2 da­lį
už tai, kad ben­dri­nin­kų gru­pe pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą įsi­brau­da­mi į
pa­tal­pą – „To­po cen­tro“ par­duo­tu­vę; iš­dau­žę du­rų stik­lą pa­te­ko į
par­duo­tu­vės pa­tal­pas ir pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą, o D. G. tuo pa­čiu
me­tu par­duo­tu­vė­je iš­dau­žė du vit­ri­nos stik­lus ir iš ten taip pat pa­gro­bė
sve­ti­mą tur­tą (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-406-02/04).
Pa­žy­mė­ti­na, kad šiuo at­ve­ju va­gys­tė įvyk­dy­ta ne tik įsi­brau­nant
į pa­tal­pą – „To­po cen­tro“ par­duo­tu­vę, bet taip pat ir į sau­gyk­lą – par­duo­tu­vė­je
bu­vu­sią ra­ki­na­mą vit­ri­ną, to­dėl, ne­pai­sant to, kad iš es­mės tai vei­kos
kva­li­fi­ka­ci­jos ne­kei­čia, svar­bu nu­ro­dy­ti abu šiuos kva­li­fi­kuo­jan­čius
po­žy­mius nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je.

Ki­šen­va­gys­tė

Šio kva­li­fi­kuo­jan­čio po­žy­mio iš­aiš­ki­ni­mas pa­tei­kia­mas Nu­ta­ri­mo
17 punk­te. Teis­mai ne vi­sa­da tei­sin­gai su­pran­ta šio va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­čio
po­žy­mio es­mę, to­dėl pa­si­tai­ko klai­dų kva­li­fi­kuo­jant to­kias vei­kas.
Ki­šen­va­gys­tės es­mė yra ta, kad ji pa­vo­jin­ges­nė už pa­pras­tą
va­gys­tę, nes to­kiam nu­si­kal­ti­mui pa­da­ry­ti rei­kia pa­tir­ties ir įgū­džių,
kad vie­šo­je vie­to­je pa­vyk­tų pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą iš as­mens dra­bu­žių,
ran­ki­nės ar ki­to­kio ne­šu­lio. Ki­ta svar­bi ap­lin­ky­bė, su­si­ju­si su
pir­miau nu­ro­dy­ta yra ta, kad iš­var­dy­ti daik­tai tu­ri bū­ti fi­ziš­kai
kar­tu su as­me­niu (jo tu­ri­mi su sa­vi­mi, esan­tys tie­sio­giai pas jį).
Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2004 m. spa­lio 22 d. nuosp­ren­džiu J. G. pa­gal BK 178 straips­nio
2 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2004 m. spa­lio 21 d. ka­pi­nė­se iš
S. S. ran­ki­nės pa­gro­bė pi­ni­gi­nę, pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jai
320 Lt tur­ti­nę ža­lą. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs
šią bau­džia­mą­ją by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka, nuosp­ren­dį pa­kei­tė ir nu­teis­to­jo
J. G. vei­ką per­kva­li­fi­ka­vo pa­gal BK 178 straips­nio 1 da­lį, kon­sta­ta­vęs,
kad kaip ki­šen­va­gys­tė kva­li­fi­kuo­ja­mas tik toks nu­si­kal­ti­mas, kai
jis pa­da­ro­mas vie­šo­je vie­to­je pa­gro­biant sve­ti­mą tur­tą iš as­mens
dra­bu­žių, ran­ki­nės ar ki­to­kio ne­šu­lio, ku­riuos tas as­muo tie­sio­giai
tu­ri (pvz. , iš­trau­kia­ma pi­ni­gi­nė iš švar­ko, ku­rį ap­si­vil­kęs nu­ken­tė­ju­sy­sis,
ir pan. ) (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-364/2005). Iš fak­ti­nių by­los duo­me­nų
ma­ty­ti, kad ran­ki­nė, iš ku­rios J. G. pa­gro­bė pi­ni­gi­nę, bu­vo pa­dė­ta
ant ka­po ša­lia pa­min­klo, tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sio­ji tuo me­tu bu­vo nu­ė­ju­si
prie ki­to ka­po, to­dėl nu­teis­to­jo at­lik­ti veiks­mai ne­ati­tin­ka BK 178
straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tos ki­šen­va­gys­tės su­dė­ties.
Tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta vei­ka yra šia­me pa­vyz­dy­je.
Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
rug­pjū­čio 13 d. nuosp­ren­džiu A. R. pa­gal BK 178 straips­nio 4 da­lį
nu­teis­tas už tai, kad 2004 m. rug­pjū­čio 11 d. tur­ga­vie­tė­je iš
pi­ni­gi­nės, bu­vu­sios ant pre­kys­ta­lio, pa­gro­bė R. B. pri­klau­san­čius
300 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-268-03/2004).
Mi­nė­ta, kad es­mi­nis ki­šen­va­gys­tės po­žy­mis yra gro­bia­mo tur­to
bu­vi­mas tie­sio­giai pas tam tik­rą as­me­nį. Dėl to kaip ki­šen­va­gys­tė tu­rė­tų
bū­ti kva­li­fi­kuo­ta ki­ta­me pa­vyz­dy­je ap­ta­ria­ma vei­ka, nes tur­tas
(šiuo at­ve­ju pi­ni­gi­nės) pa­grob­tas iš nu­ken­tė­ju­sio­sios marš­ki­nių,
ku­riais ji vil­kė­jo, ki­še­nės. Vis dėl­to teis­mas pa­grįs­tai pri­ėmė iš­tei­si­na­mą­jį
nuosp­ren­dį dėl T. Z. tur­to va­gys­tės, nes nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo
me­tu (2003 m. bir­že­lio 29 d. ) įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­sta­ty­tas
ki­šen­va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis, dar ne­ga­lio­jo.
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. ko­vo 31 d. nuosp­ren­džiu S. I. ir A. Š. pa­gal BK
178 straips­nio 4 da­lį iš­tei­sin­ti, ne­pa­da­rius vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo
ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. S. I. ir A. Š. bu­vo kal­ti­na­mi
tuo, kad tro­lei­bu­se iš ke­lei­vės T. Z. marš­ki­nių ki­še­nės pa­gro­bė
dvi 22 Lt ver­tės pi­ni­gi­nes ir jo­se bu­vu­sius 148 Lt (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 1-9-13/2004). Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­gal by­lo­je
su­rink­tus įro­dy­mus nu­sta­tė, kad pi­ni­gi­nių su jo­se bu­vu­siais pi­ni­gais
ben­dra ver­tė 62 Lt, t. y. iš T. Z. pa­grob­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja
1 MGL, o to­kia vei­ka, kai nė­ra kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių, bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės ne­už­trau­kia.

Ne­šau­na­mo­jo
gin­klo, pei­lio, ki­to spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­to daik­to,
šau­na­mo­jo gin­klo ir sprog­mens pa­nau­do­ji­mas

Teis­mų prak­ti­kos iš­aiš­ki­ni­mas dėl šių plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­čių
po­žy­mių pa­tei­kia­mas Nu­ta­ri­mo 18 punk­te.
Kva­li­fi­kuo­da­mi vei­kas, kai plė­ši­mo me­tu pa­nau­do­ja­mas šau­na­ma­sis,
ne­šau­na­ma­sis gin­klas ar sprog­muo, teis­mai va­do­vau­ja­si 2002 m.
sau­sio 15 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės
įsta­ty­mu bei 2003 m. sau­sio 28 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sprog­me­nų
apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mu nu­sta­ty­da­mi, ar nu­si­kal­ti­mo įran­kis
pri­skir­ti­nas mi­nė­toms gin­klų ka­te­go­ri­joms. Ta­čiau šiuo­se įsta­ty­muo­se
pa­tei­kia­mos šau­na­mo­jo, ne­šau­na­mo­jo gin­klo są­vo­kos ne­ga­li bū­ti
tie­sio­giai ta­pa­ti­na­mos su plė­ši­mo dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­tais po­žy­miais,
nes plė­ši­mo dis­po­zi­ci­ja nė­ra blan­ke­ti­nė – nu­ro­dy­tų įsta­ty­mų tiks­las
yra gin­klų, šaud­me­nų ir sprog­me­nų tei­si­nės kon­tro­lės bei apy­var­tos
or­ga­ni­za­vi­mas, to­dėl pa­gal šiuos įsta­ty­mus gin­klams pri­ski­ria­mos
ir pa­grin­di­nės gin­klų da­lys, at­lie­kan­čios jų funk­ci­jas. Teis­mai lai­ko­si
tei­sin­gos prak­ti­kos nu­si­kal­ti­mo įran­kių pri­sky­ri­mą šau­na­mų­jų, ne­šau­na­mų­jų
gin­klų, pei­lių, ki­tų spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tų daik­tų ar
sprog­me­nų ka­te­go­ri­jai nu­sta­ty­da­mi re­mian­tis eks­per­to ar spe­cia­lis­to
iš­va­da.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2004 m. ko­vo
22 d. nuosp­ren­džiu K. A. pa­gal BK 135 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą
ir 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas už tai, kad 2003 m. lap­kri­čio
28 d. , ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą
tur­tą pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą, ty­čia beis­bo­lo laz­da smo­gė
V. J. Č. de­šimt kar­tų į gal­vą, taip pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam
sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų, nuim­da­mas
nuo pe­ties pa­gro­bė 5 Lt ver­tės V. J. Č. ran­ki­nę (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 1-188/2004).
Beis­bo­lo laz­da šiuo at­ve­ju (jei pa­si­im­ta plė­ši­mo tiks­lu) ati­tin­ka
spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­to daik­to po­žy­mį ir vei­ka tu­rė­tų
bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2004 m. rug­sė­jo
8 d. nuosp­ren­džiu M. P. pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad veik­da­mas kar­tu su D. P. 2003 m. ge­gu­žės 26 d. ,
tu­rė­da­mi tiks­lą už­val­dy­ti sve­ti­mą tur­tą, už­puo­lė R. S. ir
M. P. gra­sin­da­mi su­ve­ny­ri­niu pei­liu­ku pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą,
D. P. pri­ta­riant dėl ga­li­mo smur­to pa­nau­do­ji­mo, pa­gro­bė
A. S. pri­klau­san­tį mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną (bau­džia­mo­ji by­la
Nr. 1-116/2004).
Kva­li­fi­kuo­jant vei­ką ne­pa­kan­ka kon­sta­tuo­ti, kad da­rant nu­si­kals­ta­mą
vei­ką bu­vo pa­nau­do­tas ,,su­ve­ny­ri­nis“ ar ki­toks įran­kis (prie­mo­nė).
To­kiais at­ve­jais teis­mai tu­ri nu­sta­ty­ti, plė­ši­mo me­tu nau­do­ja­mu
įran­kiu ga­li bū­ti pa­kenk­ta žmo­gaus svei­ka­tai ar gy­vy­bei, ar ne. Spe­cia­liai
žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tas daik­tas ga­li bū­ti ir bet koks pa­gal sa­vo
pri­gim­tį ir įpras­ti­nę pa­skir­tį ne­kenks­min­gas daik­tas, ta­čiau dėl tam
tik­rų esa­mų sa­vy­bių ar­ba kai ku­rių pa­kei­ti­mų tuo kon­kre­čiu at­ve­ju
pa­vo­jin­gas svei­ka­tai (pvz. , la­bai už­ašt­rin­tas šaukš­te­lis, ku­riuo ga­li­ma
įdur­ti ar net įpjau­ti). Pri­pa­ži­nus, kad tam tik­ras pa­nau­do­tas daik­tas
ati­tin­ka spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­to daik­to po­žy­mį, jo pa­nau­do­ji­mas
in­kri­mi­nuo­ti­nas vi­siems da­rant nu­si­kals­ta­mą vei­ką da­ly­va­vu­siems
as­me­nims (jei jie apie tai ži­no­jo).
Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo
2004 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu J. G. ir J. G. pa­gal
BK 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad 2003 m. spa­lio
12 d. , ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, prie
de­ga­li­nės už­puo­lė A. V. , pa­nau­do­jo prieš ją fi­zi­nį smur­tą, po
to J. G. , pri­ki­šęs nu­ken­tė­ju­sia­jai prie kak­lo sa­va­dar­bį daik­tą
– už­ašt­rin­tą šaukš­te­lį ir taip su­kel­da­mas jai fi­zi­nį skaus­mą, at­ėmęs
ga­li­my­bę prie­šin­tis, apieš­ko­jo nu­ken­tė­ju­si­ą­ją ir pa­gro­bė jos tur­to
už 388,25 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1-20-07/2004).  
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2004 m. sau­sio
28 d. nuosp­ren­džiu J. Š. ir E. D. pa­gal BK 22 straips­nio 1
da­lį, 180 straips­nio 1 da­lį nu­teis­ti už tai, kad 2003 m. lap­kri­čio 21 d. ,
bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio, tu­rė­da­mi tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą
tur­tą, ke­lei­vi­nio trans­por­to sto­te­lė­je E. D. ran­ka su­da­vė
J. J. į pa­kau­šį, už­lau­žė jo ran­ką, o J. Š. tik­ri­no J. J.
ki­še­nes, po to abu par­ver­tė nu­ken­tė­ju­sį­jį ant že­mės, J. Š. su­ėmė
jį už kak­lo ir spau­dė prie že­mės, taip su­kel­da­ma nu­ken­tė­ju­sia­jam fi­zi­nį
skaus­mą, o E. D. tik­ri­no jo ki­še­nes, gra­si­no pei­liu pa­pjau­ti,
abu tem­pė nu­ken­tė­ju­sį­jį į tam­ses­nę vie­tą, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo ne­bai­gė
dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­san­čių nuo jų va­lios, nes bu­vo su­lai­ky­ti po­li­ci­jos
pa­rei­gū­nų. To­kį spren­di­mą teis­mas mo­ty­va­vo tuo, kad pei­lis tie­sio­giai
ne­bu­vo pa­nau­do­tas, to­dėl vei­ka ne­su­da­ro BK 180 straips­nio 2 da­ly­je
nu­ma­ty­tos nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 11-159/04).
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas 2004 m. lap­kri­čio 11 d. nuosp­ren­džiu
E. D. ir J. Š. nu­si­kals­ta­mą vei­ką iš BK 22 straips­nio 1 da­lies,
180 straips­nio 1 da­lies per­kva­li­fi­ka­vo į 22 straips­nio 1 da­lį ir 180
straips­nio 2 da­lį, nu­ro­dy­da­mas, kad gra­si­ni­mas pei­liu ir yra pei­lio
pa­nau­do­ji­mas (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 1A-323/2004).
Kva­li­fi­kuo­da­mi vei­kas, ku­rio­se plė­ši­mo me­tu bu­vo pa­nau­do­ti
nu­si­kal­ti­mo įran­kiai, teis­mai lai­ko­si tei­sin­gos prak­ti­kos dėl pei­lio,
ne­šau­na­mo­jo, šau­na­mo­jo gin­klo, sprog­mens ar ki­to spe­cia­liai žmo­gui
ža­lo­ti pri­tai­ky­to daik­to pa­nau­do­ji­mo, to­kiu veiks­mu pri­pa­žin­da­mi
ne tik nu­si­kal­ti­mo įran­kio ža­lo­jan­čių ar jo ko­vi­nių, sprogs­ta­mų­jų
sa­vy­bių tie­sio­gi­nį pa­nau­do­ji­mą, bet ir gra­si­ni­mą tu­ri­mu gin­klu
žo­džiu, ges­tais, aki­vaiz­džiu de­monst­ra­vi­mu, užuo­mi­no­mis.
Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
spa­lio 28 d. nuosp­ren­džiu G. G. nu­teis­tas pa­gal BK 180 straips­nio
2 da­lį už tai, kad 2004 m. bir­že­lio 29 d. už­puo­lė au­to­mo­bi­ly­je
sė­dė­ju­sį D. K. , pa­nau­do­jo prieš jį fi­zi­nį smur­tą bei gra­si­no
tuoj jį pa­nau­do­ti, t. y. at­si­sė­dęs ša­lia ran­ka nu­len­kė
D. K. gal­vą že­myn, liep­da­mas jos ne­kel­ti ir ne­ju­din­ti, ki­ta ran­ka
prie D. K. pri­ki­šo pei­lį, taip at­im­da­mas ga­li­my­bę prie­šin­tis,
ir plė­ši­mo bū­du pa­gro­bė įvai­raus D. K. tur­to už 442,40 Lt (bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 2K-408/2004).   
Pei­lio, gin­klo ar ki­to spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­to
daik­to tu­rė­ji­mas, gra­si­nant juo ar aki­vaiz­džiai de­monst­ruo­jant ir
taip pa­di­di­nant nu­ken­tė­ju­sio­jo bai­mę, ati­tin­ka šį kva­li­fi­kuo­jan­tį
po­žy­mį (pa­nau­do­ji­mą). Ta­čiau gra­si­ni­mas smur­tu, pei­liu ar smur­to
pa­nau­do­ji­mas ne­tei­sin­gai trak­tuo­ja­mi kaip at­ėmi­mas ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jam
prie­šin­tis. Tai at­ski­ras vei­ką kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis, ku­rį api­brė­žia
ki­ti kal­ti­nin­ko at­lie­ka­mi veiks­mai (su­ri­ši­mas, pri­spau­di­mas ir
t. t. ), to­dėl jis ne­ta­pa­tin­ti­nas su smur­to ar ko­kio nors įran­kio
pa­nau­do­ji­mu ar gra­si­ni­mais juos pa­nau­do­ti (nors tam tik­rais at­ve­jais
kal­ti­nin­ko veiks­mai ga­li ati­tik­ti abu kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius
(pvz. , su­mu­šė, po to su­ri­šo).
La­bai svar­bu tin­ka­mai iš­aiš­kin­ti ir ben­dri­nin­kų vei­kos (-ų)
sub­jek­ty­vi­ą­ją pu­sę dėl ati­tin­ka­mo įran­kio pa­nau­do­ji­mo da­rant plė­ši­mą.
Pa­žy­mė­ti­na, kad įran­kio, su­da­ran­čio kva­li­fi­kuo­jan­tį po­žy­mį, tu­rė­ji­mas
yra in­kri­mi­nuo­ja­mas ir as­me­nims, ku­rie pa­tys gin­klo ar ki­to įran­kio
ne­tu­rė­jo, ta­čiau pri­ta­rė jo pa­nau­do­ji­mui ar­ba, jei ir ne­pri­ta­rė,
bet ma­ty­da­mi (su­vok­da­mi), kad vei­ka vyk­do­ma pa­nau­do­jant ati­tin­ka­mą
įran­kį, to­liau tę­sė sa­vo nu­si­kals­ta­mus veiks­mus.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2004 m. lie­pos
9 d. nuosp­ren­džiu Ž. V. pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį nu­teis­tas
už tai, kad veik­da­mas kar­tu su A. K. prie par­duo­tu­vės pa­stū­mė
F. L. ir, šiam nu­griu­vus, pa­gro­bė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną, jo
dėk­lą, pi­ni­gų bei „H-­sa­ban­ko“ mo­kė­ji­mo kor­te­lę. Ta­da A. K. ,
pri­dė­jęs prie F. L. kak­lo pei­lį, pa­rei­ka­la­vo pa­sa­ky­ti mo­kė­ji­mo
kor­te­lės PIN ko­dą (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-314/2005).
Aki­vaiz­du, kad pei­lį nau­do­jo tik vie­nas as­muo, be to, iš by­los
fak­ti­nių duo­me­nų ma­ty­ti, kad Ž. V. apie pei­lio bū­si­mą pa­nau­do­ji­mą
iš pra­džių nie­ko ne­ži­no­jo ir tam ne­pri­ta­rė, vis dėl­to teis­mai tei­sin­gai
in­kri­mi­na­vo šį kva­li­fi­kuo­jan­tį po­žy­mį ir Ž. V. , nes šis, nors
ir iš kar­to ne­pri­ta­ręs to­kiam ben­dri­nin­ko veiks­mui, to­liau tę­sė sa­vo
nu­si­kals­ta­mus veiks­mus, o vė­liau pa­si­da­li­jo mo­kė­ji­mo in­stru­men­tu
iš są­skai­tos pa­im­tus pi­ni­gus.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2003 m. gruo­džio
8 d. nuosp­ren­džiu A. K. nu­teis­tas pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį
už tai, kad, veik­da­mas su G. S. , tu­rė­da­mas tiks­lą pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį
gin­klą plė­ši­mo bū­du už­val­dy­ti S. K. tur­tą, 2003 m. va­sa­rio
20 d. au­to­mo­bi­ly­je, G. S. per­žen­gus su­si­ta­ri­mo su
A. K. ri­bas, iš­šo­vus du šū­vius S. K. į gal­vą ir šiam mi­rus, už­val­dė
sve­ti­mo tur­to už 5190 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-544/2004).
Ka­dan­gi by­los duo­me­ni­mis bu­vo įro­dy­ta, kad G. S. per­žen­gė su­si­ta­ri­mo,
ku­riam A. K. ne­pri­ta­rė, ri­bas, tai A. K. vei­ka kva­li­fi­kuo­ta
tik pa­gal veiks­mus, ku­riuos jis pats kon­kre­čiai at­li­ko ir ku­riems pri­ta­rė
– šau­na­mo­jo gin­klo pa­nau­do­ji­mas jam in­kri­mi­nuo­tas to­dėl, kad apie
gin­klo tu­rė­ji­mą ir gra­si­ni­mą juo A. K. ži­no­jo.
Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2004 m.
lap­kri­čio 29 d. nuosp­ren­džiu S. Ū. nu­teis­ta pa­gal BK 24 straips­nio
6 da­lį, 180 straips­nio 1 da­lį už tai, kad 2004 m. lie­pos 10 d. ,
veik­da­ma su K. U. ir D. J. , ži­no­da­ma, kad šie ke­tin­da­mi api­plėš­ti
lauks Ž. T. prie Ne­vė­žio upės, kad Ž. T. ne­pa­žįs­ta Kė­dai­nių
mies­to, taip pat ži­no­da­ma apie ke­ti­ni­mą jį api­plėš­ti, įkal­bė­jo
Ž. T. į au­to­bu­sų sto­tį ei­ti pa­lei upę ir taip at­vi­lio­jo jį į ša­lia
esan­čią odos ga­myk­lą, kur jo lau­kė K. U. ir D. J. , ku­rie, tu­rė­da­mi
tiks­lą jį api­plėš­ti, pa­nau­do­jo fi­zi­nį ir psi­chi­nį smur­tą, už­lau­žė
ran­kas, taip pa­da­ry­da­mi ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, gra­sin­da­mi
šu­ni­mi ir taip at­im­da­mi ga­li­my­bę nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis, už­val­dė
tur­to už 295 Lt (bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K-409/2005).
Šia­me pa­vyz­dy­je ap­tar­ta vei­ka tu­rė­jo bū­ti kva­li­fi­kuo­ta ne
pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį, o pa­gal 2 da­lį kaip pa­da­ry­ta pa­nau­do­jant
spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tą įran­kį, nes juo pri­pa­žįs­ta­mas
ir šuo, ga­lin­tis pa­da­ry­ti as­me­niui (jo svei­ka­tai) di­de­lę ža­lą. Iš
ap­ra­šo­mo­jo­je nuosp­ren­džio da­ly­je nu­ro­dy­tų kal­ti­nin­kų veiks­mų ma­ty­ti,
kad teis­mas gra­si­ni­mą šu­ni­mi ne­pa­grįs­tai pri­pa­ži­no ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jam
prie­šin­tis at­ėmi­mu (per­tek­li­nis po­žy­mis).

Iš­va­dos
ir pa­siū­ly­mai

Teis­mų prak­ti­kos, tai­kant nau­jo­jo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, įsi­ga­lio­ju­sio
2003 m. ge­gu­žės 1 d. , 178 ir 180 straips­nių nuo­sta­tas, api­ben­dri­ni­mas
pa­ro­dė, kad teis­mai šias nuo­sta­tas pa­pras­tai tin­ka­mai aiš­ki­na ir tai­ko,
ta­čiau yra ir klai­dų.
Sie­kiant su­vie­no­din­ti teis­mų prak­ti­ką va­gys­tės ir plė­ši­mo
bau­džia­mo­sio­se by­lo­se bei pa­ša­lin­ti iš­ryš­kė­ju­sias įsta­ty­mo tai­ky­mo
pro­ble­mas, siū­lo­ma teis­mų prak­ti­kos api­ben­dri­ni­mo ap­žval­gą ap­svars­ty­ti
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­te ir ją pa­tvir­tin­ti.

                                                                                                  Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo
                                                                                                  Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­rius


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.96048 sekundės -