Paieška : Teismų praktika Bau¬džia¬mų¬jų by¬lų sky¬riaus kon¬sul¬ta¬ci¬josBau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus kon­sul­ta­ci­jos Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13586: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
Bau¬džia¬mų¬jų by¬lų sky¬riaus kon¬sul¬ta¬ci¬jos
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus kon­sul­ta­ci­jos


Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­rius, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tu,
kon­sul­tuo­ja:

Dėl BK 2 straips­nio 6 da­lies, BK 291 straips­nio,
BPK 3 straips­nio 1 da­lies 8 punk­to, 235, 254
straips­nių tai­ky­mo

B3-351                                                                                                        2005 m. va­sa­rio 14 d.

Klau­si­mas.
Ar ga­li bū­ti as­muo tei­sia­mas už ne­tei­sė­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
vals­ty­bės sie­nos per­ėji­mą, jei­gu jis už tuos pa­čius veiks­mus (tą pa­tį
sie­nos per­ėji­mą) nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je,
bet tik už ne­tei­sė­tą Lat­vi­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­nos per­ėji­mą?
Jei­gu Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je as­muo ne­ga­li bū­ti tei­sia­mas, tai ko­kį
ir pa­gal ko­kias BPK nor­mas teis­mas tu­ri pri­im­ti spren­di­mą?
Kon­sul­ta­ci­ja. Spren­džiant Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka
už ne­tei­sė­tą vals­ty­bės sie­nos per­ėji­mą nu­baus­to as­mens pa­kar­to­ti­nio
nu­bau­di­mo klau­si­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 291 straips­nio 1
da­lį, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad Lat­vi­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bės
sie­nos re­ži­mo pa­žei­di­mas ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mas ir kaip nu­si­kal­ti­mas
(Lat­vi­jos Res­pub­li­kos BK 283 straips­nis), už ku­rį ga­li bū­ti bau­džia­ma
areš­tu ar­ba pa­tai­sos dar­bais, ar­ba bau­da iki 30 mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių
al­gų, ir kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas (Lat­vi­jos Res­pub­li­kos
ATPK 194-1 straips­nis), už ku­rį ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da iki
150 la­tų ar ad­mi­nist­ra­ci­niu areš­tu iki 15 pa­rų. V-­ti­nant sank­ci­jų
griež­tu­mą, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad as­mens vei­ka Lat­vi­jos Res­pub­li­kos
tei­si­nė­je sis­te­mo­je pri­klau­so bau­džia­ma­jai sri­čiai. Taip pat rei­kia
įver­tin­ti tai, kad ne­tei­sė­tas Lat­vi­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­nos
per­ėji­mas kar­tu yra ir ne­tei­sė­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės
sie­nos per­ėji­mas. At­si­žvel­giant į šias ap­lin­ky­bes ir pri­pa­ži­nus,
kad Lat­vi­jos Res­pub­li­kos kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mas nu­baus­ti
as­me­nį ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­pri­eš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
tei­sei, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­me esan­ti by­la nu­trau­kia­ma.
Nu­trauk­da­mas by­lą, teis­mas tu­rė­tų va­do­vau­tis BK 2 straips­nio
6 da­li­mi ir BPK 235 straips­niu (nag­ri­nė­jant by­lą teis­me – 254 straips­nio
4 da­li­mi), nes dėl as­mens pa­da­ry­tos vei­kos yra pri­im­tas ir ga­lio­ja
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų pri­pa­žin­tas Lat­vi­jos Res­pub­li­kos kom­pe­ten­tin­gų
ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mas. Tai pa­gal ana­lo­gi­ją ati­tin­ka BPK 3 straips­nio
1 da­lies 8 punk­to nu­ma­ty­tą ap­lin­ky­bę, dėl ku­rios bau­džia­ma­sis pro­ce­sas
ne­ga­li­mas. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar ši ap­lin­ky­bė pa­aiš­kė­ja ren­giant
by­lą nag­ri­nė­ti teis­me, ar teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu, teis­mas by­lą
nu­trau­kia nu­tar­ti­mi.

Dėl BK 38 straips­nio tai­ky­mo

B3-352                                                                                                             2005
m. ko­vo 14 d.

Klau­si­mas.
Ar Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų
mi­nis­te­ri­jos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se dėl mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ji­mo
(BK 219 straips­nis) ga­li bū­ti lai­ko­ma BK 38 straips­nio 1 da­lies 3 punk­to
pras­me vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, su ku­ria ga­li­mas kal­ti­nin­ko
su­si­tai­ky­mas, jei­gu yra vi­sos ki­tos šio straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tos
są­ly­gos?
Kon­sul­ta­ci­ja. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­tų 9. 13 punk­tas su­tei­kia tei­sę Mo­kes­čių
ins­pek­ci­jai mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je at­sto­vau­ti vals­ty­bės
in­te­re­sams teis­muo­se bei ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. To­dėl tais at­ve­jais,
kai bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, ku­rio­se as­me­nys kal­ti­na­mi mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ji­mu
(219 straips­nis), yra nu­sta­to­mos vi­sos BK 38 straips­nio 1 da­lies są­ly­gos,
tai Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų
mi­nis­te­ri­jos šio straips­nio 1 da­lies 3 punk­to pras­me ga­li bū­ti lai­ko­ma
vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, su ku­ria ga­li­mas kal­ti­nin­ko su­si­tai­ky­mas.

Dėl BK 63 straips­nio 5 da­lies 2 punk­to tai­ky­mo

B3-353                                                                                                                 2005 m. bir­že­lio 2 d.

Klau­si­mas.
Ką reiš­kia BK 63 straips­nio 5 da­lies 2 punk­te nu­ro­dy­ta for­mu­luo­tė „pa­da­ry­tos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos la­bai ski­ria­si pa­gal pa­vo­jin­gu­mą“?
Kon­sul­ta­ci­ja. Jei­gu nu­si­kals­ta­mos vei­kos pri­ski­ria­mos ka­te­go­ri­joms per
vie­ną ar ke­lias (pa­vyz­džiui, ne­sun­kus ir sun­kus nu­si­kal­ti­mas) ar­ba
vie­na nu­si­kals­ta­mų vei­kų yra bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas, ki­ta –
apy­sun­kis, sun­kus ar la­bai sun­kus nu­si­kal­ti­mas, lai­ko­ma, kad vei­kos
la­bai ski­ria­si pa­gal pa­vo­jin­gu­mą BK 63 straips­nio 5 da­lies 2 punk­to
pras­me. Tais at­ve­jais, kai nu­si­kals­ta­mos vei­kos pri­ski­ria­mos gre­ti­moms
ka­te­go­ri­joms (pa­vyz­džiui, ne­sun­kus ir apy­sun­kis nu­si­kal­ti­mas) ar­ba
vie­na nu­si­kals­ta­mų vei­kų yra bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas, ki­ta – ne­sun­kus
nu­si­kal­ti­mas, šių vei­kų pa­vo­jin­gu­mą kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju
įver­ti­na teis­mas (t. y. pa­ly­gi­na­mi vei­kų kė­si­ni­mo­si ob­jek­tai,
da­ly­kai, pa­da­ry­mo bū­dai, su­kel­ti pa­da­ri­niai ir pan. ).

Dėl BK 63, 64 straips­nių tai­ky­mo

B3-354                                                                                                                2005 m. va­sa­rio 24 d.

Klau­si­mas.
Ar teis­mas, skir­da­mas as­me­niui baus­mę, tu­ri ją ben­drin­ti su ki­tu teis­mo
nuosp­ren­džiu pa­skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­ne va­do­vau­da­ma­sis
BK 63 ar 64 straips­nių nuo­sta­to­mis?
Ar vyk­dy­ti­na teis­mo nuosp­ren­džiu, ku­riuo as­muo at­leis­tas nuo
bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės 38 straips­nio pa­grin­du, pa­skir­ta bau­džia­mo­jo
po­vei­kio prie­mo­nė, jei­gu va­do­vau­jan­tis BK 38 straips­nio 3 ar 4 da­li­mis
spren­di­mas at­leis­ti as­me­nį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­nai­ki­na­mas
ar nu­sto­ja ga­lio­ti ir iš­nag­ri­nė­jus by­lą nau­ju nuosp­ren­džiu as­me­niui
pa­ski­ria­ma baus­mė ?
Kon­sul­ta­ci­ja. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ne­nu­sta­to baus­mių ir bau­džia­mo­jo po­vei­kio
prie­mo­nių su­ben­dri­ni­mo tai­syk­lių, to­dėl ap­ta­ria­mu at­ve­ju bau­džia­mo­jo
po­vei­kio prie­mo­nė su baus­me ne­ben­dri­na­ma ir vyk­do­ma at­ski­rai.
Tuo at­ve­ju, jei­gu yra BK 38 straips­nio 3 ar 4 da­ly­se nu­ma­ty­tos
są­ly­gos, teis­mas ar­ba ga­li pa­nai­kin­ti anks­tes­nį spren­di­mą, ku­riuo
as­muo at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės (BK 38 straips­nio 3 da­lis),
ar­ba toks spren­di­mas nu­sto­ja ga­lio­ti (BK 38 straips­nio 4 da­lis).
Tai­gi kar­tu pa­nai­ki­na­ma ar nu­sto­ja ga­lio­ti ir pa­skir­ta bau­džia­mo­jo
po­vei­kio prie­mo­nė.

Dėl BK 180 straips­nio 3 da­lies tai­ky­mo

B3-355                                                                                                      2005 m. va­sa­rio 17 d.

Klau­si­mas.
Pa­gal Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mą (1996 m. lie­pos
2 d. įsta­ty­mo Nr. I-1423 re­dak­ci­ja) šau­na­mie­siems gin­klams
bu­vo pri­ski­ria­mi įren­gi­niai, pri­tai­ky­ti me­cha­niš­kai pa­veik­ti tai­ki­nį
per nuo­to­lį svie­di­niu, tu­rin­čiu pa­kan­ka­mą nu­kau­na­mą­ją ga­lią pa­da­ry­ti
pa­vo­jin­gus gy­vy­bei su­ža­lo­ji­mus (3 straips­nio 2 da­lis), o du­ji­niai
gin­klai api­brėž­ti kaip gin­klai, skir­ti lai­ki­nai pa­veik­ti gy­vą­jį tai­ki­nį
nau­do­jant du­ji­nes me­džia­gas (3 straips­nio 6 da­lis). Pa­si­kei­tus mi­nė­tam
įsta­ty­mui (2002 m. sau­sio 15 d. įsta­ty­mo Nr. IX-705 re­dak­ci­ja),
du­ji­niai pis­to­le­tai (re­vol­ve­riai) pri­skir­ti šau­na­mie­siems gin­klams
(2 straips­nio 9 da­lis). Ka­dan­gi po šio įsta­ty­mo pa­si­kei­ti­mo
BK 180 straips­nis ne­bu­vo kei­čia­mas, pra­šy­tu­me su­teik­ti kon­sul­ta­ci­ją,
ar as­mens, įvyk­džiu­sio plė­ši­mą pa­nau­do­jant du­ji­nį pis­to­le­tą, veiks­mai
tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį (kaip pa­nau­do­jant
šau­na­mą­jį gin­klą) ar pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį (kaip pa­nau­do­jant
žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tą daik­tą)?
Kon­sul­ta­ci­ja. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ne­pa­tei­kia šau­na­mo­jo gin­klo
są­vo­kos iš­aiš­ki­ni­mo – jos tu­ri­nys at­sklei­džia­mas spe­cia­liuo­siuo­se
įsta­ty­muo­se. Dėl to, kva­li­fi­kuo­jant plė­ši­mą, ku­ris pa­da­ry­tas pa­nau­do­jant
šau­na­mą­jį gin­klą, rei­kia va­do­vau­tis vei­kos pa­da­ry­mo me­tu ga­lio­jan­čiu
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mu.

Dėl BK 202, 203 straips­nių tai­ky­mo

B3-356                                                                                                                   2005 m. ko­vo 31 d.

Klau­si­mas.
Kaip aiš­kin­ti­na BK 202 ir 203 straips­nių dis­po­zi­ci­jo­se nu­ma­ty­ta są­vo­ka
„stam­bus mas­tas“?
Kon­sul­ta­ci­ja. BK 202 ir 203 straips­nių 1 da­ly­se nu­ma­ty­ta są­vo­ka „stam­biu
mas­tu“ nė­ra iš­aiš­kin­ta nau­ja­ja­me ko­dek­se. V-­tin­da­mi, ar BK 202 ir
203 straips­nių 1 da­ly­se nu­ma­ty­tos vei­kos yra pa­da­ry­tos „stam­biu mas­tu“,
teis­mai tu­rė­tų at­si­žvelg­ti į šių by­lų nag­ri­nė­ji­mo prak­ti­ką bei
kiek­vie­nos kon­kre­čios by­los ap­lin­ky­bes, pa­vyz­džiui, įmo­nės ne­tei­sė­tos
veik­los ar ne­tei­sė­to ver­ti­mo­si ūki­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la
pa­sto­vu­mą, veik­los ap­im­tis ir ki­tas by­los ap­lin­ky­bes. Be to, at­si­žvelg­ti­na
ir į tai, kad ATPK nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą ver­ti­mą­si ko­mer­ci­ne,
ūki­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la, kai gau­na­mos pa­ja­mos (įplau­kos)
ar pas­ku­ti­nių­jų 12 mė­ne­sių pa­ja­mos (įplau­kos), ar nu­sta­ty­ta tvar­ka
ne­įtrauk­tų į ap­skai­tą pre­kių ver­tė ne­vir­ši­ja 500 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo
ly­gių dy­džio su­mos.

Dėl BK 231 straips­nio 1 da­lies tai­ky­mo

B3-357                                                                                                                    2005 m. ko­vo 17 d.

Klau­si­mas. Ar
nau­jo­jo BK 231 straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­ti ob­jek­ty­vie­ji
ir sub­jek­ty­vie­ji nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties po­žy­miai ap­ima mė­gi­ni­mą
bet ko­kia for­ma pa­veik­ti pa­rei­gū­nus, no­rint su­kliu­dy­ti iš­sa­miai,
vi­sa­pu­siš­kai ir ob­jek­ty­viai at­lik­ti pa­reng­ti­nį ty­ri­mą ar­ba tei­sin­gai
iš­nag­ri­nė­ti by­lą teis­me?
Kon­sul­ta­ci­ja. Taip. BK 231 straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­tas bet
ko­kiu bū­du da­ro­mas truk­dy­mas tei­sė­jui, pro­ku­ro­rui, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
pa­rei­gū­nui, ad­vo­ka­tui, Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo pa­rei­gū­nui
ar ant­sto­liui at­lik­ti tam tik­ras pa­rei­gas ap­ima bet ko­kios for­mos po­vei­kį
(rei­ka­la­vi­mus, pra­šy­mus, pa­ta­ri­mus, nu­ro­dy­mus ir pan. ), kliu­dan­tį
iš­var­dy­tiems sub­jek­tams jas at­lik­ti, iš­sky­rus po­vei­kį pa­nau­do­jant
smur­tą ar ki­to­kią prie­var­tą. Pa­gal sub­jek­ty­viuo­sius po­žy­mius nu­ma­to­ma
kal­ti­nin­ko ty­čia, ap­iman­ti su­vo­ki­mą, kad jis truk­do bent vie­nam iš
nu­ro­dy­tų sub­jek­tų at­lik­ti api­brėž­tas jų pa­rei­gas, tu­rė­da­mas bet
ko­kius tiks­lus ar mo­ty­vus, taip pat ir to­kius, ku­riuos įgy­ven­di­nant no­ri­ma
su­kliu­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar tei­sin­gai iš­nag­ri­nė­ti by­lą teis­me.
Klau­si­mas. Ar
nau­jo­jo BK 231 straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­ta nu­si­kal­ti­mo
su­dė­tis su­si­ju­si su pa­rei­gū­no, ku­ris vei­kia kal­ti­nin­ko pra­šo­mas
(truk­do­mas), pri­im­tų spren­di­mų pa­grįs­tu­mu ir tei­sė­tu­mu?
Kon­sul­ta­ci­ja. Ne. Kal­ti­nin­ko at­sa­ko­my­bei nė­ra bū­ti­nas jo vei­ka sie­kia­mų
tiks­lų re­a­lus įgy­ven­di­ni­mas. Pa­rei­gū­no, ku­riam bu­vo truk­do­ma at­lik­ti
BK 231 straips­nio 1 da­lies dis­po­zi­ci­jo­je nu­ro­dy­tas pa­rei­gas, spren­di­mų,
taip pat ir jų pa­grįs­tu­mo bei tei­sė­tu­mo šio­je dis­po­zi­ci­jo­je nu­ma­ty­ta
nu­si­kal­ti­mo su­dė­tis ne­ap­ima.

Dėl BPK 60, 63 straips­nių tai­ky­mo

B3-358                                                                                                                2005 m. va­sa­rio 10 d.

Klau­si­mas.
Ar pro­ku­ro­ro spren­di­mas, nu­ma­ty­tas BPK 60 straips­nio 4 da­ly­je, yra
ga­lu­ti­nis, ar ga­li bū­ti skun­džia­mas aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui? Ar
pro­ku­ro­ro (taip pat ir aukš­tes­nio­jo pro­ku­ro­ro) nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti
nu­ša­lin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­ną ga­li bū­ti skun­džia­mas
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui BPK 63 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka?
Ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas, ga­vęs pro­ce­so da­ly­vio, tu­rin­čio
tei­sę pa­reikš­ti nu­ša­li­ni­mą, pra­šy­mą nu­ša­lin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
pa­rei­gū­ną po to, kai pro­ku­ro­ras ir aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras to­kį
pra­šy­mą, bet ne skun­dą dėl pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mo at­me­tė, tu­ri spręs­ti
nu­ša­li­ni­mo klau­si­mą BPK 60 ir 63 straips­niuo­se nu­sta­ty­ta tvar­ka?
Kon­sul­ta­ci­ja. BPK 63 straips­nio nuo­sta­tos tai­ko­mos tuo at­ve­ju, kai
kon­kre­tūs BPK straips­niai ne­nu­ma­to ki­to­kios pro­ku­ro­ro pro­ce­so
veiks­mų ar nu­ta­ri­mų ap­skun­di­mo tvar­kos (BPK 63 straips­nio 4 da­lis).
BPK 60 straips­nio 4 da­lis ne­reg­la­men­tuo­ja pro­ku­ro­ro spren­di­mų ap­skun­di­mo
tvar­kos, va­di­na­si, pro­ku­ro­ro spren­di­mai dėl nu­ša­li­ni­mo skun­džia­mi
BPK 63 straips­ny­je nu­sta­ty­ta tvar­ka: pro­ku­ro­ro spren­di­mas – aukš­tes­nia­jam
pro­ku­ro­rui, o jei­gu aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras at­si­sa­ko pa­ten­kin­ti
skun­dą, šis jo nu­ta­ri­mas skun­džia­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui.
Ma­no­me, kad iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas tu­ri spręs­ti pro­ce­so da­ly­vio,
tu­rin­čio tei­sę pa­reikš­ti nu­ša­li­ni­mą, skun­dą dėl aukš­tes­nio­jo pro­ku­ro­ro
at­si­sa­ky­mo pa­ten­kin­ti skun­dą, ne­pai­sant to, kad jis pa­va­din­tas ne­tin­ka­mai
(pra­šy­mu nu­ša­lin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­ną). Pla­čiau apie
pro­ku­ro­rų nu­ta­ri­mų ap­skun­di­mo ir skun­dų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ką žr.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus 2004 m.
va­sa­rio 26 d. kon­sul­ta­ci­ją B3-314 (Teis­mų prak­ti­ka 21,
p. 291, 292).
Dėl BPK 329 straips­nio 4 punk­to, BK 95 straips­nio
tai­ky­mo

B3-359                                                                                                             2005
m. va­sa­rio 10 d.

Klau­si­mas.
Kaip skai­čiuo­ti ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio se­na­ties ter­mi­ną, ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mui BPK 329 straips­nio 4 punk­to pa­grin­du nai­ki­nant
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį ir pri­imant
nau­ją ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį? Ar to­kiu at­ve­ju se­na­ties ter­mi­nas
skai­čiuo­ja­mas nuo nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo iki pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo die­nos, ar iki ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo die­nos?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­nai­ki­nus ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį, jis ne­ten­ka ga­lios,
to­dėl ne­be­ga­li su­kel­ti tei­si­nių pa­sek­mių ir jo pri­ėmi­mo da­ta. BK
95 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad se­na­ties ter­mi­nas skai­čiuo­ja­mas
iki nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo die­nos. BPK 329 straips­ny­je reg­la­men­tuo­ja­mi
bū­tent tie at­ve­jai, kai ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pri­ima nau­ją
nuosp­ren­dį. Klau­si­me nu­ro­dy­tu at­ve­ju se­na­ties ter­mi­nas tu­rė­tų bū­ti
skai­čiuo­ja­mas nuo nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo iki nuosp­ren­džio
pri­ėmi­mo ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me die­nos. Kar­tu at­kreip­ti­nas
dė­me­sys į tai, kad su­ėjus bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės se­na­ties ter­mi­nams
ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis ne­be­ga­li bū­ti pri­im­tas. To­dėl to­kiu
at­ve­ju ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą,
su­si­de­dan­tį iš dvie­jų da­lių: 1) pa­nai­kin­ti ap­skųs­tą nuosp­ren­dį
dėl to, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­da­rė BPK 369 straips­nio 3
da­ly­je nu­ma­ty­tą es­mi­nį šio Ko­dek­so pa­žei­di­mą (BPK 329 straips­nio 4
punk­tas); 2) bau­džia­mą­jį pro­ce­są nu­trauk­ti, su­ėjus bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės se­na­ties ter­mi­nams (BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69803 sekundės -