Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO TEISĖJŲ SENATO TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13587: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr. 52

NUTARIMAS
DĖL
TEISMŲ PRAKTIKOS VAGYSTĖS IR PLĖŠIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

2005
m. bir­že­lio 23 d.
Vil­nius

Di­dži­ą­ją da­lį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­muo­se iš­nag­ri­nė­ja­mų
bau­džia­mų­jų by­lų su­da­ro by­los dėl nu­si­kals­ta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų
BK 178 ir 180 straips­niuo­se.
Iš­ana­li­za­vus api­ben­dri­ni­mui pa­teik­tas 2004 me­tais iš­nag­ri­nė­tas
bau­džia­mą­sias by­las da­ry­ti­na iš­va­da, kad teis­mai pa­pras­tai tin­ka­mai
aiš­ki­na ir tai­ko BK 178 ir 180 straips­nius, tei­sin­gai nu­sta­to tuos va­gys­tę
bei plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius, ku­rių vie­no­da kva­li­fi­ka­vi­mo
prak­ti­ka bu­vo su­si­for­ma­vu­si tai­kant iki 2003 m. ge­gu­žės 1 d. ga­lio­ju­sį
Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.
2003 m. ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­lio­jęs Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to
nau­jus plė­ši­mą ir va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­čius po­žy­mius, ku­rių są­vo­kos
Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se ne­pa­tei­kia­mos. Iki tol su­si­for­ma­vu­si teis­mų
prak­ti­ka nag­ri­nė­jant va­gys­tės ir plė­ši­mo bau­džia­mą­sias by­las bei
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo me­to­di­nė me­džia­ga šių vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo
klau­si­mais yra ne­pa­kan­ka­ma vie­nin­gam įsta­ty­mo tai­ky­mo prak­ti­kos
for­ma­vi­mui. Dėl to pa­si­tai­ko klai­dų nu­sta­tant gro­bi­mo da­ly­ką, pa­grob­to
tur­to ver­tę, įsi­bro­vi­mo į pa­tal­pą ar sau­gyk­lą po­žy­mį, ki­šen­va­gys­tės
po­žy­mius. Ne­re­tai da­ro­ma klai­dų kva­li­fi­kuo­jant vei­kas, kai, pa­gro­biant
sve­ti­mą tur­tą, pa­da­ro­mos ir ki­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, kai tur­to
pa­gro­bi­mas va­gys­tės bū­du kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip suk­čia­vi­mas ar tur­to
pa­si­sa­vi­ni­mas, kai sve­ti­mo mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mas ar
pa­nau­do­ji­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­tas, siek­da­mas su­vie­no­din­ti
teis­mų prak­ti­ką nag­ri­nė­jant bau­džia­mą­sias by­las dėl nu­si­kals­ta­mų
vei­kų, nu­ma­ty­tų BK 178 ir 180 straips­niuo­se, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 25 straips­nio 1 punk­tu bei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo sta­tu­to 5 straips­nio 1 da­lies 3 punk­tu,

n u t a r i a :

I. Iš­aiš­kin­ti
teis­mams, kad:

1. Vie­no­das
bau­džia­mų­jų įsta­ty­mų dėl at­sa­ko­my­bės už kė­si­ni­mą­si į nuo­sa­vy­bę
tai­ky­mas, tei­sin­gų baus­mių pa­sky­ri­mas yra vie­na svar­biau­sių tei­sin­gu­mo
ir tei­sė­tu­mo prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mo ga­ran­ti­jų už­tik­ri­nant Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je bei ki­tuo­se įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tų
nuo­sa­vy­bės san­ty­kių ap­sau­gą.
2. Va­gys­tės
ob­jek­tas – vi­sų rū­šių ir for­mų nuo­sa­vy­bė. Plė­ši­mo ob­jek­tą su­da­ro
ne tik vi­sų rū­šių ir for­mų nuo­sa­vy­bė, bet ir žmo­gaus svei­ka­ta bei žmo­gaus
veiks­mų lais­vė.
3. Va­gys­tės
ir plė­ši­mo da­ly­kas yra sve­ti­mas tur­tas.
4. Tur­tas
pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius – tai tu­rin­tys ver­tę bei fi­zi­nius pa­ra­met­rus
(ga­ba­ri­tus, svo­rį, skai­čių, kie­kį) daik­tai (pvz. , na­mų apy­vo­kos daik­tai,
trans­por­to ir ga­my­bos prie­mo­nės, as­me­ni­niai daik­tai, taip pat pi­ni­gai
ir ver­ty­bi­niai po­pie­riai).
Pi­ni­gai – tai apy­var­to­je esan­ti na­cio­na­li­nė ir ki­tų ša­lių
va­liu­ta.
V-­ty­bi­niai po­pie­riai, taip pat ki­ti do­ku­men­tai, žy­min­tys
tam tik­rą pi­ni­gi­nę ver­tę, kaip va­gys­tės ir plė­ši­mo da­ly­kas yra tik
tie, ku­rie su­tei­kia tei­sę gau­ti tur­tą be juos pa­tei­ku­sio as­mens ta­pa­ty­bės
ir rei­ka­la­vi­mo tei­sės tu­rė­ji­mo nu­sta­ty­mo (pvz. , do­va­nų če­kis).
Var­di­niai ver­ty­bi­niai po­pie­riai, ku­rių tu­ri­ny­je nu­ro­dy­ta
rei­ka­la­vi­mo tei­sė kon­kre­čiam as­me­niui, nė­ra va­gys­tės ir plė­ši­mo
da­ly­kas.
Daik­tai, iš­im­ti iš apy­var­tos, ar daik­tai, ku­rių apy­var­ta yra
ri­bo­ta, nė­ra nu­si­kals­ta­mos vei­kos da­ly­kas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so
178 ir 180 straips­nius. To­kių daik­tų pa­gro­bi­mas kva­li­fi­kuo­ti­nas pa­gal
ki­tus Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (pvz. , 119, 254, 256, 263, 296, 302 ir 306)
straips­nius.
Jei BK 119, 254, 256, 263, 296, 302, 306 straips­niuo­se nu­ma­ty­tais
veiks­mais kar­tu pa­gro­bia­mas apy­var­to­je esan­tis tur­tas (pvz. , ra­dio­ak­ty­vios
ar bran­duo­li­nės me­džia­gos pa­gro­bia­mos kar­tu su kap­su­le ar ka­se­te,
ku­rio­je jos bu­vo lai­ko­mos, nar­ko­ti­nės me­džia­gos pa­gro­bia­mos kar­tu
su sei­fu, ku­ria­me jos sau­go­mos), tai to­kia vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip ide­a­lio­ji su­tap­tis su vei­ko­mis, nu­ma­ty­to­mis BK 178 ar 180
straips­niuo­se.
5. Sve­ti­mas
tur­tas – tai daik­tai, ku­rie gro­bi­mo mo­men­tu pri­klau­so ne kal­ti­nin­kui,
o ki­tam as­me­niui.
Pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius sve­ti­mu ne­lai­ko­mas tur­tas, pri­klau­san­tis
as­me­nims ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės tei­se, nes ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės
tei­sės ob­jek­tas yra val­do­mas, juo nau­do­ja­ma­si ir dis­po­nuo­ja­ma ben­dra­tur­čių
su­si­ta­ri­mu.
Pa­gal BK 178 ir 180 straips­nius nė­ra sve­ti­mas as­me­nims ben­dro­sios
jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis tur­tas, kol jis nė­ra pa­da­ly­tas
ar­ba kol jung­ti­nė nuo­sa­vy­bės tei­sė nė­ra pa­si­bai­gu­si ki­tu bū­du.
Gin­čo ob­jek­tu esan­tis tur­tas ne­ga­li bū­ti gro­bi­mo da­ly­kas gin­čo ša­lims
pa­gal mi­nė­tus straips­nius, kol šis klau­si­mas nė­ra iš­spręs­tas teis­me.
Kai tur­tą pa­gro­bia šei­mos na­rys, ku­riam tas tur­tas ne­pri­klau­so
ben­dro­sios jung­ti­nės ar ben­dro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se (pvz. ,
vai­kas, įvai­kis), to­kia vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas,
ta­čiau teis­mai į šią ap­lin­ky­bę ga­li at­si­žvelg­ti spręs­da­mi bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės ir baus­mės sky­ri­mo klau­si­mus.
Sve­ti­mas tur­tas nė­ra ir tie daik­tai, ku­riuos sa­vi­nin­kas iš­me­tė,
pa­li­ko, taip at­si­sa­ky­da­mas nuo­sa­vy­bės tei­sių, taip pat daik­tai, ku­rie
nie­kam ne­pri­klau­sė, bei daik­tai, pa­lai­do­ti kar­tu su mi­ru­siuo­ju. Pa­mes­tas,
gam­tos jė­gų at­neš­tas daik­tas, pri­kly­dęs na­mi­nis gy­vū­nas jį su­ra­du­siam
as­me­niui yra sve­ti­mas tur­tas, jei to tur­to sa­vi­nin­kas tam as­me­niui
yra ži­no­mas ar­ba iš tam tik­rų daik­to sa­vy­bių leng­vai iden­ti­fi­kuo­ja­mas.
6. At­sa­ko­my­bę
už tur­to pa­gro­bi­mą įsta­ty­mo lei­dė­jas di­fe­ren­ci­juo­ja pa­gal tur­to
ver­tę.
BK 178 straips­ny­je nu­ma­ty­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
pa­gal tur­to ver­tę, re­mian­tis BK 190 straips­ny­je pa­teik­tu tur­to ver­tės
iš­aiš­ki­ni­mu.
BK 178 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­ti va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tys
po­žy­miai da­ro vei­ką pa­vo­jin­ges­nę, to­dėl, esant bent vie­nam iš jų, net
ir pa­gro­bus ma­žes­nės nei 1 MGL bei ne­di­de­lės ver­tės tur­tą, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį (iš­sky­rus at­ve­jį, kai pa­gro­bia­mas di­de­lės
ver­tės tur­tas).
Sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą ar gra­si­nant
tuoj pat jį pa­nau­do­ti, ar ki­taip at­imant ga­li­my­bę nu­ken­tė­ju­sia­jam
as­me­niui prie­šin­tis kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip plė­ši­mas ir tais at­ve­jais,
kai tur­to ver­tė yra ma­žes­nė nei 1 MGL. Jei tur­to ver­tė di­de­lė, vei­ka
kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį.
Kva­li­fi­kuo­jant vei­kas pa­gal BK 178, 180 straips­nius, pa­grob­to
tur­to ver­tė nu­sta­to­ma re­mian­tis daik­to rin­kos ver­te vei­kos pa­da­ry­mo
me­tu.
Tur­to ver­tė ga­li bū­ti nu­sta­to­ma pa­gal pir­ki­mo–par­da­vi­mo
san­do­rių kai­ną, tur­to su­kū­ri­mo (at­kū­ri­mo), įsi­gi­ji­mo kaš­tus. Tais
at­ve­jais, kai nuo­sa­vy­bė į daik­tą at­si­ra­do pir­ki­mo–par­da­vi­mo san­do­rio
pa­grin­du ir by­lo­je yra duo­me­nys apie daik­to įsi­gi­ji­mo kai­ną, ta­čiau
daik­tas pa­gro­bia­mas pra­ėjus lai­ko­tar­piui, tu­rin­čiam reikš­mės jo kai­nai,
daik­to ver­tė nu­sta­to­ma pa­gal fak­ti­nę tur­to ver­tę (did­me­ni­nes, rin­kos
ar ko­mi­so kai­nas) nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo me­tu. Kai to­kių
duo­me­nų by­lo­je nė­ra ar­ba daik­to įsi­gi­ji­mas pa­gal su­tar­tį yra su­si­jęs
su pa­pil­do­mo­mis prie­vo­lė­mis sa­vi­nin­kui (pvz. , mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas,
ku­rio rin­kos ver­tė 500 Lt, įsi­gy­tas už 1 Lt su­da­rant ter­mi­nuo­tą abo­ne­men­ti­nę
su­tar­tį, ar­ba jei sa­vi­nin­kas tur­tą įsi­gi­jo ma­žes­ne nei vi­du­ti­nė
rin­kos kai­na ak­ci­jos me­tu ar pri­tai­kant ki­to­kią nuo­lai­dą), pa­grob­to
tur­to ver­tė nu­sta­to­ma at­si­žvel­giant į iden­tiš­ko ar tos ka­te­go­ri­jos
daik­to ana­lo­go vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną.
7. Pa­gro­bi­mas
– tai ty­či­nis, ne­tei­sė­tas ir ne­at­ly­gin­ti­nas sve­ti­mo tur­to fi­zi­nis
už­val­dy­mas, at­iman­tis iš as­mens ga­li­my­bę val­dy­ti, nau­do­tis ir dis­po­nuo­ti
jam pri­klau­san­čiu tur­tu.
Ne­tei­sė­tas tur­to už­val­dy­mas yra ta­da, kai kal­ti­nin­kas ne­tu­ri
jo­kios tik­ros, gin­či­ja­mos ar ta­ria­mos tei­sės į gro­bia­mą tur­tą ir tur­tas
pa­gro­bia­mas veiks­mais, nu­ma­ty­tais BK 178 ir 180 straips­niuo­se.
Ne­at­ly­gin­ti­nas tur­to už­val­dy­mas yra ta­da, kai kal­ti­nin­kas
tur­tą už­val­do vi­siš­kai ne­at­ly­gin­da­mas jo ver­tės ar at­ly­gin­da­mas
tik sim­bo­liš­kai ar­ba aiš­kiai ne­tei­sin­gai.
8. Va­gys­tė
ir plė­ši­mas lai­ko­mi baig­tais, kai kal­ti­nin­kas už­val­do sve­ti­mą tur­tą
ir taip įgy­ja ga­li­my­bę ne­tei­sė­tai val­dy­ti, nau­do­tis ir dis­po­nuo­ti
tur­tu pa­gal sa­vo va­lią. Kal­ti­nin­kui pa­gro­bus bent da­lį tur­to, nu­si­kals­ta­ma
vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip baig­ta vi­so tur­to, ku­rį kal­ti­nin­kas kė­si­no­si
pa­grob­ti, at­žvil­giu, iš­sky­rus du at­ve­jus: kai va­gys­tės bū­du kė­si­na­ma­si
pa­grob­ti di­des­nės nei 3 MGL ver­tės tur­tą, ta­čiau pa­gro­bia­mas bet ko­kios
ma­žes­nės ver­tės tur­tas, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip pa­si­kė­si­ni­mas
pa­grob­ti di­des­nės nei 3 MGL ver­tės tur­tą; kai va­gys­tės ar plė­ši­mo bū­du
kė­si­na­ma­si pa­grob­ti di­de­lės ver­tės tur­tą, ta­čiau pa­grob­to tur­to
da­lis ne­su­da­ro di­de­lės ver­tės po­žy­mio, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip
pa­si­kė­si­ni­mas pa­da­ry­ti di­de­lės ver­tės tur­to va­gys­tę ar plė­ši­mą.
BK 21 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­ta, kad as­muo at­sa­ko tik už
ren­gi­mą­si pa­da­ry­ti sun­kų ar la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą, to­dėl bau­džia­mo­jon
at­sa­ko­my­bėn ga­li bū­ti pa­trauk­tas tik už ren­gi­mą­si pa­da­ry­ti BK 178
straips­nio 3 da­ly­je, 180 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se nu­ma­ty­tas vei­kas.
9. Jei daik­to
pa­gro­bi­mas su­si­jęs su nu­ken­tė­ju­sio­jo ap­gau­le, kva­li­fi­kuo­jant
vei­ką pa­gal ati­tin­ka­mą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, svar­bu įver­tin­ti
ap­gau­lės įta­ką pa­gro­biant daik­tą. Va­gys­tės ar plė­ši­mo at­ve­ju ap­gau­lė
yra tik prie­mo­nė pri­ei­ti prie tur­to, ku­rį kal­ti­nin­kas ke­ti­na pa­grob­ti
(pvz. , pa­tei­kia­mas su­klas­to­tas lei­di­mas pa­tek­ti į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją,
ku­rio­je tas tur­tas yra).
Jei veiks­mais, ati­tin­kan­čiais ap­gau­lės po­žy­mius, kal­ti­nin­kas
už­val­do as­mens, ku­ris dėl am­žiaus, fi­zi­nių ar psi­chi­nių trū­ku­mų, ner­vi­nio
su­krė­ti­mo, gir­tu­mo, nar­ko­ti­nių me­džia­gų po­vei­kio ir pan. ne­ga­li
tei­sin­gai su­pras­ti kal­ti­nin­ko veiks­mų, tur­tą, o kal­ti­nin­kas šias ap­lin­ky­bes
su­vo­kia ir jo­mis pa­si­nau­do­ja, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip va­gys­tė.
Mo­kė­ji­mo in­stru­men­to pa­gro­bi­mas ar pa­si­nau­do­ji­mas juo pa­gal
BK 178 ir 180 straips­nius ne­kva­li­fi­kuo­ja­mas, nes pats mo­kė­ji­mo in­stru­men­tas
nė­ra tur­tas, o tik prie­mo­nė, su­tei­kian­ti jo val­dy­to­jui rei­ka­la­vi­mo
tei­sę į tam tik­rą pi­ni­gų kie­kį. Pa­gal BK 214 straips­nį kva­li­fi­kuo­ti­na
vei­ka, kai kal­ti­nin­kas pa­gro­bia ar ki­taip ne­tei­sė­tai įgy­ja, lai­ko,
re­a­li­zuo­ja sve­ti­mą mo­kė­ji­mo in­stru­men­tą (ban­ko kor­te­lę). Tuo tar­pu
pa­nau­do­jant ne­tei­sė­tai įgy­tą ar lai­ko­mą sve­ti­mą mo­kė­ji­mo in­stru­men­tą
(at­si­skai­tant už pre­kes, pa­imant gry­nuo­sius pi­ni­gus iš są­skai­tos ir
pan. ) kė­si­na­ma­si į nuo­sa­vy­bę ir at­si­ran­da pa­da­ri­nių, ku­rių BK 214
straips­nio dis­po­zi­ci­ja ne­ap­ima. To­dėl sve­ti­mos ban­ko kor­te­lės pa­nau­do­ji­mas
di­des­nei nei 1 MGL dy­džio fi­nan­si­nei ope­ra­ci­jai ini­ci­juo­ti ir šios
ope­ra­ci­jos re­a­lus at­li­ki­mas (at­si­skai­ty­mas už pre­kes, pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mas
ir pan. ) kva­li­fi­kuo­ti­nas pa­gal BK 214 ir 182 straips­niuo­se nu­ma­ty­tų  nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­tap­tį, nes pa­si­kė­si­na­ma
ap­gau­le už­val­dy­ti ar už­val­do­mas sve­ti­mas tur­tas, ka­dan­gi as­muo,
at­lik­da­mas ope­ra­ci­jas su są­skai­to­je esan­čio­mis pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis,
ope­ra­ci­nei sis­te­mai ir ban­kui sa­ve pa­tei­kia kaip as­me­nį, tu­rin­tį
tei­sę at­lik­ti to­kias ope­ra­ci­jas, t. y. už­val­do tur­tą su­klai­din­da­mas
elek­tro­ni­nę sis­te­mą, taip pat ir ban­ką.
10. Jei­gu
sve­ti­mą tur­tą pa­si­sa­vi­na ar iš­švais­to as­muo, ga­lin­tis pri­ei­ti
prie tur­to, at­lik­da­mas sa­vo dar­bo pa­rei­gas, ta­čiau šis tur­tas ne­bu­vo
jam pa­ti­kė­tas ar ne­bu­vo jo ži­nio­je, jo vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip
va­gys­tė. Kaip va­gys­tė kva­li­fi­kuo­ja­mi ir to­kie veiks­mai, kai kal­ti­nin­kas
lai­ki­nai gau­na pa­si­nau­do­ti tur­tu (pa­si­ma­tuo­ti, pa­va­žiuo­ti ir
pan. ) ar at­lik­ti su juo tik tech­ni­nes ope­ra­ci­jas (pa­sau­go­ti, pa­neš­ti
ir pan. ) ir ne­tei­sė­tai jį už­val­do.
11. Tur­to
pa­gro­bi­mas va­gys­tės bū­du nuo plė­ši­mo ski­ria­si tuo, kad kal­ti­nin­kas
sa­vo nu­si­kals­ta­mam su­ma­ny­mui įgy­ven­din­ti ne­nau­do­ja nei fi­zi­nio,
nei psi­chi­nio smur­to, nei at­ėmi­mo ga­li­my­bės prie­šin­tis. Tais at­ve­jais,
kai kal­ti­nin­kas tur­tui pa­grob­ti pa­nau­do­ja fi­zi­nį smur­tą prieš nu­ken­tė­ju­sį­jį,
jo veiks­mai tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip plė­ši­mas. Plė­ši­mo me­tu
pa­nau­do­tas fi­zi­nis smur­tas yra ne nu­si­kals­ta­mos vei­kos tiks­las, o
tik prie­mo­nė pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą. Fi­zi­nio smur­to pa­da­ri­niai ga­li
bū­ti fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas, ne­žy­mus ar ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Jei plė­ši­mo me­tu pa­da­ro­mas sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, vei­ka tu­ri
bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal ati­tin­ka­mą BK 180 straips­nio da­lį (pri­klau­so­mai
nuo to, ko­kie yra plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­tys po­žy­miai) ir pa­gal BK 135
straips­nio 2 da­lies 9 punk­tą, nes BK 180 straips­nio 3 da­lis ne­ap­ima sun­kaus
svei­ka­tos su­trik­dy­mo pa­da­ri­nių, o BK 135 straips­nio 2 da­lies 9 punk­to
dis­po­zi­ci­ja ap­ima tik svei­ka­tos su­trik­dy­mo pa­sek­mes dėl sa­va­nau­diš­kų
pa­ska­tų, ta­čiau ne­nu­ma­to nuo­sa­vy­bės pa­gro­bi­mo. Taip pat pa­gal su­tap­tį
tu­ri bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma vei­ka, kai plė­ši­mo me­tu yra pa­da­ro­mas
sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl ne­at­sar­gu­mo ar ne­at­sar­gus gy­vy­bės
at­ėmi­mas.
Jei va­gys­tės bū­du gro­biant tur­tą, ta­čiau, dar jo ne­už­val­džius,
pa­nau­do­ja­mas smur­tas sie­kiant iš­lai­ky­ti pa­im­tą tur­tą, to­kia vei­ka
kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip plė­ši­mas. Jei smur­tas pa­nau­do­ja­mas sie­kiant iš­veng­ti
su­lai­ky­mo po pa­si­kė­si­ni­mo pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą va­gys­tės bū­du,
to­kia vei­ka, at­si­žvel­giant į ki­tus vei­kos po­žy­mius, po­bū­dį ir pa­da­ri­nius,
kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip su­tap­tis su vei­ko­mis, nu­ma­ty­to­mis ki­tuo­se
Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niuo­se.
Gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą vi­sa­da yra nu­kreip­tas
į tur­to sa­vi­nin­ką, val­dy­to­ją ar as­me­nį, ku­riam lai­ki­nai pa­ti­kė­tas
tur­tas.
Gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą ga­li bū­ti iš­reiš­kia­mas
žo­džiais ar veiks­mais (pvz. , de­monst­ruo­jant pei­lį ar ki­tą įran­kį, bau­gi­nan­čiais
ges­tais). Taip pat gra­si­ni­mas ga­li bū­ti ir be gra­si­nan­čių žo­džių ar
veiks­mų, o pa­si­nau­do­jant ar su­ku­riant si­tu­a­ci­ją, ku­ri yra bau­gi­nan­ti,
ke­lian­ti ne­ri­mą ir sau­gu­mo trū­ku­mą nu­ken­tė­ju­sia­jam (pvz. , rei­ka­la­vi­mas
ati­duo­ti tur­tą nuo­ša­lio­je vie­to­je, tam­siu pa­ros me­tu, su­si­ti­kus
ant til­to).
Gra­si­ni­mas tu­ri bū­ti re­a­lus. Gra­si­ni­mas lai­ko­mas re­a­liu,
kai jis eg­zis­tuo­ja ob­jek­ty­viai, ne­ap­si­ri­bo­jant tik nu­ken­tė­ju­sio­jo
su­vo­ki­mu. Nu­ken­tė­ju­sy­sis re­a­laus gra­si­ni­mo ap­lin­ky­bes su­vo­kia
ver­tin­da­mas už­puo­li­ko fi­zi­nį pra­na­šu­mą, nu­si­kal­ti­mo įran­kių, su­tei­kian­čių
ar su­da­ran­čių to­kio pra­na­šu­mo įspū­dį, tu­rė­ji­mą, už­puo­li­mo ne­ti­kė­tu­mą
ir gra­si­ni­mui pa­lan­kią si­tu­a­ci­ją.
Jei plė­ši­mo me­tu fi­zi­nis smur­tas ir gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti
fi­zi­nį smur­tą vyk­do­mi tam tik­ru ei­liš­ku­mu ar­ba fi­zi­nis smur­tas ir
gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą vyk­do­mi vie­nu me­tu,
tai nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti abu nu­si­kals­ta­mos
vei­kos po­žy­miai.
12. Plė­ši­mas
ir tur­to prie­var­ta­vi­mas – pa­gal kai ku­riuos po­žy­mius pa­na­šios vei­kos.
I- plė­ši­mas, ir tur­to prie­var­ta­vi­mas ga­li bū­ti pa­da­ro­mi pa­nau­do­jant
fi­zi­nį smur­tą ar gra­si­nant pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą sie­kiant už­val­dy­ti
sve­ti­mą tur­tą. At­ri­bo­da­mi plė­ši­mą ir tur­to prie­var­ta­vi­mą, teis­mai
tu­ri at­si­žvelg­ti į tai, kad plė­ši­mo at­ve­ju pa­pras­tai kė­si­na­ma­si į
ne­apib­rėž­tą tur­tą, ne­nu­ro­dant gro­bi­mo mo­ty­vo ar tiks­lo; tur­to prie­var­ta­vi­mo
at­ve­ju vers­da­mas per­duo­ti tur­tą, kal­ti­nin­kas pa­pras­tai nu­ro­do rei­ka­la­vi­mo
mo­ty­vą, prie­žas­tį, be to, daž­niau­siai ver­čia­ma per­duo­ti api­brėž­tą
tur­tą – nu­ro­dy­tą pi­ni­gų su­mą ar kon­kre­tų daik­tą. Plė­ši­mo me­tu kal­ti­nin­kas
fi­zi­nį smur­tą ar gra­si­ni­mą tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą nau­do­ja
tam, kad pa­ša­lin­tų ir neut­ra­li­zuo­tų as­me­nį kaip kliū­tį, truk­dan­čią
pa­grob­ti tur­tą, o tur­to prie­var­ta­vi­mo at­ve­ju mi­nė­tus veiks­mus kal­ti­nin­kas
nau­do­ja tam, kad pri­vers­tų as­me­nį per­duo­ti tur­tą.
Jei plė­ši­mo bū­du pa­gro­bus ar pa­si­kė­si­nus pa­grob­ti tur­tą, be
to, as­muo ver­čia­mas per­duo­ti ki­tą tur­tą, su­teik­ti tur­ti­nę tei­sę ar
at­leis­ti nuo tur­ti­nės pa­rei­gos ar­ba at­lik­ti ki­to­kius tur­ti­nio po­bū­džio
veiks­mus ar su­si­lai­ky­ti nuo jų, to­kie veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip
su­tap­tis pa­gal BK 180 ir 181 straips­nius.
13. Ki­toks
at­ėmi­mas ga­li­my­bės prie­šin­tis, nu­ma­ty­tas BK 180 straips­ny­je, yra ta­da,
kai nu­ken­tė­ju­sio­jo as­mens pa­si­prie­ši­ni­mui įveik­ti kal­ti­nin­kas pa­nau­do­ja
to­kius bū­dus, ku­rių ne­ap­ima są­vo­kos „fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mas“
ar „gra­si­ni­mas tuoj pat pa­nau­do­ti fi­zi­nį smur­tą“, ta­čiau jais at­ima­ma
ga­li­my­bė nu­ken­tė­ju­sia­jam pa­si­prie­šin­ti bei gin­ti nuo­sa­vy­bę nuo
pa­gro­bi­mo (pvz. , kal­ti­nin­kas pa­nau­do­ja ap­gau­lę ar prie­var­tą, pa­pras­tai
ne­su­si­ju­sią su svei­ka­tos su­trik­dy­mu ar fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mu).
To­dėl nu­ken­tė­ju­sio­jo ty­či­nis nu­gir­dy­mas, ap­svai­gi­ni­mas, įmai­šant
į gė­ri­mą mig­dan­čių ar ki­taip svai­gi­nan­čių me­di­ka­men­tų sie­kiant pa­grob­ti
jo tur­tą, ver­tin­ti­ni kaip ki­toks at­ėmi­mas ga­li­my­bės nu­ken­tė­ju­sia­jam
prie­šin­tis. Jei, nu­gir­dant ar mi­nė­tais bū­dais ap­svai­gi­nant nu­ken­tė­ju­sį­jį,
bu­vo pa­nau­do­tas fi­zi­nis smur­tas, vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na pa­gal du po­žy­mius –
kaip plė­ši­mas pa­nau­do­jant fi­zi­nį smur­tą ir ki­taip at­imant ga­li­my­bę
nu­ken­tė­ju­sia­jam prie­šin­tis.
Jei­gu dėl ty­či­nio nu­gir­dy­mo, nar­ko­ti­nio ar me­di­ka­men­ti­nio
ap­svai­gi­ni­mo, nors ir ne­nau­do­jant smur­to, bu­vo su­trik­dy­ta svei­ka­ta,
vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na kaip su­tap­tis tik tuo at­ve­ju, jei pa­da­ro­mas
sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas. Jei­gu nu­ken­tė­ju­sy­sis ap­svai­go ne
dėl kal­ti­nin­ko ty­či­nių veiks­mų, o sa­vo no­ru, sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas,
nors ir kal­ti­nin­kui pa­si­nau­do­jant nu­ken­tė­ju­sio­jo ap­svai­gi­mu, kva­li­fi­kuo­ti­nas
pa­gal BK 178 straips­nį.
14. Va­gys­tė
ir plė­ši­mas yra ty­či­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ku­rios pa­da­ro­mos tik
tie­sio­gi­ne ty­čia. Grob­da­mas sve­ti­mą tur­tą va­gys­tės bū­du, kal­ti­nin­kas
su­vo­kia, kad vei­kia prieš tur­to sa­vi­nin­ko va­lią, grob­da­mas sve­ti­mą
tur­tą plė­ši­mo bū­du, kal­ti­nin­kas su­vo­kia, kad jį pa­gro­bia pa­lau­žęs
nu­ken­tė­ju­sio­jo va­lią ar at­ėmęs ga­li­my­bę pa­si­prie­šin­ti, nu­ma­to
nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ri­nius ir jų no­ri.
Va­gys­tė ir plė­ši­mas ga­li bū­ti pa­da­ro­mi api­brėž­ta ir ne­apib­rėž­ta
ty­čia. Jei kal­ti­nin­ko ty­čia bu­vo nu­kreip­ta pa­grob­ti di­de­lės ver­tės
tur­tą, bet jam ne­pa­vy­ko pa­grob­ti to­kios ver­tės tur­to, jo vei­ka ver­ti­na­ma
kaip pa­si­kė­si­ni­mas pa­da­ry­ti di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to gro­bi­mą.
Jei kal­ti­nin­ko ty­čia dėl gro­bia­mo tur­to ver­tės ne­apib­rėž­ta, jo vei­ka
kva­li­fi­kuo­ja­ma at­si­žvel­giant į tur­to ver­tę, jei nė­ra ki­tų vei­ką
kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių.
Nu­sta­ty­da­mi nu­si­kals­ta­mo su­ma­ny­mo tu­ri­nį, teis­mai tu­ri
ne­ap­si­ri­bo­ti pir­mi­ne jo for­ma, ta­čiau pri­va­lo aiš­kin­tis jo di­na­mi­ką
vi­sos nu­si­kals­ta­mos vei­kos da­ry­mo me­tu. Nu­sta­tant nu­si­kals­ta­mo
su­ma­ny­mo tu­ri­nį, ne­pa­kan­ka nu­sta­ty­ti vien tik ob­jek­ty­viuo­sius
vei­kos po­žy­mius. Bū­ti­na nu­sta­ty­ti ir sub­jek­ty­viuo­sius vei­kos po­žy­mius,
t. y. ko­kio tiks­lo sie­kė bei ko­kius pa­da­ri­nius nu­ma­tė kal­ti­nin­kas.
Kai yra vei­ką kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių, bū­ti­na nu­sta­ty­ti, kad kal­ti­nin­kas
šiuos po­žy­mius su­vo­kė.
Jei as­muo nau­do­ja fi­zi­nį smur­tą ne­tu­rė­da­mas tiks­lo pa­grob­ti
sve­ti­mo tur­to, ta­čiau toks su­ma­ny­mas kal­ti­nin­kui ky­la pa­nau­do­jus
smur­tą, kal­ti­nin­ko veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip dvi sa­va­ran­kiš­kos
nu­si­kals­ta­mos vei­kos – svei­ka­tos su­trik­dy­mas ir va­gys­tė (re­a­lio­ji
su­tap­tis). Ta­čiau jei as­mens su­ma­ny­mas pa­grob­ti tur­tą ky­la smur­to
pa­nau­do­ji­mo me­tu, ta­da vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma pa­gal BK 180 straips­nį.
Jei­gu pa­im­da­mas sve­ti­mą tur­tą ne­si­lai­kant įsta­ty­mų nu­sta­ty­tos
tvar­kos kal­ti­nin­kas ma­no, kad at­si­i­ma sa­vo tur­tą, ar yra įsi­ti­ki­nęs,
jog vei­kia vyk­dy­da­mas ki­to as­mens tur­ti­nes tei­ses, to­kio­je vei­ko­je
nė­ra BK 178 ar 180 straips­ny­je nu­ma­ty­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­dė­ties.
Mi­nė­ti veiks­mai ver­tin­ti­ni at­si­žvel­giant į sub­jek­ty­viuo­sius vei­kos
po­žy­mius bei ki­tas vei­kos ap­lin­ky­bes ir ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi
pa­gal BK 228 ar 294 straips­nį.
Nė­ra va­gys­tė to­kie at­ve­jai, kai tarp sa­vi­nin­ko ir as­mens yra
nu­si­sto­vė­ju­si prak­ti­ka, lei­džian­ti pas­ta­ra­jam nau­do­tis daik­tu sa­vi­nin­kui
su­ti­kus, ta­čiau tas as­muo pa­si­nau­do­ja 
daik­tu sa­vi­nin­kui ne­ži­nant (pvz. , as­muo, ku­riam sa­vi­nin­kas
leis­da­vo nau­do­tis au­to­mo­bi­liu, kar­tą juo pa­si­nau­do­ja sa­vi­nin­kui
ne­ži­nant, po to grą­ži­na au­to­mo­bi­lį).
15. Pa­gal
BK 178 straips­nio 2 da­lį va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis yra įsi­bro­vi­mas
į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją.
Pa­gal BK 180 straips­nio 2 da­lį plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis
yra įsi­bro­vi­mas į pa­tal­pą.
Įsi­bro­vi­mas – tai slap­tas ar­ba at­vi­ras ne­tei­sė­tas pa­te­ki­mas
į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją. Įsi­brau­na­ma ga­li bū­ti
įvei­kiant kliū­tis (pvz. , iš­lau­žiant du­ris, iš­jun­giant sig­na­li­za­ci­ją)
ir pa­ten­kant be kliū­čių (pvz. , kai ob­jek­tai pa­lik­ti be ap­sau­gos ar ne­už­ra­kin­ti).
Pa­tal­pa – tai už­da­ra erd­vė, sta­ti­nys, pa­pras­tai tu­rin­tis sto­gą
ir spe­cia­lų įė­ji­mą, skir­tas žmo­nėms lai­ki­nai ar nuo­lat gy­ven­ti ir
dirb­ti ar­ba ma­te­ria­li­nėms ver­ty­bėms lai­ky­ti.
Sau­gyk­la – tai tam tik­ras įren­gi­nys. Sau­go­ma te­ri­to­ri­ja –
tai api­brėž­tas že­mės ar van­dens plo­tas. I- sau­gyk­la, ir sau­go­ma te­ri­to­ri­ja
– tai ob­jek­tai, spe­cia­liai įreng­ti ar skir­ti nuo­la­ti­niam ar lai­ki­nam
ma­te­ria­lių ver­ty­bių sau­go­ji­mui (nuo va­gys­tės, su­nai­ki­ni­mo, sti­chi­nių
jė­gų ir pan. ), sau­go­mi fi­zi­nė­mis, me­cha­ni­nė­mis, spe­cia­lio­mis elek­tri­nė­mis
ar elek­tro­ni­nė­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis (sau­gyk­la – sei­fai, kon­tei­ne­riai,
ref­ri­že­ra­to­riai, ka­sos apa­ra­to pi­ni­gų stal­čiai, kt. ; sau­go­ma te­ri­to­ri­ja
– pre­ky­bi­nių ar kro­vi­nių per­ve­ži­mų or­ga­ni­za­ci­jų te­ri­to­ri­jos,
kur lai­ko­mos pre­kės ar ki­tos ma­te­ria­lios ver­ty­bės, ele­va­to­riai, ap­tva­rai
gy­vu­liams ir paukš­čiams lai­ky­ti ir pan. ). Taip pat sau­gyk­la ar sau­go­ma
te­ri­to­ri­ja yra ma­te­ria­lių ver­ty­bių sau­go­ji­mui skir­ti ob­jek­tai, į
ku­riuos pa­ten­ka­ma tik su spe­cia­liais lei­di­mais. Pa­žy­mė­ti­na, kad sau­gyk­la
lai­ko­mas tik tam tik­ras sta­cio­na­rus ar trans­por­tuo­ja­mas įren­gi­nys.
S-­dar­ti­nis au­to­mo­bi­lis pa­gal pa­skir­tį yra trans­por­to prie­mo­nė,
ta­čiau, jei­gu iš me­cha­ni­nė­mis ar elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis sau­go­mo
au­to­mo­bi­lio pa­va­gia­mi as­me­ni­niai žmo­gaus daik­tai ar au­to­mo­bi­lio
prie­dai (au­to­mag­ne­to­los, gar­so ko­lo­nė­lės ir pan. ), va­gys­tė lai­ko­ma
pa­da­ry­ta įsi­brau­nant į sau­gyk­lą.
Pa­te­ki­mas į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją dar­bo
me­tu, ta­čiau tik į tas vie­tas, į ku­rias įė­ji­mas yra lais­vas (ne­drau­džia­mas),
pvz. , į par­duo­tu­vės pre­ky­bos sa­lę, ne­lai­ko­mas įsi­bro­vi­mu net ir tuo
at­ve­ju, kai pa­ten­ka­ma tu­rint tiks­lą pa­vog­ti ar api­plėš­ti. Kai į mi­nė­tas
vie­tas pa­ten­ka­ma ne­dar­bo me­tu ar­ba kai įė­ji­mas į jas yra už­draus­tas,
tur­to pa­gro­bi­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip pa­da­ry­tas įsi­brau­nant į pa­tal­pą,
sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją. Įsi­bro­vi­mas bus ta­da, kai kal­ti­nin­kas
pa­ten­ka į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją lei­džia­mu me­tu,
bet pa­si­lie­ka pie­tų per­trau­kos lai­kui ar po jų už­da­ry­mo, no­rė­da­mas
pa­grob­ti tur­tą. Kaip įsi­bro­vi­mas kva­li­fi­kuo­ti­ni ir at­ve­jai, kai
kal­ti­nin­kas į pa­tal­pą pa­ten­ka lais­vai ir pa­gro­bia tur­tą iš ati­tin­ka­mų
vie­tų, į ku­rias pa­ša­li­niams as­me­nims pa­tek­ti drau­džia­ma ar pa­te­ki­mas
yra ri­bo­ja­mas (pvz. , tar­ny­bi­nių pa­tal­pų, vit­ri­nų, daik­tų sau­gyk­lų
ir pan. ).
Kva­li­fi­kuo­jant va­gys­tę ir plė­ši­mą tu­ri reikš­mės ne pa­te­ki­mo
į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją bū­das, bet sve­ti­mo tur­to
pa­gro­bi­mo bū­das (pvz. , pa­ten­ka į pa­tal­pą ap­gau­le, ap­si­me­tęs san­tech­ni­ku,
o tur­tą pa­gro­bia plė­ši­mo bū­du).
Įsi­bro­vi­mu į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją rei­kia
lai­ky­ti ne tik kal­ti­nin­ko fi­zi­nį pa­te­ki­mą į ob­jek­tą, bet ir pa­te­ki­mą
į jį pa­nau­do­jant tech­ni­nes ar ki­tas prie­mo­nes, kai pats kal­ti­nin­kas
lie­ka už ob­jek­to ri­bų. Kaip įsi­bro­vi­mas kva­li­fi­kuo­ti­nas, pa­vyz­džiui,
ir skys­tų ar bi­rių pro­duk­tų iš­lei­di­mas iš tal­pos, ku­ri pa­gal sa­vo
funk­ci­nę pa­skir­tį pri­pa­žįs­ta­ma sau­gyk­la.
Kai į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka­ma su­klas­to­jus
do­ku­men­tą ar pa­nau­do­jant su­klas­to­tą do­ku­men­tą, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip nu­si­kals­ta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų BK 178 straips­nio 2 da­ly­je ar 180
straips­nio 2 da­ly­je, ir BK 300 straips­ny­je su­tap­tis. Jei pats kal­ti­nin­kas
su­klas­to­jo ir pa­nau­do­jo pa­ties su­klas­to­tą do­ku­men­tą, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip re­a­lio­ji nu­si­kals­ta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų BK 300 straips­ny­je ir
BK 178 ar 180 straips­ny­je, su­tap­tis. Jei jis pa­nau­do­jo ki­to as­mens su­klas­to­tą
do­ku­men­tą, vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na kaip ide­a­lio­ji BK 300 straips­ny­je
ir BK 178 ar 180 straips­ny­je nu­ma­ty­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­tap­tis.
Jei įsi­brau­nant į pa­tal­pą, sau­gyk­lą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją
ne tik pa­gro­bia­mas, bet ir su­ga­di­na­mas ar su­nai­ki­na­mas ki­tas sve­ti­mas
tur­tas, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip ide­a­lio­ji nu­si­kals­ta­mų vei­kų,
nu­ma­ty­tų BK 178 ar 180 ir 187 straips­niuo­se, su­tap­tis.
Kai gro­bi­mo me­tu su­nai­kin­to ar su­ga­din­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja
1 MGL, vei­ka pa­gal BK 187 straips­nį ne­kva­li­fi­kuo­ja­ma, ta­čiau ir ža­la,
pa­da­ry­ta su­nai­ki­nant ar su­ga­di­nant tur­tą, ir ža­la, pa­da­ry­ta pa­gro­biant
sve­ti­mą tur­tą, nu­ro­do­mos nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je.
16. Pa­gal
BK 178 straips­nio 2 da­lį va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis yra au­to­mo­bi­lio
pa­gro­bi­mas.
Au­to­mo­bi­liu lai­ko­ma bet ko­kia trans­por­to prie­mo­nė, skir­ta
va­žiuo­ti ke­liu ir vež­ti kro­vi­nius ir (ar) ke­lei­vius ar­ba vilk­ti ki­tas
trans­por­to prie­mo­nes. Au­to­mo­bi­liams ne­pri­ski­ria­mi mo­to­cik­lai,
trak­to­riai ir sa­va­ei­gės ma­ši­nos, taip pat sa­va­dar­bės trans­por­to
prie­mo­nės, nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­įre­gist­ruo­tos vals­ty­bės re­gist­re
kaip au­to­mo­bi­liai, bei trans­por­to prie­mo­nės, iš­re­gist­ruo­tos bai­gus
jas eks­plo­a­tuo­ti ir aki­vaiz­džiai ne­tin­ka­mos eks­plo­a­tuo­ti.
17. Pa­gal
BK 178 straips­nio 2 da­lį va­gys­tę kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis yra ki­šen­va­gys­tė.
Vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip ki­šen­va­gys­tė, kai nu­si­kal­ti­mas pa­da­ro­mas
vie­šo­je vie­to­je pa­gro­biant sve­ti­mą tur­tą iš as­mens dra­bu­žių, ran­ki­nės
ar ki­to­kio ne­šu­lio, ku­riuos tas as­muo tu­ri prie sa­vęs (pvz. , iš­trau­kia­ma
pi­ni­gi­nė iš švar­ko, ku­rį ap­si­vil­kęs nu­ken­tė­ju­sy­sis, ar iš su sa­vi­mi
tu­ri­mos ran­ki­nės ar­ba ne­šu­lio).
Jei vie­šo­je vie­to­je iš as­mens pa­gro­bia­mi jo dra­bu­žiai, ran­ki­nė,
ar ki­toks ne­šu­lys kar­tu su juo­se bu­vu­siu tur­tu, to­kia vei­ka kaip ki­šen­va­gys­tė
ne­kva­li­fi­kuo­ja­ma.
Jei as­mens dra­bu­žiai, ran­ki­nė ar ki­toks ne­šu­lys ir juo­se esan­tis
tur­tas yra pa­lik­ti ar per­duo­ti daik­tams sau­go­ti skir­to­je vie­to­je,
tai va­gys­tė iš dra­bu­žių, ran­ki­nės ar ki­to­kio ne­šu­lio, taip pat ir pa­čių
iš­var­dy­tų daik­tų va­gys­tė kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mas
įsi­bro­vus į sau­gyk­lą.
18. Pa­gal
BK 180 straips­nio 2 da­lį plė­ši­mą kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis yra ne­šau­na­mo­jo
gin­klo, pei­lio, ki­to spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­to daik­to, o
pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį – šau­na­mo­jo gin­klo ar sprog­mens pa­nau­do­ji­mas.
Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ne­pa­tei­kia šau­na­mo­jo, ne­šau­na­mo­jo
gin­klo ir sprog­mens są­vo­kų iš­aiš­ki­ni­mo. Ne­šau­na­mo­jo ir šau­na­mo­jo
gin­klo są­vo­kų tu­ri­nys at­sklei­džia­mas 2002 m. sau­sio 15 d. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­me Nr. IX-705.
Sprog­mens są­vo­ka api­brėž­ta 2003 m. sau­sio 28 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
sprog­me­nų apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­me Nr. IX-1315. Ta­čiau šiuo­se
įsta­ty­muo­se api­brėž­tos ne­šau­na­mo­jo ir šau­na­mo­jo gin­klo bei sprog­mens
są­vo­kos ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­mos su to pa­ties pa­va­di­ni­mo BK 180
straips­nio po­žy­miais, o tu­ri bū­ti ver­ti­na­mos kaip me­to­di­nė me­džia­ga
– kri­te­ri­jai, tech­ni­niai duo­me­nys, nau­do­ja­mi nu­sta­tant ne­šau­na­mo­jo,
šau­na­mo­jo gin­klo ir sprog­mens po­žy­mį pa­gal BK 180 straips­nį.
Daik­tų pri­sky­ri­mas šau­na­mų­jų ir ne­šau­na­mų­jų gin­klų, pei­lių,
ki­tų spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tų daik­tų ar sprog­me­nų ka­te­go­ri­jai
pa­pras­tai nu­sta­to­mas re­mian­tis eks­per­to ar spe­cia­lis­to iš­va­da. Pa­gal
BK 180 straips­nio 2 ar 3 da­lį kal­ti­nin­ko veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi tik
ta­da, kai šau­na­ma­sis, ne­šau­na­ma­sis gin­klas, sprog­muo, pei­lis ar ki­tas
spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tas daik­tas yra tin­ka­mas nau­do­ti
pa­gal pa­skir­tį ir plė­ši­mo me­tu pa­nau­do­ja­mas kaip fi­zi­nio ar psi­chi­nio
smur­to prie­mo­nė.
Pa­nau­do­ji­mu lai­ko­mas ne tik nu­si­kal­ti­mo įran­kio ža­lo­jan­čių
ar jo ko­vi­nių, sprogs­ta­mų­jų sa­vy­bių tie­sio­gi­nis pa­nau­do­ji­mas, bet
ir gra­si­ni­mas tu­ri­mu gin­klu plė­ši­mo me­tu žo­džiu, ges­tais, aki­vaiz­džiu
de­monst­ra­vi­mu, užuo­mi­no­mis pa­nau­do­ti šau­na­mą­jį, ne­šau­na­mą­jį
gin­klą, sprog­me­nį, pei­lį ar ki­tą spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­tą
daik­tą. V- tik gin­klo tu­rė­ji­mas plė­ši­mo me­tu (pvz. , švar­ko, kel­nių
ki­še­nė­je ar ran­ki­nė­je) aki­vaiz­džiai jo ne­de­monst­ruo­jant ir apie tai
ne­už­si­me­nant, kas nu­ken­tė­ju­sia­jam ga­lė­tų su­kel­ti di­des­nio pa­vo­jaus
įspū­dį, ne­su­da­ro kva­li­fi­kuo­jan­čio po­žy­mio – gin­klo pa­nau­do­ji­mo.
Kai plė­ši­mas pa­da­ro­mas pa­nau­do­jant pei­lį, ki­tą spe­cia­liai žmo­gui
su­ža­lo­ti pri­tai­ky­tą daik­tą, šau­na­mą­jį, ne­šau­na­mą­jį gin­klą ar
sprog­me­nį, ta­čiau ne vi­si ben­dri­nin­kų ar or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai
ži­no­jo apie tu­ri­mą įran­kį ar jo pa­nau­do­ji­mą, jų vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma
at­si­žvel­giant į tai, ar jie tai ži­no­jo ir su­vo­kė. Tų as­me­nų, ku­rie ži­no­jo
apie mi­nė­tą įran­kį ir nu­ma­tė jo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bę, taip pat tų,
ku­rie apie tai ne­ži­no­jo, ta­čiau, pa­nau­do­jant įran­kį, tam ne­pri­eš­ta­ra­vo
ir tę­sė sa­vo nu­si­kals­ta­mus veiks­mus, vei­ka kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip plė­ši­mas
pa­nau­do­jant ne­šau­na­mą­jį gin­klą, pei­lį ar ki­tą spe­cia­liai žmo­gui su­ža­lo­ti
pri­tai­ky­tą daik­tą, šau­na­mą­jį gin­klą ar sprog­me­nį.
Spe­cia­liai pri­tai­ky­tais žmo­gui su­ža­lo­ti lai­ko­mi daik­tai, ku­riuos
kal­ti­nin­kas pa­ruo­šia ar pri­tai­ko šiam tiks­lui iš anks­to ar­ba plė­ši­mo
me­tu, taip pat daik­tai, ku­rie nors ir ne­bu­vo iš anks­to pa­ruoš­ti, ta­čiau
iš anks­to pa­rink­ti ir pa­si­im­ti tais pa­čiais tiks­lais. Prie įran­kių,
spe­cia­liai pri­tai­ky­tų kū­nui su­ža­lo­ti, ga­li bū­ti pri­ski­ria­mi ko­vi­nės
veis­lės ar ki­ti šu­nys, taip pat ki­to­kie pa­vo­jin­gi gy­vū­nai, ku­rie plė­ši­mo
me­tu ke­lia grės­mę nu­ken­tė­ju­sio­jo svei­ka­tai.
19. Jei plė­ši­mo
me­tu yra pa­nau­do­ja­mi daik­tai, ku­rie nė­ra šau­na­mie­ji ar ne­šau­na­mie­ji
gin­klai, sprog­me­nys, pei­liai ar ki­ti spe­cia­liai žmo­gui ža­lo­ti pri­tai­ky­ti
daik­tai, o tik jų imi­ta­ci­ja, to­kio­je vei­ko­je nė­ra ir BK 180 straips­nio
2, 3 da­ly­se nu­ma­ty­tų kva­li­fi­kuo­jan­čių po­žy­mių, ta­čiau, jei pa­nau­do­jus
juos, bu­vo pa­da­ry­tas svei­ka­tos su­trik­dy­mas (pvz. , pa­gra­si­nus mo­ko­mą­ja
gra­na­ta ar pis­to­le­to for­mos žieb­tu­vė­liu, po to smo­giant tuo daik­tu
žmo­gui pa­da­ro­mas kū­no su­ža­lo­ji­mas), to­kie daik­tai tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mi
daik­tais, spe­cia­liai pri­tai­ky­tais žmo­gui su­ža­lo­ti.  
20. Plė­ši­mą
pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis – da­ly­va­vi­mas
or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je. Or­ga­ni­zuo­tos gru­pės są­vo­ka pa­teik­ta BK
25 straips­nio 3 da­ly­je.
Or­ga­ni­zuo­ta gru­pė ga­li su­si­for­muo­ti ren­gi­mo­si pa­da­ry­ti
nu­si­kal­ti­mą sta­di­jo­je ar­ba jau pra­dė­tos ar tę­sia­mos vei­kos me­tu.
Or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai plė­ši­mo nu­si­kal­ti­muo­se pa­pras­tai iš
anks­to ap­ta­ria, su­de­ri­na svar­biau­sius nu­si­kals­ta­mos vei­kos mo­men­tus:
pa­ren­gia­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo pla­nas, nu­ma­to­mas nu­si­kal­ti­mo
pa­da­ry­mo me­cha­niz­mas, ben­dri­nin­kams nu­ro­do­mos ar tar­pu­sa­vy­je pa­si­skirs­to­mos
už­duo­tys ir vaid­me­nys, su­si­ta­ria­ma dėl nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo bū­do
ir lai­ko. To­kie ben­dri­nin­kai su­pran­ta su­kū­rę or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir
pri­klau­san­tys jai.
Jei as­me­nys su­si­ta­ria da­ry­ti ke­lis nu­si­kal­ti­mus (pvz. , dvi
ir dau­giau BK 180 straips­nio 1 da­lies po­žy­mius ati­tin­kan­čių vei­kų) ar­ba
vie­ną sun­kų ar la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą (pvz. , BK 180 straips­nio 2 da­lies
ar 180 straips­nio 3 da­lies po­žy­mius ati­tin­kan­čią vei­ką), tai or­ga­ni­zuo­tos
gru­pės as­me­nų veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi pa­gal BK 180 straips­nio 3 da­lį.
Jei du ar dau­giau as­me­nų  su­si­ta­ria
pa­da­ry­ti vie­ną vei­ką, ati­tin­kan­čią BK 180 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­to
nu­si­kal­ti­mo su­dė­tį, tai or­ga­ni­zuo­tos gru­pės po­žy­mis ne­in­kri­mi­nuo­ja­mas.
As­me­nų, da­ly­va­vu­sių or­ga­ni­zuo­tai gru­pei vyk­dant plė­ši­mą,
veiks­mai kva­li­fi­kuo­ja­mi be nuo­ro­dos į BK 24 straips­nį ne­pri­klau­so­mai
nuo jų vaid­mens pa­da­rant nu­si­kal­ti­mą.
Or­ga­ni­zuo­ta gru­pė nuo ben­dri­nin­kų gru­pės ski­ria­si or­ga­ni­za­ci­nės
struk­tū­ros cha­rak­te­ris­ti­ka ir tuo, kad ben­dri­nin­kų gru­pė jun­gia ne
ma­žiau kaip du nu­si­kal­ti­mo ben­dra­vyk­dy­to­jus, o or­ga­ni­zuo­tos gru­pės
na­riams šis po­žy­mis ne­bū­ti­nas.
Jei plė­ši­mas pa­da­ro­mas vei­kiant ben­dri­nin­kų gru­pe, ši ap­lin­ky­bė
tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je, ku­rio­je nu­si­kals­ta­mos
vei­kos ap­lin­ky­bės pri­pa­žin­tos įro­dy­to­mis. Ta­čiau dėl šios ap­lin­ky­bės
pri­pa­ži­ni­mo ar ne­pri­pa­ži­ni­mo at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be
teis­mas nu­spren­džia at­si­žvelg­da­mas į kon­kre­tų kiek­vie­no ben­dri­nin­ko
da­ly­va­vi­mo da­rant nu­si­kals­ta­mą vei­ką po­bū­dį ir laips­nį.
II. Pa­tvir­tin­ti
teis­mų prak­ti­kos nag­ri­nė­jant va­gys­tės ir plė­ši­mo bau­džia­mą­sias by­las
ap­žval­gą ir ją pa­skelb­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo biu­le­te­ny­je.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO
SENATO PIRMININKAS                                                                        
VYTAUTAS GREIČIUS

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO
SENATO SEKRETORIUS                                                                        
PRANAS KUCONIS

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.76366 sekundės -