Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJŲLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJOTEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13589: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJŲ
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO
TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 10. Es­mi­niai bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti
nag­ri­nė­jant by­lą
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta
BPK 305 straips­nio 1
da­lies 1 punk­to, 3 ir 4 da­lių,
BPK 306 straips­nio 1
ir 3 da­lių rei­ka­la­vi­mų)

Pa­nai­kin­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dis, ku­riuo vie­nas as­muo pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą,
nu­ma­ty­tą BK 180 straips­nio 1 da­ly­je, ir nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
at­leis­tas, ki­tas – nu­teis­tas pa­gal BK 189 straips­nio 3 da­lį, o pa­gal
BK 180 straips­nio 1 da­lį iš­tei­sin­tas, ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me dėl to, kad teis­mas pa­da­rė BPK 305 ir 306
straips­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, ku­rie yra es­mi­niai bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, – ne­pa­grįs­tai su­ra­šė su­trum­pin­tą ap­ra­šo­mą­ją
nuosp­ren­džio da­lį; ap­ra­šo­mo­jo­je nuosp­ren­džio da­ly­je ne­iš­dės­tė
įro­dy­ta pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, kva­li­fi­kuo­tos pa­gal BK
189 straips­nio 3 da­lį, ap­lin­ky­bių; iš­tei­sin­da­mas as­me­nį pa­gal BK
180 straips­nio 1 da­lį, ap­ra­šo­mo­jo­je nuosp­ren­džio da­ly­je ne­iš­dės­tė
kal­ti­ni­mo, dėl ku­rio by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti teis­me, es­mės, teis­mo
nu­sta­ty­tų ap­lin­ky­bių ir kt. ; ap­skun­dus nuosp­ren­dį ka­sa­ci­ne tvar­ka,
ne­su­ra­šė ne­su­trum­pin­tos ap­ra­šo­mo­sios nuosp­ren­džio da­lies.

            Bau­džia­mo­ji
by­la Nr. 2K-90/2005
Pro­ce­si­nio spren­di­mo ka­te­go­ri­ja 1. 2. 14. 5 (S)

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2005
m. va­sa­rio 8 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko V-aus Č-os, L-os
L-os Ž-ės ir pra­ne­šė­jo V-o A-o,
sek­re­to­riau­jant R. Bu­čiu­vie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui S. S-iui,
gy­nė­jui I. B-­laus­kui,
nu­teis­ta­jam A. B-­kui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją
by­lą pa­gal Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro
pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo
2004 m. rug­pjū­čio 14 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Aren­tas Juk­na pri­pa­žin­tas
kal­tu pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 180 straips­nio 1 da­lį ir nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės at­leis­tas. Pa­tvir­tin­tas su­si­ta­ri­mas dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo
ir A. Juk­na įpa­rei­go­tas per du mė­ne­sius po nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo
R. Pet­rai­čiui at­ly­gin­ti 600 Lt ža­lą.
A-us B-­kus nu­teis­tas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK
189 straips­nio 3 da­lį 30 pa­rų areš­tu. Va­do­vau­jan­tis BK 64 straips­nio 3
da­li­mi pa­skir­ta baus­mė iš da­lies su­dė­ta su Ši­lu­tės ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2003 m. rug­pjū­čio 21 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me
ir ga­lu­ti­nė su­ben­drin­ta baus­mė A. B-­kui pa­skir­ta areš­tas 45 pa­roms.
Pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį A. B-­kus iš­tei­sin­tas.
Šis apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis ape­lia­ci­ne tvar­ka ne­bu­vo ap­skųs­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro,
pra­šiu­sio skun­dą ten­kin­ti, nu­teis­to­jo ir jo gy­nė­jo, pra­šiu­sių skun­dą
at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t a t ė :

A. Juk­na pri­pa­žin­tas pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką,
t. y. 2004 m. rug­pjū­čio 12 d. , apie 7. 30 val. , Pa­lan­go­je,
prie B-­ti­jos jū­ros til­to, su­mu­šė nu­ken­tė­ju­sį­jį R. Pet­rai­tį
ir iš jo pa­gro­bė 300 Lt ver­tės mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną „Sie­mens M 55“
bei 100 Lt.
A. B-­kus nu­teis­tas už tai, kad, ži­no­da­mas, jog te­le­fo­nas
„Sie­mens M 55“ yra pa­grob­tas, šį par­da­vė.
            Ka­sa­ci­niu skun­du
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas
pra­šo Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­pjū­čio
14 d. nuosp­ren­dį pa­nai­kin­ti ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me.
Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad nuosp­ren­dis nai­kin­ti­nas dėl es­mi­nių
Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­žei­di­mų ir ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­to
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo. Teis­mas pa­da­rė šiuos es­mi­nius bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mus:
1) ap­ra­šy­da­mas įro­dy­to­mis pri­pa­žin­tas nu­teis­to­jo
A. B-­kaus nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bes, pa­žei­dė BPK 305
straips­nio 1 da­lies 1 punk­to rei­ka­la­vi­mus, nes nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je
da­ly­je ne­nu­ro­dė vei­kos pa­da­ry­mo vie­tos, lai­ko ir ki­tų ap­lin­ky­bių;
2) iš­tei­sin­da­mas A. B-­kų pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį,
pa­žei­dė BPK 305 straips­nio 3 da­lies rei­ka­la­vi­mus, nes nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je
da­ly­je ne­iš­dės­tė mo­ty­vų, ku­riais rem­da­ma­sis at­me­tė kal­ti­ni­mo
įro­dy­mus, ne­pa­ša­li­no prieš­ta­ra­vi­mų tarp nu­ken­tė­ju­sio­jo
R. Pet­rai­čio, nu­teis­to­jo A. B-­kaus ir at­leis­to nuo bau­džia­mo­sios
at­sa­ko­my­bės A. Juk­nos pa­ro­dy­mų;
3) ver­tin­da­mas įro­dy­mus pa­žei­dė BPK 20 straips­nio 5 da­lies nuo­sta­tas
ir BPK 241 straips­nio 2 da­lies rei­ka­la­vi­mus im­tis vi­sų įsta­ty­mų nu­ma­ty­tų
prie­mo­nių, kad bū­tų iš­sa­miai ir ne­ša­liš­kai iš­tir­tos by­los ap­lin­ky­bės.
Teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad by­los ap­lin­ky­bės nė­ra
pa­kan­ka­mai aiš­kios, to­dėl teis­mas pri­va­lė­jo va­do­vau­tis BPK 432
straips­nio 2 da­lies nuo­sta­to­mis.
Be to, ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad iš nu­ken­tė­ju­sio­jo R. Pet­rai­čio
pa­ro­dy­mų ma­ty­ti, jog A. B-­kus ir A. Juk­na nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė
ben­drais veiks­mais, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, to­dėl A. B-­kus
pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį iš­tei­sin­tas ne­pa­grįs­tai. A. Juk­na
ir A. B-­kus nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė bū­da­mi ne­pil­na­me­čiai, to­dėl
teis­mas jiems tu­rė­jo tai­ky­ti BK XI sky­riaus nuo­sta­tas, nu­ma­tan­čias
ne­pil­na­me­čių bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ypa­tu­mus. At­si­žvel­giant
į tai, A. Juk­na nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tu­rė­jo bū­ti at­leis­tas
va­do­vau­jan­tis ne BK 38 straips­niu, o BK 93 straips­niu, ir jam tu­rė­jo bū­ti
pa­skir­ta bent vie­na auk­lė­ja­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė, pro­ku­ro­ro ma­ny­mu,
el­ge­sio ap­ri­bo­ji­mas, už­drau­džiant be šios prie­mo­nės vyk­dy­mą kon­tro­liuo­jan­čios
ins­ti­tu­ci­jos ži­nios keis­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Iš by­los do­ku­men­tų
ma­ty­ti, kad pa­gal 2003 m. rug­pjū­čio 21 d. nuosp­ren­dį
A. B-­kus baus­mę yra at­li­kęs, to­dėl teis­mas ne­tu­rė­jo pa­grin­do
ben­drin­ti nau­jai pa­skir­tos baus­mės su šiuo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta ir
at­lik­ta baus­me. Tuo tar­pu Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo 2003 m.
rug­sė­jo 26 d. nuosp­ren­džiu A. B-­kus nu­teis­tas pa­gal BK 180
straips­nio 1 da­lį lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams pen­kiems mė­ne­siams.
Va­do­vau­jan­tis BK 92 straips­nio 1 da­li­mi, pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo
baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas dve­jiems me­tams. Skun­džia­mu nuosp­ren­džiu
pa­skir­tos baus­mės teis­mas su mi­nė­tu 2003 m. rug­sė­jo 26 d.
nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me ne­su­ben­dri­no ir taip ne­pa­grįs­tai ne­pri­tai­kė
BK 64 straips­nio nuo­sta­tų.
Ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies.

Dėl BPK 305, 306 straips­nių tai­ky­mo

Pa­gal BPK 305 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tą ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio
ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je iš­dės­to­mos įro­dy­to­mis pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos
vei­kos ap­lin­ky­bės, t. y. nu­ro­do­ma vei­kos pa­da­ry­mo vie­ta, lai­kas,
bū­das, pa­da­ri­niai ir ki­tos svar­bios ap­lin­ky­bės. Teis­mas pri­pa­ži­no
A. B-­kų kal­tu pa­gal BK 189 straips­nio 3 da­lį dėl ne­di­de­lės ver­tės
nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to re­a­li­za­vi­mo, ta­čiau mi­nė­tų BPK 305
straips­nio 1 da­lies 1 punk­to nuo­sta­tų ne­si­lai­kė.
Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mas 2004 m. rug­pjū­čio
14 d. nuosp­ren­džiu A. B-­kų nu­tei­sė pa­gal BK 189 straips­nio 3
da­lį ir iš­tei­si­no dėl kal­ti­ni­mo pa­gal BK 180 straips­nio 1 da­lį. Šio
nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­ji da­lis su­ra­šy­ta su­trum­pin­ta va­do­vau­jan­tis
BPK 306 straips­niu. Pa­gal BPK 306 straips­nio 1 da­lį apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas
ga­li su­ra­šy­ti su­trum­pin­tą ap­ra­šo­mą­ją nuosp­ren­džio da­lį tik su­ra­šy­da­mas
ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Kai tuo pa­čiu nuosp­ren­džiu dėl dvie­jų ar
dau­giau nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo pri­ima­mi skir­tin­gi spren­di­mai
– dėl vie­nų vei­kų as­muo nu­tei­sia­mas, o dėl ki­tų iš­tei­si­na­mas ar­ba
by­la nu­trau­kia­ma, su­ra­šo­ma ne­su­trum­pin­ta nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­ji
da­lis. Pa­gal BPK 305 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ap­ra­šo­mo­sios
da­lies pra­džio­je tu­ri bū­ti iš­dės­to­ma kal­ti­ni­mo, dėl ku­rio by­la bu­vo
per­duo­ta nag­ri­nė­ti teis­me, es­mė, iš­dės­ty­tos teis­mo nu­sta­ty­tos by­los
ap­lin­ky­bės, nu­ro­dy­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je iš­tir­ti įro­dy­mai,
ku­rie bu­vo pa­grin­das tei­sia­ma­jam iš­tei­sin­ti, įro­dy­mų įver­ti­ni­mo
mo­ty­vai, teis­mo iš­va­dos dėl kal­ti­na­mo­jo iš­tei­si­ni­mo bei iš­tei­si­ni­mo
pa­grin­das. Teis­mas, nuosp­ren­dy­je tik kon­sta­ta­vęs, kad kal­ti­ni­mas,
jog A. B-­kus pa­da­rė plė­ši­mą, yra ne­pa­grįs­tas, nes pa­neig­tas
nuosp­ren­dy­je ap­tar­tais įro­dy­mais ir liu­dy­to­jo G. Gri­kio pa­ro­dy­mais,
šių įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­įvyk­dė.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad apy­lin­kės teis­mas su­ra­šy­da­mas
nuosp­ren­dį pa­da­rė Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus,
ku­rie su­kliu­dė teis­mui iš­sa­miai ir ne­ša­liš­kai iš­nag­ri­nė­ti by­lą ir
pri­im­ti tei­sin­gą nuosp­ren­dį, to­dėl jie lai­ky­ti­ni es­mi­niais. Ka­dan­gi
by­la ne­bu­vo nag­ri­nė­ta ape­lia­ci­ne tvar­ka, tai teis­mo nuosp­ren­dis
nai­ki­na­mas ir by­la per­duo­da­ma iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­me.
Apy­lin­kės teis­mas pa­da­rė ir ki­tų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so
rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų.
At­leis­da­mas kal­ti­na­mą­jį A. Juk­ną nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės,
teismas pa­žei­dė BPK 303 straips­nio 4 da­lies, 305 straips­nio 4 da­lies, 307
straips­nio 5 da­lies rei­ka­la­vi­mus, taip pat BPK 306 straips­nio 3 da­lies
rei­ka­la­vi­mus (2004 m. lie­pos 8 d. įsta­ty­mo Nr. IX-2336 re­dak­ci­ja),
kad jei nuosp­ren­dis ap­skun­džia­mas ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui,
nuosp­ren­dį pri­ėmęs tei­sė­jas per tris die­nas nuo skun­do ga­vi­mo die­nos
su­ra­šo ne­su­trum­pin­tą ap­ra­šo­mo­jo nuosp­ren­džio da­lį.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK
382 straips­nio 3 punk­tu,

n u t a r i a :

Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2004 m. rug­pjū­čio
14 d. nuosp­ren­dį pa­nai­kin­ti ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.74463 sekundės -