Paieška : Teismų praktika Kasacinės instancijos teismo pranešėjas4. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
Kasacinės instancijos teismo pranešėjas
4. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)

Atidedant bausmės vykdymą, neprivalu skirti
baudžiamojo poveikio priemonę.


                                                                                            Baudžiamoji
byla Nr. 2K-P-6/2010
Procesinio sprendimo kategorijos:
1. 1. 9; 1. 1. 10. 1 (S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS
TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2010 m. sausio 26 d.
Vilnius


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus plenarinė sesija, susidedanti iš pirmininko J-o P-io, teisėjų
V-o A-uko, D-os B-ės, R-o B-o, E-aus B-o, O-o
F-o, G-o G-os, A-o K-aus, V-o M-o, V-o
P-o, A-o P-io, A-os R-ės, V-o Ranonio, B-o
S-o, T-o -o, J-o T-iaus ir pranešėjo A-o S-io,
sekretoriaujant D-ai K-ei,            
dalyvaujant prokurorui A-ui V-ui,   
teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo
baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį
skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nuosprendžio,
kuriuo M. B. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dešimčiai mėnesių.
Pritaikius BK 75 straipsnį, bausmės vykdymas M. B. atidėtas vieneriems metams, įpareigojant
nuteistąjį tęsti mokslą ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo
atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms
paroms.
Skundžiama ir Kauno apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 3 d.
nutartis, kuria Lazdijų rajono apylinkės prokurorės apeliacinis skundas
atmestas.
Dėl R. M. šioje byloje kasacinis
skundas nepaduotas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

n u s t a t ė :

M. B.
nuteistas už tai, kad 2008 m. lapkričio 10 d. , apie 14. 30 val. , apsvaigęs nuo
alkoholio, bendrininkų grupe su kitu asmeniu (duomenys neskelbtini),
grasindamas panaudoti fizinį smurtą, pagrobė iš J. V. 2 Lt 60 ct, iš
S. G. 50 ct, iš T. S. 60 ct.
Kasaciniu skundu
prokuroras, neginčydamas M. B. kaltės, veikos kvalifikacijos ir nuteistajam
paskirtos bausmės bei jos atidėjimo, prašo pakeisti teismų sprendimus:
vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi M. B. paskirti baudžiamojo poveikio
priemonę – 70 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar
kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, nemokamus
darbus paskiriant atlikti per šešis mėnesius. Prokuroras nurodo, kad teismų
sprendimai keistini dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo – BK 75 straipsnio 2
dalies – taikymo. Kasatoriaus nuomone, pagal galiojančią BK 75 straipsnio 2
dalies redakciją, atidedant bausmės vykdymą, yra privalomas baudžiamojo
poveikio priemonės skyrimas. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas, ją išsakęs tiek 2008 m. vasario 15 d. Teismų praktikos
taikant bausmių vykdymo atidėjimą apžvalgoje, tiek kasacinėse bylose Nr.
2K-710/2007, 2K-196/2009. Apeliacinės instancijos teismo išvados šiuo klausimu
yra nepagrįstos, nes prieštarauja BK 75 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir
neatitinka teismų praktikos. Be to, apeliacinės instancijos teismas padarė
įstatymo neatitinkančią išvadą, kad pagal BK 75 straipsnį atidėjus bausmės
vykdymą galima skirti tik BK 67 straipsnio 3 dalyje nurodytas baudžiamojo
poveikio priemones. Dėl to prokuroras laiko, kad keičiant teismų sprendimus ir
atsižvelgiant į nuteistojo M. B. asmenybę – veikos metu niekur nedirbo,
neturėjo savo turto ir lėšų – jam skirtini nemokami darbai.
Kasacinis
skundas atmestinas.

Dėl BK
75 straipsnio 2 dalies taikymo

Apeliacinės
instancijos teismas nurodė, kad atidedant bausmės vykdymą pagal BK 75
straipsnio 2 dalį baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimas nėra privalomas, ir
išdėstė šiuos argumentus: BK 75 straipsnio, reglamentuojančio bausmės vykdymo
atidėjimo tvarką ir sąlygas, 2 dalis numato, kad, atidėdamas bausmės vykdymą,
teismas paskiria nuteistajam BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę
ir (ar) vieną ar kelis iš šioje dalyje nurodytų įpareigojimų; šios normos
struktūroje yra išdėstyti alternatyvūs variantai, sujungti jungtukais „ir (ar)“
bei „ar“ ir aiškinant gramatiškai galimi tokie šios normos variantai: 1)
paskiria baudžiamojo poveikio priemonę ir vieną iš šioje dalyje nurodytų
įpareigojimų, 2) paskiria baudžiamojo poveikio priemonę ir kelis iš šioje
dalyje nurodytų įpareigojimų, 3) paskiria vieną iš šioje dalyje nurodytų
įpareigojimų, 4) paskiria kelis šioje normoje nurodytus įpareigojimus;
teigiant, kad baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimas yra privalomas,
įstatymo normoje neturėtų būti jungtuko „(ar)“.
Kasaciniame skunde
nurodoma, kad nepaskirdamas M. B. privalomai skirtinos baudžiamojo poveikio
priemonės teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 75 straipsnio
nuostatas, nes šio straipsnio 2 dalis numato, kad šios priemonės skyrimas yra
būtinas. Kasatorius remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje Teismų
praktika 28 paskelbta teismų praktikos apžvalga, kurioje nurodyta, kad 2007
m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija, įsigaliojusia 2007 m. liepos
21 d. , pakeista BK 75 straipsnio 2 dalis tiesiogiai numato, jog atidedant
bausmės vykdymą būtina paskirti BK numatytus baudžiamojo poveikio
priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus. Be to, kasatorius nurodo, kad
šiuo klausimu pasisakyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 6 d. (baudžiamoji byla Nr.
2K-710/2007) ir 2009 m. birželio 16 d. (baudžiamoji
byla Nr. 2K-196/2009) nutartyse.
Pagal iki 2007 m. liepos 21 d. galiojusią
BK 75 straipsnio 2 dalies redakciją teismas,
atidėdamas bausmės vykdymą, turėjo paskirti nuteistajam vieną ar kelis
įpareigojimus. Šio straipsnio 4 dalyje buvo numatytos
paskirtų įpareigojimų vykdymo ar nevykdymo pasekmės.
Lietuvos Respublikos 2007 m.
birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 7 straipsniu buvo
pakeistos BK 75 straipsnio 2 ir 4 dalys. BK 75 straipsnio 2 dalis
išdėstyta taip: „Atidėdamas bausmės vykdymą, teismas paskiria nuteistajam šio
kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną
ar kelis iš šių įpareigojimų:“. Šio straipsnio 4
dalyje numatytos baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) paskirtų įpareigojimų vykdymo ar nevykdymo pasekmės.
Ši
pakeista teisės norma yra nelabai aiškiai išreikšta dėl įstatymo tekste esančių
jungtukų „ir (ar)“ reikšmės: ar šie abu jungtukai siejami su baudžiamojo
poveikio priemonės ir įpareigojimų skyrimu (BK 75 straipsnio 2 dalis), kaip
skundžiamoje nutartyje išaiškino apeliacinės instancijos teismas, ar jungtukai
„ir (ar)“ siejami tik su įpareigojimų skyrimu.
Baudžiamojo poveikio priemonės
paskyrimas nuteistajam, kuriam atidedamas bausmės vykdymas, buvo galimas ir iki
2007 m. birželio 28 d. įstatymo įsigaliojimo. BK 67 straipsnio 3
dalis numatė, kad uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas
gali būti skiriami kartu su bausme. Šia galimybe teismai naudojosi. Nuo 2008 m.
birželio 27 d. kartu su bausme gali būti skiriami ir draudimas prisiartinti
prie nukentėjusio asmens, dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo teisėtumas tokiais atvejais (atidedant
bausmės vykdymą pagal ankstesnę BK 75 straipsnio 2 dalies redakciją) buvo
patvirtintas kasacinėje praktikoje (baudžiamosios bylos Nr. 2K-13/2008, 2K-128/2008,
2K-317/2008).
Iki 2007 m. birželio 28 d. įstatymo
įsigaliojimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimas ir pagal nuosprendį
paskirtos bausmės vykdymas buvo siejami su teismo
paskirtų įpareigojimų įvykdymu ar jų neįvykdymu be pateisinamų
priežasčių. Po 2007 m. birželio 28 d. įstatymo įsigaliojimo, pagal BK 75
straipsnio 4 dalį, jeigu nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu
įvykdo teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) įpareigojimus,
esant visoms kitoms BK 75 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytoms sąlygoms, jis
atleidžiamas nuo bausmės, kai sueina bausmės vykdymo atidėjimo terminas. Jeigu
nuteistasis be pateisinamų priežasčių neįvykdo teismo paskirtos baudžiamojo
poveikio priemonės ir (ar) įpareigojimų, priimamas sprendimas panaikinti
bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę.
2007 m. birželio 28 d. įstatymu
buvo pakeisti ne tik BK 75 straipsnio 2 dalis, bet ir šio straipsnio 4 dalies
1, 2 ir 3 punktai, juose taip pat vartojami jungtukai „ir (ar)“. Baudžiamajame
kodekse ir iki minėto įstatymo priėmimo jungtukai „ir (ar)“ jau buvo vartojami 9(1), 46, 61, 62, 151(1)
straipsniuose.
Aiškinant taip, kad pagal galiojančią
BK 75 straipsnio 2 dalies redakciją baudžiamojo
poveikio priemonės skyrimas yra būtinas, išeitų, kad,
pagal šio straipsnio 4 dalį nuteistąjį atleidžiant nuo bausmės ar
priimant sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal
nuosprendį paskirtą bausmę, paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymas ar nevykdymas turi didesnę reikšmę ir yra
svarbesnis, negu įpareigojimų vykdymas ar nevykdymas.
BK 61 straipsnyje junginys „ir (ar)“ yra straipsnio
pavadinime „Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar)
sunkinančių aplinkybių“ ir šio straipsnio 2
dalyje: „Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę
sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas
54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar
griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos
vidurkio“. Byloje gali būti nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik
atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bet gali būti ir atsakomybę lengvinančių, ir
atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o teismas turi įvertinti visas aplinkybes.
Aiškinant šią normą taip, kaip siūlo prokuroras, išeitų, kad teismas
visada privalo įvertinti atsakomybę lengvinančias aplinkybes, tačiau gali
vertinti, gali ir nevertinti atsakomybę sunkinančių aplinkybių.
Toks BK 75 straipsnio 2
dalies ir BK 61 straipsnio 2 dalies aiškinimas
būtų nelogiškas. Aiškinamos normos ar įstatymo
tekste vartojamų žodžių negalima aiškinti izoliuotai, negalimas vien pažodinis
paaiškinimas, apsiribojant paraidžiui suprantama žodžio prasme ir
neatsižvelgiant į jo vartojimo kontekstą.
Tų pačių žodžių ar formuluočių, esančių
skirtingose vieno teisės akto dalyse, paprastai negalima aiškinti skirtingai.
Pagal BK 42 straipsnio 6 dalį padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su
bausme, remiantis šio kodekso 67, 68, 72, 721 ir 722
straipsniais, gali būti skiriamos viena arba daugiau šių baudžiamojo poveikio
priemonių – uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas,
draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens, dalyvavimas smurtinį elgesį
keičiančiose programose. BK 67 straipsnyje nurodyta,
kad asmeniui gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Taigi
šių priemonių skyrimas nėra privalomas. Keičiant BK 75 straipsnį, šie
straipsniai nepakeisti, juose nenumatyta išimties dėl baudžiamojo poveikio
priemonės skyrimo, kai taikant BK 75 straipsnį atidedamas
bausmės vykdymas. Dėl to nėra pagrindo laikyti, kad
BK 75 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta išimtis.
Pagal BK 67 straipsnį baudžiamojo poveikio priemonių paskirtis –
padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Teismas pagal BK 75
straipsnį atidėdamas bausmės vykdymą turi skirti baudžiamojo poveikio priemonę,
jei nusprendžia, kad tokios priemonės paskyrimas padės įgyvendinti bausmės
paskirtį. Nusprendęs skirti baudžiamojo poveikio priemonę ir vieną ar kelis
įpareigojimus, teismas turi atsižvelgti į jų suderinamumą ir galimybes veikti
nuteistąjį taisymo linkme, vengti jų prieštaravimo ar dubliavimo.
Seimas, priimdamas minėtą 2007 m.
birželio 28 d. įstatymą, nenurodė, ar buvo siekiama privalomo baudžiamojo
poveikio priemonės skyrimo, ar suvienodinti
įpareigojimų ir paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymo pasekmes. Aiškinant BK 75 straipsnio 2 dalį taip,
kaip siūlo prokuroras, kyla pavojus, kad baudžiamasis įstatymas bus aiškinamas
atsakomybę sunkinančia prasme. Toks aiškinimas ribotų teismo galimybę
pasirinkti baudžiamojo poveikio priemonę ar tik įpareigojimus, atsižvelgiant
kaip konkrečiu atveju tai padės įgyvendinti bausmės paskirtį ir galimybes
veikti nuteistąjį taisymo linkme.
Prokuroro nurodytose
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m.
lapkričio 6 d. (baudžiamoji byla Nr. 2K-710/2007) ir 2009
m. birželio 16 d. (baudžiamoji byla Nr. 2K-196/2009) nutartyse tiesiogiai
nebuvo sprendžiama, ar pagal naująją BK 75 straipsnio 2 dalies redakciją
yra privalomas baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija konstatuoja, kad pagal BK 75
straipsnio 2 dalį baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimas nėra privalomas ir
kad taikant BK 75 straipsnio 2 dalį galimi tokie alternatyvūs variantai:
1) baudžiamojo poveikio priemonės
ir vieno iš šioje dalyje nurodytų įpareigojimų paskyrimas;
2) baudžiamojo poveikio priemonės
ir kelių iš šioje dalyje nurodytų įpareigojimų paskyrimas;
3) baudžiamojo poveikio priemonės
paskyrimas;
4) vieno iš šioje dalyje nurodytų
įpareigojimų paskyrimas;
5) kelių šioje normoje nurodytų
įpareigojimų paskyrimas.

Dėl baudžiamojo poveikio
priemonės parinkimo taikant BK 75 straipsnį

Prokuroras kasaciniame skunde
nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas padarė įstatymo neatitinkančią
išvadą, jog pagal BK 75 straipsnį atidėjus bausmės vykdymą galima skirti tik BK
67 straipsnio 3 dalyje nurodytas baudžiamojo poveikio priemones.
BK 67 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos pilnamečiui asmeniui,
atleistam nuo bausmės šio kodekso X skyriuje numatytais pagrindais. BK 75
straipsnis yra BK X skyriuje „Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo
bausmės“. Jau pats skyriaus pavadinimas rodo, kad bausmės vykdymo atidėjimas
nėra atleidimas nuo bausmės. BK 75 straipsnyje numatytas paskirtos bausmės
vykdymo atidėjimas taikomas asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu. Šiame
straipsnyje nenumatytas paskirtų baudžiamojo poveikio priemonių vykdymo
atidėjimas. Baudžiamojo poveikio priemonės
nesubendrinamos su bausmėmis ir vykdomos atskirai (BK 73 straipsnis). T-ėl prokuroro kasacinio skundo argumentai, kad
taikant BK 75 straipsnį ir atidedant paskirtos bausmės vykdymą galima skirti
visas, o ne tik BK 67 straipsnio 3 dalyje nurodytas baudžiamojo poveikio
priemones, yra nepagrįsti.
Teismai nurodė, kad M. B.
nusikaltimo padarymo metu buvo moksleivis, jis susitaikė su nukentėjusiais
asmenimis, be to, M. B. yra paskirti BK 75 straipsnio 2 dalyje numatyti
įpareigojimai. Dėl to šiuo atveju laikytina, kad bausmės tikslai M. B. bus
pasiekti ir be baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo. Be to, prokuroras
baudžiamojo poveikio priemonės skyrimą M. B. sieja su netinkamu BK 75
straipsnio 2 dalies taikymu. Tuo tarpu plenarinė sesija nenustatė, kad teismas
M. B. netinkamai pritaikė BK 75 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

n u t a r i a :

Kauno apygardos vyriausiojo
prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą atmesti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70313 sekundės -