Administracinė Jurisprudencija 2008 Nr. 15 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Administracinė Jurisprudencija 2008 Nr. 15
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 27-12-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Administracinė Jurisprudencija Nr. 15 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

TURINYS
I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“,
6 punkto nuostatos „Angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo metu“ ir 7 punkto nuostatos „Bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai“ atitikties Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai
1.2. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1323 „Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2.1, 2.2 ir 2.3 punktų bei šio sprendimo l punktu patvirtintų Automobilių stovėjimo vietų nustatymo taisyklių nuostatų, kurios reglamentuoja kompensacijų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas mokėjimą, atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniui
2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl teismo teisės savo iniciatyva pakeisti veikos kvalifi kavimą pagal griežtesnį ATPK straipsnį, kai to neprašo institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą Dėl teismo teisės nagrinėti administracinių teisės pažeidimų, nenumatytų ATPK 224 straipsnyje, tačiau sudarančių idealiąją sutaptį su pažeidimais, patenkančiais į ATPK 224 straipsnyje pateiktą pažeidimų sąrašą, bylas
2.2. Dėl transporto priemonės konfi skavimo, kaip proporcingos poveikio priemonės padarytam administraciniam teisės pažeidimui Dėl konfi skuojamos transporto priemonės savininko teisių administracinio teisės pažeidimo byloje
3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
3.1.1. Dėl nedarbingumo laikotarpiu atliktų asmens veiksmų pripažinimo turėjusiais įtakos ligos trukmei
3.2. Dėl konkurencijos teisinių santykių
3.2.1. Dėl vieno ekonominio vieneto sąvokos konkurencijos teisės prasme Dėl suderintų veiksmų sąvokos Dėl suderintų veiksmų viešųjų pirkimų srityje kvalifi kavimo
3.2.2. Dėl aplinkybių, šalinančių reklamos davėjo atsakomybę už klaidinančią reklamą Dėl vidutinio reklamos vartotojo sąvokos Lietuvos Respublikos
reklamos įstatymo prasme
3.2.3. Dėl Konkurencijos įstatymą pažeidusiems ūkio subjektams skirtų baudų sumažinimo sąlygų
3.3. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.3.1. Dėl mokestinio patikrinimo sustabdymo, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų
3.3.2. Dėl subjekto išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, kai šis objektyviai nevykdo ekonominės veiklos ar neįsigyja prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių
3.4. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.4.1. Dėl teisės į valstybės garantiją asmenims, kurie gyvena savininkams grąžintiname name
3.5. Dėl tarnybos santykių
3.5.1. Dėl vidaus tarnybos pareigūno veiklos tarnybinio patikrinimo sustabdymo, nustačius nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių
3.5.2. Dėl teisės aktų sąrašo pateikimo pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas ir jo taikymo egzamino žodžiu metu
3.6. Kitos ginčo administracinės bylos
3.6.1. Dėl Teritorinės ligonių kasos vykdomo viešojo administravimo, sudarant sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis Dėl Teritorinių ligonių kasų sprendimo priėmimo procedūros Dėl Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sprendimų, priimamų įgyvendinant Sveikatos draudimo įstatyme nustatytą pareigą prižiūrėti, kaip sudaromos ir vykdomos Teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei Teritorinės ligonių kasos ir vaistinių sutartys, teisinės reikšmės
3.6.2. Dėl pardavėjo pareigos įrodinėti, kad abejonė, jog tabako gaminių pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, negalėjo atsirasti Dėl pirmą kartą padaryto Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto pažeidimo, kaip atsakomybę švelninančios aplinkybės
3.7. Administracinių bylų teisena
3.7.1. Dėl prokuroro ginamo intereso pripažinimo viešuoju Dėl termino kreiptis į teismą prokurorui ginant viešąjį interesą
3.7.2. Dėl nutarties, priimtos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimu, kaip proceso atnaujinimo objekto
II. Administracinė doktrina
Joachim Arntz. Tyrimo principas ir advokatų procesinis aktyvumas administraciniame procese
III. Informacinė dalis
1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga (2008 m. gegužės–rugpjūčio mėn.)
1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
1.1.1. Dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) ir testamento panaikinimo
1.1.2. Dėl savivaldybės išduoto išankstinio leidimo organizuoti susirinkimą atšaukimo
1.1.3. Dėl keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo)
1.1.4. Dėl asmens, kuris nėra viešojo administravimo subjektas, atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas, apskundimo
1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
1.2.1. Dėl pripažinimo, kad asmuo teises į žemę įgijo ne paveldėjimo, bet sprendimų, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, pagrindu
1.2.2. Dėl viešojo administravimo įgaliojimus turintiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, paskirtų tarnybinių nuobaudų
1.2.3. Dėl viešojo administravimo subjektų organizuojamo viešojo aukciono procedūrų pažeidimų
1.2.4. Dėl savivaldybių tarybų sprendimų, kuriais parduodami savivaldybėms nuosavybės teise priklausantys energetikos objektai
1.2.5. Dėl galimai neteisėtų privataus subjekto veiksmų ar viešojo administravimo subjekto priimtų sprendimų pasekmių pašalinimo ir buvusios žemės sklypo padėties atkūrimo
1.2.6. Dėl reikalavimo pripažinti teisę gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą be daugiabučio namo butų savininkų sutikimo (leidimo)
1.2.7. Dėl viešojo administravimo funkcijų nevykdančių subjektų neteisėtais veiksmais Valstybinio socialinio draudimo fondui padarytos žalos atlyginimo
1.2.8. Dėl ginčų, susijusių su sutuoktinio asmeninio turto nustatymu bei registravimu nekilnojamojo turto registre
2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 metų gegužės– rugpjūčio mėnesiais priimtų sprendimų apžvalga
2.1. 2008 m. birželio 26 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Arthur Wiedemann prieš Land Baden-Württemberg ir Peter Funk prieš Stadt Chemnitz (C-329/06 ir C-343/06)
2.2. 2008 m. liepos 25 d. Didžiosios teisėjų kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Metock ir kiti prieš Teisingumo, lygybės ir teisės reformų ministrą (C-127/08)
2.3. 2008 m. gegužės 20 d. prejudicinis sprendimas byloje Brigitte Bosmann prieš Bundesagentur für Arbeit - Familienkassse Aachen (C-352/06)
2.4. 2008 m. liepos 10 d. prejudicinis sprendimas byloje Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding prieš Firma Feryn NV (C-54/07)
2.5. 2008 m. kovo 13 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, Gemeente Rotterdam prieš Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ir Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant prieš Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (C-383/06 ir C-385/06)
3. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
3.1. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga
3.2. Austrijos Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
3.3. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė
Santrumpos
Straipsnis iš Administracinė Jurisprudencija 2008 Nr. 15 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=215