Administracinių teismų praktika Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Administracinių teismų praktika Nr. 1
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Apsilankę svetainėje www.lvat.lt galite parsisiųsti praktiką

 

Praktiką galite parsisiųsti paspaudę čia.

 Turinys
Įvadas....7
I. Oficialioji dalis
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo.... 9
1.1.1. Dėl Tarnybinio tyrimo komisijos kario žūties ar sveikatos sutrikimo priežastiniam ryšiui su tiesioginių pareigų vykdymu nustatyti nuostatų ... 9
1.1.2. Dėl Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų tvarkymo ir teisės taikymo instrukcijos ...16
1.1.3. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1994 m. balandžio 20 d. Įsakymu Nr. 332 patvirtintos instrukcijos „Dėl priėmimo į tarnybą, paskyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo iš tarnybos tvarkos” 43 punkto...20
1.1.4. Dėl pareiškimų ištirti norminio administracinio akto teisėtumą nagrinėjimo... 28
1.1.5. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 316 patvirtintos Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos” 26.2 punkto 2 dalies.... 31
1.1.6. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1996 m. gegužės 31 d. Įsakymu Nr. 511 (2000 m. balandžio 13 d. Įsakymo Nr. 170 redakcija) patvirtintų Transporto priemonių valstybinio registravimo taisyklių 21 punkto....36
1.1.7. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1990 m. gruodžio 13 d. Įsakymo Nr. 50 5 priedo 8 dalies...40
1.1.8. Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą... 61
1.1.9. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 316 patvirtinto Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.07.01:1999 20 punkto... 63
1.1.10. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1992 m. spalio 9 d. rašto Nr. 03–41 „Dėl muito mokesčių už importuojamus alkoholinius gėrimus” 2 dalies....65
1.2. Administracinių teisės pažeidimų bylos
1.2.1. Vienos veikos kvalifikavimas ir pagal ATPK, ir pagal BK (ATPK 85 str. 2 d. ir BK 234 str. 1 d.)... 70
1.2.2. Administracinės nuobaudos skyrimo terminų pratęsimas pirmosios instancijos teismui panaikinus Įgaliotos institucijos (pareigūno) nutarimą dėl nuobaudos (ATPK 35 str.)...74
1.2.3. Autorinių ir gretutinių autorinėms teisių pažeidimas (ATPK 214 10 str. 1 d.) ...77
1.2.4. Darbo Įstatymų pažeidimo samprata ATPK 41 str. 1 d. prasme... 80
1.2.5. Termino perduoti vykdymui nutarimą skirti nuobaudą taikymas nutarimo pakeisti nuobaudos rūšĮ atžvilgiu ... 82
1.2.6. Veikos kvalifikavimas pagal ATPK 153-1 str. 1 d. (savavališko prisijungimo prie telekomunikacijų tinklo samprata).... 85
1.2.7. Nelegalaus darbo samprata ATPK 41-3 str. 1 d. prasme.... 87
1.2.8. Lietuvos Respublikos susirinkimų Įstatymo ir ATPK 188-7 str.
1 d. (Susirinkimų Įstatymo pažeidimas) taikymas... 90
1.2.9. ATPK 30 str. 2 d., 30-1 str., 30-2 str. nustatytų nuobaudų skyrimo taisyklių taikymas.... 93
1.2.10. ATPK 35 str. nustatyto nuobaudos skyrimo už trunkamuosius pažeidimus termino taikymas autorinių
Ir gretutinių teisių pažeidimo atveju.... 95
1.3. Ginčo administracinės bylos
1.3.1. Mokesčių bylos ir bylos dėl ekonominių sankcijų.... 99
1.3.1.1. Dėl ilgalaikio turto perkainojimo rezultato priskyrimo juridinių asmenų pelno mokesčiu neapmokestinamoms Įmonės nerealizacinėms pajamoms....99
1.3.1.2. Dėl alkoholinių gėrimų Įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų laikymo vietos...113
1.3.1.3. Dėl mokestinių prievolių perėjimo Įmonių reorganizavimo atveju... 117
1.3.1.4. Dėl prekių reimporto apmokestinimo importo muitais
Ir mokesčiais....130
1.3.1.5. Dėl pridėtinės vertės mokesčio už sanatorinio gydymo paslaugas... 144
1.3.1.6. Dėl atsakomybės už prekių Įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų nepateikimą (Mokesčių administravimo Įstatymo 49 str. 6 p.).... 152
1.3.1.7. Dėl juridinę galią turinčių buhalterinės apskaitos dokumentų...157
1.3.1.8. Dėl fizinio asmens pajamų pagrindimo juridinę galią turinčiais dokumentais...169
1.3.2. Dėl tarnybos santykių... 178
1.3.2.1. Dėl atleidimo iš tarnybos prokuratūroje už veiksmus, nesuderinamus su prokuratūroje einamomis pareigomis... 178
1.3.2.2. Dėl atleidimo iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje suėjus nustatytam amžiui (Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 43.2 p.)...190
1.3.2.3. Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš tarnybos prokuratūroje už netinkamą, aplaidų pareigų atlikimą tiriant baudžiamąsias bylas....195
1.3.2.4. Dėl bylų pagal paslaugų valstybės tarnautojų skundus dėl tarnybos santykių teismingumo... 200
1.3.2.5. Dėl 6 mėnesių ieškininės senaties termino taikymo kreipiantis į teismą dėl delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą išieškojimo... 207
1.3.2.6. Dėl valstybės tarnautojo statuso praradimo susiejimo su atleidimo iš tarnybos momentu... 222
1.3.2.7. Dėl savivaldybės administratoriaus, kaip valstybės tarnautojo, statuso... 229
1.3.2.8. Dėl atleidimo iš valstybės tarnybos panaikinus pareigybę tvarkos.... 242
1.3.3. Dėl žalos atlyginimo... 255
1.3.3.1. Dėl termino kreiptis į teismą su skundu dėl viešojo administravimo subjekto padarytos žalos....255
1.3.4. Dėl žemės santykių, statybos, aplinkos apsaugos... 258
1.3.4.1. Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusĮ nekilnojamąjĮ turtą atkūrimo Įstatymo 21 str. 3 d. taikymo asmenų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės, paveldėtojams...258
1.3.5. Kitos ginčo administracinės bylos....264
1.3.5.1. Dėl viešojo pirkimo....264
2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga....273
II. Metodinė dalis
1. Apibendrinimas dėl muitų bylų (ATPK 237 str.), išnagrinėtų apygardų administraciniuose teismuose, ir teisės taikymo rekomendacijos...303
2. Konsultacijos.... 326
2.1. Dėl teisės normų taikymo administracinių teisės pažeidimų bylose.... 326
2.2. Dėl teisės normų taikymo kitų kategorijų administracinėse bylose.... 340
III. Informaciniai pranešimai Lietuvos administraciniai teismai.... 355
Straipsnis iš Administracinių teismų praktika Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=74