Administracinių teismų praktika Nr. 2 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Administracinių teismų praktika Nr. 2
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 26-4-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Parsisiųsti Administracinių teismų praktika Nr.2 (PDF formate) spausti čia 
Turinys
Įvadas... 7
I. Oficialioji dalis
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo... 9
1.1.1. Dėl Vidaus reikalų ministerijos 1991 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 240 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintų Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų taikymo instrukcijos 36 punkto atitikimo Atostogų įstatymo 16 straipsnio 2 daliai...9
1.1.2. Dėl norminio administracinio akto sampratos... 18
1.1.3. Dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą atmetimo nustačius, kad tai vienkartinis teisės taikymo aktas...26
1.1.4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 96 ir juo patvirtintos Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarkos teisėtumo... 32
1.1.5. Dėl bylos pagal abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą nutraukimo teisės aktą pripažinus netekusiu galios... 48
1.1.6. Dėl bylos nutraukimo nustačius, kad prašomas ištirti teisės aktas yra individualaus pobūdžio...54
1.1.7. Dėl valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 12 patvirtintos Atleidimo iš valstybės tarnybos laikinosios tvarkos 28 punkto...57
1.1.8. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 176 patvirtintų Gyventojų turto ir pajamų deklaracijų tikslinimo taisyklių 5 punkto... 64 4
1.1.9. Dėl bylos nutraukimo, kai pradėjus abstraktaus prašymo
Ištirti teisės akto teisėtumą nagrinėjimo procesą teisės aktas neteko galios, ir teismo išlaidų byloje dėl norminio akto teisėtumo atlyginimo... 72
1.1.10. Dėl bylos nutraukimo nustačius, kad prašoma ištirti nepradėjusio galioti teisės akto teisėtumą... 76
1.1.11. Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2001 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 47 patvirtintų Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių teisėtumo...80
1.1.12. Dėl finansų ministro 1997 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 6 „Dėl pelno (pajamų) mokesčio apskaičiavimo” patvirtintų Pelno (pajamų) mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo paaiškinimų 3 punkto atitikimo Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 punktui ir Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsniui... 96
1.1.13. Dėl Krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijos nuostatų, patvirtintų krašto apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 907, 24, 25, 26 punktų atitikimo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 67 str. 3 d...102
1.2. Administracinių teisės pažeidimų bylos
1.2.1. Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 str. 1 d. 2 p. taikymo... 107
1.2.2. Dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo būtinojo reikalingumo būklėje...110
1.2.3. Dėl ATPK 33 straipsnio ir 9 straipsnio taikymo...112
1.2.4.Dėl ATPK 127 straipsnio taikymo...115 1.2.5. Dėl ATPK 163-2 straipsnio taikymo...118
1.2.6. Dėl termino skirti administracinę nuobaudą pratęsimo... 122
1.2.7. Dėl baudos pakeitimo kitomis nuobaudų rūšimis termino... 125 1.2.8. Dėl ATPK 163-6 straipsnio taikymo... 127
1.2.9. Dėl užsieniečių administracinės atsakomybės (ATPK 16 str.)... 131
1.2.10. Dėl ATPK 172 straipsnio taikymo...134
1.2.11. Dėl pareigūnų administracinės atsakomybės (ATPK 14 str.)... 137 5
1.3. Ginčo administracinės bylos
1.3.1. Mokesčių bylos ir bylos dėl ekonominių sankcijų...140
1.3.1.1.Dėl draudėjo prievolės sumokėti socialinio draudimo įmokas įvykdymo pervedant lėšas į socialinio draudimo įstaigų sąskaitą... 140
1.3.1.2.Dėl alkoholio reklamos... 146
1.3.1.3.Dėl sandorio vertės metodo taikymo nustatant
Importuotų prekių muitinę vertę... 154
1.3.1.4. Dėl fizinių asmenų lėšų deklaravimo ir jų apmokestinimo fizinių asmenų pajamų mokesčiu...163
1.3.2. Dėl tarnybos santykių... 169
1.3.2.1.Dėl tarnybos stažo skaičiavimo nustatant kompensacijos atleidžiant iš valstybės tarnybos dydį... 169
1.3.2.2. Dėl stažo skaičiavimo nustatant kompensacijos dydį už ištarnautą vidaus reikalų sistemoje laiką...178
1.3.2.3. Dėl atleidimo iš tarnybos muitinėje pareigūno pareiškimu termino...185
1.3.2.4. Dėl institucijos, turinčios teisę skirti į pareigas savivaldybės administratorių ir skirti jam drausmines nuobaudas...191
1.3.3. Dėl žalos atlyginimo...201
1.3.3.1. Dėl moralinės žalos, padarytos viešojo administravimo subjektų veiksmais ar neveikimu, atlyginimo, nesant materialinės žalos... 201
1.3.4. Dėl žemės santykių, statybos, aplinkos apsaugos... 207
1.3.4.1. Dėl teisės gauti padidintą atlyginimą pinigais už valstybės išperkamą žemę...207
1.3.4.2. Dėl atsakovo bylose dėl teisių pažeidimo, padaryto valstybės prisiimtų prievolių nevykdymu... 211
1.3.5. Kitos ginčo administracinės bylos... 226
1.3.5.1.Dėl viešojo pirkimo...226
1.3.5.2. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atnaujintas terminas kreiptis į teismą, revizavimo nagrinėjant apeliacinę bylą... 242
1.3.5.3. Dėl pensijų... 249 6 2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga... 258
II. Metodinė dalis
1. Bylų dėl nelegalaus darbo (ATPK 41-3 str.) apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos... 285
2. Konsultacijos...309
2.1. Dėl teisės normų taikymo administracinių teisės pažeidimų bylose...309
2.2. Dėl teisės normų taikymo kitų kategorijų administracinėse bylose...324
III. Informaciniai pranešimai
Skelbimai...333

 
Straipsnis iš Administracinių teismų praktika Nr. 2 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=76