Administracinių teismų praktika Nr. 6 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Administracinių teismų praktika Nr. 6
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 3-5-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Parsisiųsti Administracinių teismų praktika Nr. 6 (pdf) Spausti čia 

I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1.1. Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ 4.9.1. punkto atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 daliai
1.1.2. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 32 patvirtintų Azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms taisyklių 16 punkto nuostatos, ta apimtimi, kuria nustatoma, kad bendrovė atsako už azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių ženklų saugumą ir kad sugadinti ar nepanaudoti ženklai negrąžinami ir nekeičiami, atitikimo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 19 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktui ir 6 straipsnio 3 daliai. Administracinė byla Nr. I5-05-2004. Bylų kategorija 20.1
1.1.3. Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado 2003 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-538 patvirtintos Laikinosios nelaimingų atsitikimų tyrimo ir kompensacijos išmokėjimo instrukcijos 23 punkto dalies (siekiant nustatyti, ar yra pareigūno sveikatos pakitimų, sumažėjęs jo tinkamumas tarnybai ir yra liekamųjų reiškinių) ir 25 punkto dalies (jog pareigūnui po patirtos traumos sumažėjo tinkamumas tarnybai, liko liekamųjų reiškinių arba jis negali tęsti tarnybos vidaus reikalų sistemoje) jos galiojimo metu atitikimo Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-153S, 40 straipsnio 3 daliai Administracinė byla Nr. I10–06–2004. Bylų kategorija 20.1.
1.1.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkto ir 67 punkto 3 papunkčio nuostatų, numatančių atlyginimo mokėjimą antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsniui Administracinė byla Nr. I7–07–2004. Bylų kategorija 20.1.

1.1.5. Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-236 patvirtintų Paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms taisyklių 5 punkto 1 dalies, 2 punkto, 3.1. punkto, 3.2. punkto, 10 punkto nuostatų, taip pat šių taisyklių 1 priedo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimui Nr. 725 „Dėl pieno supirkimo kainų 2003 metų birželio–gruodžio mėnesiais“ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui Administracinė byla Nr. I1–08–2004. Bylų kategorija 20.1
1.1.6. Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V- 431 „Dėl priemokų mokėjimo statutiniams valstybėms tarnautojams policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai ir 193 straipsniui Administracinė byla Nr. I8–09–2004. Bylų kategorija 20.1.
1.1.7. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 35, 15.5 ir 15.6 punktų teisėtumo Administracinė byla Nr. A1–933–2004. Bylų kategorija 20.2
1.2.1. Dėl ATPK 62-2 straipsnyje įtvirtinto administracinės teisės pažeidimo valinės ir intelektualinės pusės
1.2.2. Dėl policijos pareigūnų teisės fotografuoti asmenis, vykdant policijos uždavinius
1.2.3. Dėl viešosios teisės principų laikymosi reikšmės administracinių nuobaudų vykdymo proces
1.2.4. Dėl non reformatio in peius principo taikymo administracinių teisės pažeidimų bylose
1.2.5. Dėl teismo teisės palikti nenagrinėtą skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje
1.2.6. Dėl ATPK 210 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo po 2004 m. gegužės 1 d.
1.3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.3.1. Mokesčių bylos
1.3.1.1. Dėl subsidijos sampratos
1.3.1.2. Dėl mokesčių bazės netiesioginio nustatymo
1.3.1.3. Dėl palūkanų už ne laiku grąžintą rinkliavos permoką mokėjimo
1.3.1.4. Dėl teisės į PVM atskaitą
1.3.1.5. Dėl investicijų apskaičiavimo būdų pagal Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą
1.3.2. Dėl tarnybos santykių
1.3.2.1. Dėl termino, per kurį karys turi būti atleistas iš pareigų, pasibaigus profesinės karo tarnybos sutarties terminui
1.3.2.2. Dėl atleidimo iš vidaus tarnybos pareigūno prašymu
1.3.2.3. Dėl pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindų
1.3.2.4. Dėl operatyvinių veiksmų metu gautos informacijos panaudojimo skiriant tarnybinę nuobaudą
1.3.2.5. Dėl tarnybinio patikrinimo išvados Lietuvos Respublikos administracinių
1.3.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
1.3.3.1.Dėl teismo sprendimo rezoliucine dalimi spręstinų klausimų
1.3.4. Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų
1.3.4.1. Dėl ekonominių sankcijų teisinės prigimties
1.3.5. Kitos ginčo administracinės bylos
1.3.5.1. Dėl statybos leidimo nutraukimo teismo sprendimu
1.3.5.2. Dėl procesinių sprendimų, kuriais atsisakoma surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimo
1.3.5.3. Dėl religinių bendruomenių ginčų sprendimo
Straipsnis iš Administracinių teismų praktika Nr. 6 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=94