Administracinių teismų praktika, Administracinė Jurisprudencija 2007 Nr. 12 : Straipsniai, TP : Administracinė Jurisprudencija 2007 Nr. 12 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14144: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Administracinė Jurisprudencija 2007 Nr. 12

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 16-5-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt  

Administracinė Jurisprudencija Nr. 12 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

ĮVADAS
I. Administracinių teismų praktika
1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 4 daliai
Administracinė byla Nr. I17-11/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklių 73, 109 punktų, taip pat 143 punkto (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ta apimtimi, kuria nustatoma, kad vartotojas (sistemos naudotojas) privalo apmokėti už pateiktas ar pristatytas dujas pagal šių taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų (sistemos naudotojų) grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą, atitikties Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 6 punktams.
Administracinė byla Nr. I-12/2007
Procesinio sprendimo kategorija 17.1
2. Dėl administracinių teisės pažeidimų
2.1. Dėl dienpinigių ir kitų išmokų, susijusių su komandiruotės išlaidomis, neįskaitymo į darbo užmokestį, taikant administracinę atsakomybę pagal ATPK 414 straipsnio 1 ir 2 dalis
Darbo užmokesčio sąvoka yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, jog darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.
Darbo kodekso 220 straipsnis reglamentuoja garantijas ir kompensacijas tarnybinių komandiruočių atveju. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustatyta Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintos „Darbuotojų ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos“ 5.5 punkte nurodyta, kad į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitomi dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės išlaidomis <...>.
Nurodytų teisės normų sisteminis ir teleologinis aiškinimas suponuoja išvadą, kad dienpinigiai į darbo užmokesčio sąvoką, taikant administracinę atsakomybę pagal ATPK 414 straipsnio 1 ir 2 dalis, nepatenka.
Administracinė byla Nr. N16-1020/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
2.2. Dėl administracinės nuobaudos skyrimo terminų nutraukus baudžiamąjį procesą
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus baudžiamąjį procesą, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma, kai iki ikiteisminio tyrimo pradžios buvo pasibaigę bendrieji administracinės nuobaudos skyrimo terminai.
Administracinė byla Nr. N3-1264/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
2.3. Dėl teisėtais būdais gautų duomenų pripažinimo įrodymais administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje įrodymai gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys. Šis procesinės teisės principas expressis verbis nėra išdėstytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, bet jis kyla iš ATPK 256 straipsnio 1 dalies, įpareigojančios pareigūnus laikytis įstatymų nustatant, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ATPK 1 straipsnio, kuriuo administracinių teisės pažeidimų kodekso uždavinys yra saugoti piliečių teises bei laisves, nustatytą valdymo tvarką, stiprinti teisėtumą, Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės principą.
Teisės mokslo ir teismų praktikos yra pripažįstama, kad duomenys gali būti laikomi neteisėtai gauti, jeigu buvo pažeistos žmogaus teisės, proceso principai, buvo panaudota neleistina prievarta, atlikti veiksmai ir jų rezultatai nebuvo tinkamai užfiksuoti,otaippat – valdžios institucijos veiksmai atlikti nesilaikant tam veiksmui atlikti numatytų pagrindinių taisyklių, duomenys gauti iš neteisėtų šaltinių.
Administracinė byla Nr. N3-1679/2007
Procesinio sprendimo kategorija 32; 492.4. Dėl teismo posėdžio protokolo reikšmės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje
Nors ATPK 285 straipsnyje numatyta, kad nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, kolegialus organas rašo protokolą, tačiau tai nereiškia, jog bylą nagrinėjant apylinkės teisme (kai tai daro teisėjas vienasmeniškai), teismo posėdžio protokolas neturi būti rašomas.
Teismo posėdžio protokolas paprastai atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant asmenųteisę į tinkamą ir sąžiningą teismo procesą. Jame fiksuojamiesminiaibylosnagrinėjimomomentai, asmenų atvykimas į teismo posėdį, įrodymų tyrimas ir kt. Toks fiksavimasužtikrina, jog teismas savo procesinį sprendimą grįs tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. Teismo posėdžio protokolas ypač svarbus apeliacinio proceso metu, kadangi administracinio teisės pažeidimo bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, jeigu teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip (Administracinių bylų teisenos įstatymo 137 str. 2 d.), todėl byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai paprastai vertinami pagal byloje esančią medžiagą. Nesant byloje teismo posėdžio protokolo, apeliacinės instancijos teismas turi labai ribotas galimybes įvertinti byloje pirmosios instancijos teisme atliktą įrodymų tyrimą, ypač liudytojų duotus parodymus ir kitų asmenų žodinius paaiškinimus.
Administracinė byla Nr. N1 -1333/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
2.4. Dėl teismo posėdžio protokolo reikšmės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje
Nors ATPK 285 straipsnyje numatyta, kad nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, kolegialus organas rašo protokolą, tačiau tai nereiškia, jog bylą nagrinėjant apylinkės teisme (kai tai daro teisėjas vienasmeniškai), teismo posėdžio protokolas neturi būti rašomas.
Teismo posėdžio protokolas paprastai atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant asmenų
teisę į tinkamą ir sąžiningą teismo procesą. Jame fiksuojamiesminiaibylosnagrinėjimomomentai, asmenų atvykimas į teismo posėdį, įrodymų tyrimas ir kt. Toks fiksavimasužtikrina, jog teismas savo procesinį sprendimą grįs tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. Teismo posėdžio protokolas ypač svarbus apeliacinio proceso metu, kadangi administracinio teisės pažeidimo bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, jeigu teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip (Administracinių bylų teisenos įstatymo 137 str. 2 d.), todėl byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai paprastai vertinami pagal byloje esančią medžiagą. Nesant byloje teismo posėdžio protokolo, apeliacinės instancijos teismas turi labai ribotas galimybes įvertinti byloje pirmosios instancijos teisme atliktą įrodymų tyrimą, ypač liudytojų duotus parodymus ir kitų asmenų žodinius paaiškinimus.
Administracinė byla Nr. N1 -1333/2007
Procesinio sprendimo kategorija 27
2.5. Dėl asmens teisės asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į administracinį areštą klausimą
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad galimybė asmeniui asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teisme, sprendžiant jo laisvės apribojimo klausimą, yra viena fundamentalių garantijų.
Galiojantis ATPK nereglamentuoja teismo proceso tvarkos, kai teismas ATPK 334 straipsnio tvarka nagrinėja nemokamų viešųjų darbų pakeitimo į areštą klausimą. Tačiau tai neatleidžia teismo nuo pareigos laikytis taisyklių, nustatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, bei taisyklių, pripažįstamų susiklosčiusios teismų praktikos.
Nagrinėjant baudos pakeitimo į areštą klausimą, pažeidėjui būtina pranešti apie bylos nagrinėjimą teismo šaukimu, kuris turi būti įteiktas pagal bendras šaukimų įteikimo taisykles. Administraciniu areštu apribojama asmens laisvė, tokio klausimo sprendimo nepranešus asmeniui, pažeidžia asmens teisę į teisingą teismo procesą, numatytą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.
Administracinė byla Nr. N3-1442/2007
Procesinio sprendimo kategorija 40
3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl mokesčių teisinių santykių
3.1.1. Dėl nelegaliai pagaminto alkoholio apmokestinimo akcizo mokesčiu
Fiskalinio neutralumo principas neleidžia mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai ir neteisėtai pagaminto etilo alkoholio. Etilo alkoholis, nors ir pagamintas neteisėtai, gali būti akcizo objektu.
Tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato.
Akcizų įstatymas nenumato, kad sunaikintas neteisėtai pagamintas etilo alkoholis yra atleidžiamas nuo akcizų.
Administracinė byla Nr. A6-238/2007
Procesinio sprendimo kategorij 9.4; 23.1
3.2. Dėl muitinės veiklos teisinių santykių
3.2.1. Dėl Muitinės departamento direktoriaus įsakymų, kuriais tvirtinamos importuojamų prekių palyginamosios kainos, nenorminio pobūdžio
Muitinės departamento direktoriaus įsakymais, kuriais tvirtinamos importuojamų prekių palyginamosios kainos, nėra nustatomos teisės normos. Tai muitinės vidaus aktai, naudojami kaip pagalbinė priemonė muitinės pareigūnams nustatant, ar tarp deklaruojamos prekių muitinės vertės ir atitinkamo laikotarpio vidutinės kitų importuotojų nurodomos tokių prekių vertės nėra žymaus skirtumo, ir ar nėra pagrindo priimti sprendimą dėl papildomo prekių muitinės vertės tikrinimo. Prekes įvežantiems asmenims muitinės departamento nustatytos palyginamosios kainos nėra privalomos, jie gali deklaruoti ir kitokią prekių vertę nei nustatyta palyginamoji, tačiau muitinei pareikalavus privalo deklaruotąją vertę pagrįsti.
Administracinė byla Nr.A2-712/2007
Procesinio sprendimo kategorija 10.4
3.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
3.3.1. Dėl būtinumo atsižvelgti į tai, kokios rūšies nekilnojamasis turtas valdytas iki nacionalizacijos, sprendžiant žemės sklypo padidinimo klausimą
Sprendžiant žemės sklypo padidinimo iš laisvos valstybinės žemės fondo klausimą, teritorijos dalis neatlygintinai gali būti padidinama laisvų žemės, miško ir vandens telkinių sąskaita, tačiau tik atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nekilnojamasis turtas priklausė buvusiam turto savininkui iki nacionalizacijos. Jeigu pilietis nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą – žemę, žemės sklypas gali būti didinamas žemės sklypu, ant kurio sausumos paviršiaus nėra miško ir vandens telkinių; jei pilietis nuosavybės teise valdė mišką, žemės sklypas gali būti didinamas mišku; jei vandens telkinį – vandens telkiniu.
Administracinė byla Nr. A17-705/2007
Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1
3.3.2. Dėl pirmenybės teikimo asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti žemę natūra
Jei žemė nėra valstybės išperkama ir buvęs savininkas ar kiti asmenys, numatyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamojo turto atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje, pareiškia valią atgauti ją natūra, o kiti asmenys pageidauja, kad toje vietoje būtų suformuotas lygiavertis sklypas už negrąžinamą natūra žemę, pirmenybė teikiama asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti žemę natūra.
Administracinė byla Nr. A2 - 703/2007
Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1
3.4. Dėl tarnybos santykių
3.4.1. Dėl atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas teisinės reikšmės
Vidaus tarnybos statute numatyta atranka vyksta į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas, ji yra skirta žemesnes pareigas einantiems tos pačios ar atitinkamos kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnams, siekiantiems užimti aukštesnes pareigūno pareigas. Tai reiškia, kad nuostatos dėl atrankos taikytinos tik tuo atveju, kai siekiama užpildyti laisvas pareigas pasirenkant tinkamesnį kandidatą iš žemesnės grandies pareigūnų. Tuo atveju, kai laisvos pareigos yra siūlomos lygiavertės ar aukštesnės grandžių pareigūnams, taikytinos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatos, t. y. šiuo atveju Vidaus tarnybos statute numatyta atranka nevykdoma.
Administracinė byla Nr. A11–497/2007
Procesinio sprendimo kategorija 16.1; 16.2
3.4.2. Dėl teisės skųsti valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadas, kuriomis tarnybinė veikla įvertinta gerai
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, taip pat Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.909 patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikaciniųklasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių 20 punktą, tais atvejais, kai valstybės tarnautojų vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji neteikia pasiūlymų valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo atitinkamų sprendimų nepriima. Minėtais atvejais galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma būtent vertinimo komisijos išvadoje ir būtent ši išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui.
Neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti teismui vertinimo komisijos išvados, kuria valstybės tarnautojas įvertintas gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti, kad teismas patikrintų, ar valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu nebuvo pažeistos jo teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl tais atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti nusprendžiama, jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų.
Administracinė byla Nr. AS2-223/2007
Procesinio sprendimo kategorija 50.3.1
3.4.3. Dėl galimybės ginčyti drausminių nuobaudų paskyrimą krašto apsaugos sistemoje
Drausminių nuobaudų už drausmės pažeidimus, atliekant tarnybą Lietuvos kariuomenėje, skyrimo tvarką, skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką pagal Kariuomenės drausmės statuto 1 straipsnio 6, 7 punktus nustato Kariuomenės drausmės statutas. Kariuomenės drausmės statuto 57 straipsnio 3 dalis numato, jog šis statutas nustato karių skundų padavimo ir jų nagrinėjimo tvarką krašto apsaugos sistemoje, kitoms institucijoms karys turi teisę skųstis kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu būdu, įstatymas reglamentuojantis drausminių nuobaudų kariui paskyrimo bei skundų dėl jų padavimo tvarką, neužkerta kelio be kreipimosi su skundu dėl drausminės nuobaudos paskyrimo krašto apsaugos sistemoje skundams paduoti nustatyta tvarka, kitų teisės aktų (tame tarpe Administracinių bylų teisenos įstatymo) nustatyta tvarka kreiptis ir į kitas institucijas (tame tarpe ir teismą).
Administracinė byla Nr.AS14–248/2007
Procesinio sprendimo kategorija 57.1
3.5. Kitos ginčo administracinės bylos
3.5.1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties statusas yra objektyviai pateisinamas
Kokia kiekvieno konkretaus subjekto turima informacija yra komercinė paslaptis, gali nuspręsti tik pats subjektas, įvertinęs turimą informaciją ir atsižvelgdamas į įstatymų reikalavimus. Teismas, kaip vienas iš subjektų, turinčių teisę rinkti įrodymus, iškilus abejonėms turi teisę patikrinti informacijos pripažinimo konfidencialiatinkamumą.
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nesuteikta teisė spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties statusas yra objektyviai pateisinamas. Komisija, turėdama oficialiusatsakymusišbendrovių,neturiteisiniopagrindo tikrinti jų turinius, susietus su komercine paslaptimi.
Administracinė byla Nr. A17 – 515/2007
Procesinio sprendimo kategorija 25
3.5.2. Dėl advokato teisės už atlyginimą teikti bankroto administratoriaus paslaugas
Advokatūros įstatymas reglamentuoja tik santykius, susijusius su advokato teisinių paslaugų teikimu (įskaitant ir tokios teisės įgijimą). Tačiau Advokatūros įstatymo 43 straipsnio 1 dalis numato išimtinius atvejus, kada praktikuojantis advokatas taip pat dar gali dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas (mokamas darbas Lietuvos advokatūroje, mokama mokslinė, kūrybinė ar pedagoginė veikla, o taip pat Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodyta veikla). Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (2004 m. kovo 18 d. įstatymo Nr. IX-2066 redakcija), sistemiškai ją aiškinant kartu su Advokatūros įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi bei loginio, teleologinio teisės aiškinimo metodų pagalba įvertinus kituose Advokatūros įstatymo straipsniuose įtvirtintas normas, skirta nustatyti advokato, kurio veikla yra teisinių paslaugų teikimas, kitos (ne teisinių paslaugų teikimo) veiklos, kurią reguliuoja kiti, pagal savo santykį su Advokatūros įstatymu specialūs teisės aktai, galimybę (teisę įgyti konkrečią subjektinę teisę), o ne nustatyti (suteikti) konkrečią subjektinę teisę teikti paslaugas.
Administracinė byla Nr. A6-28/2007
Procesinio sprendimo kategorija 25
3.6. Administracinių bylų teisena
3.6.1. Dėl skubaus administracinių teismų sprendimų vykdymo


Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimus ar nutartis dėl darbo užmokesčio priteisimo – sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, ir dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 5 straipsnyje reglamentuota, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme minėtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos papildomos garantijos nėra reglamentuojamos, todėl sprendžiant administracinio teismo sprendimo skubaus vykdymo klausimą, taikytini Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai.
Administracinė byla Nr. AS10-480/2007
Procesinio sprendimo kategorija 67
II. Administracinė doktrina
Prof. dr. Janusz Trzci�ski
Lenkijos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas
Lenkijos aukščiausiasis administracinis teismas
Aukščiausiasis administracinis teismas (lenk. Naczelny Sąd Administracyjny) (toliau – ir teismas) buvo įkurtas remiantis Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymu ir 1980 m. sausio 31 d. priėmus Administracinio proceso kodekso pataisą. Istoriškai tai nebuvo naujadaras, o tiesiog Lenkijos administracinės justicijos atkūrimo aktas.
Administracinė justicija nuo 1922 iki 1939
Dr. Rimvydas Norkus
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento direktorius
Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese
III. Informacinė dalis
1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2007 m. gegužės-rugpjūčio mėn.)
1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
Dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų teisėtumo
gegužės – rugpjūčio mėn. priimtų sprendimų apžvalga
2.1. 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (C-50/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) 2007 m. birželio 7 d. priėmė sprendimą byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (C-50/06). Teisingumo Teismas šį sprendimą priėmė išnagrinėjęs Europos Bendrijų Komisijos pateiktą ieškinį pagal Europos Bendrijos sutarties 226 straipsnį dėl Nyderlandų Karalystės įsipareigojimų nevykdymo.
III. Informacinė dalis
1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2007 m. gegužės-rugpjūčio mėn.)
1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
Dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų teisėtumo
Dėl detaliojo teritorijų planavimo
Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo
1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
Dėl registrų veiklos teisinių santykių
Dėl turtinių teisinių santykių
Dėl darbo teisinių santykių; dėl specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo spręsti kompetencijos ribų
Dėl mišraus pobūdžio teisinių santykių
2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. gegužės – rugpjūčio mėn. priimtų sprendimų apžvalga
2.1. 2007 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (C-50/06)
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) 2007 m. birželio 7 d. priėmė sprendimą byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (C-50/06). Teisingumo Teismas šį sprendimą priėmė išnagrinėjęs Europos Bendrijų Komisijos pateiktą ieškinį pagal Europos Bendrijos sutarties 226 straipsnį dėl Nyderlandų Karalystės įsipareigojimų nevykdymo.
2.2. 2007 m. birželio 7 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Van der Weerd ir kt. prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C-222/05 iki C-225/05)
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą, pateikti Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, yra susiję, pirma, su Bendrijos teisės išaiškinimu dėl nacionalinio teismo galių ex officio vertinti nacionalinio administracinės teisės akto atitiktį 1985 m. lapkričio 18 d. Tarybos direktyvai 85/511/EEB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių įdiegimo (OL L 315, p. 22), iš dalies pakeistai 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/423/EEB (OL L 224, p. 13, toliau – Direktyva 85/511), ir, antra, su šios direktyvos išaiškinimu.
2.3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimtų sprendimų pridėtinės vertės mokesčio teisinio reguliavimo srityje apžvalga (2006 m. sausio 1 d. – 2007 m. rugsėjo 1 d.)
2006 m. sausio 1 d. – 2007 m. rugsėjo 1 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (toliau – ir ETT, Teisingumo Teismas) buvo išnagrinėtos 45 bylos, kuriose Teisingumo Teismas aiškino apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir PVM) reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas bei jų taikymo klausimus. Šiame Administracinės jurisprudencijos biuletenyje, pirma, pateikiamas minėtuoju laikotarpiu Teisingumo Teisme išnagrinėtų bylų PVM teisinio reguliavimo srityje sąrašas, kuriame nurodoma:
– Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo data;
– šalys, tarp kurių kilo ginčas nacionaliniame teisme (jei į ETT buvo kreiptasi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo) ar šalys, tarp kurių vyko ginčas Teisingumo Teisme;
– bylai Teisingumo Teisme suteiktas numeris;
– pagrindiniai sprendime vartojami ir jį identifikuojantysterminai;
– pagrindinės teisės aktų nuostatos, dėl kurių interpretavimo kilo ginčas, ar kurios buvo aiškinamos nagrinėjant bylą Teisingumo Teisme.
Priimti sprendimai suskirstyti į sąlygines kategorijas pagal tai, koks esminis klausimas buvo keliamas nagrinėjant atitinkamą bylą Teisingumo Teisme. Taip pat pateikiama aktualių 2006–2007 metais priimtų ETT sprendimų PVM teisinio reguliavimo srityje neoficialiapžvalga.
2.3.1. PVM taikymo sritis
2007 m. liepos 17 d. prejudicinis sprendimas byloje
Société thermale d’Eugénie-les-Bains prieš Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (C-277/05)
Dėl Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies išaiškinimo
• 2007 m. kovo 29 d. prejudicinis sprendimas Aktiebolaget NN prieš Skatteverket (C-111/05)
Terminai: Šeštoji PVM direktyva – Prekių tiekimas – 8 straipsnio 1 dalies a punktas – Dvi valstybes nares jungiančio optinio pluošto kabelis, kurio dalis yra už Bendrijos teritorijos ribų – Kiekvienos valstybės narės mokestinė jurisdikcija, apribota jos teritorijoje nutiesto kabelio ilgiu – Dalies, esančios išimtinėje ekonominėje zonoje, ant kontinentinio šelfo ir atviroje jūroje, neapmokestinimas.
Dėl 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1).
2.3.2. Apmokestinamieji asmenys
2006 m. birželio 8 d. prejudicinis sprendimas byloje
Finanzamt Eisleben prieš Feuerbestattungsverein Halle eV (C-430/04)
Dėl Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos išaiškinimo.
2.3.3. Apmokestinamųjų sandorių vieta
A. Paslaugų teikimas
2006 m. rugsėjo 7 d. prejudicinis sprendimas byloje
Heger Rudi GmbH prieš Finanzamt Graz-Stadt (C-166/05)
Dėl Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo.
2.3.4. Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas
2006 m. vasario 21 d. prejudicinis sprendimas byloje
BUPA Hospitals ir Goldsborough Developments prieš Commissioners of Customs & Excise (C-419/02) [Didžioji kolegija]
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva (OL L 102, p. 18), 2 straipsnio 1 punkto, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 2 dalies ir 17 straipsnio išaiškinimo.
2.3.5. Apmokestinamoji vertė
2006 m. rugsėjo 14 d. prejudicinis sprendimas byloje
HausgemeinschaftJörgundStefanieWollnypriešFinanzamtLandshut (C-72/05)
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB (OL L 102, p. 18), 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies c punkto išaiškinimo.
2.3.6. Atleidimas nuo mokesčio
2006 m. liepos 6 d. prejudicinis sprendimas byloje
Talacre Beach Caravan Sales prieš Commissioners of Customs & Excise (C-251/05)
Dėl Šeštosios direktyvos, su pakeitimais, padarytais 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/77/EEB, 28 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimo.
2. 3.7. PVM atskaita
A. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas
214
2007 m. kovo 15 d. prejudicinis sprendimas byloje
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH prieš Ministero delle Finanze (C-35/05)
Dėl Aštuntosios direktyvos 2 ir 5 straipsnių išaiškinimo.
B. Teisė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą
2.3.8. Piktnaudžiavimas
2006 m. sausio 12 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems Ltd (C-484/03) prieš Commissioners of Customs & Excise
Dėl 1967 m. balandžio 11 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo (OL L 71, 1967, p. 1301), iš dalies pakeistos Šeštąja Tarybos direktyva 77/388/EEB ir dėl Šeštosios direktyvos 77/388/EEB, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB (OL L 102, p. 18), išaiškinimo.
2006 m. liepos 6 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose
Axel Kittel prieš Belgijos valstybę (C-439/04) ir Belgijos valstybė prieš Recolta Recycling SPRL (C-440/04)
Dėl Šeštosios direktyvos, iš dalies pakeistos 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB (OL L 102, p. 18), išaiškinimo.
2.3.9. Kita
A. Draudimas rinkti kitus nacionalinius apyvartos mokesčius; PVM požymiai
2006 m. lapkričio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje
Banca popolare di Cremona Soc. coop. Arl prieš Agenzia Entrate UfficioCremona (C-475/03) [Didžioji kolegija]
Dėl Šeštosios direktyvos iš dalies pakeistos 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB (OL L 376, 1991, p. 1) 33 straipsnio išaiškinimo.
3. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
3.1. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimų apžvalga
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas byloje
Société Arcelor Atlantique et Lorraine*
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos (pranc. Conseil d’État) priimtame sprendime buvo padarytos svarbios išvados dėl administracinių teisės aktų atitikties įstatymams, dėl vidaus teisės, kurios teisės aktų hierarchijos viršuje yra Konstitucija, ir Bendrijos teisės santykio.
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas
byloje M. X.
2007 m. vasario 8 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendime, priimtame išnagrinėjus M. X. bylą, Valstybės Taryba pasisakė dėl valstybės įstatymų leidžiamosios valdžios padarytų pažeidimų, nesilaikant tarptautiniais susitarimais prisiimtų įsipareigojimų, konkrečiai – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų reikalavimų.
3.2. Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
2007 m. birželio 28 d. Vokietijos Federacinio Administracinio Teismo sprendimas byloje BVerwG 7 C 5.07
3.3. Čekijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2007 m. birželio 14 d. Čekijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje
Nr. 1 As 39/2005-55
Šioje byloje Čekijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė nagrinėti bylą, kurioje buvo skundžiama Aplinkos ministerijos išvada, priimta įvertinus statybos projekto poveikį aplinkai.
Raidinė dalykinė rodyklė
Absorbcija – absorbcijos principas – 1.2. (III. dalis).
Administratorius – 3.5.2.* (I. dalis)
Advokatas – advokatų teisinių paslaugų teikimas – 3.5.2. (I. dalis).
Akcizas – teisinis reguliavimas, akcizais apmokestinami produktai, akcizo mokestis alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimas – 3.1.1. (I. dalis), taip pat žr. Sunaikinimas.
Alkoholis – žr. Akcizas.
Areštas – administracinis areštas 2.5. (I. dalis).
Atleidimas – atleidimas nuo mokesčio E 3. (III. dalis).
Atsakomybė – administracinė atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė – 2.4. (I. dalis), 3.1.1. (I. dalis).
Atskaita – teisė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą E 3. (III. dalis).
Bankrotas – bankroto paslaugos – 3.5.2. (I. dalis), taip pat žr. Administratorius.
Darbo užmokestis – pagrindinis ir papildomas – 1.2. (I. dalis), 2.4. (I. dalis), mokėjimo terminai – 2.4. (I. dalis), darbo užmokesčio priteisimas – 3.6.1. (I. dalis).
Delspinigiai – 2.4. (I. dalis).
Derinimas – teisės aktų derinimas E 3. (III. dalis).
Dienpinigiai – žr. Komandiruotė.
Diskrecija – viešojo administravimo subjekto politinė bei ekonominė diskrecija – 1.2. (I. dalis).
Drausmės pažeidimas – 3.4.3. (I. dalis).
Drausminė nuobauda – 3.4.3. (I. dalis).
Dujos – gamtinių dujų perdavimas, paskirstymas, laikymas ir tiekimas – 1.2. (I. dalis).
Ekonominė veikla – E 3. (III. dalis).
Elektrinė – vėjo elektrinių jėgainės – 2.2. (III. dalis).
Energetika – energetikos veikla – 1.2. (I. dalis).
Europa Sąjunga – teisės normos – 3.1.1. (I. dalis).
Europos Bendrija – Europos Bendrijos teisės pažeidimas – E 2.1.** (III. dalis), E 2.2. (III. dalis).
Fiskalinis – fiskalinioneutralumoprincipas–3.1.1.(I.dalis).
Fondas – žr. Žemės fondas.
Gynyba – teisė į gynybą – E 2.2. (III. dalis).
Greitis – greičio matavimo prietaisas – 2.3. (I. dalis).
Informacija – teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldos institucijų apie save,
242
neteiktina informacija – 3.5.1. (I. dalis), taip pat žr. Komercinė paslaptis.
Įsipareigojimai – valstybės įsipareigojimų nevykdymas E 3. (III. dalis).
Įrodymai – leistini įrodymai, įrodinėjimo priemonės, laisvo įrodymų vertinimo principas – 2.3. (I. dalis).
Judėjimas – laisvas asmenų judėjimas, užsienio piliečių judėjimas – E 2.1. (III. dalis).
Kaina – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – 3.5.1. (I. dalis).
Karjera – tarnybos karjeros principas – 3.4.1. (I. dalis).
Karo tarnyba – žr. Skundas, Tarnyba.
Kolizija – teisės normų kolizija – 3.1.1. (I. dalis).
Komandiruotė – su komandiruote susijusios išlaidos – 1.2. (I. dalis).
Komercinė paslaptis – 3.5.1. (I. dalis).
Kontrabanda – 3.1.1. (I. dalis).
Leidimai – statybų leidimai – 1.1. (III. dalis).
Muitinė vertė – prekių muitinė vertė, muitinio įvertinimo metodai – 3.2.1. (I. dalis).
Nelaimingas atsitikimas – nelaimingas atsitikimas darbe, nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas – 1.3. (III. dalis).
Norminis teisės aktas – pripažinimas negaliojančiu, teisėtumo kontrolė – 1.1. (I. dalis).
Nuobauda – skyrimo terminai – 2.2. (I. dalis).
Nuosavybės teisė – nuosavybės teisių atkūrimo sąlygos, tvarka ir dalykas – 3.3.1. (I. dalis), 3.3.2. (I. dalis), nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą registracija – 2.1. (III. dalis).
Pareigos – pareigūnų pareigų paaukštinimas – 3.4.1. (I. dalis).
Paslaugų teikimas – E 3. (III. dalis).
Pastatas – pastato priklausinys – 2.1. (III. dalis).
Pažeidimas – žr. Drausmės pažeidimas.
Planavimas – žr. Teritorijų planavimas.
Prekių tiekimas – E 3. (III. dalis).
Pridėtinės vertės mokestis – E 3. (III. dalis).
Procesas – baudžiamasis procesas – 2.2. (I. dalis).
Registracija – žr. Nuosavybės teisė.
Sklypas – žr. Žemė.
Skundas – karių skundų padavimo tvarka – 3.4.3. (I. dalis).
Sprendimas – žr. Teismo sprendimas.
Statybos – žr. Leidimai.
Sunaikinimas – akcizais apmokestinamo produkto sunaikinimas – 3.1.1. (I. dalis).
243
Šaukimas – šaukimo įteikimas – 2.5. (I. dalis).
Tarnyba – tarnybinė veikla – 3.4.2. (I. dalis), priėmimas į karo tarnybą – 3.4.3. (I. dalis), taip pat žr. Vidaus tarnyba.
Tarnybinės komandiruotės – žr. Komandiruotė
Teismas – asmens teisė dalyvauti teismo posėdyje – 2.5. (I. dalis), teisė kreiptis į teismą – 3.4.2. (I. dalis).
Teismo sprendimas – sprendimų vykdymas, teisinė galia, erga omnes galiojimas – 1.1. (I. dalis), skubus administracinių teismų sprendimų vykdymas – 3.6.1. (I. dalis).
Teisės spragos – 1.1. (I. dalis).
Teisėtumo principas – 1.1. (I. dalis), 2.3. (I. dalis).
Teisinio tikrumo principas – 1.1. (I. dalis).
Teritorijų planavimas – detalusis teritorijų planavimas, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai – 1.2. (III. dalis).
Tinklai – inžinerinių tinklų rekonstrukcija – 2.2. (III. dalis).
Tyrimas – ikiteisminis tyrimas – 2.2. (I. dalis), taip pat žr. Nelaimingas atsitikimas.
Valdžia – konstitucinis valdžių padalijimo principas – 1.1. (I. dalis).
Valstybės tarnautojas – vertinimas – 3.4.2. (I. dalis), valstybės tarnautojų kvalifikaciniųklasių suteikimas – 3.4.2. (I. dalis).
Vidaus tarnyba – principai – 3.4.1. (I. dalis).
Viešasis administravimas – subjektai - 1.2. (I. dalis).
Viešieji darbai – mokamų viešųjų darbų pakeitimas į areštą 2.5. (I. dalis).
Viešoji tvarka – E 2.1. (III. dalis), E 2.2. (III. dalis).
Žemė – žemės sklypas, žemės sklypo didinimas – 3.3.1. (I. dalis), valstybės išperkama žemė – 3.3.2. (I. dalis), valstybinė žemė – 2.2. (III. dalis).
Žemės fondas – laisvos žemės fondas – 3.3.1. (I. dalis), 3.3.2. (I. dalis).

 

[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.45409 sekundės -