Intelektinių rėmėjų straipsniai, Dantų protezavimo paslaugų kompensavimas iš PSDF biudžeto : Straipsniai, TP : Dantų protezavimo paslaugų kompensavimas iš PSDF biudžeto : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14324: Svečiai
#0: Vartotojai
#5716: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

Dantų protezavimo paslaugų kompensavimas iš PSDF biudžeto

Paskelbtas: Aurelija_ , Įjungta: 1-11-2010

Aurelija Liutkevičiūtė Advokato padėjėja  Dantų protezavimo paslaugų kompensavimas iš PSDF biudžeto

Kiekvienas iš mūsų nori turėti sveikus ir gražius dantis. Deja, ne visiems tai prieinama. Džiugu, kai plati šypsena natūraliai pasiekiama, tačiau kur kas dažniau  ją tenka „pirkti“. Vieniems - tai prabangos reikalas, kitiems – gyvybinių funkcijų palaikymas. Kalbant apie tuos, kuriems dantys visų pirma reikalingi jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, šiame leidinio numeryje pasistengsiu pateikti esminius dantų protezavimo kompensavimui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto keliamus reikalavimus bei jų įgyvendinimo tvarką.
Taigi, dantų protezavimas, kuomet pacientui atkuriami trūkstami dantys ir pagerinama esamų dantų būklė – tai danties kietųjų audinių anatominės formos ir spalvos atkūrimas, kai dantis dėl įgimtos ar įgytos patologijos suyra ir jo negalima atkurti plombinėmis medžiagomis. Dantys taip pat protezuojami esant patologiniam dantų nusidėvėjimui, po periodontologinių operacijų ar ortodontinio gydymo, dantų formos ir kontaktų atstatymui.
Teisę į  dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi:
1.    senatvės pensijos amžiaus sulaukusieji (moterys - nuo 60 m., vyrai – 62,5 m.);
2.    asmenys, kurių darbingumas neviršija 25 % (nedarbingi), arba kurių darbingumas 30–55 % (iš dalies darbingi);
3.    vaikai (išskyrus įstatymo numatytus atvejus, nesulaukusieji 18 m.);
Visi šie asmenys privalo būti drausti privalomuoju sveikatos draudimu.
Sveikatos apsaugos ministrui, 2009 m. rugsėjos 11 d. įsakymu pakeitus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu patvirtintą dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF  biudžeto tvarkos aprašą (pakeitimai įsigaliojo nuo 2009 m. spalio 1 d.), buvo įtraukta nauja nuostata,  kad  prieš kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų, asmuo pirmiausiai privalo išgydyti turimus dantis, t.y. tokio asmens burnos ertmė privalo būti sanuota bei paruošta dantų protezavimui.
Kaip rodė praktika, iki priimant Įsakymo pakeitimus, ne vien lėšų stygius, nepelningi įkainiai, protezavimo paslaugas teikiančių specialistų trūkumas, prailgindavo kompensuojamo iš PSDF biudžeto dantų protezavimo laukimą. Kai žmogus ateidavo nepasiruošęs, odontologui tekdavo  pacientą prieš tai išgydyti ir tik paskui pradėti protezavimo procesą. Tai buvo vienas iš  faktorių, kuris ilgindavo eiles.
Įsigaliojus Įsakymo pakeitimams, įsigaliojo ir nauja kompensuojamų išlaidų dalis nustatanti tvarka. Iki 2009 m. spalio 1 d. buvo laikoma, kad iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas – tai visiškas kramtymo funkcijos grąžinimas dantų protezais (prietaisais). Toks „lubų“ nebuvimas sukėlė daug problemų (didžiausia jų – ilgos eilės bei laukimas jose). Kaip rodo ilgametė praktika, toks efektas  vargu ar galėjo būti netikėtas, t.y. „lubų nebuvimo“ sukelti neigiami padariniai  nebuvo naujas reiškinys.
Tikslu išvengti situacijų, kai vienam asmeniui  suteiktos kompensuojamos paslaugos kainuoja 8 tūkstančius litų, tuo tarpu kitam tenka  laukti 10 metų eilėje, nuo 2009 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje naujojoje tvarkoje yra nustatyti balais ir konkrečia jų verte apskaičiuojami kompensuojamų išlaidų maksimalūs dydžiai. Taigi, nors dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, tačiau  ne daugiau kaip 3360 litų (konkreti kompensacijos suma priklauso nuo to, kuriai iš asmenų grupei pacientas priskiriamas ir kokio sudėtingumo gydymo technologija jam reikalinga).

Dantų protezavimui skiriamų lėšų paskirstymas
Valstybinė ligonių kasa kiekvienų metų PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) proporcingai jų veiklos zonos statistiniam gyventojų skaičiui. TLK šias PSDF biudžeto lėšas paskirsto jos veiklos zonos savivaldybėms pagal statistinį gyventojų skaičių. Konkretus asmenų, kuriems yra skiriamas dantų protezavimo kompensavimas iš PSDF biudžeto, skaičius, nustatomas kas ketvirtį. Tiesa, savivaldybės, remdamos savo aptarnaujamos teritorijos gyventojų dantų protezavimą, jį papildomai finansuoja iš savivaldybių biudžetų lėšų.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad priešingai nei anksčiau, dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos ne paslaugų teikėjui, bet pacientui,  todėl gaunantys paslaugas gali  pasirinkti bet kurią, tame tarpe – ir kitos TLK aptarnaujamoje zonoje esančią, turinčią sutartį su ligonių kasa dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą. Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis TLK yra sudariusi išlaidų kompensavimo sutartis, vieša, todėl teikiama ne tik individualiai, bet skelbiama ir TLK interneto svetainėse.

Veiksmai, kuriuo turi atlikti asmuo, norintis gauti dantų protezavimo paslaugoms iš PSDF biudžeto skirtą kompensavimą

Asmuo, pageidaujantis gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) odontologą (jam kreipiantis į PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, už šias paslaugas mokėti nereikia, priešingu atveju, odontologo teiktas konsultacijas tenka apmokėti). Jeigu gydytojas odontologas nustato, kad asmuo turi teisę į kompensuojamą iš PSDF biudžeto dantų protezavimą, išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo pateikia asmeniui medicininių dokumentų išraše.
Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas (arba jo atstovas) turi pateikti PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs, prašymą, dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, ir išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo. PAASPĮ tokius asmenis įrašo į PAASPĮ sąrašą, kuris, kartu su prašymais pateikiamas TLK. TLK, gavusi iš PAASPĮ ar kitos TLK asmenų prašymus, sudaro kiekvienos savivaldybės, esančios jos veiklos zonoje, asmenų, laukiančių dantų protezavimo, TLK sąrašą. Eilės sudaromos kompiuterine programa, dėl to tam pačiam žmogui, priešingai nei anksčiau, kai šias funkcijas „rankinio rašymo“ metodu vykdė savivaldybių administracija, jose atsirasti kelis kartus neįmanoma (kaip ir pasinaudoti paslaugomis vietoj kito asmens, t.y. „pirkimo-pardavimo, mainų ir/ar dovanojimo“ bei pan. pagrindu). Tiek PAASPĮ, tiek TLK sąrašai - tęstiniai ir sudaromi atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – registravimo datą.
Asmenys (arba jų atstovai) apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas arba apie jų kompensavimą informuojami raštu, t.y. asmens (ar jo atstovo) nurodytu adresu TLK siunčia TLK pažymą ir sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių dokumentų išsiuntimo dienos, asmuo (jo atstovas) privalo atvykti į vieną iš sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų sąraše arba TLK interneto svetainėse ir su gydytoju odontologu suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo sąlygas.
Ne retai tenka susidurti su gyventojus neraminančiu klausimu: ką daryti, kai asmuo, informuotas apie dantų protezavimo galimybę, per numatytą  terminą ja pasinaudoti negali? Atsakymas: dėl asmens sveikatos būklės ar dėl kitų svarbių priežasčių dantų protezavimo paslaugų teikimas gali būti atidėtas. Tačiau tam, kad asmuo galėtų pasinaudoti šia teise, jis (arba jo atstovas) per 3 mėnesius nuo pažymos išrašymo turi kreiptis į šią pažymą išrašiusią TLK ir pratęsti dantų protezavimo paslaugų suteikimo terminą.
Asmuo, gavęs TLK pranešimą apie jo įrašymą į sąrašus, turi teisę nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už šias paslaugas. Pasinaudojęs tokia galimybe ir norėdamas atgauti kompensaciją, asmuo (jo atstovas) turi pateikia TLK, kurioje yra įrašytas į TLK sąrašą, išlaidų kompensavimo prašymą, pranešimą apie įtraukimą į TLK sąrašą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Kai toks asmuo įgyja teisę gauti kompensaciją, TLK siunčia jam tai patvirtinantį pranešimą (jeigu asmuo miršta, nesulaukęs kompensacijos grąžinimo, teisė į ją pereina asmens įpėdiniams).
Vis gi, norint laiku ir tinkamai pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis, reikia žinoti, kad teisės aktų nustatytų terminų laikymąsis, vienas iš esminių reikalavimų, kuriuos ignoruojant, tikimybė pasinaudoti šiomis paslaugomis – mažėja. Tuo labiau, kad lyginant ankstesniąją įsakymo redakciją su dabartine, galima pastebėti terminų skaičiavimo tvarkos sugriežtinimą. Iki 2009 m. spalio 1 d. asmeniui, kuris per 3 mėnesius nesikreipdavo į ASPĮ, pakartotinai buvo siunčiamas TLK pranešimas, ir tik  po 12 mėnesių nuo sprendimo suteikti dantų protezavimo paslaugas asmuo TLK komisijos sprendimu buvo išbraukiamas iš TLK sąrašo. Įsigaliojus įsakymo pakeitimams, 3 mėnesių terminas tapo galutinis (išskyrus, savaime suprantama, objektyvias priežastis, kurios jau buvo aptartos), t.y. jokių papildomų pranešimų, kitokio  pobūdžio įspėjimų ir/ar kitų, asmens padėtį lengvinančių aplinkybių, nebeliko. Vadinasi,  asmuo, per 3 mėnesius nesikreipęs į viena iš minėtų įstaigų (tiek dėl dantų protezavimo, tiek dėl jo atidėjimo), iš TLK sąrašo išbraukiamas.
[ Gryžti į skyrių Intelektinių rėmėjų straipsniai | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.56958 sekundės -