Administracinių teismų praktika, LVAT biuletenis Nr. 17 : Straipsniai, TP : LVAT biuletenis Nr. 17 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14141: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

LVAT biuletenis Nr. 17

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Administracinė Jurisprudencija Nr. 17 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)
Turinys
Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
10 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1‑5.4 punktų, ta apimtimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatyti papildomi reikalavimai išmokų gavėjams nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr.391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ 1.3.1 ir 1.3.2 punktuose, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“
18 1.2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 24 d.įsakymo Nr. 16 „Dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl tipinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ta apimtimi, kiek jis nustato tipinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ta apimtimi, kuria uosto žemės nuomos mokesčio dydis nustatomas energetikos veiklą vykdantiems subjektams, atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 daliai
34 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkto, 38 punkto 1-osios lentelės ir 51 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui
55 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-376 patvirtintų Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimotaisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto nuostatos „asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktui ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktui
71 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punkto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos 13 punkto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui
85 1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui; 93 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi,kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą žalą; 93.1 punkto ir 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos apskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią, pareiškėjo teigimu, nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis; 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio apskaičiavimo tvarka; 93.1 ir 97.4 punktų atitikties Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto kompetencijos prasme atitikties Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui
115 1.7. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų,
neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų ar turto, perimto bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims
138 1.8. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės žinios, 2004-12-31, Nr. 188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10
punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžiama taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, atitikties 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui
151 1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų,taisyklių 5.2 punkto ir 66 punkto nuostatos „asmenims iki 2006 m. spalio 1 d. nepateikus nurodytų dokumentų, pažymėjimų galiojimas panaikinamas šių taisyklių nustatyta tvarka <...>“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktui ta apimtimi, kiek jis įtvirtina, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato teisės teikti bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 (2006 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 375 redakcija) 3.3 punktui
71 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-394 (redakcija iki 2006 m. sausio 1 d.) patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 punkto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4-16 patvirtintos Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu arba asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinėje įstaigoje, teritoriniuose ir kituose struktūriniuose padaliniuose instrukcijos
13 punkto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-207 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo instrukcijos 14 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisėtų lūkesčių principams, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 8 daliai, 52 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ (redakcija iki 2006 m. gruodžio 21 d.) 1.4 punktui
85 1.6. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsniui, Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo

5 straipsniui; 93 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsniui, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsniui ir 6.249 straipsniui ta apimtimi,kuria nustatyta, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą žalą;
93.1 punkto ir 97.4 punkto pirmosios ir antrosios pastraipos atitikties Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 daliai ir 6.251 straipsnio 1 daliai ta apimtimi, kuria nustatyta persiųstos elektros energijos apskaičiavimo (perskaičiavimo) tvarka, pagal kurią, pareiškėjo teigimu, nustatomas ne realus, bet tikėtinas nuostolių dydis; 97.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam vartotojų teisių gynimo principui ta dalimi, kuria nustatyta žalos dydžio apskaičiavimo tvarka; 93.1 ir 97.4 punktų atitikties Civilinio proceso kodekso 6 straipsniui ta dalimi, kuria, pareiškėjo teigimu, nustatomas nuostolių dydis tuo atveju, kai tiekėjas (operatorius) negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio; 93, 93.1 ir 97.4 punktų nuostatų jas priėmusio subjekto kompetencijos prasme atitikties Energetikos įstatymo 6 straipsniui ir Elektros energetikos įstatymo 5 straipsniui
115 1.7. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202 patvirtintos Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų ar turto, perimto bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniui ir 650 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 3 ir 4 dalims
138 1.8. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1198 (Valstybės žinios, 2004-12-31, Nr. 188-7044) patvirtintos Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos 5 punkto 3 pastraipos ir 10 punkto nuostatos, ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, prekių muitinei vertei apskaičiuoti leidžiama taikyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos neaprobuotus naudotų automobilių kainų žinynus, atitikties 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332, 18 punktui
151 1.9. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160) 1.1 ir 1.2 punktų,kuriais patvirtintos Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės (1.1 p.) bei prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę blanko forma (1.2 p.) tomis apimtimis, kuriomis reglamentuojami tautybės pakeitimo klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 redakcija) 3.1 punktui
163 1.10. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-410 (2008 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo vietų Klaipėdos uoste nustatymo“ dalies dėl Baltijos menkių pirminio pardavimo ir supirkimo, vykdomo tik pirminiame žuvininkystės produktų pardavimo aukcione, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2193 redakcija) 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims ir Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1490 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 14 punktui
174 1.11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25.2 punkto (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 daliai (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija)
188 1.12. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V‑79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos
žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
17 straipsniui
193 1.13. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-907 patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (su pakeitimu, atliktu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-116) XX skyriaus „Atlyginimas ir kompensacijos tarybos nariams“ 6 punkto ta apimtimi, kuria numatytos išmokos merui ir jo pavaduotojui, atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 daliai (2003 m. kovo 4 d. įstatymo Nr. IX-1354 redakcija), 291 straipsnio 2 dalies 6 punktui (2005 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. X-396 redakcija) bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai (2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1254 redakcija)2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
214 2.1. Dėl galimybės taikyti administracinę atsakomybę už draudimo vartoti alkoholio produktus automobilių salonuose nesilaikymą
220 2.2. Dėl atsakomybės už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. 1 d.) Dėl atsakomybės už individualios veiklos vykdymą, nepranešus apie tai mokesčių administratoriui ir (arba) neįsigijus verslo liudijimo Dėl veiklos, kuriai gali būti taikoma verslo liudijimų sistema, turinio
237 2.3. Dėl nutarimo, kuriuo paskirtas areštas, vykdymo senaties eigos sustabdymo, kai asmuo vengia atlikti jam skirtą areštą
3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
240 3.1.1. Dėl reikalavimo įvertinti su privačiu ir šeimos gyvenimu susijusias aplinkybes, priimant sprendimą dėl įpareigojimo išvykti
3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
252 3.2.1. Dėl mokesčių mokėtojo veiklos, vykdytos iki 2003 m. sausio 1 d., vertinimo, siekiant po 2003 m. sausio 1 d. gautas pajamas pripažinti individualios veiklos pajamomis
3.3. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
267 3.3.1. Dėl reikalavimo pretendentams į valstybės tarnybą mokėti ne mažiau kaip dvi oficialias Europos Sąjungos kalbas
275 3.3.2. Dėl tarnybos santykius reguliuojančių teisės normų taikymo, kai vidaus tarnybos pareigūnas nušalinamas nuo pareigų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimu pritaikyti procesinę prievartos priemonę
289 3.3.3. Dėl tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp patirto sužalojimo (susirgimo sunkia liga) ir vidaus reikalų sistemos pareigūno tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos), teisinio statuso
3.4. Kitos ginčo administracinės bylos
304 3.4.1. Dėl interneto tinklaraščių autorių statuso
320 3.4.2. Dėl tabako gaminių vartotojams skirtos informacijos pripažinimo tabako gaminių reklama
3.5. Administracinių bylų teisena
329 3.5.1. Dėl kitoje administracinėje byloje atliktos ekspertizės akto pripažinimo įrodymu nagrinėjamoje byloje
337 3.5.2. Dėl skundo dėl centrinio mokesčių administratoriaus konsultacijos mokesčių įstatymų taikymo klausimais nagrinėjimo administraciniuose teismuose ribų
II. Administracinė doktrina
345 1. Elena Masnevaitė. Dalies rinkimų kampanijos išlaidų kompensavimas: Lietuvos atvejis lyginamajame kontekste
364 2. Prof. hab. dr. Bogusław Banaszak. Teisėjų nepriklausomumo principas Lenkijoje
III. Informacinė dalis
376 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas
443 2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga (2009 m. sausio – birželio mėn.)
2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
443 2.1.1. Dėl atsisakymo nutraukti nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo procesą
444 2.1.2. Dėl valstybinio socialinio draudimo institucijų sprendimo perskaičiuoti apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, esant įmonės, kurioje šis asmuo dirbo, bankroto administratoriaus prašymui
445 2.1.3. Dėl sprendimo išduoti leidimus naudoti žūklės plotus uždarą aukcioną laimėjusiam asmeniui panaikinimo
447 2.1.4. Dėl naujos redakcijos juridinio asmens įstatų registravimo Juridinių asmenų registre, esant civilinėje byloje priimtai nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, draudžiančiai atlikti šiuos veiksmus
448 2.1.5. Dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo grąžinti klaidingai į ūkio subjekto sąskaitą pervestas lėšas, kurios buvo nuskaitytos kaip mokestinė nepriemoka
449 2.1.6. Dėl detaliojo plano tvirtinimo ir privataus žemės sklypo, paimamo visuomenės poreikiams, kompensavimo sutarties vykdymo
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
450 2.2.1. Dėl įpėdinio teisės į mirusio asmens senatvės pensiją, apskaičiuotą už laikotarpį iki pastarojo mirties
452 2.2.2. Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo, paskirto laikinuoju globėju asmens atleidimo nuo globėjo pareigų ir vaiko grąžinimo tėvams
453 2.2.3. Dėl klausimų, susijusių su nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje konfiskuoti transporto priemonę vykdymu
455 2.2.4. Dėl sutarties tarp buto savininko, pageidaujančio atsijungti nuo bendros šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, ir bendrojo
naudojimo įrenginių administratoriaus dėl nuostolių kompensavimo namo gyventojams sudarymo ir techninių sąlygų išdavimo
456 2.2.5. Dėl advokato, teikiančio antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, veiksmais (neveikimu) padarytos žalos atlyginimo
3. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
457 3.1. 2008 m. gruodžio 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Heinz Huber prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (C524/06)
463 3.2. 2009 m. sausio 27 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Hein Persche prieš Finanzamt Lüdenscheid (C‑318/07)
468 3.3. 2009 m. vasario 17 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Meki Elgafaji, Noor Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie (C465/07)
473 3.4. 2009 m. vasario 19 d. prejudicinis sprendimas baudžiamojoje bylojeprieš Karl Schwarz (C-321/07)
478 3.5. 2009 m. birželio 4 d. prejudicinis sprendimas byloje T-Mobile Netherlands BV ir kt. prieš Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (C-8/08)
4. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
484 4.1. Lenkijos Respublikos Vyriausiojo Administracinio Teismo sprendimo apžvalga
486 4.2. Jungtinės Karalystės Apeliacinio Teismo sprendimo apžvalga
487 4.3. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
Priedai
489 Raidinė dalykinė rodyklė
494 Santrumpos
[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.68855 sekundės -