Administracinių teismų praktika, LVAT biuletenis Nr. 18 : Straipsniai, TP : LVAT biuletenis Nr. 18 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14144: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

LVAT biuletenis Nr. 18

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 6-10-2012

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Administracinė Jurisprudencija Nr. 18 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

Turinys
I. Administracinių teismų praktika
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
8 1.1. Dėl prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ dalyje, kuria Telšių raj. esantis žemės sklypas priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginės agrarinės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo zonai bei kuriame nenustatyta vieta statinių statybai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 8 daliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. spalio 16 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui ir 2 daliai, priimtinumo
20 1.2. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 114.3 punkto (2008 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. O3-85 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 2 straipsnio 23 daliai, 32 straipsnio 5 daliai
28 1.3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-112 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 punktams, 44 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 18 straipsnio 9 daliai
2. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
39 2.1. Dėl teisės vairuoti ne visų rūšių transporto priemones atėmimo
44 2.2. Dėl draudimo tamsinti transporto priemonės stiklus plėvele įgyvendinimo
54 2.3. Dėl subjekto, galinčio tarpininkauti, sprendžiant atimtos teisės vairuoti transporto priemones sutrumpinimo klausimą
3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3.1. Dėl užsieniečių teisinės padėties
59 3.1.1. Dėl institucijos, priėmusios sprendimą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą užsienio valstybės piliečiui, teisės nuspręsti atsisakyti išduoti tą pačią vizą Dėl aplinkybių, sudarančių rimtą viešosios tvarkos pažeidimų grėsmę
3.2. Dėl mokesčių teisinių santykių
78 3.2.1. Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą įtraukti sumokėtą pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį už įsigytas prekes ir (ar) paslaugas
3.3. Dėl statybos teisinių santykių
97 3.3.1. Dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado galiojimo Dėl atsižvelgimo į Nuolatinės statybos komisijos nario pastabas
110 3.3.2. Dėl savavališkų statybos darbų sampratos Dėl atitinkamo objekto pripažinimo statiniu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo prasme
3.4. Dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
118 3.4.1. Dėl išlaidų, patirtų ginčą nagrinėjant ikiteisminėse institucijose, atlyginimo, kai byla teisme nebuvo nagrinėjama
3.5. Dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
128 3.5.1. Dėl valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens teisės neįgyvendinti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijos siūlymo suteikti karjeros valstybės tarnautojui aukštesnę kvalifikacinę klasę
138 3.5.2. Dėl pavėluoto pranešimo apie patirtą traumą reikšmės teisei į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje nustatytą kompensaciją
3.6. Dėl konkurencijos teisinių santykių
144 3.6.1. Dėl keitimosi informacija pripažinimo turinčiu antikonkurencinį poveikį Dėl subjekto, perėmusio nustojusio egzistuoti juridinio asmens teises ir pareigas, atsakomybės už pastarojo padarytus konkurencijos teisės pažeidimus
3.7. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
216 3.7.1. Dėl tinkamo prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo
3.8. Kitos ginčo administracinės bylos
237 3.8.1. Dėl tabako reklamos atlygintinumo požymio Dėl tabako reklamos draudimo poveikio laisvam prekių judėjimui ir jo pateisinamumo
285 3.8.2. Dėl Vyriausybės atstovo atliekamos savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo kontrolės Dėl mero teisės sudaryti atskiras (specialias) komisijas, siekiant ištirti savivaldybės tarybos komisijos veiklą
3.9. Administracinių bylų teisena

299 3.9.1. Dėl asmens teisės kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų Europos Sąjungos norminiuose aktuose jam garantuojamų teisių
315 3.9.2. Dėl teismo sprendimo išaiškinimo
318 3.9.3. Dėl individualių administracinių aktų, priimtų remiantis valstybės paslaptį sudarančią informacija, teisėtumo ir pagrįstumo
II. Administracinė doktrina
326 Dr. Irmantas Jarukaitis. Pliuralistinė Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemų sąveika: konstitucinių konfliktų vengimo ir sprendimo principų paieškos
354 Mag. dr. Wolfgang Köller. Administracinė justicija Austrijoje. Administracinių aktų kontrolė
III. Informacinė dalis
370 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas,apibendrinimas
2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga (2009 m. liepos – gruodžio mėn.)
2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
448 2.1.1. Dėl statutinio valstybės tarnautojo padarytos turtinės žalos atlyginimo priteisimo įstaigai, kurioje jis tarnauja
449 2.1.2. Dėl atsisakymo pakeisti Juridinių asmenų registro duomenis, kai registro tvarkytojui pateikti duomenys yra neaiškūs bei klaidinantys
450 2.1.3. Dėl žalos gamtai, padarytos neteisėtai išdavus leidimą kirsti medžius, priteisimo
451 2.1.4. Dėl asociacijos reikalavimo valstybės institucijai pervesti į privačių pensijų fondų dalyvių sąskaitas atitinkamo dydžio įmokas
452 2.1.5. Dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo išduoti leidimą atsiimti dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo priverstinai nuvežtą transporto priemonę
453 2.1.6. Dėl žalos, patirtos nuteistajam dirbant valstybės įmonėje prie pataisos namų, atlyginimo
454 2.1.7. Dėl viešojo administravimo subjekto įsakymu patvirtintų keleivių vežimo vietiniais maršrutais konkurso sąlygų, kuriose numatyta, jog parinkus vežėjus bus nutrauktos galiojančios keleivių vežimo atitinkamais maršrutais sutartys, panaikinimo
455 2.1.8. Dėl nesumokėtų mokesčių, įvardintų kaip žala valstybei, priteisimo
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
456 2.2.1. Dėl sprendimo atkurti nuosavybes teises į išlikusį žemės sklypą natūra panaikinimo, kai asmuo, kuriam atkurtos šios nuosavybės teisės, siekia šį žemės sklypą privatizuoti
457 2.2.2. Dėl pensionato atsisakymo suteikti informaciją apie globoto asmens pinigines lėšas, kai globos teisiniai santykiai jau yra pasibaigę
458 2.2.3. Dėl antstolio veiksmų, atliktų vykdant administracinių teisės pažeidimų bylose priimtus sprendimus, apskundimo
458 2.2.4. Dėl žalos, susijusios su prokuratūros ir policijos veiksmais, atliktais tiriant nusikalstamas veikas bei šioms institucijoms veikiant kaip ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese subjektams, atlyginimo
459 2.2.5. Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atsisakymo išregistruoti juridinį faktą – turto priskyrimą šeimos turtui, kai santuoka nėra nutraukta, pripažinta negaliojančia, ar sutuoktiniai nėra pradėję gyventi skyrium
3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga
461 3.1. 2009 m. lapkričio 30 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (C-357/09 PPU)
467 3.2. 2009 m. spalio 15 d. prejudicinis sprendimas byloje Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening prieš Stockholms kommun genom dess marknämnd (C-263/08)
472 3.3. 2009 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje Amministrazione
dell’Economia e delle Finanze ir kt. prieš Fallimento Olimpiclub Srl (C-2/08)
476 3.4. 2009 m. rugsėjo 8 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Liga Portuguesa de Futebol Profissional ir kt. prieš Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (C-42/07)
480 3.5. 2009 m. gruodžio 3 d. prejudicinis sprendimas byloje Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck prieš Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (C-45/08)
4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga
488 4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 9 d. sprendimas byloje A. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 3455/05)
495 4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 18 d. sprendimas byloje Andrejeva prieš Latviją (pareiškimo Nr. 55707/00)
497 4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 19 d. sprendimas byloje Kozacioglu prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 2334/03)
499 4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 14939/03)
5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga
503 5.1. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
505 5.2. Suomijos Respublikos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo
apžvalga
Priedai
508 Raidinė dalykinė rodyklė
513 Santrumpos
[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.47451 sekundės -