PROGRAMA, Termino sąvoka, terminų pritaikymo sfera ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Įgyjamieji ir naikinamieji terminai, teisių įgyvendinimo terminai. Terminų skaičiavimo tvarka. : Straipsniai, TP : Termino sąvoka, terminų pritaikymo sfera ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Įgyjamieji ir naikinamieji terminai, teisių įgyvendinimo terminai. Terminų skaičiavimo tvarka. : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14192: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Termino sąvoka, terminų pritaikymo sfera ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Įgyjamieji ir naikinamieji terminai, teisių įgyvendinimo terminai. Terminų skaičiavimo tvarka.

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 22-8-2014

Termino sąvoka, terminų pritaikymo sfera ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Įgyjamieji ir naikinamieji terminai, teisių įgyvendinimo terminai. Terminų skaičiavimo tvarka.

Terminas apibrėžia konkrečias laiko ribas arba momentą, kuriam suėjus ar pasibaigus, įstatymų ar šalių susitarimas numato tam tikrų civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, o sąlyga - tai įvykis ar veiksmas (žmogaus liga, nemokumas, mirtis, trečiojo asmens veiksmai, gamtos reiškiniai, valstybės institucijų veiksmai, karas, streikas, rinkos pokyčiai ir t. t.), atitinkantis kelis požymius. Tai viso labo tik abstraktūs šių sąvokų apibrėžimai, nes šie institutai turi savą klasifikaciją, savą teisinę reikšmę prievolinių santykių raidoje, galų gale netgi savus bruožus ir požymius, kuriuos iš pirmo žvilgsnio ne taip jau ir lengva atskirti. Laikas visada buvo labai svarbus siekiant įgyvendinti ir apginti subjektyvines civilines teises. Kaip ir teisę turinčio asmens veikimas arba neveikimas, jis yra teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo pagrindas. Nuo seno civilinių teisių gynybos atžvilgiu teikta daug reikšmės. Laikas yra būtinas civilinių subjektinių teisių gynybos elementas, nuo kurio priklauso paties civilinio proceso pradžia, jo eiga ir galiausiai rezultatas. Kai teisė su laiko kategorija sieja tam tikrų teisinių padarinių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, tokia laiko atkarpa įgyja teisinės kategorijos reikšmę ir vadinama terminu. Terminas yra laikytinas juridinių faktu, kuris atsiranda arba išnyksta be žmogaus valios, t.y. įvykių.
 Teisiniu požiūriu terminas yra juridinis faktas, su kuriuo įstatymas sieja tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.117 straipsnyje įtvirtinta, kad įstatymų ar sandorių nustatytas arba teismo paskiriamas terminas nurodomas kalendorine data arba nurodomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis skaičiuojamas laikas. Terminas gali būti apibrėžiamas taip pat ir nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.

Terminai pagal įvairius kriterijus gali būti klasifikuojami į rūšis.
Pagal tai, kas nustato konkretų terminą, jie yra skirstomi į:
1. Įstatymo nustatytus.
2. Šalių susitarimu nustatytus.
3. Teismo (arbitražo) nustatytus.

"Fizinio asmens teisnumas atsiranda gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus."
Įstatymas, nustatydamas terminus gali nustatyti tik maksimalų terminą, o konkretaus termino nustatymo laisvė suteikiama civilinių teisinių santykių subjektams.

6.479 straipsnis numato:
1. Nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota tačiau visais atvejais sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip vienas šimtas metų.(…)
Terminą nustatanti įstatymo norma gali būti ir dispozityvinė, t..y. šalys savo susitarimu gali nustatyti ir kitokius terminus, negu nustato įstatymas.

Terminai taip pat gali būti skirstomi pagal teisines pasekmes. Yra išskiriamos tokios jų rūšys įgyjamieji, naikinamieji ir terminai, kuriems suėjus, pasikeičia civiliniai santykiai.
Įgyjamieji yra tokie terminai, kuriems suėjus, atsiranda tam tikrų civilinių teisių ar pareigų. Pavyzdžiui, tokie terminai yra įgyjamosios senaties
 4.68 naujojo kodekso straipsnis:
"Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų ar kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą."

"Daiktą radęs asmuo ar policiją perduotą rastą daiktą privalo saugoti šešis mėnesius. (…) Jeigu per tą laiką paaiškėja daiktą pametęs asmuo, daiktas jam gražinamas (…) Jeigu pametęs daiktą asmuo per nurodytą laiką nepaaiškėja, daiktas neatlygintinai pereina radusiojo nuosavybėn (…)."
6.124 straipsnis skelbia:

"Prievolė baigiasi suėjus naikinamajam terminui, kuris yra prievolės pabaigos sąlyga."
CK 4.164 straipsnis. Užstatymo teisės pabaiga
1. Užstatymo teisė baigiasi:
1) kai užstatymo teisės turėtojas tampa ir žemės savininku;
2) pasibaigus terminui;
3) dėl senaties, jeigu užstatymo teisės turėtojas dešimt metų nesinaudoja užstatymo teisės objektu;
4) užstatymo teisės turėtojui daugiau kaip už dvejus metus nesumokėjus užstatymo teisę nustatančiame akte nustatyto mokesčio.

CK 1.117 straipsnis. Termino apibrėžimas
1. Įstatymų ar sandorių nustatytas arba teismo paskiriamas terminas nurodomas kalendorine data arba nurodomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis skaičiuojamas laikas.
2. Terminas gali būti apibrėžiamas taip pat ir nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti.
3. Terminai gali būti atnaujinamieji, įgyjamieji ir naikinamieji.
4. Atnaujinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.
5. Įgyjamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus atsiranda (įgyjama) tam tikra civilinė teisė ar pareiga.
6. Naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti.

Civiliniame kodekse. 1.117 straipsnio 6-oji dalis numato, kad naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti. Tai reiškia, kad niekas negali atnaujinti pagal nustatytą terminą pasibaigusių civilinių santykių.
1.118 straipsnis. Termino pradžia
1. Terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita.
2. Valandomis skaičiuojamas terminas prasideda nuo šalies arba abiejų šalių ar įstatymų apibrėžto momento.

1.119 straipsnis. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga
1. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.
2. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.
3. Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną.

1.120 straipsnis. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga
Savaitėmis skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

1.121 straipsnis. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas
1. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į terminą.
2. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

1.122 straipsnis. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną
1. Jeigu kuriam nors veiksmui atlikti yra nustatytas terminas, tai šis veiksmas turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Tačiau jeigu veiksmas turi būti atliktas organizacijoje, terminas baigiasi tą valandą, kurią šioje organizacijoje pagal nustatytas taisykles baigiasi darbo laikas.
2. Visi rašytiniai pareiškimai ir pranešimai, įteikti paštui ar telegrafui arba perduoti kitomis ryšio priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomi atliktais laiku.

1.123 straipsnis. Termino teisinė reikšmė
1. Jeigu pareigos atsiradimas siejamas su tam tikro termino pabaiga, negalima reikalauti pareigą atlikti, kol baigsis tas terminas.
2. Jeigu tam tikros sandorio teisinės pasekmės siejamos su termino pabaiga, tai sandoris ar prievolė nustoja galioti tam terminui pasibaigus.
3. Preziumuojama, kad terminas nustatytas skolininko naudai, išskyrus atvejus, kai:
1) skolininkui iškeliama bankroto byla;
2) skolininkas sunaikina pateiktą prievolės įvykdymo užtikrinimą;
3) skolininkas nepateikia prievolės įvykdymo užtikrinimo, kurį jis privalėjo pateikti.
[ Gryžti į skyrių PROGRAMA | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.4672 sekundės -