Administracinių teismų praktika, Administracinių teismų praktika Nr. 3 : Straipsniai, TP : Administracinių teismų praktika Nr. 3 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14148: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Administracinių teismų praktika Nr. 3

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 27-4-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Parsisiųsti Administracinių teismų praktika Nr.3 (PDF formate) spausti čia 

Turinys
I. Oficialioji dalis
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1.1. Dėl bylos nutraukimo konstatavus, kad prašomas ištirti administracinis norminis aktas yra negaliojantis, kadangi nepaskelbtas įstatymo nustatyta tvarka...7
1.1.2. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 1999 m. gruodžio 24 d. įsako Nr. 265 „Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo“ 22 ir 23 punktų teisėtumo...12
1.1.3. Dėl Vidaus reikalų ministerijos 1991 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 240 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintų Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų taikymo instrukcijos 7 punkto atitikimo Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 dienos nutarimo Nr. 127 „Dėl socialinių garantijų policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams“ 3 punktui...19
1.1.4. Dėl bylos nutraukimo nustačius, kad prašomas
Ištirti teisės aktas yra ne norminis administracinis aktas...26
1.1.5. Dėl Susisiekimo ministerijos 1993 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 389 patvirtintos Techninių apžiūrų centrų steigimo ir darbo organizavimo tvarkos 1.4 ir 2.1 punktų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai...29
1.1.6. Dėl valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 34 patvirtintos Atleidimo iš valstybės tarnybos laikinosios tvarkos 15 punkto atitikimo Valstybės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 ir 2 dalims...35
1.1.7. Dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą palikimo nenagrinėtu...38
1.1.8. Dėl bylos nutraukimo, konstatavus, kad prašomas ištirti aktas neturi norminio administracinio akto požymių, ir dėl susisiekimo ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 90 „Dėl susisiekimo ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“atitikimo Žemės nuomos įstatymo 8 straipsnio 2 daliai...45
1.1.9. Dėl ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 319 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 41.4 punkto atitikimo Civilinio kodekso (1994 m. gegužės 17 d. įstatymo Nr. I–459 redakcija) 227 straipsnio 2 daliai ir 483 straipsniui...50
1.1.10. Dėl Pataisos darbų įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 146 punkto teisėtumo...58
1.1.11. Dėl Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų tvarkymo ir teisės taikymo instrukcijos 61 punkto atitikimo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 295 straipsniui ir 310 straipsnio 1 daliai...66
1.1.12. Dėl bylos nutraukimo nustačius, kad prašomas ištirti aktas priimtas ne vykdant viešojo administravimo funkcijas...71
1.1.13. Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 85 patvirtintos Sutarčių dėl lėšų kompensuojamiesiems vaistams apimčių, nustatomų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudarymo ir vykdymo tvarkos 7, 8, 9, 12, 12–1 ir 12–2 punktų teisėtumo...75
1.1.14. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 138 patvirtintos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje gaunamų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo bei atsakymų ir informacijos
Interesantams teikimo tvarkos 46 punkto atitikimo Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatoms...82
1.1.15. Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 171 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pavyzdinių nuostatų 31 punkto ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 241 1 punkto teisėtumo...88
1.2. Administracinių teisės pažeidimų bylos
1.2.1. Dėl administracinės bylos, kurioje skundžiamas įgaliotos
Institucijos sprendimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 251 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ribų...96
1.2.2. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 192 straipsnyje numatyto pažeidimo baigtumo momento...98
1.2.3. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 187-1 straipsnio taikymo kaltinamajam atsisakius vykdyti tardytojo nutarimą dėl lyginamųjų balso pavyzdžių paėmimo...101
1.2.4. Dėl nukentėjusiojo teisės naudotis teisine advokato pagalba...103
1.3. Ginčo administracinės bylos
1.3.1. Mokesčių bylos ir bylos dėl ekonominių sankcijų...107


1.3.1.1.Dėl pajamų, gautų disponuojant bendru turtu sandorių pagrindu, pripažinimo bendraturčių pajamomis ir jų apmokestinimo...107
1.3.1.2.Dėl individualios įmonės veiklos pagal patentą laikotarpio įskaitymo į mokestinį laikotarpį, kurio pagrindu mokamas fizinių asmenų pajamų mokestis...114
1.3.1.3.Dėl Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo ilgalaikio materialiojo turto remonto vertei, viršijančiai 50 procentų šio turto įsigijimo vertės...124
1.3.1.4. Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo...132
1.3.2. Dėl tarnybos santykių...141
1.3.2.1.Dėl konkurso į valstybės tarnybą eigos pradžios...141
1.3.2.2. Dėl apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio bei švenčių dienomis vidaus reikalų sistemos pareigūnams...147
1.3.2.3. Dėl mero įgaliojimų perdavimo jį atleidus iš pareigų...154
1.3.3. Dėl žalos...158
1.3.3.1. Dėl viešojo administravimo institucijos padarytos moralinės žalos atlyginimo...158
1.3.4. Dėl žemės santykių, statybos, aplinkos apsaugos...165
1.3.4.1. Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo...165
1.3.4.2. Dėl įgaliotų institucijų vengimo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus iki sprendimo dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo priėmimo apskundimo tvarkos...184
1.3.5. Dėl pensijų...187
1.3.5.1. Dėl pareigūno pensijos indeksavimo...187
1.3.6. Kitos ginčo administracinės bylos...194
1.3.6.1.Dėl bendradarbiavimo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis...194
1.3.6.2. Dėl laisvės kovų dalyvio statuso pripažinimo...199
1.3.6.3. Dėl profesinės sąjungos teisės kreiptis į administracinį teismą dėl valstybės tarnautojų interesų gynimo...202
1.3.6.4. Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jos įstatų registravimo įtakos asmenų subjektinėms teisėms...209
2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga...216
II. Metodinė dalis
1. Seminarų apžvalga...231
2. Konsultacijos...251
2.1. Dėl teisės normų taikymo administracinių teisės pažeidimų bylose...251
2.2. Dėl teisės normų taikymo kitų kategorijų administracinėse bylose...264
III. Informaciniai pranešimai
Skelbimai...275

[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.55455 sekundės -