Administracinių teismų praktika, Administracinių teismų praktika Nr. 4 : Straipsniai, TP : Administracinių teismų praktika Nr. 4 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14134: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Administracinių teismų praktika Nr. 4

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 3-5-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Parsisiųsti Administracinių teismų praktika NR.4 PDF spausti čia

Turinys
ĮVADAS
I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1. 1. 1. Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr.149 1.1 punkto, juo patvirtintos Licencijų tarpininkauti dėl piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „Dėl licencijų tarpininkauti dėl piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 daliai, 2.80 straipsnio 1 daliai, Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 daliai, Bedarbių rėmimo įstatymo 4 straipsnio 4 daliai, taip pat Vyriausybės 1996 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 193 „Dėl Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktui ir šio nutarimo 1 punktu patvirtintoms Įdarbinimo tarpininkavimo
paslaugų licencijavimo taisyklėms
1. 1. 2. Dėl Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 patvirtintos Normaliosios vertės, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 15 ir 16 punktų nuostatų atitikties Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 12, 2 ir 6 dalims, 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 ir 7 straipsnių nuostatoms
1. 1. 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „Dėl užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose“ 2 punkto ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 ,,Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldybės papildomo ugdymo įstaigose“ 1 ir 2 punkto atitikties Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktams bei Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimui Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“
1. 1. 4. Dėl 2003 m. kovo 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1–82 dalies dėl keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaipėdos mieste dieninio tarifo vienkartinio bilieto kainos – 1,5 Lt patvirtinimo atitikimo Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punktui, 6–9 punktams, 10 straipsnio 7 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies l, 2, 3 punktams, 7 straipsniui, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio l, 2, 3, 4 punktams, Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 77 patvirtintos Kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos 5.2 punktui, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 61 ir 69 punktams ir jos
panaikinimo
1. 2. Nutartys ir nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose
1.2.1. Dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisių užtikrinimo esant pažeidimų, padarytų ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje
1.2.2. Dėl teismo sprendimo, kai nėra galimybės nustatyti traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens buvimo vietos ir įteikti jam šaukimo
1.2.3. Dėl termino nuobaudai už trunkamą administracinį teisės pažeidimą paskirti
1.2.4. Dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisių bylose, kuriose gali būti skiriama administracinė nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei
1.2.5. Dėl ATPK 206 straipsnio taikymo
1.2.6. Dėl ATPK 173-11 straipsnio taikymo
1.2.7. Dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, kai yra paskirta administracinė nuobauda
1.2.8. Dėl ATPK 173-18 straipsnio taikymo
1. 3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.1.1.Mokesčių bylos
1.3.1.1. Dėl mokesčių lengvatų
1.3.1.2. Dėl sąvokos „vengimas mokėti mokesčius“
1.3.1.3. Dėl atleidimo nuo skaičiuojamų delspinigių ar jų dalies ir indeksuotų nesumokėtų įmokų į valstybės biudžetą sumos ar jos dalies, kai sunki fizinio asmens socialinė padėtis
1.3.1.4. Dėl fizinių asmenų pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo
1.3.1.5. Dėl fizinio asmens kaip pajamų gavėjo ir mokesčio mokėtojo pareigos apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius
1.3.1.6. Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo subjektinės teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą
1.3.1.7. Dėl mokesčių administratoriaus teisių apskaičiuojant juridinių asmenų pelno mokesčio bazę
1.1.2.Bylos, kylančios iš konkurencijos teisinių santykių
1.3.2.1. Dėl balso telefonijos paslaugų atribojimo nuo duomenų perdavimo paslaugų
1.3.2.2. Dėl antikonstitucinio teisės akto taikymo. Dėl dominuojančios padėties rinkoje nustatymo
1.3.2.3. Dėl prekės rinkos tam tikroje teritorijoje
1.1.3.Dėl muitinės veiklos


1.3.3.1.Dėl mokesčio sumos neįregistravimo arba per mažos mokesčio sumos įregistravimo
1.3.3.2. Dėl sandorio vertės metodo taikymo prekių muitiniam įvertinimui atlikti
1.3.3.3. Dėl pasekmių, kylančių konstatavus prekių importo procedūrų pažeidimus
1.3.4. Dėl tarnybos santykių
1.3.4.1. Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams
1.3.4.2. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
1.3.4.3. Dėl priėmimo į valstybės tarnybą konkurso vykdymo sustabdymo
1.3.4.4. Dėl pareigūnų teisės į papildomą atlygį už darbą naktį ir švenčių dienomis
1.3.4.5. Dėl pareigūnų atleidimo iš tarnybos reorganizuojant įstaigą ar valstybės institucijos padalinį
1.3.4.6. Dėl neteisėtai atleisto generalinio prokuroro teisių gynimo būdo
1.3.5. Dėl žalos
1.3.5.1. Dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atlyginimo
1.3.6. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
1.3.6.1. Dėl sąlygų, kurioms esant išlikusį nekilnojamąjį turtą išperka valstybė
1.3.6.2. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo procese kilusių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka
1.3.6.3. Dėl sprendimų nuosavybės teisių atkūrimo procese priėmimo terminų
1.3.6.4. Dėl piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą
1.3.7. Dėl socialinės apsaugos
1.3.7.1. Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydžio
1.3.7.2. Dėl ligos pašalpos mokėjimo trukmės
1.3.7.3. Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme vartojamos sąvokos „šeimos nariai“
1.3.7.4. Dėl nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų
1.3.8. Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų
1.3.8.1. Dėl juridinių asmenų teisės įsigyti alkoholinius gėrimus mažmeninėje prekyboje
1.3.8.2. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse tvarkos
1.3.9. Kitos ginčo administracinės bylos
1.3.9.1. Dėl detaliojo plano pripažinimo norminiu teisės aktu
1.3.9.2. Dėl pabėgėlio statuso suteikimo užsieniečiams
1.3.9.3. Dėl Laisvės kovų dalyvio sąvokos pagal Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymą
1.3.9.4. Dėl teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų
1.3.9.5. Dėl valstybinio medicininio audito tikslų
2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
II. METODINĖ DALIS
1. Konsultacijos
1.1. Dėl teisės normų taikymo administracinių teisės pažeidimo bylose
1.2. Dėl teisės normų taikymo kitų kategorijų administracinėse bylose
III. INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinis pranešimas 2003

[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.49078 sekundės -