Administracinių teismų praktika, Administracinių teismų praktika Nr. 5 : Straipsniai, TP : Administracinių teismų praktika Nr. 5 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14134: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Administracinių teismų praktika Nr. 5

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 3-5-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Parsisiųsti Administracinių teismų praktika Nr. 5 (pdf) Spausti čia

TURINYS
ĮVADAS
I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
Poskyrio turinys
1. 1. Dėl norminių administracinių teisės aktų teisėtumo
1.1.1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2003 m. liepos 17 d., 26 punkto 13 papunkčio atitikties Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 3 dalies nuostatoms
1.1.2. Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 32 „Dėl delspinigių skaičiavimo“, 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumokėtus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei 1997 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 132 atitikties Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija); dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 58 patvirtintos Delspinigių už ne laiku sumokėtus arba pervestus mokesčius ir baudas skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymui (1993 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. I-138 redakcija), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymui (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės pprincipui
1. 2. Dėl administracinių teisės pažeidimų Poskyrio turinys
1.2.1. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 506 straipsnio taikymo
1.2.2. Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio taikymo
1.2.3. Dėl turtinės žalos atlyginimo administracinių teisės pažeidimų bylose
1. 3. Dėl ginčų, kylančių viešojo ar vidaus administravimo srityse Poskyrio turinys
1. 3. 1. Dėl mokesčių
1.3.1.1. Dėl mokesčio bazės nustatymo
1.3.1.2. Dėl ginčo priskirtinumo mokestiniams ginčams
1.3.1.3. Dėl mokestinių ginčų nagrinėjimo centrinio mokesčio administratoriaus įstaigoje
1.3.1.4. Dėl atvejų, kai įtrauktas į apskaitą pridėtinės vertės mokestis neatskaitomas
1.3.2. Dėl valstybės tarnybos santykių
1.3.2.1. Dėl atleidimo iš vidaus tarnybos pažeminus pareigūno vardą
1.3.2.2. Dėl atleidimo iš diplomatinės tarnybos diplomato pareiškimu
1.3.2.3. Dėl valstybės tarnautojų teisės kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą
1.3.2.4. Dėl valstybės tarnautojo atsistatydinimo tvarkai taikytinų teisės aktų
1.3.2.5. Dėl tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų – skyrimo
1.3.2.6. Dėl profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant nuobaudas vidaus reikalų įstaigų pareigūnams – profesinių sąjungų nariams. Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo terminų. Dėl profesinės sąjungos procesinės padėties, jai kreipusis į administracinį teismą ginti savo nario teisių
1.3.2.7. Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo
1.3.2.8. Dėl atlygio už laipsnį mokėjimo
1.3.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
1.3.3.1. Dėl apskrities viršininko ar jo vadovaujamos administracijos teisės kreiptis į teismą ginant valstybės ar asmenų interesus. Dėl administracinės bylos šalių
1.3.3.2. Dėl sąlygų, kuriomis miesto žemė pripažįstama laisva (neužstatyta). Dėl duomenų bazės reikšmės apibrėžiant konkrečios žemės statusą
1.3.3.3. Dėl teritorijos priskyrimo miškui
1.3.4. Dėl socialinės apsaugos


1.3.4.1. Dėl galimybės ginčyti uždarbio pažymos patikrinimo aktą
1.3.4.2. Dėl sprendimo, pagrįsto antikonstituciniu teisės aktu, įvykdymo momento. Dėl bendrosios ir specialiosios normų konkurencijos
1.3.5. Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų
1.3.5.1. Dėl licencijų prekiauti alkoholiniais produktais išdavimo
1.3.6. Dėl kitų administracinių ginčų
1.3.6.1. Dėl visuomeninių organizacijų teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos srityje. Dėl viešojo intereso sampratos
1.3.6.2. Dėl bylos šalių teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą
1.3.6.3. Dėl medžioklės plotų naudojimo teisėtumo. Dėl žemės sklypų savininkų teisės, susijusios su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose
1.3.6.4. Dėl darbo inspekcijos atliekamų funkcijų pobūdžio
1.3.6.5. Dėl medžioklės plotų tęstinumo užtikrinimo
2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga (2004 metų sausio – birželio mėn.) Poskyrio turinys
2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl norminių administracinių aktų
2.1.2. Dėl socialinių garantijų
2.1.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
2.1.4. Dėl žalos atlyginimo
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl sutartinių teisinių santykių
2.2.2. Dėl nuosavybės teisinių santykių
2.2.3. Dėl privatizavimo teisinių santykių
2.2.4. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
2.2.5. Dėl žalos atlyginimo
2.2.6. Dėl skolos valstybės biudžetui priteisimo likvidavus įmonę
2.2.7. Dėl bausmę vykdančios institucijos veiksmų apskundimo
II. METODINĖ DALIS
1.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacijos (2004 m. sausio–birželio mėn.) Poskyrio turinys
1.1. Dėl teisės normų taikymo administracinių teisės pažeidimų bylose
1.1.1. Dėl pažeidimo kvalifikacijos pakeitimo nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą
1.1.2. Dėl baudos išieškojimo užtikrinimo
1.1.3. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130 straipsnio taikymo
1.2. Dėl teisės normų taikymo kitų kategorijų administracinėse bylose
1.2.1. Dėl prokuroro įgaliojimų kreipiantis į teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo
1.2.2. Dėl teisės kreiptis į administracinį teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo
1.2.3. Dėl teismo išlaidų atlyginimo
2. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos apžvalga (2004 m. sausio 1 d.–2004 m. birželio 30 d.) Poskyrio turinys
2.1. Bendrijos teisės principai
2.1.1. 2004 m. birželio 17 d. prejudicinis sprendimas byloje Recheio-Cash & Carry SA prieš Fazenda Publica/Registro Nacional de Pessoas Colectivas, Ministerio Publico (C-30/02)
2.2. Institucinė teisė
2.2.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje Komisija prieš Jégo-Quéré et Cie SA (C-263/02 P)
2.3. Laisvas prekių judėjimas
2.3.1. 2004 m. vasario 5 d. sprendimas byloje Komisija prieš Prancūziją (C-24/00)
2.3.2. 2004 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Aslantrans AG prieš Komisiją (T-282/01)
2.3.3. 2004 m. birželio 17 d. sprendimas byloje Komisija prieš Belgijos Karalystę (C-255/03)
2.4. Laisvas paslaugų judėjimas
2.4.1. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje Ludwig Leichtle prieš Bundesanstalt fuer Arbeit (C-8/02)
2.5. Įsisteigimo laivė
2.5.1. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje Hughes de Lasteyrie du Saillant prieš Ministre de l‘Economie, des finances et de l‘Industrie (C-9/02)
2.5.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje Felix Kapper (C-476/01)
2.6. Laisvas asmenų judėjimas
2.6.1. 2004 m. kovo 23 d. prejudicinis sprendimas byloje
Brian Francis Collins prieš Secretary of State for Work and Pensions (C-138/02)
2.7. Konkurencija
2.7.1. 2004 m. kovo 16 d. prejudicinis sprendimas byloje AOK Bundesverband ir kiti prieš Ichthyol-Gesellschaft, Hermani & Co ir kiti (C-264/01, C-306/01 ir C-255/01)
2.7.2. 2004 m. balandžio 29 d. prejudicinis sprendimas byloje Health GmbH & Co.OHG prieš NDC Health GmbH & Co.KG (C-418/01)
2.8. Valstybės pagalba
2.8.1. 2004 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje Komisija prieš Italijos Respubliką (C-99/02)
2.8.2. 2004 m. birželio 29 d. sprendimas byloje Komisija prieš Tarybą (C-110/02)
2.9. Socialinė politika
2.9.1. 2004 m. sausio 7 d. prejudicinis sprendimas byloje K. B. prieš National Health Service Pensions Agency (C-117/01)
2.9.2. 2004 m. kovo 18 d. prejudicinis sprendimas byloje Marėa Paz Merino Gómez prieš Continental Industrijas del Caucho SA (C-342/01)
2.9.3. 2004 m. gegužės 27 d. prejudicinis sprendimas byloje Edeltraud Elsner-Lakeberg prieš Land Nordrhein-Westfalen (C-285/02)
2.10. Žemės ūkis / Bendrijos teisės principai
2.10.1. 2004 m. sausio 13 d. prejudicinis sprendimas byloje Kuehne & Heitz NV prieš Productshap voor Pluimvee en Eieren (C-453/00)
2.10.2. 2004 m. kovo 11 d. prejudicinis sprendimas byloje Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH prieš Werner Jaeger (C-182/01)
Priedai
Santrumpos
1. Raidinė dalykinė rodyklė
2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rodyklė

[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.6101 sekundės -